Traženo: tužba za iseljenje

Ukupno nađeno: 37 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sudskim taksama (RS)

6) u sporovima o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija ili po tužbi za iseljenje iz poslovnih prostorija - jednogodišnji iznos zakupnine;

Zakon o stanovanju (RS)

Vlasnik stana može tužbom kod nadležnog suda da zahteva iseljenje nosioca stanarskog prava iz njegovog stana i predaju tog stana, odnosno dela stana na korišćenje, ako za iseljenje obezbedi nosiocu stanarskog prava drugi stan po osnovu zakupa na neodređeno vreme, u skladu sa čl. 30. do 39. ovog zakona.

Zakon o stambenim odnosima (RS)

Ako sustanar primi u svoj deo stana lice protivno odredbi st. 2. i 3. ovog člana, drugi sustanar može u roku od trideset dana od dana saznanja za njihovo useljenje da zahteva njihovo iseljenje tužbom nadležnom sudu.

Zakon o stambenim odnosima (APV)

Ako sustanar useli u svoj deo stana podstanara, ili drugo lice protivno prethodnom stavu, drugi sustanar može u roku od 30 dana od dana saznanja za njihovo useljenje zahtevati njihovo iseljenje tužbom sudu.

Zakon o stambenim odnosima (SCG)

(1) Sve sporove između sustanara koji proističu iz sustanarskog odnosa, osim spora po tužbi za iseljenje sustanara, rešava u upravnom postupku stambeni organ opštinskog narodnog odbora.

(2) Sporove između sustanara po tužbi za iseljenje sustanara rešava sreski sud.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 30 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o stambenim odnosima (SCG)

Odluka parničnog suda o zahtevu za iseljenje iz poslovnog prostora ne predstavlja prethodno pitanje za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete zbog neovlašćenog korišćenja istog prostora. Ako tuženi ističe da ima pravni osnov korišćenja, tada i odluka o zahtevu za iseljenje i odluka o naknadi štete zavise od činjenice da li je taj ugovor punovažan ili ništav, a to predstavlja deo činjenične podloge bitne za primenu materijalnog prava u obe parnice.

Zakon o stambenim odnosima (SCG)

Osnovan je tužbeni zahtev tužioca za iseljenje tužene iz spornog stana u kojem je stanovala kao vanbračna supruga pravnog prethodnika tužioca, jer je otpao osnov korišćenja stana, shodno čl. 37. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

3Rev.II.990/07 (RS)

Po useljenju zakupca u stan, koji mu je dodeljen pravnosnažnom odlukom zakupodavca, nenamensko korišćenje stana može biti osnov za otkaz ugovora o zakupu stana, odnosno osnov za iseljenje zakupca po tužbi zakupodavca, ali ne i pravni osnov za stavljanje van snage pravnosnažne odluke o dodeli u zakup tog stana zaposlenom.

3Rev.II.990/07 (RS)

Pravo zahtevati izvršenje pravnosnažne sudske odluke kojom je usvojen otkaz ugovora o korišćenju stana i naloženo iseljenje, zastareva po opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima, ako zakonom nije drukčije određeno. Ako zakonom nije propisan rok u kome se može podići tužba za otkaz ugovora o korišćenju stana, pravo na otkaz prestaje po isteku razumnog roka od prestanka razloga za otkaz, kao i kad je davalac stana na korišćenje (odnosno samoupravna interesna zajednica stanovanja) primio

3Rev.II.990/07 (RS)

U sporu za iseljenje bespravno useljenog fizičkog lica iz poslovnog prostora stvarno je nadležan opštinski sud a ne privredni sud.iz spisa predmeta vidi se da je tužilac tužbom tražio iseljenje tuženog kao bespravno useljenog lica iz poslovnog prostora.sud smatra da se u konkretnom slučaju ne radi o sporu iz međusobnih privrednih odnosa.oglašava se stvarno nenadležnim i odlučuje da predmet ustupi opštinskom sud u kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

3Rev.II.990/07 (RS)

Ne postoji mogućnost odbacivanja tužbe u sporu za iseljenje zakupca iz poslovnog prostora, usled činjenice da se zakupac u istom ne nalazi, već je ta činjenica od uticaja samo u pogledu postojanja pasivne legitimacije.

3Rev.II.990/07 (RS)

Ako se tuženi iselio iz poslovnog prostora nakon podnošenja tužbe tužioca za iseljenje, pa je zbog toga tužilac povukao tužbu, tuženi je dužan da naknadi tužiocu troškove parničnog postupka u smislu člana 154. stav 1. Zakona o parničnom postupku, jer su to nužni troškovi do momenta iseljenja.

