Traženo: zastarelost krivičnog dela

Ukupno nađeno: 77 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o advokaturi (RS)

Zastarelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obeležje krivičnog dela nastupa kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

U postupku upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora sud sarađuje sa Upravom. Pri određivanju dana javljanja osuđenog radi izdržavanja kazne zatvora, sud je dužan da zatraži izveštaj Uprave o broju raspoloživih mesta u zavodima i da vodi računa o prioritetu izvršenja, s obzirom na prirodu krivičnog dela, izrečenu kaznu i rok zastarelosti izvršenja kazne.

Krivični zakonik (RS)

...krivično delo koje je učinio posle izdržane, oproštene ili zastarele kazne ili oslobođenja od kazne, po proteku roka za opozivanje uslovne osude ili posle izrečene sudske opomene, može tu okolnost uzeti kao otežavajuću, ceneći pri tom posebno težinu ranije učinjenog krivičnog dela, da li je ranije delo iste vrste kao i novo delo, da li su oba dela učinjena iz istih pobuda, okolnosti pod kojima su dela...zastarele...

(1) Zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno. Ukoliko posledica krivičnog dela nastupi kasnije, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posledica nastupila.

(3) Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za krivična dela predviđena u čl. 370. do 375. ovog zakonika, kao ni za krivična dela za koja po ratifikovanim međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi.

Zakon o Vojsci Srbije (RS)

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zbog kojeg se vodi i krivični postupak pred nadležnim redovnim sudom, nastupa kada i zastarelost gonjenja zbog krivičnog dela.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (RS)

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, međunarodna pravna pomoć će biti pružena povodom krivičnog dela protiv međunarodnog humanitarnog prava za koje ne nastupa zastarelost.

Zakon o ratifikaciji konvencije ujedinjenih nacija protiv korupcije (mp)

Svaka država ugovornica utvrdiće, prema potrebi, svojim domaćim zakonodavstvom dug period nezastarevanja u kome će se moći pokretati postupci za bilo koje krivično delo predviđeno ovom konvencijom i utvrditi duži period nezastarevanja ili predvideti privremeno stavljanje van snage nezastarevanje ako je navodni počinilac krivičnog dela izbegao izvođenje pred lice pravde.

Zakon o Vojsci Jugoslavije (SCG)

...Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa koji predstavlja i krivično delo nastupa kad i zastarelost gonjenja zbog krivičnog dela. Ako je krivični postupak okončan zbog toga što delo predstavlja neznatnu društvenu opasnost zbog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posledica dela, zastarelost...krivični...zastarelosti krivičnog...

Krivični zakon SRJ (SCG)

(5) Sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se briše iz kaznene evidencije osuda na zatvor preko jedne godine do tri godine, ako je proteklo pet godina od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne, a u tom vremenu osuđeni nije izvršio novo krivično delo. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o vladanju osuđenog posle izdržane kazne, o prirodi krivičnog dela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značaja za ocenu opravdanosti brisanja osude.

(3) Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastareva za krivična dela predviđena u čl. 141. do 145. ovog zakona, kao ni za krivična dela za koja po međunarodnim ugovorima ova zastarelost ne može da nastupi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 51 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Osnovni krivični zakon (SCG)

Ukoliko dan i mesec izvršenja krivičnog dela nije moguće utvrditi, već je u izreci presude navedena samo godina izvršenja, kao datum izvršenja se smatra onaj datum koji je za okrivljenog najpovoljniji, a to je 1. januar i od tog datuma počinje teći zakonski rok za zastarelost krivičnog gonjenja.

Osnovni krivični zakon (SCG)

Privilegovani rok za isticanje zahteva za naknadu štete, nastale izvršenjem krivičnog dela odgovara zakonskom roku za zastarelost krivičnog gonjenja, koji se može produžavati u slučaju prekida ili zastoja krivičnog gonjenja, ali ne i po opštim pravilima obligacionog prava o prekidu i zastoju zastarevanja.

