Traženo: stranka u upravnom postupku

Ukupno nađeno: 893 primeraU dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 465 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga I ()

... u ovoj parnici je zahtjev tužilje da se u odnosu na tuženog utvrdi da je po osnovu ugovora o udruživanju sredstava od 31. 10. 1991. godine, koga je zaključila sa pravnim prethodnikom tuženog, postala vlasnik poslovnog prostora L - 15 površine 12,05 m2 u ... U ... postupku ... upravo ... stranke ... u ...

... u iznosu od 2.234.682 HRD zbog zakašnjenja plaćanja po računu, broj 41-5006-2, od 7. II 1992. g. U postupku je utvrđeno da je tuženik dugovao tužitelju po navedenom računu 215.775 HRD i da su stranke 22. III 1993. g. sklopile ugovor o cesiji kojim je tuženik-dužnik (ovdje cedent) ustupio tužitelju-vjerovniku (ovdje ce-sionaru) svoje potraživanje, koje ima prema trećoj osobi u ... upravo ... u ... u ...

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga II ()

... u visini iznosa navedenih u izreci prvostupanjske presude, za koje iznose tužitelj tvrdi da ih je dužan isplatiti tuženik kao naručilac radova. Niži sudovi prihvatili su tužbeni zahtjev jer su u postupku u bitnom utvrdili da su stranke sklopile ugovor o izvođenju radova - novoj izmjeri zemljišta na području k.o. Varaždinske Toplice u ... u ... uprava u ...

... upravni , a ne za imovinsko-pravni odnos stranaka . Za obavezu tuženog da tužiocu vrati spornu robu bitno je da se radi o robi tužioca koja je bila uskladištena kod tuženog i da tuženi tu robu na zahtev tužioca nije predao. Pravo tužioca da uskladištenu robu kod tuženog traži, odnosno obaveza tuženog da tu robu preda tužiocu proizlazi iz člana 730. ZOO. Isto tako neosnovano tuženi u ... u ... postupka u ... u ...

... u toku prvostepenog postupka proizlazi da je 27. decembra 1993. godine, izmeđ u stranaka zaključen ugovor o izdavanju garancije br. 02, sa važnošć u za period od 1. januara 1994. do 31. decembra 1994. godine. Ovu garanciju tužilac je upotrebio kao obezbeđenje radi podizanja uvezene robe pre uplate carinskih i drugih dažbina. U ... uprave ... uprava ...

... upravo zato se ne pobija pravnim sredstvima procesnog prava (redovni i vanredni pravni lekovi), već tužbom, kao i drugi ugovori. Tužbu za poništaj, odnosno za stavljanje van snage sudskog poravnanja, izričito je predviđao Zakon o izvršnom postupku , važeći u vreme zaključenja poravnanja, u članu 63, ali i važeći Zakon o izvršnom postupku ... u ... u ... stranaka ...

Mr. Milena SIMOVIĆ, Haso TAJIĆ: Zbirka sudske prakse iz upravnog prava ()

DRUGOSTEPENI ORGAN JE PRAVILNO PONIŠTIO PRVOSTEPENO RJEŠENJE, KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV STRANKE ZA IZMJENU PODATAKA U DEKLARACIJI I POVRAT VIŠE PLAĆENE CARINE I TAJ ZAHTJEV ODBACIO NA OSNOVU UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA DA JE O ISTOJ STVARI PRVOSTEPENI ORGAN SVOJIM RJEŠENJEM VEĆ PRAVOMOĆNO ODLUČIO I DA NIJE POSTOJALA JEDNA OD BITNIH PROCESNIH PRETPOSTAVKI ZA POKRETANJE I VOĐENJE NOVOG UPRAVNOG POSTUPKA PO ZAHTJEVU STRANKE

... U POSTUPKU RJEŠAVANJA O PRAVIMA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA DRUGOSTEPENI ORGAN JE PRAVILNOM PRIMJENOM ZAKONA OGLASIO NIŠTAVIM RJEŠENJE PRVOSTEPENOG ORGANA, KOJIM JE KOD TUŽIOCA-OSIGURANIKA, U SKLADU SA NJEGOVIM ZAHTJEVOM, UTVRĐENA SAMO ČINJENICA POSTOJANJA TJELESNOG OŠTEĆENJA U ... UPRAVE ... STRANAKA ... UPRAVNA ... U UPRAVNOM POSTUPKU ...

... upravnom postupku , organi u upravnom postupku rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka , pa je ništavo rješenje kojim se ne odlučuje o subjektivnim pravima ili obavezama navedenih stranaka ... u upravnom postupku ... u upravnom postupku ... u ... u ...

U UPRAVNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO ZAHTJEVU OSIGURANIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, KOJA SE OSIGURAVAJU KOD POSLODAVCA, POSLODAVAC IMA PRAVO DA U ČESTVUJE KAO STRANKA RADI ZAŠTITE SVOJIH PRAVA ILI PRAVNIH INTERESA, PA DRUGOSTEPENI ORGAN NOSIOCA OSIGURANJA NIJE MOGAO NJEGOVU ŽALBU IZJAVLJENU PROTIV PRVOSTEPENOG RJEŠENJA ODBACITI KAO IZJAVLJENU OD NEOVLAŠTENOG LICA.

U dokumentima tipa propisi od ukupno 345 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o lokalnoj samoupravi (RS)

3. nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno ponašanje prema pretpostavljenom, drugim zaposlenima, građanima, pravnim i fizičkim licima i strankama u postupku pred organom jedinice lokalne samouprave ,

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (RS)

pregledanje i raspoređivanje akata, klasifikovanje i zavođenje akata, njihovo dostavljanje u rad organima uprave za koje obavljaju usluge, vrši administrativno-tehničku obradu akata, otpremanje pošte, razvođenje akata i njihovo arhiviranje i čuvanje, vodi evidencije o primljenima aktima i aktima sačinjenim u Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku, sačinjava izvještaje o primljenoj i otpremljenoj pošti, pruža informacije strankama o načinu podnošenja zahtjeva i toku postupka ...

... u Odjeljenju, pruža neophodnu stručnu pomoć iz djelokruga rada Odjeljenja, prati stanje u primjeni propisa iz nadležnosti Odjeljenja, analizira stanje i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera radi uspostavljanja jednoobraznog vođenja matičnih knjiga, brine se za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Odjeljenja, izrađuje nacrte sudskih i drugih podnesaka u kojima se Ministarstvo pojavljuje u svojstvu stranke ... u ... u ... upravnom postupku ...

... u Odjeljenju; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja te normativne poslove iz oblasti Resora uprave ; pruža stručnu pomoć zaposlenim u Odjeljenju; predlaže plan rada Odjeljenja i prati njegovu realizaciju; izrađuje nacrt sudskih i drugih podnesaka u kojima se Ministarstvo pojavljuje u svojstvu stranke , odnosno učesnika; izrađuje nacrte rješenja u ... upravnom postupku ... uprave ... u ... uprave ... uprave u ... u ... uprave ... u ... u ... uprave ... u ...

... u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti lokalne samouprave i teritorijalne organizacije; izrađuje nacrt sudskih i drugih podnesaka u kojima se Ministarstvo pojavljuje u svojstvu stranke , odnosno učesnika; izrađuje izvještaje o izvršenju politika jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu; izrađuje nacrte rješenja u drugostepenom upravnom postupku ... u ... samouprave ... upravlja ... samouprave ... samouprave ...

... samouprave , izrađuje nacrte obavještenja organu jedinice lokalne samouprave o osnovima nezakonitosti osporenog akta, izrađuje nacrte rješenja o odobravanju izrade pečata sa amblemom Republike Srpske, sprovodi postupak za utvrđivanje prava na upotrebu naziva Republike, te u tom smislu izrađuje nacrte rješenja, učestvuje u pripremi podnesaka za pokretanje sudskog postupka u ... samouprave ... u ... upravnom postupku ... u ... u ... u ... postupcima u ... u ... stranke ...

... u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti skupštinskog i izbornog sistema, izjašnjavanja građana, udruženja građana, fondacija te propisa iz oblasti zaštite prava nacionalnih manjina; izrađuje nacrte sudskih i drugih podnesaka u kojima se Ministarstvo pojavljuje u svojstvu stranke , odnosno učesnika; izrađuje nacrte rješenja u drugostepenom upravnom postupku ; učestvuje u ... samouprave ...

... upravlja ... postupke ... stranaka ... upravu ... u ... u ...

... upravnih akata zaprimljenih u pisarnici; evidentira podatke o kretanju upravnih akata i rokovima njihovog rješavanja i obavještava nadležne organe o ovim činjenicama; učestvuje u pripremi publikacija za stranke o kancelarijskom poslovanju; daje obavještenja i uputstva građanima i drugim strankama u ... u postupku ... uprave ... uprave ...

Opis poslova: vrši poslove primanja, raspoređivanja i otpremanja pošte za republičke organe uprave ; rad sa strankama ; pruža informacije strankama o načinu podnošenja zahtjeva i o toku postupka na zahtjev stranke , vodi evidencije zaprimljene i otpremljene pošte u pisanom i elektronskom obliku, vodi evidencije o kretanju predmeta, priprema i prikuplja strukturne podatke za izradu informacija i izvještaja o prijemu i otpremi pošte. Po potrebi obavlja kurirske poslove. Obavlja i

Program ispita za rad u organima uprave (BD)

- Učesnici u upravnom postupku (pojam i vrste stranaka i procesna sposobnost, zakonski zastupnik, privremeni zastupnik i punomoćnik);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 83 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

STRANKA U UPRAVNOM SPORU NE MOŽE BITI ORGAN KOJI JE U UPRAVNOM POSTUPKU DONIO PRVOSTEPENU ODLUKU, USLjED ČEGA TAJ ORGAN NIJE OVLAŠTEN DA POKRENE UPRAVNI SPOR PROTIV KONAČNOG UPRAVNOG AKTA.