3Rev.II.990/07 (RS)

Kada je pravnosnažnom parničnom presudom utvrćeno da su spornu imovinu stekli u braku zajedničkim radom tužena i sada njen pok. SUPrug, a SUPrug tužene je za vreme svog života overenim ugovorom o kupoprodaji otućio celokupnu imovinu tužiocu-kupcu, tada je neosnovan tužbeni zahtev tužioca za iseljenje tužene iz spornih objekata s obzirom da je pomenuti ugovor o kupoprodaji ništav.

3Rev.II.990/07 (RS)

Kada se vodi parnica po tužbi tužioca protiv tuženog za iseljenje sa nepokretnosti a istovremeno se vodi pred istim sudom parnica izmeću istih stranaka a u obrnutoj ulozi radi utvrđivanja suvlasništva na istoj nepokretnosti, tada nije imalo mesta prekidu postupka po prvoj parnici već spajanje postupka po obe parnice, jer druga parnica se ima smatrati postupkom po protivtužbi.

3Rev.II.990/07 (RS)

Tužba za iseljenje zamenjuje otkaz ugovora o zakupu ako otkazni rok istekne pre zaključenja glavne rasprave

3Rev.2966/03 (RS)

Tuženi je kao zakupac bio u docnji sa plaćanjem zakupnine, zbog čega su se stekli uslovi za otkaz ugovora o zakupu u smislu člana 584. ZOO, pa kako je zakupodavac otkazao dalje korišćenje poslovnog prostora zakupcu, nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo - član 585. stav 1. ZOO kada su obavezali zakupca da se iseli iz poslovnog prostora i isti preda u posed zakupodavcu.

3Rev.2966/03 (RS)

Svi suzakupci poslovnog prostora predstavljaju nužne suparničare po tužbi zakupodavca za iseljenje iz poslovnog prostora, pa svi oni moraju biti obuhvaćeni tužbom

3Kž.286/01 (RS)

Kada optuženi neovlašćeno drži tri bombe u rancu koji je smešten u šupi kuće gde je stanovao privatno od 28.08.1997. godine pa do iseljenja 1.07.1999. godine, ali po iseljenju vlasnik šupe nije predao sve stvari optuženom dok ne plati dug za struju i vodu, pa bombe ostanu u šupi sve do oduzimanja 20.09.1999. godine, a optuženi je dolazio kod vlasnika šupe i tražio u međuvremenu da mu preda njegove stvari, time nije prekinut odnos državine optuženog na pomenutim

3Rev.4414/00 (RS)

Kada je stan iz kojeg se traži iseljenje tuženog srušen, tada tužilac nema pravni interes za vođenje parnice

3Rev.6273/99 (RS)

Tužba radi iseljenja zbog neplaćene stanarine, može se upodobiti upućivanju pismene opomene za plaćanje zaostale stanarine

3Prev.242/00 (RS)

Tužba nije uredna ako u parnici za iseljenje jednog od sazakupaca iz poslovnih prostorija nije obuhvaćen i drugi sazakupac, jer se radi o nužnim jedinstvenim suparničarima.

3pRev.339/97 (RS)

Pre podnošenja tužbe za iseljenje iz poslovnog prostora mora se prethodno dati otkaz, uz poštovanje otkaznog roka u skladu sa ugovorom o zakupu

3Rev.4590/96 (RS)

Na odluku o osnovanosti zahteva za iseljenje i predaju poslovnih prostorija nema uticaja okolnost da su tuženi eventualno vlasnici određenog broja deonica kod tužioca niti njihov ukupni radni staž ni njegova dužina kod tužioca i činjenica da im do sada nije rešeno stambeno pitanje

3Rev.4590/96 (RS)

Po tužbi za iseljenje sudi veće

3Rev.4590/96 (RS)

Povodom tužbe za iseljenje tuženog sportskog klub koji se ne bavi privrednom delatnošću nije nadležan privredni sud

3Rev.4590/96 (RS)

Ako ne postoji ugovor o zakupu, to je i nepotrebno utvrđivati da li postoje opravdani razlozi za iseljenje tuženog

3Rev.4590/96 (RS)

Tužbu za iseljenje i predaju stana u posed može podneti samo vlasnik stana, a staraoc koji mu je određen samo u njegovo ime

3pRev.393/95 (RS)

Kod zakupa čije trajanje nije određeno, ugovor se može otkazati bez obrazloženja i bez navođenja razloga, pa je za odluku o tužbenom zahtevu za iseljenje iz poslovnog prostora dovoljno da je tužilac dao otkaz tuženom uz poštovanje otkaznog roka

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava