Traženo: ugovor o radu na određeno vreme

Ukupno nađeno: 138 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 92 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sportu (RS)

Profesionalni sportista zasniva radni odnos sa sportskom organizacijom zaključenjem ugovora o radu, na određeno vreme, najduže do pet godina. Po isteku ovog perioda, profesionalni sportista može ponovo da zaključi ugovor sa istom ili drugom sportskom organizacijom.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

...radni odnos; obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; uslovi za rad...radni...na...radni...na određeno vreme...rad...rad...ugovor o...rada...radno vreme...rada...radne...radno...

Pojam zaposlenog, poslodavca, sindikata; osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca; zabrana diskriminacije; uslovi za zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; stupanje na rad; probni rad; radni odnos na određeno vreme; radni odnos sa nepunim radnim vremenom; pripravnici; ugovor o pravima i obavezama direktora.

Pravilnik o kriterijumima i načinu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja (RS)

1) ugovor o radu na neodređeno vreme zaključen sa poslodavcem,

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" (RS)

Članovi organa reprezentativnih sindikata, koji u smislu stava 1. tačke 2. ovoga člana za vreme mandata ne obavljaju poslove utvrđene ugovorom o radu, određuju se aktom iz člana 128. ovog kolektivnog ugovora, na obrazloženi predlog reprezentativnih sindikata o potrebi njihovog angažovanja u sindikatu u redovnom radnom vremenu.

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (RS)

Pravno lice, pre nego što podnese zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet, mora da ima zaposleno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance (u daljem tekstu: odgovorno lice), kao i zamenika odgovornog lica s kojima je zaključilo ugovor o radu na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (RS)

Ministarstvo odbrane vodi posebnu evidenciju zaključenih ugovora o aktivnoj rezervi i ugovora o radu na određeno vreme zaključenih sa izabranim licima i ugovora o poslovnoj saradnji sa njihovim poslodavcima.

Uredba o vojnoj legitimaciji (RS)

Profesionalnom vojnom licu u radnom odnosu na određeno vreme vojna legitimacija se izdaje sa rokom važenja do isteka ugovora o radu na određeno vreme.

Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (RS)

Profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme, po pravilu, ocenjuje se redovno za ceo period za koji je zaključen ugovor o radu.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (RS)

Eventualno protivpotraživanje izvršnog dužnika koje je istaknuto u drugoj parnici (u visini izvedenih radova na zakupljenom prostoru) ne utiče na obavezu samog iseljenja bivšeg zakupca iz istog poslovnog prostora nakon isteka otkaznog roka kod ugovora o zakupu na neodređeno vreme.

3Rev.II.288/07 (RS)

Pri odlu~ivawu o ispuwenosti uslova za prerastawe radnog odnosa na odre|eno vreme u radni odnos na neodre|eno vreme, primewuje se zakon koji je va`io u vreme zakqu~ewa Ugovora o radu na odre|eno vreme.

3Rev.II.288/07 (RS)

Kada je tu`iqa po usmenom dogovoru sa tu`enikom po~ela da radi, a ugovor o radu nije zakqu~en, ima se smatrati da je tu`iqa danom stupawa na rad zasnovala radni odnos na neodre|eno vreme shodno ~l. 18 st.2 zakona o radu.

3Rev.II.1500/07 (RS)

Radni odnos zasnovan na odre|eno vreme ne mo`e da preraste u radni odnos na neodre|eno vreme, ako je zaposleni ugovorom o radu prihvatio ~iwenicu da mu radni odnos prestane povratkom radnika zbog ~ijeg odsustva je zakqu~en ugovor o radu na odre|eno vreme.

3Rev.II.1500/07 (RS)

Ukoliko je protivno ~lanu 37. stav 1. zakona o radu zasnovan radni odnos na odre|eno vreme du`e od jedne godine, istekom jedne godine, bez obzira na postojawe ugovora, smatra se da je radni odnos zasnovan na odre|eno vreme, postaje radni odnos na neodre|eno vreme

3Rev.II.1500/07 (RS)

Odredba ugovora o specijalizaciji kojom je specijalizant ina~e u radnom odnosu kod davaoca specijalizacije, obavezuje da po zavr{enoj specijalizaciji ostane kao specijalista na radu kod davaoca specijalizacije jo{ onoliko vremena koliko je specijalizacija trajala, odnosno u protivnom da vrati li~ni dohodak za onoliko vremena za koliko je mawe no {to je ugovoreno ostao na radu, nije dopu{tena.

3Rev.II.1500/07 (RS)

...na osnovu ~iwenice koja je nastupila posle izvr{nosti odluke ili pre toga, ali u vreme kada du`nik to nije mogao da istakne u postupku iz kog poti~e izvr{na isprava.Du`nik u `albi protiv re{ewa prvostepenog suda kojim je odbio prigovor, isti~e da je izvr{nom ispravom raskinut ugovor o zakupu benzinske pumpe.Me|utim, pored zakupa stzranke su ugovorile i sporazumni raskid radnog odnosa du`nika sa poveriocem kod koga je radio na...na rad...odredbe...na...

U dokumentima tipa slu`bena mi{ljenja od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Vi{e informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.II.1500/07 (RS)

Zaposlila sam se u frizerskom salonu na određeno vreme, radi zamene koleginice koja je otišla na duže bolovanje. Odsutna koleginica najavila je povratak na posao, a ja sam u međuvremenu zatrudnela. Da li može da mi prestane radni odnos, s obzirom da trudnice imaju posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu?

3Rev.II.1500/07 (RS)

Radila sam u trgovini kao mesar u marketu na određeno vreme 14 meseci. Zadnji ugovor bio mi je do 31.12.2006. godine, ali sam 22.12.2006. godine otišla na održavanje trudnoće. Kada mi je istekao ugovor, poslali su mi radnu knjižicu i rešenje o prestanku radnog odnosa. Imam 28 godina, dvoje male dece i treće na putu. Da li mi je radni odnos prestao po zakonu i kako da poboljšam svoju materijalnu situaciju?

3Rev.II.1500/07 (RS)

U privatnom preduzeću sam zasnovala radni odnos na određeno vreme, na godinu dana. Nakon četiri meseca ostala sam u drugom stanju i po preporuci lekara, a usled nastalih komplikacija, otpočela sam sa bolovanjem radi održavanja trudnoće. Pismenim putem sam obaveštena da mi radni odnos prestaje na dan isteka ugovora o radu, a tog dana sam se i porodila. Da li su neka od mojih prava iz radnog odnosa ovim putem povređena?

3Rev.II.1500/07 (RS)

Poslodavac može sa licem koje obavlja poslove direktora da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, da zaključi ugovor o dopunskom radu do jedne trećine punog radnog vremena ili da zaključi ugovor o mećusobnim pravima i obavezama

3Rev.II.1500/07 (RS)

U vezi primene člana 48. Zakona o radu, da li upravni odbor koji sa direktorom zaključuje ugovor o radu, može da zaključi sa direktorom ugovor o radu na određeno vreme do isteka mandata ili razrešenja?

3Rev.II.1500/07 (RS)

Zaposleni koji su imali zaključen ugovor o radu na određeno vreme po starom Zakonu, mogu ponovo na istim poslovima da zasnuju radni odnos na određeno vreme ali on neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci

3Rev.II.1500/07 (RS)

Priroda posla i dužina njegovog trajanja opredeljuje primenu instituta prekovremenog rada za zaposlene na određeno ili neodređeno vreme, kao i angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o prestanku radnog odnosa (RS)

Zaposleni je Ugovorom o radu br. od godine, zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od meseci.

Sa zaposlenim je zaključen Ugovor o radu br. od godine, kojim je zasnovan radni odnos na određeno vreme, u trajanju od meseci, počev od godine, radi u skladu sa Zakonom i članom .

Rešenje o prelasku sa određenog na rad na neodređeno vreme (RS)

Zaposleni , zasnovao je Ugovorom o radu broj od godine radni odnos na određeno vreme na poslovima .

Ugovor o radu (RS)

Predmet: UGOVOR O RADU NA NEODREđENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM (član 30. i 33.)

UGOVOR O RADU NA ODREđENO VREME (član 37.)

Predmet: UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM NA NEODREđENO VREME (član 48. stav 1.)

UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM NA ODREđENO VREME (član 48. stav 3.)