Osnovni krivični zakon (SCG)

Kada je krivični postupak u krivičnom predmetu po privatnoj tužbi protiv više lica zbog krivičnog dela uvrede trajao skoro četiri godine i obustavljen je zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za to krivično delo, smatraće se da je povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku i na delotvornu sudsku zaštitu ako je odugovlačenje postupka pretežno bilo prouzrokovano propuštanjem nadležnog suda da obezbedi pristupanje okrivljenih sudu čime je prekoračen

Osnovni krivični zakon (SCG)

Kod trajnih krivičnih dela, u koje spada krivično delo nedavanje izdržavanja, rok zastarelosti počinje da teče od momenta kada prestane proizvedeno protivpravno stanje.

3Kž.I.485/08 (RS)

Radnja izvršenja krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija određena je kao trajna, pa zastarelost krivičnog gonjenja počinje da teče od dana prestanka radnje.

3Kž.I.485/08 (RS)

Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 st.1 KZ a prema svojim radnjama izvršenja je trajno krivično delo, pa se zastarelost računa od prestanka protivpravnog stanja.

3Kž.I.485/08 (RS)

U slučaju kada je odbijena privatna tužba tužioca podneta zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz čl. 54 st.1 KZRS usled zastarelosti, a istovremeno se podnese i krivična prijava zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz čl. 54 st.2 KZRS, tada zastarelost krivičnog gonjenja u prvom slučaju ne znači i nastupanje zastarelosti krivičnog gonjenja i u drugom slučaju.

3Kž.I.485/08 (RS)

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja

3Ps./.99 (RS)

Šteta prouzrokovana pripadnicima bivše JNA (pogibija, ranjavanje), u oružanim sukobima sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ, do dana njihovog međunarodnog priznanja od strane Generalne skupštine OUN, 22.05.1992. godine, prouzrokovana je krivičnim delom oružane pobune, iz člana 124. KZ Jugoslavije, pa njeno potraživanje zastareva u roku od 15 godina, propisanom za zastarelost krivičnog gonjenja za to delo (član 377. stav 1. ZOO)

3Ps./.99 (RS)

Kada se na glavnom pretresu ili u žalbenom postupku izmeni pravna kvalifikacija krivičnog dela (sa teže na lakšu i obratno) smatra se da su sve ranije od strane ovlašćenog lica preduzete procesne radnje radi krivičnog gonjenja istog učinioca prekidale zastarevanje krivičnog gonjenja i u odnosu na krivično delo po izmenjenoj pravnoj kvalifikaciji, ukoliko se krivično delo odnosi na isti krivično-pravni događaj.

3Ps./.99 (RS)

Zahtev za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom zastareva u roku predviđenom u članu 20.Zakona o zastarelosti potraživanja i kad je zahtev upravljen prema licu koje odgovara za ili umesto štetnika - učinioca krivičnog dela.

3Ps./.99 (RS)

Kad je pokretanjem krivičnog postupka protiv štetnika došlo do prekida zastarelosti potraživanja naknada štete prouzrokovane krivičnim delom, zastarevanje počinje ponovo teći od momenta dostavljanja pravosnažne krivične presude licima kojima se ta presuda ima dostavljati po odredbama Zakona o krivičnom postupku.

3Ps./.99 (RS)

...krivično delo iz optužnice usled prekidanja zastarelosti krivičnog gonjenja nije nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i ako je nastupila relativna zastarelost, pa javni tužilac izmenom optužnice na glavnom pretresu optuži optuženog za drugo krivično delo sa istom zaprećenom kaznom menjajući i dopunjujući opis krivičnog dela, tada je za krivično...zastarelost krivičnog...krivično...zastarelo...krivičnog dela...

3Rev.59/99 (RS)

Šteta prouzrokovana pripadnicima bivše JNA (pogibija, ranjavanje), u oružanim sukobima sa paravojnim formacijama bivših republika SFRJ do dana njihovog međunarodnog priznanja od strane Generalne skupštine OUN 22.maja 1992.godine prouzrokovana je krivičnim delom oružane pobune iz člana 124.KZ Jugoslavije, pa njeno potraživanje zastareva u roku od 15 godina propisanom za zastarelost krivičnog gonjenja za to delo (član 377.stav 1.ZOO).