Traženo: odgađanje izvršenja

Ukupno nađeno: 669 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 634 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ovršni zakon (RH)

Odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja

Odgoda na prijedlog ovršenika

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (RH)

Odgoda izvršenja zahtjeva Međunarodnoga kaznenog suda

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (RH)

ODGODA IZVRŠAVANjA KAZNE ZATVORA

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (RH)

Razlozi za odgodu izvršenja naloga

Razlozi za odgodu priznanja i izvršenja naloga

Odgoda izvršenja naloga za oduzimanje

Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku (RH)

Odgoda i prekid izvršavanja rada za opće dobro

Razlozi i trajanje odgode i prekida izvršavanja rada za opće dobro

Zakon o sprječavanju pranja novca (RH)

Privremena odgoda izvršenja transakcija na prijedlog strane financijsko-obavještajne jedinice

Prijedlog stranoj financijsko-obavještajnoj jedinici za privremenu odgodu izvršenja transakcije u inozemstvu

Prekršajni zakon (RH)

Molba za povrat u prijašnje stanje i odgoda izvršenja odluke

Ovršni zakon (RH)

(3) Na stvarima koje su predane kao jamčevina protivna stranka stječe zakonsko založno pravo. Ako su kao jamčevina ponuđeni nematerijalizirani vrijednosni papiri ovršno tijelo će ovjerovljenu izjavu osobe koja daje jamčevinu da je suglasna da se radi osiguranja tražbine za koju se daje jamčevina upiše založno pravo bez odgode dostaviti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, radi upisa založnog prava, uz točnu naznaku količine i vrste vrijednosnica, te osobe založnog dužnika i založnog

(2) Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka bude podnesen javnom bilježniku ili sudu, sud će prijedlog bez odgode odbaciti. Na isti način sud će postupiti ako je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnesen mjesno nenadležnom javnom ovršitelju .

(2) Žalba podnesena iz razloga iz članka 49. stavka 1. točke 3. i 4. i članka 50. ovoga Zakona dostavit će se bez odgode ovrhovoditelju , koji se o njoj može očitovati u roku od osam dana od dana primitka žalbe na odgovor.

(3) Nakon što se ovrhovoditelju dostavi žalba na odgovor, kada se žalba dostavlja na odgovor prema ovom Zakonu, javni ovršitelj će bez odgode presliku spisa dostaviti nadležnom sudu, uz obavijest strankama da se daljnji postupak u povodu žalbe nastavlja pred tim sudom.

(2) Ako ovrhovoditelj ospori postojanje tih razloga ili se ne očituje u roku od osam dana, a nisu ispunjeni uvjeti za odbačaj ili odbijanje žalbe prema članku 51. stavku 2. i članku 53. stavku 3. ovoga Zakona, sud prvoga stupnja će bez odgode donijeti rješenje kojim ovršenika upućuje da u roku od petnaest dana od pravomoćnosti toga rješenja pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka zbog kojeg je podnio žalbu.

(9) Na temelju pravomoćne presude kojom je utvrđeno da ovrha nije dopuštena, prvostupanjski sud nadležan za odlučivanje o žalbi ukinut će, na prijedlog ovršenika , provedene radnje i obustaviti ovrhu. Rješenje kojim se ukidaju provedene radnje i obustavlja ovrha, sud je bez odgode dužan dostaviti javnom ovršitelju . Žalba protiv tog rješenja ne odgađa provedbu rješenja.

(2) Ako prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave bude podnesen javnom ovršitelju ili sudu umjesto javnom bilježniku, prema odredbi stavka 1. ovoga članka, sud će prijedlog bez odgode odbaciti. Na isti način sud će postupiti ako je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnesen mjesno nenadležnom javnom bilježniku.

(1) Prijedlog iz članka 76. ovoga Zakona sud će dostaviti ovrhovoditelju i pozvati ga da se u roku od osam dana izjasni o tome prijedlogu, a ako se postupak vodi pred javnim ovršiteljem , javni ovršitelj će bez odgode presliku spisa dostaviti nadležnom sudu, uz obavijest strankama da se daljnji postupak u povodu prijedloga iz članka 76. ovoga Zakona nastavlja pred tim sudom.

(1) Na prijedlog ovrhovoditelja sud ili javni ovršitelj može, u potpunosti ili djelomice, odgoditi ovrhu i to najviše do tri godine.

(2) O prijedlogu za odgodu ovrhe ovršno tijelo odlučuje zaključkom.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 35 pronadjenih primera ovde su prikazana 22 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... kaznenog djela iz čl. 129. st. 2. KZ prvostupanjski sud je optuženiku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca uz primjenu uvjetne osude s napomenom da se temeljem čl. 67. KZ izvršenje izrečene kazne odgađa na vrijeme od jedne godine. Ovakva izreka presude je nerazumljiva jer se iz nje ne može zaključiti da li je optuženiku izrečena kazna zatvora, odnosno da li je na izrečenu kaznu ... kazna ... izvršiti ... izvršenju ... Kaznenog ... kazna ... izvršiti ... počini ... kazneno ...

...

... kaznenog djela za koje je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, kazneni postupak provest će se po općim odredbama Zakona o kaznenom postupku, primjenjujući i posebne odredbe maloljetničke procedure iz čl. 111. st. 1. ZSM. To znači da će istražni sudac kad primi istražni zahtjev bez odgode ... počinitelju kaznenog ... kaznenih sankcija ... kaznenog ... kazne ...

...

... izvršenja novčane kazne zamjenom za kaznu zatvora ne može se primijeniti odredba čl. 3. st. 2. KZ. Primjena blažeg zakona prema odredbi čl. 3. st. 2. KZ dolazi u obzir samo kad je kazneni postupak u tijeku, a ne i kada je pravomoćno dovršen, pa je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je osuđeniku izvršio zamjenu novčane kazne kaznom ... kaznu izvršiti ... kaznu ... kazna ... kazna ... odgode ... kazne kaznom ...

...

Stranka nije ovlaštena tražiti odgađanje izvršenja u postupku povodom rješenja kojim je sud odredio otklanjanje nepravilnosti koju je službena osoba učinila u provođenju izvršenja , pa je takav prijedlog nedopušten.

...

Ukoliko ovršenik ulaže žalbu iz razloga koji ulaze u krug razloga za odgodu ovrhe, tada takvu žalbu treba kao neosnovanu odbiti.

...

U odgodi izvršenja radi naplate pravomoćne presuđene neimovinske (nematerijalne) štete treba svakako voditi računa i o odredbi iz čl. 216. Zakona o obveznim odnosima koja (i za slučaj revizijskog uspjeha tuženika-revidenta) praktički isključuje mogućnost protuizvršenja. To ne mora biti razlog za beziznimnu odgodu izvršnog postupka, ali svakako nalaže veći oprez u primjeni pojma o "znatnijoj šteti" koja bi inače nastala dužniku ( ovršeniku ), uključujući tu i moguće davanje jamstva koje bi se

...

Kad je odgoda plaćanja poreza uslijedila na zahtjev prodavatelja, o čemu je obaviješten i kupac, zato jer je kupac kojeg je po ugovoru teretila obveza plaćanja poreza odbio izvršiti tu obvezu, kupac je dužan prodavatelju nadoknaditi iznos plaćenog poreza kao i plaćenih zateznih kamata.

...

... Ovrhovoditeljev prijedlog za odgodu ovrhe kao ni rješenje suda o odgodi ovrhe nemaju utjecaja na dužnost ovrhovoditelja da po ranijem zaključku suda uplati predujam troškova ovršnog postupka. Ako ovrhovoditelj nije uplatio predujam tih troškova, sud će obustaviti ovrhu bez ponovnog pozivanja ovrhovoditelja na uplatu predujma troškova ovršnog postupka. Za vrijeme odgode ovrhe sud ne poduzima nikakve ovršne ... odgoda ... ovršnog ...

...

Treći prijedlog ovrhovoditelja za odgodu ovrhe u kojem nije naveden nikakav razlog smatra se zlouporabom prava i takav je prijedlog sud dužan odbiti kao neosnovan.

...

Ocjenjujući koji je to primjereni iznos jamčevine kojim će na traženje ovrhovoditelja uvjetovati odgodu ovrhe predloženu od strane ovršenika , sud može zaključiti da davanje jamčevine uopće nije primjereno, u kojem slučaju odgodu ovrhe neće uvjetovati davanjem jamčevine.

...

Zaplijenjene pokretnine mogu se ovršeniku ostaviti na čuvanje u smislu čl. 133. st. 3. Ovršnog zakona, samo u slučaju kada sud, primjenom čl. 133.a st. 5. Ovršnog zakona, odgodi oduzimanje i otpremu pokretnina zbog toga što ovrhovoditelj nije osigurao sve što je potrebno za njihovu otpremu ili smještaj.

...

Nema mjesta odgodi ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja , ukoliko su u trenutku donošenja odluke po ovrhovoditeljevom zahtjevu za odgodu , ispunjene zakonom propisane pretpostavke za obustavu ovrhe, a ispunjenje ovih pretpostavki nije posljedica povrede odredaba postupka počinjene od strane suda.

...

Sud prvog stupnja povrijedio je odredbu čl. 367. st. 1. toč. 3. u vezi čl. 309. st. 1. ZKP kad nije odgodio glavnu raspravu iako je u tijeku te rasprave na temelju mišljenja liječnika vještaka, utvrdio da je optuženik raspravno nesposoban, već je odlučio nastaviti glavnu raspravu ali bez nazočnosti optuženika premda državni odvjetnik nije izmijenio optužnicu u pravcu da je optuženik kazneno djelo silovanja iz čl. 188. st. 1. KZ počinio u neubrojivom stanju.

...

Nakon što je obustavljena ovrha ovršenik više nema pravnog interesa da se dalje vodi postupak i odlučuje o njegovoj žalbi protiv rješenja donesenog povodom prijedloga za odgodu ovrhe.

...

Da bi neispunjenje obveze ovrhovoditelja prema ovršeniku bilo razlog za odgodu ovrhe, ovakva obveza ovrhovoditelja treba proizlaziti iz ovršne isprave i to kao uzajamna obveza iz čl. 30. Ovršnog zakona.

...

Ako je odluka o primijeni zaštitne mjere postala pravomoćna i izvršna, zakonom nije predviđena mogućnost odgode izvršenja zaštitne mjere.

...

Uvjetna osuda se, sukladno odredbi čl. 69. st. 7. KZ, može opozvati najkasnije u roku od jedne godine od kad je isteklo vrijeme provjeravanja za koje je izvršenje kazne bilo odgođeno . Ako je ovaj rok protekao u vrijeme donošenja drugostupanjske odluke, ne može se opozvati uvjetna osuda, iako je prvostupanjska odluka o opozivu uvjetne osude donijeta unutar roka za opoziv uvjetne osude.

...

Ovršni je sud, prilikom odlučivanja o odgodi ovrhe zbog izjavljene revizije protiv odluke na temelju koje je određena ovrha, ovlašten ocijeniti njezinu dopustivost.

...

Kad je trgovački sud provođenje ovrhe na novčanim sredstvima protivnika osiguranja povjerio općinskom sudu, općinski je sud nadležan za odlučivanje o prigovoru treće osobe protiv ovrhe kao i o prijedlogu ovršenika za odgodu ovrhe.

...

Kada državni odvjetnik zatraži odgodu ovrhe zbog toga što je protiv ovršne isprave uložio izvanredni pravni lijek, ovršni sud tada ne utvrđuje pretpostavke za odgodu ovrhe iz čl. 61. Ovršnog zakona.

...

Razlozi za odgodu ovrhe mogu biti samo one okolnosti taksativno navedene odredbom čl. 61. st. 2. Ovršnog zakona.

...

Zbog izvršenja neodgodivih i važnih poslova radniku se može odgoditi , ali ne i uskratiti korištenje godišnjeg odmora.