hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: zakonska hipoteka

Ukupno nađeno: 99 primera (stranica je generisana 23.01.2014)hor002

U dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga I ()

... Zakon o zemljišnim knjigama, "Službene novine" od 18. maja 1930. godine), predviđaju da se založnim pravom mogu obezbediti tražbine koje bi mogle nastati zbog odobrenog ili otvorenog kredita, zbog preuzetog poslovodstva, zbog jemstva ili naknade štete, s tim da se u ispravi, na osnovu koje se vrši upis hipoteke ... hipoteka ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ...

stana sa otplatom cijene na rate ima pravo da prije roka bez izmjene ugovora ostatak cijene isplati odjednom i to u valorizovanom iznosu na način i po kriteriju-mima koji važe na dan isplate, u skladu sa zakonom i ugovorom. Zavisno od utvrđenja da li je kupac isplatio revalorizovanu cijenu stana na način i po kriterijumima koji važe na dan isplate u skladu sa zakonom i ugovorom sud odlučuje i o osnovanosti tužbenog zahtjeva za brisanje hipoteke ...

... hipotekom prijeđe na drugu osobu, na tu osobu ujedno prelazi i hipoteka kojom je tražbina osigurana (čl. 319. Zakona ... Zakona ... hipotekom ...

"U smislu člana 437. st. 1. i 3. Zakona o obligacionim odnosima, sa potraživanjem prelaze na prijemnika sporna prava, kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka , zaloga, prava iz ugovora sa jemcem, prava na kamatu, ugovornu kaznu i sl. Pretpostavlja se da su dospjele, a neisplaćene kamate do časa ustupanja ustupljene sa glavnim potraživanjem.

je sud prvog stupnja našao tužbeni zahtjev neosnovanim pa je, utoliko, i pravilno primijenio odredbu iz članka 299. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZVDSP) na konkretni slučaj. Naime, nije između stranaka sporno da je osnovano založno pravo na stanu u R. radi osiguranja tražbine koju tuženik, kao vjerovnik, ima s naslova otplate kupoprodajne cijene za predmetni stan. Prema tome, jednom tako osnovano založno pravo - hipoteka ...

propisuje situaciju preuzimanja duga, pa iako ta odredba sadrži postupanje za slučaj preuzimanja duga prilikom otuđenja neke nekretnine na kojoj postoji hipoteka , ona ne zadire niti može zadirati u stvarnopravni učinak jednom osnovanog založnog prava koji njemu daju odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima."

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga II ()

... Zakona ... hipoteci ...

... Zakona ... hipoteci ...

... Zakon o zemljišnim knjigama, "Službene novine" od 18. maja 1930. godine), predviđaju da se založnim pravom mogu obezbediti tražbine koje bi mogle nastati zbog odobrenog ili otvorenog kredita, zbog preuzetog poslovodstva, zbog jemstva ili naknade štete, s tim da se u ispravi, na osnovu koje se vrši upis hipoteke ... hipoteka ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ... hipoteke ...

... Zakon o obligacionim odnosima predviđa, u stavu 1. člana 973, da je zabranjeno utovaranje ledž commissorie tj. da stranke u ugovoru o zalozi predvide da će založena stvar preći u svojinu poverioca ako njegovo potraživanje ne bude namireno do dospelosti, kao i odredbu da će u tom slučaju poverilac moći da, po unapred određenoj ceni, proda stvar ili da je zadrži za sebe. Zakonom ... hipoteci ... hipotekarni ...

sudskih odluka knjiga DžIDž, sveska I za 1994. godinu) - odredba ugovora prema kojem su stranke saglasne da zajmodavac stekne pravo svojine na nepokre-tnosti (odnosi se to i na pokretaosti), ukoliko zajmodavac u roku utvrđenom ugovorom ne vrati pozajmljena sredstva tzv. "ledž commissorie" je ništava, ali u ostalom delu ugovor ostaje na snazi. Iz Zakona o svojinskim odnosima u članu 69. propisano je - da je ništava odredba ugovora o hipoteci kojim hipotekarni ...

