Traženo: ugovor o kupoprodaji nekretnine

Ukupno nađeno: 129 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (RS)

2) ugovorom o kupovini nepokretnosti;

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

2) zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina, odnosno izgradnja kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge - hipoteke I reda ustanovljeno u korist banke i Republike Srbije na osnovu ugovora o kreditu traje;

3) obaveza prijave prebivališta na adresi kupljene, odnosno izgrađene nepokretnosti u roku od 15 meseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, odnosno 15 meseci od završetka objekta koji je u postupku izgradnje.

1) založno pravo - hipoteku prvog reda na osnovu izvršnog ugovora o hipoteci ili izvršne založne izjave kao izvršnih isprava (tzv. "izvršna vansudska hipoteka"), sačinjenim u skladu sa Zakonom o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05) na nepokretnosti koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nepokretnosti i to proporcionalno u korist banke za ceo iznos kredita banke i u korist Republike Srbije za ceo iznos kredita Republike Srbije;

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

2) zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina, odnosno izgradnja kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke I reda ustanovljeno u korist banke i Republike Srbije na osnovu ugovora o kreditu traje;

1) založno pravo - hipoteku prvog reda na osnovu izvršnog ugovora o hipoteci ili izvršne založne izjave kao izvršnih isprava (tzv. "izvršna vansudska hipoteka"), sačinjenim u skladu sa Zakonom o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05) na nepokretnosti koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nepokretnosti i to proporcionalno u korist banke za ceo iznos kredita banke i u korist Republike Srbije za ceo iznos kredita Republike Srbije.

Zakon o zaštiti prirode (RS)

Ako vlasnik proda nepokretnost u zaštićenom području, a nije postupio u skladu sa st. 1. i 4. ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ima pravo da pokrene sudski postupak za poništaj ugovora o prodaji, u roku do devedeset dana od dana saznanja za zaključenje tog ugovora, ali najkasnije u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

32) ugovor o pomoći prilikom preprodaje jeste ugovor kojim se trgovac obavezuje da potrošaču pruži pomoć prilikom kupovine ili prodaje vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti ili trajnih olakšica za odmor, a potrošač se obavezuje da mu za to plati naknadu;

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Ako se objekat u izgradnji nalazi na građevinskom zemljištu koje je u privatnoj svojini, investitor uz zahtev za upis prava u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima dostavlja ugovor o kupovini građevinskog zemljišta i objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov sticanja prava svojine na građevinskom zemljištu i objektu u izgradnji, koji je sudski overen i sa dokazom o plaćenom odgovarajućem porezu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, odnosno

...o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima podnosi se ugovor o kupovini objekta u izgradnji, odnosno drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji, koji je sudski overen i sa dokazom o plaćenom odgovarajućem porezu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, odnosno dokazom da promet objekta u izgradnji nije predmet oporezivanja zakona kojim se uređuju porezi na imovinu i ugovor...o...ugovora o...o...nepokretnosti...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 74 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Ništav je ugovor o prodaji nepokretnosti-stana kada je prodavac bio u zabludi o prirodi ugovora koji je zaključio, pogrešno držeći da je zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju, a zapravo je zaključio ugovor o kupoprodaji.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Tuženik je postao vlasnik stana na osnovu "zapisnika o plaćanju stana" iz 1995. godine, koji sadrži sve elemente ugovora o kupoprodaji shodno čl. 4. st. 4. Zakona o prometu nepokretnosti.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

...Ugovori o prenosu prava na nepokretnosti između nosilaca prava svojine, zaključuju se u pismenom obliku i potpisi ugovarača overavaju se u sudu. U slučaju da nije ispunjena potrebna forma za zaključenje ove vrste ugovora u smislu overe potpisa u sudu, sud može priznati pravno dejstvo ugovora o prenosu prava na nepokretnosti...ugovarača...ugovor...nepokretnost...kupovine...

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Kada su više lica, kao savesni sticaoci zaključili ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, tj. imaju osnov za sticanje svojine na istoj, jači u pravu je onaj koji je u državini nepokretnosti, odnosno onaj kome je ista predata.

3Prev. 305/07 (RS)

U slučaju ništavosti ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kupac ima pravo na državinsku zaštitu sve do vremena restitucije uplaćene kupoprodajne cene prodavcu.

3Prev. 305/07 (RS)

U situaciji kada je tužilac kupio spornu nepokretnost u toku 1984. godine, na osnovu u potpunosti realizovanog usmenog ugovora o kupoprodaji, a istu drži savesno preko 20 godina, radi ce o sticanju svojine na nepokretnosti na osnovu održaja shodno čl. 28. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

3U.3692/06 (RS)

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen od strane suda predstavlja dokaz da su sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena u rešavanje stambenog pitanja.

3U.3692/06 (RS)

Smatra se da kupoprodajni ugovor o prometu nepokretnosti nije nastao ako nije zaključen u pismenoj formi i potpisi ugovarača ovjereni kod suda, te se stranka koja je primila novac po osnovu ovakvog ugovora, neosnovano obogatila.

3U.3692/06 (RS)

Nije ništav ugovor o kupoprodaji ako za vrijeme zaključenja ugovora nije bio zabranjen promet nepokretnosti.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3U.3692/06 (RS)

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos nepokretnosti na osnovu raskida ugovora o kupoprodaji koji je izvršen do 31.12.2004. godine

PITANjA I ODGOVORI (_)

Interesuje me na koji način se prijavljuje za stambene kredite za mlade?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Na koji način nerezident - fizičko lice može prodati nekretninu koja se nalazi u Srbiji?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li kupac stana treba da plati PDV, ili je to već uključeno u cenu stana ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti, hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-03-00327/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prenosa prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini koji izvrši Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa konsultantskih usluga, usluga tehničke podrške i usluga revizije koje strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, u konkretnom slučaju "Opportunity International", kao izvršni partner USAID, vrši domaćem licu "Opportunity banka" a. d.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tužba radi utvrđenja da imovina ne ulazi u zaostavštinu (RS)

ugovor o kupoprodaji nekretnine.