...

... U UPRAVNOM POSTUPKU STRANKA MOŽE BITI AKTIVNA STRANKA ( STRANKA POVODOM ČIJEG ZAHTJEVA JE VOEN UPRAVNI POSTUPAK ), PASIVNA STRANKA (PREMA KOJOJ JE TIJELO PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI VODILO UPRAVNI POSTUPAK ) I ZAINTERESOVANA STRANKA (KOJA JE U UPRAVNOM POSTUPKU SUDJELOVALA RADI ZAŠTITE NEKIH SVOJIH PRAVA ILI PRAVNIH INTERESA), PA SAMO OVI SUBJEKTI MOGU POKRENUTI UPRAVNI ... UPRAVNIM AKTOM POVRIJEENO NjIHOVO PRAVO ILI

...

TUŽILAC KAO UGOVORNI ORGAN KOJI JE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI RJEŠAVAO U PRVOM STEPENU JE NEOVLAŠTENO LICE ZA POKRETANjE UPRAVNOG SPORA BUDUĆI DA SE UPRAVNIM AKTOM KOJI ON DONOSI NE RJEŠAVA O NjEGOVOM PRAVU ILI PRAVNOM INTERESU, VEĆ O PRAVU ODNOSNO PRAVNOM INTERESU STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU , TAKO DA JE TUŽBA ZA POKRETANjE UPRAVNOG SPORA NEDOPUŠTENA.

...

... U pogledu stranačke sposobnosti direkcija i drugih upravnih organa i organizacija, a u vezi sa pravilnim označavanjem stranke , zaključeno je da se radi o pravilnom označavanju stranaka u postupku Direkcija za robne rezerve, o čemu sud vodi računa po službenoj dužnosti, te da se ne može praviti konstrukcija da se radi o dvije stranke : Republika Srpska i Direkcija. Jedino u slučaju ako je izričito navedeno u ... stranke ... U ... stranka u ... postupku ...

...

POSTOJI ŠUTNjA UPRAVE KADA PRVOSTEPENI ORGAN PUNOMOĆNIKU STRANKE , KOJI SE LEGITIMISAO KAO PUNOMOĆNIK STRANKE U POSTUPKU PO ŽALBI, NIJE DOSTAVIO NAKNADNO DONESENI PRVOSTEPENI AKT, NITI JE DRUGOSTEPENI ORGAN ODLUČIO PO ŽALBI IZJAVLjENOJ ZBOG NEDONOŠENjA PRVOSTEPENOG AKTA.

...

KADA SE TUŽBA STRANKE U UPRAVNOM SPORU UVAŽI, OSPORENI I PRVOSTEPENI AKT PONIŠTI I PREDMET VRATI PRVOSTEPENOM ORGANU NA PONOVNO RJEŠAVANjE, NEĆE SE ODLUČIVATI O TROŠKOVIMA UPRAVNOG SPORA VEĆ ĆE SE O ISTIM ODLUČITI KADA SE KONAČNO ODLUČI O ZAHTJEVU STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU , ODNOSNO U UPRAVNOM SPORU.

...

UČINjENA JE POVREDA ODREDBI VANPARNIČNOG POSTUPKA KADA PRVOSTEPENI SUD UREDI MEU IZMEU STRANAKA PO OSNOVU PRAVIČNOSTI, A U OBRAZLOŽENjU RJEŠENjA NE DA RAZLOGE O TOME U ČEMU JE SADRŽAJ TE PRAVIČNOSTI, ŠTA JE NjENO PRAVNO UTEMELjENjE NITI JE POJAŠNjENO ZAŠTO JE PRAVIČNO UPRAVO ONAKVO UREENjE MEE KAO U KONKRETNOM SLUČAJU.

...

STRUČNO MIŠLjENjE DONEŠENO OD STRANE ORGANA UPRAVE NE PREDSTAVLjA UPRAVNI AKT PROTIV KOJEG JE STRANKAMA U UPRAVNOM POSTUPKU DOPUŠTENA ŽALBA.

...

U POSTUPKU IZDAVANjA UPOTREBNE DOZVOLE RADI SE O JEDNOSTRANAČKOJ UPRAVNOJ STVARI, JER SE NASPRAM ORGANA KOJI ODLUČUJE O IZDAVANjU UPOTREBNE DOZVOLE POJAVLjUJE INVESTITOR I IZVOAČ RADOVA.