Traženo: obligacije raskidanje ugovora zbog neispunjenja

Ukupno nađeno: 51 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim odnosima (FBiH)

<lat>III</lat> - RASKIDANjE UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA

Zakon o obligacionim odnosima (BiH)

<lat>III</lat>. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA

Zakon o leasingu (FBiH)

(2) Ako dobavljač predmeta leasinga ne isporuči predmet leasinga u ugovorenom roku zbog razloga za koje snosi odgovornost, a rok nije bitni dio ugovora , korisnik leasinga mu mora ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje i o tome obavijestiti davaoca leasniga. Ako dobavljač leasniga ni u naknadno određenom roku ne ispuni svoju obavezu, ugovor između davaoca i korisnika leasinga se raskida po samom zakonu.

Zakon o koncesijama (KS)

(1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koje nije odgovorna ni jedna strana, a nijedna ugovorna strana ne želi raskid ugovora , koncesioni odnos se nastavlja kad prestanu okolnosti koje su dovele do nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno neispunjavanja ugovornih obaveza. Te okolnosti su:

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

(2) U slučaju da lica iz stava 1. ovog člana koja su zaključila ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ne budu izabrana u isto ili više zvanje zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu, pokrenuće se postupak raskida ugovora o radu.

Zakon o obligacionim odnosima (FBiH)

Povjerilac koji zbog neispunjenja dužnikove obaveze raskida ugovor , dužan je to saopštiti dužniku bez odlaganja.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

... ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora , a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno, strana koja zbog ... ugovora ... ugovor raskine ...

(2) U slučaju djelimične nemogućnosti ispunjenja , zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor , ako djelimično ispunjenjene ne odgovara njenim potrebama, inače, ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo da zahtijeva srazmjerno smanjenje svoje obaveze.

(1) Raskid ugovora zbog nedostatka stvari proizvodi ista dejstva kao i raskid dvostranih ugovora zbog neispunjenja .

Zakon o zaštiti potrošača (BiH)

o) kojom se u slučaju skrivljene povrede ugovorne obaveze ugovorne strane isključuje ili ograničava pravo druge ugovorne strane da raskine ugovor ili da zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja ugovora ;

p) koja isključuje pravo druge ugovorne strane da zahtijeva naknadu štete zbog neispunjenja cijelog ugovora ili da raskine cjelokupni ugovor , ako djelimično ispunjenje ugovora za nju ne predstavlja nikakav interes, u slučaju da je ugovorna strana djelimično odgovorna za povredu ugovorne obaveze;

Pravilnik o uvjetima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za stečajnog upravnika (FBiH)

- neispunjenje ugovora , ( raskid ugovora zbog neispunjenja ,);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U DVOSTRANO OBAVEZNOM PUNOVAŽNOM UGOVORU PRAVO NA RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA PRIPADA SAMO ONOM UGOVARAČU KOJI JE PRVI U CIJELOSTI ISPUNIO PREUZETU UGOVORNU OBAVEZU PREMA UGOVARAČU KOJI NIJE ISPUNIO PREUZETU UGOVORNU OBAVEZU ILI JE ISPUNIO SAMO U NEZNATNOM DIJELU. ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA PUTEM SUDA JE OBLIGACIONE PRIRODE I ZASTARIJEVA U OPŠTEM ZASTARNOM ROKU OD PET GODINA OD ZAKLjUČENjA UGOVORA .

U DVOSTRANO OBAVEZNOM PUNOVAŽNOM UGOVORU PRAVO NA RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA PRIPADA SAMO ONOM UGOVARAČU KOJI JE PRVI U CIJELOSTI ISPUNIO PREUZETU UGOVORNU OBAVEZU PREMA UGOVARAČU KOJI NIJE ISPUNIO PREUZETU UGOVORNU OBAVEZU ILI JE ISPUNIO SAMO U NEZNATNOM DIJELU. ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA PUTEM SUDA JE OBLIGACIONE PRIRODE I ZASTARIJEVA U OPŠTEM ZASTARNOM ROKU OD PET GODINA OD ZAKLjUČENjA UGOVORA .

...

Pravo na jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja prestaje nakon što zastari neizmireno potraživanje iz ugovora , pa se ne može zahtijevati ni restitucija datog po ugovoru .

...

PRODAVATELj NE MOŽE ZAHTIJEVATI NAKNADU ZBOG NEKORIŠTENjA PRODATOG VOZILA I KADA KUPAC KASNI SA ISPLATOM CIJENE, UKOLIKO UGOVOR NIJE RASKINUT ZBOG NEISPUNjENjA .

...

RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA REALIZUJE SE U ODREENIM RADNjAMA POVJERIOCA U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI ROK ISPUNjENjA OBAVEZE PREDSTAVLjA BITAN ELEMENAT UGOVORA ILI NEMA TAKVO ZNAČENjE.

...

U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA ZBOG NEISPUNjENjA DOLAZI DO POTPUNE RESTITUCIJE DATOG TIJEKOM DJELIMIČNOG ISPUNjENjA , PA SUD NIJE OVLAŠTEN DA NAREDI VRAĆANjE SAMO DIJELA PRODATIH I KUPCU PREDATIH STVARI.

...

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti može se tražiti ako su prije isteka roka za ispunjenje obaveze nastupile okolnosti koje otežavaju obavezu jedne strane ili su nastupile okolnosti zbog kojih se ne može ostvariti svrha ugovora time da u svakom od ovih slučajeva kumulativno moraju biti ispunjene pretpostavke da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanju ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepravedno održati ga na snazi kao takvog.

...

U slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja obaveze povjerilac nema pravo da traži isplatu ugovorne kazne već može tražiti naknadu štete, pored vraćanja onoga što je dao drugoj strani i naknade eventualne koristi.

...

Budući da se sadržaj obaveze o doživotnom izdržavanju ne može unaprijed odrediti ugovorom u svim pojedinostima, povodom zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja obaveze davaoca izdržavanja sud utvrđuje prema konkretnim okolnostima da li je davalac izdržavanja uredno ispunjavao svoju obavezu.

...

Prodavac ne može zahtijevati raskid ugovora zbog neispunjenja ako kupac nije platio u ostavljenom roku zahtijevanu razliku u cijeni, nastalu zbog promijenjenih okolnosti, sve dok visina te obaveze ne bude između ugovornih stranaka sporazumno utvrđena.

...

Strana koja vraća avans nakon raskida ugovora zbog neispunjenja dužna je platiti zatezne kamate od dana prijema avansa i kada nije kriva za raskid ugovora , a nije od značaja što nije bilo ugovoreno plaćanje kamata na avans od prodaje robe.

...

Ne može se tražiti raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti nakon ispunjenja ugovorne obaveze.

...

U slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja , naručilac koji je koristio nedovršen projekt, dužan je da plati projektantu odgovarajuću naknadu.