Traženo: akontacija

Ukupno nađeno: 668 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 650 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o načinu utvrđivanja i plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit preduzeća (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (poljoprivrednici) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (samostalne delatnosti) (RS)

Rešenje o nominalnom iznosu akontacije najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa (zaposleni) (RS)

Uredba o pravu na akontaciju penzije korisnicima penzija sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su pravo na penziju ostvarili u drugim republikama bivše SFRJ (RS)

Uredba o visini i načinu utvrđivanja poreza na dobit korporacija u poreskom bilansu i rokovima za plaćanje mesečnih akontacija poreza za vreme primene sankcija međunarodnih organizacija (RS)

Pravilnik o načinu indeksacije akontacionih poreza i poreskih olakšica i oslobođenja (RS)

Odluka o isplati akontacije ranijim sopstvenicima nacionalizovanih preduzeća (SCG)

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

Akontacija obeštećenja

Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991.godine i izmenama od 29. novembra 2000. (mp)

Akontacije

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (RS)

Rešenjem o upućivanju na lečenje u inostranstvo određuje se zemlja, mesto, zdravstvena ustanova u koju se osigurano lice upućuje, dan početka lečenja, dužina trajanja lečenja, pratilac, odnosno stručni pratilac, odnosno davalac organa i tkiva, iznosi akontacija (troškova lečenja, prevoza i dnevnica), vrsta prevoza, način plaćanja troškova lečenja, obaveza podnosioca zahteva, odnosno pratioca i stručnog pratioca da u određenom roku podnesu pisani izveštaj sa potrebnom dokumentacijom o obavljenom lečenju.

3) iznos primljene akontacije za osigurano lice i pratioca, stručnog pratioca, odnosno davaoca tkiva i organa.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 10 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ako je među strankama ugovoreno obračunavanje mesečnih akontacionih iznosa do konačnog obračuna godišnje naknade za emitovanje fonograma, onda se ne radi o povremenim novčanim davanjima, već o potraživanju koje se povremeno obračunava.

...

Obaveza korisnika telegrafskih usluga da ove usluge plaćaju unaprijed, kao akontaciju za naredni mjesec, predstavlja materijalnu obavezu građana koja se može utvrditi samo zakonom, a ne opština aktom javnog preduzeća PTT saobraćaja

...

Obaveza potrošača električne energije da električnu energiju plaćaju unaprijed, kao akontaciju za tekući mjesec, na osnovu procijenjene potrošnje električne energije za taj mjesec, predstavlja materijalnu obavezu građana koji se može utvrditi samo zakonom, a ne opštim aktom javnog elektroprivrednog preduzeća

...

Za ocenu pasivne legitimacije korisnika nepokretnosti koje se nalaze u državnoj svojini, u sporu za naplatu naknade za održavanje, odlučna je činjenica da li je skupština zgrade na koju se odnose računi poverila poslove održavanja tužiocu i ukoliko jeste da li je ugovorima predviđeno akontaciono plaćanje troškova održavanja putem mesečnih uplatnica, kao i da li je skupština zgrade nakon stupanja na snagu Zakona o održavanju stambenih zgrada donela odluku o organizovanju održavanja na drugačiji način i o tome

...

Odluka skupštine opštine koja propisuje plaćanje naknade javnom stambenom preduzeću, kao i da naknada ima karakter akontacije i da su vlasnici posebnih đelova stambene zgrade dužni snositi dodatne troškove stvarno izvedenih radova, nesaglasna je sa zakonom

...

Republika može da , u oblasti civilne zaštite, donese opšti akt za izvršavanje saveznog zakona kojim se određuje način izračunavanje vrednosti građevinskog dela objekta koja predstavlja ugovorenu cenu građenja, a određena je kao parametar za utvrđivanje obaveze investitoru za plaćanje minimalne naknade čini akontacionu vrednost, za izgradnju skloništa

...

Opština je ovlašćena da bliže uredi način i rokove plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju, pa i da propiše da se obračun i naplata vrše u vidu mesečnih akontacija u toku cele godine

...

Ne može propisati plaćanje kamata na akontaciju -isplatu neke još nedospele obaveze

...

Vlada Republike Srbije je mogla uredbom utvrditi pravo na isplatu akontacije penzije licima koja su pravo na penziju ostvarila u bivšim republikama SFRJ, a koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

...

Pravilno je u upravnom postupku tužiocu kao invalidu rada 3. kategorije utvrđena akontacija naknade zbog manje zarade na drugom odgovarjućem poslu, pošto je ona utvrđena u skladu sa Zakonom o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li je moguće uplatiti akontaciju PDV-a, bez obzira na poreski period? Akontaciju u smisli uplate određenog iznosa koji bi bio na računu PDV-a i služio kao neka vrsta našeg osiguranja u slučaju kašnjenja uplate ili greške pri uplati (u slučaju da je uplata manja nego što treba po poreskoj prijavi). Smisao je da nas ta uplata spasi kazne u slučaju greške ili nedostatka sredstava na tekućem računu u trenutku dospeća obaveza.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izdavač će odmah po potpisivanju ovog ugovora isplatiti autoru akontaciju u iznosu od % od autorskog honorara.

Ako dođe do raskida ugovora, svaka strana je dužna da vrati primljeno, i to autor primljenu akontaciju , a izdavač eventualno primljene delove rukopisa.

...

Agencija se obavezuje da će na ime akontacije platiti Ugostitelju dinara.

...

Suizdavači će odmah po potpisivanju ovog ugovora isplatiti autoru akontaciju u iznosu od % od autorskog honorara.

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Poreska prijava za akontaciono konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (PPDG-1) (_)

Razno / Poreska prijava za akontaciono konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti / PPDG-1