Traženo: upućivanje na rad u inostranstvo

Ukupno nađeno: 176 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 169 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje na rad u inostranstvo i o njegovim dužnostima, pravima i odgovornostima za vreme vršenja službe u inostranstvu (RS)

Pravilnik o visini koeficijenata za utvrđivanje osnovice poreza na zarade za lica upućena na rad u inostranstvo (RS)

Uputstvo o postupku, načinu i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na regres dela kamate na kredite koji se koriste za izvoz opreme i brodova i izvođenje investicionih radova u inostranstvu na kredit (SCG)

Zakon o policiji (RS)

Upućivanje na rad u inostranstvo

Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu (RS)

IZBOR NASTAVNIKA KOJI SE UPUĆUJU NA RAD U INOSTRANSTVO RADI IZVOENjA NASTAVE

Kolektivni ugovor za NIS a.d. Novi Sad (RS)

<lat>III</lat>. UPUĆIVANjE ZAPOSLENIH NA RAD U INOSTRANSTVO

Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje na rad u inostranstvo i o njegovim dužnostima, pravima i odgovornostima za vreme vršenja službe u inostranstvu (RS)

<lat>II</lat>. USLOVI I NAČIN IZBORA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI SE UPUĆUJE NA RAD U INOSTRANSTVO

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (RS)

pravo na naknadu zarade upućeno na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili po osnovu međunarodno-tehničke, prosvetno-kulturne saradnje i u diplomatsko-konzularna i druga predstavništva, obračun naknade zarade vrši poslodavac kao za radnika koji radi na istim ili sličnim poslovima na kojima je podnosilac zahteva radio pre odlaska u inostranstvo, pod uslovom da ne ostvaruje ovo pravo po propisima zemlje u kojoj je privremeno na radu...

Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite (RS)

...u radnom odnosu, odnosno zaposlenima u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine i kod fizičkih lica; civilnim licima na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama; izabranim, imenovanim i postavljenim licima ako ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade; licima koja u skladu zakonom kojim se uređuje rad...u...rad...na...u radnom...upućenim na rad u inostranstvo...u...

- osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 7) Zakona - lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene upućene na rad u inostranstvo, odnosno zaposlene u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

5) lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u preduzeću koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca može biti upućen na studijsko, odnosno drugo stručno putovanje u inostranstvo, na osnovu odluke Državnog veća tužilaca, uz pribavljeno mišljenje neposredno višeg javnog tužioca, odnosno javnog tužioca, pri čemu se posebno uzimaju u obzir ocene o radu iz ličnog lista javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca, kao i poznavanje stranog jezika.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

(1) U hitnim slučajevima, kad postoji opasnost da će stranac pobeći ili da će se sakriti, organ unutrašnjih poslova može stranca lišiti slobode radi sprovođenja istražnom sudiji nadležnog suda, na osnovu molbe nadležnog inostranog organa, bez obzira kako je upućena. U molbi treba da budu navedeni podaci za utvrđivanje istovetnosti stranca, priroda i naziv krivičnog dela, broj odluke, datum, mesto i naziv inostranog organa koji je odredio pritvor i izjava da će

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

2) upućivanja na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog (RS)

...radni odnos - za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama; za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na...u radnom...upućeni na rad u inostranstvo...u...u inostranstvu...

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (RS)

2) upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije (RS)

1.6. lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (RS)

Ako se obračunom iz stava 1. ove tačke utvrdi da je isplaćena akontacija veća od obračunatih troškova, lice koje je službeno putovalo u inostranstvo dužno je da utvrđenu razliku u stranom efektivnom novcu ili čekovima preda banci, radi povraćaja sredstava na račun. Banka ta sredstva prima i knjiži kao povraćaj izvršenog plaćanja, nalogom za naplatu (slog - 60), instrument plaćanja 6, šifra osnova 340, u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva.

Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda (RS)

...U službi predsednika suda obavljaju se stručni poslovi za predsednika suda; pripremaju uputstva i naredbe koje donosi predsednik suda; obavljaju stručni poslovi za Opštu sednicu; planiraju i pripremaju međunarodni projekti; obavljaju poslovi evropskih integracija; postupa po predstavkama i pritužbama; odgovara na...na...na...inostranih...u...radnih...

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (RS)

Na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja oboljenja, stanja ili povreda koje su utvrđene Listom oboljenja, stanja i povreda za upućivanje na lečenje u inostranstvo (u daljem tekstu: Lista oboljenja) koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni (Prilog 1).

Izuzetno od stava 1. ovog člana na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja izuzetno retkih patologija, odnosno oboljenja sa niskom incidencom (kod odraslih jedan na deset miliona, a kod dece jedan na milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinom oboljenju, odnosno ukoliko bi lečenje u inostranstvu dovelo do potpunog izlečenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja kardiovaskularnih oboljenja za koja su u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji utvrđene liste čekanja u skladu sa "Kliničkim kriterijumima i metodologijom za utvrđivanje liste i vremena čekanja za zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama", i to za:

Na sednici od ......200.. godine, radi davanja ocene o potrebi upućivanja na lečenje u inostranstvu ...................... veće Lekarske komisije u sastavu:

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (RS)

Osnovica plaćanja doprinosa za radnike upućene na rad u inostranstvo

3Rev.444/94 (RS)

Zarada radnika upućenog na rad u inostranstvu može biti obračunavana i isplaćivana u devizama

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.444/94 (RS)

Kakav je radno-pravni karakter roka od 15 dana u kome je zaposlena, kojoj je mirovao radni odnos zbog upućivanja bračnog druga na rad u inostranstvo, imala pravo da se vrati na rad, te ko je obveznik plaćanja doprinosa za navedeni rok?

3Rev.444/94 (RS)

Zaposlenih se upućuje na privremeni rad u inostranstvo prema ugovoru o poslovnoj saradnji između jugoslovenskog poslodavca i stranog lica

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-709/2009-04 (_)

Poreska obaveza po osnovu prometa dobara i usluga u slučaju kada obveznik PDV - izvođač radova u toku izgradnje građevinskog objekta ispostavlja privremene situacije privrednom društvu koje finansira izgradnju tog objekta, kao i pravo tog privrednog društva da od PDV koji duguje odbije PDV obračunat i iskazan u privremenim situacijama u slučaju kada se to privredno društvo u toku izgradnje predmetnog objekta evidentiralo za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-709/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-709/2009-04 (_)