Traženo: uknjižba prava korišćenja

Ukupno nađeno: 15 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o poveravanju prava upravljanja (APV)

PKV nema pravo raspolaganja (otuđenja, prenosa prava korišćenja, stavljanje hipoteke) niti pravo uknjižbe u zemljišnim knjigama, odnosno katastru i drugim javnim knjigama na nepokretnostima opisanim u članu 1. ove odluke, a koje predstavljaju suvlasnički deo APV.

Zakon o ministarstvima (RS)

na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje...uknjižbu...

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između SCG i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju (mp)

(1) Korišćenje oslobađanja ili smanjenja taksa, taksenih markica, poreza pisarnice ili uknjiženja, predviđenih pravnim propisima jedne strane ugovornice za papire ili dokumente koje treba podneti prema pravnim propisima te strane ugovornice, prošireno je na slične papire i dokumente koji treba da se podnesu prema pravnim propisima druge strane ugovornice ili prema ovom sporazumu.

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

U slučaju iz prethodne tačke sud će, po službenoj dužnosti,uknjižiti pravo sopstvenika zgrade i njegovih pravnih sledbenika na besplatno korišćenje zemljišta koje pokriva zgrada i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade - sve dok na tom zemljištu postoji ta zgrada (član 37. Zakona).

U slučaju nacionalizacije građevinskog neizgrađenog zemljišta (član 38. Zakona) sud će, po službenoj dužnosti, uknjižiti da raniji sopstvenik odnosno lice na koje je raniji sopstvenik trajno preneo pravo korišćenja (član 39. Zakona) ima pravo na besplatno korišćenje tog zemljišta sve dok nadležni organ opštinskog narodnog odbora ne donese rešenje o predaji zemljišta u posed opštini ili drugom licu. Opštinski narodni odbor dužan je zemljišnoknjižnom sudu dostaviti rešenje o predaji u posed

Ako opštinski narodni odbor donese odluku o davanju nacionalizovanog građevinskog neizgrađenog zemljišta na korišćenje ranijem sopstveniku odnosno licu na koje je raniji sopstvenik trajno preneo pravo korišćenja, ili drugom licu, radi podizanja porodične stambene zgrade (čl. 40. i 41. Zakona) sud će u pogledu uknjiženja prava korišćenja na zemljištu i svojine na podignutoj zgradi postupiti po Uputstvu o načinu upisivanja u zemljišnim knjigama prava svojine na zgradama izgrađenim na zemljištu

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

...Uknjižbom prava vlasništva na nepokretnostima u korist federativne narodne republike jugoslavije izvršenog prema tada važećim propisima zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 29.5.1945. godine, uputstvu za izvršenje zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 24.7.1945. godine, savezna republika jugoslavija a sada državna zajednica srbija i crna gora, ima zakonit osnov sticanja prava...pravo...pravo korišćenja...prava...

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

...Uknjižbom prava vlasništva na nepokretnostima u korist Federativne Narodne Republike Jugoslavije izvršenog prema tada važećim propisima Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 29.5.1945. godine, Uputstvu za izvršenje zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 24.7.1945. godine, Savezna Republika Jugoslavija a sada državna zajednica Srbija i Crna Gora, ima zakonit osnov sticanja prava...pravo...pravo korišćenja...prava...

3U.1048/00 (RS)

Sticanjem svojine na pomoćnom objektu ne stiče se pravo na uknjižbu prava korišćenja na zemljištu na kome se objekat nalazi

3U.1048/00 (RS)

Za tužbeni zahtev koji u prvom redu glasi na brisanje uknjižbe prava korišćenja na nekretnini upisanoj javnoj knjizi, isključivo je nadležan sud, a ne organ uprave

3Rev.619/02 (RS)

Nema mesta uknjižbi prava vlasništva na kući u korist predlagača koja je izgrađena na parcelama u državnoj svojini upisanim u različitim zemljišno-knjižnim ulošcima, bez obzira što je pravosnažnom presudom utvrđeno pravo svojine predlagača na istoj kući, dok se prethodno ne formira građevinska parcela na kojoj bi predlagač imao pravo korišćenja po osnovu prava svojine na kući

3Rev.619/02 (RS)

Ako se otkupljeni stan nalazi u zgradi koji nije uknjižen kao etažna svojina, već se vodi u zemljišnoj knjizi, vlasnik prema površini stana ima idealni deo u odnosu na površinu objekta kome pripada taj stan i pravo korišćenja parcele sa istim udelom koji ima i na objektu

3Pzz.1/95 (RS)

Za odlučivanje u sporu za utvrđenje prava korišćenja i uknjižbu ovog prava na stanu koji je tužilačko preduzeće kupilo od tuženog preduzeća koje se bavi proizvodnjom stanova za tržište, stvarno je nadležan privredni sud

3U.4117/78 (RS)

Uknjižba prava korišćenja na nepokretnosti koje je sudskom odlukom priznato poveriocu vrši se po Zakonu o izvršnom postupku, a ne podnošenjem zahteva zemljišnoknjižnom sudu radi uknjižbe

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2747/2009-04 (_)

Da li je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije obveznik poreza na dodatu vrednost za promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini?