Traženo: zastarelost kredita

Ukupno nađeno: 20 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Strategija razvoja poljoprivrede Srbije (RS)

- tržište zemljišta, koje bi trebalo da omogući prilagođavanje u pogledu veličine zemljišta kao i efikasniju strukturu gazdinstava, ne funkcioniše na zadovoljavajući način. Razlozi leže u zastarelom registru zemljišta i katastarskom sistemu, nemogućnosti da se ponudi na prodaju ili u zakup zemljište državnih poljoprivrednih gazdinstava, nedostatak dugoročnog kreditiranja za kupovinu zemljišta, neuspešna primena zakona za plaćanje zakupa, kao i neizvesnot u širem ekonomskom smislu koja obeshrabruje

koje se ne može pomerati, lako uništiti ili na drugi način izgubiti. Međutim, često banke nisu voljne da zemljište prihvate kao jemstvo jer se vlasništvo ne može dokazati zbog zastarelog registracionog sistema. Kada je vlasništvo dokazano i zemljište dato u jemstvo, naplata zajma, u slučaju neplaćanja, jeste dugačak i skup posao koji može trajati i nekoliko godina. Dodatni problem je visoka cena registracije prava zadržavanja zemlje, što naročito predstavlja visok trošak za male kredite...

Odluka o emisiji obveznica za pokriće obaveza po osnovu javnog duga federacije (SCG)

8. Prava i obaveze iz obveznica zastarevaju za tri godine od roka dospeća rate.

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

(2) Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastareva za tri meseca od dolaska zajmodavca u docnju, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja ugovora.

Zakon o Fondu federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina (SCG)

Iznos sredstava po zastarelim kuponima koji se nalaze kod uplatioca zajma iz stava 1. ovog člana, a uplatilac zajma nije u smislu člana 40. Zakona o hartijama od vrednosti poveo postupak pred nadležnim sudom, Narodna banka Jugoslavije će dostaviti republikama, odnosno autonomnim pokrajinama na čijoj teritoriji uplatilac ima sedište, pod uslovom da se ta sredstva mogu upotrebiti samo za razvoj privrede odnosnog područja.

Iznos sredstava po zastarelim kuponima koji se nalaze kod uplatioca zajmova iz stava 1. ovog člana, a uplatilac zajma nije u smislu člana 40. Zakona o hartijama od vrednosti poveo postupak pred nadležnim sudom, Narodna banka Jugoslavije će dostaviti republikama, odnosno autonomnim pokrajinama na čijoj teritoriji uplatilac ima sedište, pod uslovom da se ta sredstva upotrebe samo za razvoj privrede odnosnog područja.

Zakonik građanski (RS)

Potraživanje godišnjih prihoda i dohodaka, godišnjeg izdržavanja, kirija od kuće, dućana i drugih zgrada, ili kirije za zemlje i druga dobra pod zakup data; godišnjih interesa na pozajmljene kapitale; usluga, koje se godišnje imaju činiti, i u opšte sve, što se plaća ili čini godišnje ili u kraćim rokovima, koji se godišnje povraćaju, - zastareva za tri godine, od dana kad je što trebalo platiti ili učiniti.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 12 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakonik građanski (RS)

Potraživanja po osnovu minusnog salda na tekućem računu su potraživanja po ugovoru o kreditu i zastarevaju u roku od 10 godina.

3Rev.1332/07 (RS)

Zajmoprimac koji preko punomoćnika advokata izričito ovlašćenog po pismenom punomoćju da u ime zajmoprimca može zaključiti poravnanje kao učesnik vansudskog poravnanja i kao obveznik vraćanja zajma prizna dug, ne može sa uspehom isticati prigovor zastarelosti potraživanja zajmodavca za vraćanje zajma, jer se priznanjem duga prekida opšti rok zastarelosti iz člana 371. Zakona o obligacionim odnosima.

3Rev.1332/07 (RS)

Zastarelost potraživanja interkalarne kamate počinje teći po isteku kalendarske godine za koju je obračunata, ako nije drukčije ugovoreno vreme dospeća ili ako nije unapred obračunata i uvršćena u anuitete otplate kredita

3Rev.1332/07 (RS)

Zastarelost potraživanja interkalarnih kamata počinje teći po isteku kalendarske godine za koju su obračunate ako nije drukčije ugovoreno vreme dospeća ili ako nisu unapred obračunate i uvršćene u anuitete otplate kredita

3PsG./93 (RS)

Potraživanje iz člana 127.stav 2.Zakona o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima sa inostranstvom zastareva za jednu godinu u smislu člana 112.Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

3pRev.6/05 (RS)

Trogodišnji rok zastarevanja ne primenjuje se na ugovor o zajmu

3Prev. 6/05 (RS)

UGOVOROM O ZAJMU SE NE VRŠI PROMET ROBA I USLUGA, VEĆ PRENOS PRAVA SVOJINE NA POZAJMLjENIM STVARIMA UZ OBAVEZU ZAJMOPRIMCA DA PO ISTEKU UGOVORENOG ROKA ISTE VRATI ZAJMODAVCU. ZBOG TOGA SE NA POTRAŽIVANjA IZ TOG UGOVORA PRIMENjUJE OPŠTI ZASTARNI ROK OD 10 GODINA, A NE TROGODIŠNjI ROK ZASTARELOSTI PROPISAN ZA PRAVA I OBAVEZE KONSTITUISANE UGOVOROM O PROMETU ROBA I USLUGA.

3Prev. 6/05 (RS)

Rok zastarelosti po osnovu zahteva korisnika kredita da mu se kredit pusti u tečaj, odnosno da banka izvrši svoju ugovornu obavezu, počinje da teče od prvog narednog dana kada je korisnik kredita mogao da traži izvršenje navedene obaveze, a to znači od prvog narednog dana od dana koji je ugovorom o kreditu označen kao datum kada je kredit trebalo da se realizuje, tj. novac pusti u tečaj od strane banke. Član 361. Zakona o obligacionim odnosima)

3Rev.895/02 (RS)

Potraživanje po osnovu ugovora o zajmu predstavlja dug pa ovo potraživanje zastareva za 10 godina

3Rev.788/02 (RS)

Zastarevanje potraživanja po osnovu ugovora o zajmu između dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici ne teče dok ta zajednica traje.

3pRev.294/97 (RS)

Potraživanje koje potiče iz ugovora o kreditu zastareva u opštem zastarnom roku

3pRev.9/92 (RS)

Potraživanje iz člana 127. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima sa inostranstvom zastareva za jednu godinu u smislu člana 112. Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Rok zastarelosti počinje da teče prvog dana posle dana kada je pošiljalac ostvario devizni priliv