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa propisi od ukupno 85 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o poreskom postupku (RS)

Obezbjeđenje potraživanja - zakonska hipoteka

Pravilnik o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (BiH)

(Registracija zakonske hipoteke )

(Zahtjev za upis zakonske hipoteke )

(Postupak po zahtjevu za upis zakonske hipoteke )

Pravilnik o prinudnoj naplati (RS)

Obaveštenje o zakonskoj hipoteci

Uputstvo o prinudnoj naplati (BiH)

(4) Šef Grupe za prinudnu naplatu nakon izvršene pljenidbe podnosi nadležnom organu koji vodi javni registar za nekretnine zahtjev za upis zakonske hipoteke uz koji se prilažu dokumenta navedena u članu 68. stav (2) Pravilnika.

(5) O izvršenom upisu zabilježbe pljenidbe nekretnine i upisa zakonske hipoteke nadležni organ koji vodi javni registar za nekretnine bez odlaganja obavještava Grupu za prinudnu naplatu nadležnog regionalnog centra UIO dostavom odgovarajućeg akta.

(6) U slučajevima kad je već registrovana predbilježba pljenidbe nekretnine u korist UIO, Grupa za prinudnu naplatu na osnovu iste pokreće postupak upisa zakonske hipoteke .

Zakon o stvarnim pravima (FBiH)

Hipoteku kao založno pravo moguće je osnovati jedino na nekretninama, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

(1) Dobrovoljno založno pravo na nekretnini (dobrovoljna ugovorna hipoteka ) i na pravu koje je izjednačeno s nekretninom vjerovnik stiče uknjižbom toga prava u zemljišnu knjigu, ako zakonom nije šta drugačije određeno.

Na zemljišni dug se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog zakona o hipoteci , ukoliko to nije u suprotnosti sa neakcesornom prirodom zemljišnog duga i ukoliko ovim zakonom nije nešto drugo određeno.

Zakon o zaštiti žiranta (FBiH)

Instrumenti osiguranja kredita mogu biti: mjenica, hipoteka na nepokretnu imovinu, oročeni novčani depoziti, garancija druge banke, akcije, polise osiguranja, sudužnici i drugi zakonima predviđeni instrumenti.

Zakon o izvršnom postupku (BD)

(1) Odredba člana 119 ovog zakona na odgovarajući se način primjenjuje i na namirenje podzaložnih prava ( nadhipoteka ) i drugih prava koja su teret prava koja se namiruju.

Zakon o izvršnom postupku (RS)

(1) Odredba člana 98. ovog zakona , na odgovarajući se način primjenjuje i na namirenje podzaložnih prava ( nadhipoteka ) i drugih prava koja su teret prava koja se namiruju.

Zakon o privrednim društvima (RS)

(2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog zakona označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku , kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu.

Zakon o poreskom postupku (RS)

(1) U slučaju da poreski obveznik ne plati poresku obavezu istekom zakonskog roka za plaćanje prijavljenih obaveza ili u roku određenom u izvršnom rješenju o utvrđivanju obaveze, Poreska uprava pokreće postupak uspostavljanja zakonske hipoteke na nepokretnostima obveznika u korist Poreske uprave radi obezbjeđenja naplate obaveza istekom roka za plaćanje poreskih obaveza.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

NIŠTAVNA JE ODREDBA UGOVORA KOJOM POVJERILAC-TUŽILAC I DUŽNIK-TUŽENI UGOVORE DA ĆE TUŽILAC POSTATI VLASNIK ODREENOG STANA AKO TUŽENI NE ISPUNI SVOJU UGOVORNU OBAVEZU, TO JEST NE VRATI TUŽIOCU POZAJMLjENI NOVAC DO UGOVORENOG ROKA, JER JE ODREDBOM ČLANA 74. ZAKONA O VLASNIČKOPRAVNIM ODNOSIMA PROPISANO DA SU NIŠTAVNE ODREDBE UGOVORA O HIPOTECI KOJIMA HIPOTEKARNI POVJERILAC UGOVARA PRAVO UBIRANjA PLODOVA KOJE ZALOŽENA NEKRETNINA DAJE ILI ISKORIŠTAVANjA TE NEKRETNINE NA DRUGI NAČIN, KAO I DA U

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Na osnovu člana 145. Zakona o državnom premjeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima i člana 6. Pravilnika o evidenciji prodatih društvenih stanova sa hipotekom , rješavajući po zahtjevu iz , načelnik Službe za katastar nepokretnosti , donosi

hor003