Traženo: tužba za naknadu štete

Ukupno nađeno: 337 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 84 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o javnom informisanju (RS)

Rok za tužbu za naknadu štete

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Zahtev za naknadu štete i pravo na podnošenje tužbe

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (RS)

Tužba za naknadu nuklearne štete i nadležnost suda

Zakon o preduzećima (SCG)

14.10.2. Tužba za naknadu štete

Pravilnik o sastavu i radu Komisije za naknadu štete na osnovu odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba (RS)

Uz odluku iz stava 1. ovog člana, Komisija dostavlja i obaveštenje podnosiocu zahteva o pravu na podnošenje tužbe za naknadu štete nadležnom sudu.

Ukoliko zahtev za naknadu štete ne bude usvojen u ili po njemu Komisija za naknadu štete ne donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, podnosilac može kod nadležnog suda podneti tužbu za naknadu štete, u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Komisija dostavlja odluku kojom se delimično usvaja zahtev za naknadu štete, predlog sporazuma i obaveštenje podnosiocu o pravu na podnošenje tužbe u pogledu ostatka zahteva.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Konačni upravni akt; ćutanje uprave; povraćaj oduzetih stvari i naknada štete; pokretanje spora - tužba; prethodni postupak; utvrđivanje činjenica; sudske odluke - presuda i rešenje; vanredna pravna sredstva - zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka; troškovi upravnog spora; izvršenje presude; shodna primena odredaba parničnog postupka i novčano kažnjavanje.

Zakon o javnom informisanju (RS)

Tužba za naknadu štete podnosi se u roku od šest meseci od dana objavljivanja informacije.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

(1) Kad je u uslovnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđeni ne vrati imovinsku korist, ne naknadi štetu ili ne ispuni druge obaveze, a osuđeni u određenom roku nije ispunio te obaveze, sud koji je sudio u prvom stepenu sprovešće postupak za opozivanje uslovne osude na predlog ovlašćenog tužioca ili po službenoj dužnosti.

(1) Pravo na naknadu štete zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene presude kojom je okrivljeni oslobođen od optužbe ili kojom je optužba odbijena, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen, a ako je povodom žalbe rešavao viši sud - od dana prijema odluke višeg suda.

(2) Pre podnošenja sudu tužbe za naknadu štete, oštećeni je dužan da se svojim zahtevom obrati ministarstvu nadležnom za pravosuđe, radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 242 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Odredbama materijalnog prava nije dozvoljeno podnošenje tužbe sa zahtevom za utvrđenje da je povređen ugovor zaključen između parničnih stranaka kao ugovornih strana, kao i da je tuženi povredio ugovor zaključen između tužioca i trećeg lica koje nije stranka u postupku; zbog povrede ugovora, tužbom se može tražiti utvrđenje da je ugovor raskinut ili naknada štete prouzrokovane povredom.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Zahtev tužioca iz radnog odnosa za naknadu nematerijalne i materijalne štete je po svojoj pravnoj prirodi imovinskopravni spor, pa se protiv odluke suda donete u prvom stepenu žalba može izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Tužilac nema pravo na naknadu štete na ime neisplaćenih zarada i uplatu doprinosa obaveznog osiguranja, za period za koji nije bio u radnom odnosu.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Dospelost zahteva za naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda uslovljena je prethodnim zaključenjem stečajnog postupka. Dugovanje naknade štete može se izmiriti i pre tog roka, na osnovu sporazuma oštećenog i Garantnog fonda, pa zakonska zatetna kamata teče od podnošenja tužbe.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Samo vođenje krivičnog postupka koji je okončan donošenjem oslobađajuće presude, ne predstavlja dokaz nezakonitog rada javnog tužioca i suda, pa time ni osnov za naknadu štete zbog vođenja krivičnog postupka.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Ako je objavljena netačna informacija u javnom glasilu, tužilac, na koga se tekst odnosi može podneti tužbu za naknadu štete u roku od šest meseci od dana objavljivanja informacije, shodno čl. 85. Zakona o javnom informisanju.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Presudom prvostepenog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca za isplatu naknade nematerijalne štete, zbog pretrpljenih bolova i za umanjenje životne aktivnosti. Pri utvrđenom stanju stvari, prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo, nalazeći da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Nosilac žiga do pravnosnažnog okončanja spora po tužbi za osporavanje žiga, ima pravo da žig koristi u prometu, kao i na sudsku zaštitu podnošenjem tužbe zbog povrede. Ograničenje koje mora trpeti u ovom slučaju je odlaganje odluke o povredi žiga dok traje prekid postupka po tužbi zbog povrede. Ako u sporu zbog povrede uspe, on ima pravo i na naknadu štete koju je (i ako je) usled odlaganja odluke pretrpeo.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Odluka parničnog suda o zahtevu za iseljenje iz poslovnog prostora ne predstavlja prethodno pitanje za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete zbog neovlašćenog korišćenja istog prostora. Ako tuženi ističe da ima pravni osnov korišćenja, tada i odluka o zahtevu za iseljenje i odluka o naknadi štete zavise od činjenice da li je taj ugovor punovažan ili ništav, a to predstavlja deo činjenične podloge bitne za primenu materijalnog prava u obe parnice.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Tužba za naknadu štete

Podnesak umešača (RS)

Umešač je primio podnesak tuženog, kojim ga obaveštava o ovoj parnici. Iz ovog podneska i tužbe se vidi da se vodi parnica između stranaka i da postoji mogućnost da umešač odgovara za štetu kao regresni dužnik.

Zahtev za reviziju od strane vanbračne supruge (RS)

Pogrešno je pravno stanovište izloženo u pobijanoj presudi, kao i u presudi prvostepenog suda da tužilja, kao vanbračna supruga sada pok. , iz , koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći dana . godine, nema pravo na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti svog vanbračnog muža.

Tužba za naknadu štete (RS)

Kako je tužilac imao ove troškove koji su prouzrokovani krivicom tuženikovog osiguranika, to je tuženi, po principu osiguranja od odgovornosti za štetu prouzrokovanu motornim vozilom trećim licima, u obavezi da ovu štetu nadoknadi.

...Tužilac je trpeo velike fizičke bolove u dužem periodu, pa traži pravičnu novčanu naknadu u iznosu od dinara. Na dan povređivanja i nekoliko dana kasnije, tužilac je pretrpeo strah jakog intenziteta, i po tom osnovu traži pravičnu naknadu u iznosu od dinara. Tuženo preduzeće , iz , po ugovoru održava liftove u zgradi i po članu 174 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93) odgovorno je za štetu...tužilac...tužbu...

Obavezuje se tuženi da tužiocu isplati na ime naknade materijalne štete zbog izgubljene zarade, iznos od dinara, na ime novčane naknade za pretrpljene fizičke bolove iznos od dinara, a za duševne patnje zbog pretrpljenog straha iznos od dinara, što ukupno iznosi dinara, sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe do isplate, kao i troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

Tuženi je odgovoran za naknadu štete tužiocu jer je tužilac pretrpeo velike bolove u vreme povrede i kasnije u toku lečenja.

Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade štete za pretrpljene fizičke bolove plati iznos od dinara, a sve u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tužena da tužiocu na ime naknade štete, za pokvarene kućne aparate, isplati iznos od dinara, sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe do isplate, kao i da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana, pod pretnjom izvršenja.