Traženo: tužba upravnom sudu

Ukupno nađeno: 329 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 210 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o advokaturi (RS)

Organi Advokatske komore Srbije su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik, jedan ili više potpredsednika, disciplinski sud, disciplinski tužilac, savet i drugi organi utvrđeni Statutom Advokatske komore Srbije.

Organi advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik, disciplinski sud, disciplinski tužilac i drugi organi utvrđeni statutom advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

Ako je predlog podneo osuđeni ili direktor Uprave, pre donošenja odluke, sud će pribaviti mišljenje javnog tužioca, a ako je predlog podneo javni tužilac, sud će pribaviti saglasnost osuđenog.

Zakon o izboru narodnih poslanika (RS)

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se, u roku od 48 časova od časa dostavljanja rešenja, podneti tužba sudu nadležnom za rešavanje u upravnim sporovima. Tužba se podnosi preko organa koji je doneo rešenje, a on je dužan da tužbu i potrebne spise dostavi nadležnom sudu u roku od 24 časa od časa prijema tužbe.

O tužbi iz stava 4. ovog člana odlučuje sud u roku od 24 časa od časa prijema tužbe, shodno propisima o upravno-sudskom sporu.

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku ( u daljem tekstu: sudsko pismo) su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi, javna tužilaštva, organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi, kada postupaju u navedenim postupcima. Sudska pisma su pismonosne pošiljke sa posebnom uslugom i predaju se kao preporučene pošiljke sa povratnicom.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Narodna skupština; predsednik Republike; Vlada; državna uprava; zaštitnik građana; sudovi; javno tužilaštvo.

Upravni sud; Vrhovni kasacioni sud; stranke; tužilac; tuženi; zainteresovano lice.

Konačni upravni akt; ćutanje uprave; povraćaj oduzetih stvari i naknada štete; pokretanje spora - tužba; prethodni postupak; utvrđivanje činjenica; sudske odluke - presuda i rešenje; vanredna pravna sredstva - zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka; troškovi upravnog spora; izvršenje presude; shodna primena odredaba parničnog postupka i novčano kažnjavanje.

Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva (RS)

Protiv rešenja Saveta donetog po prigovoru može se pokrenuti upravni spor, tužbom pred Upravnim sudom, u smislu odredaba člana 3. stav 2. Zakona o upravnim sporovima i neposrednom primenom člana 198. stav 2. Ustava.

Izborna komisija dužna je da u roku od 24 časa od prijema tužbe, Upravnom sudu dostavi tužbu i spise predmeta.

Upravni sud dužan je da o tužbi odluči u roku od 48 sati od prijema tužbe i spisa predmeta.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

...suda, predsedniku stalnog radnog tela Narodne skupštine, predsedniku poslaničke grupe, sudiji Vrhovnog kasacionog suda, zameniku Republičkog javnog tužioca, predsedniku Upravnog suda, sudiji Privrednog apelacionog suda...tužioca...tužioca...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 114 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Kada je spor nastao povodom poslovnog odnosa koji je regulisan ugovorom o prevozu stvari brodom, nepravilno je prvostepeni sud, prilikom odlučivanja o osnovanosti tužbenog i protivtužbenog zahteva, primenio isključivo odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a propustio da primeni odredbe Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, koje upravo regulišu (čl. 475. do 495) ugovore o iskorišćavanju brodova, pa između ostalog i ugovore o prevozu stvari morem.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Postupak poreske kontrole pravnosnažno se okončava, ako je podneta tužba, donošenjem odluke suda po tužbi u upravnom sporu.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Protiv odluke o prestanku radnog odnosa zaposleni, odnosno postavljeno lice u organu državne uprave, može podneti tužbu sudu u roku od 15. dana od dana prijema konačne odluke o prestanku radnog odnosa.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora dečijeg vrtića, koje je donela skupština opštine u vršenju svojih osnivačkih prava koja ima nad tom ustanovom, a ne u vršenju javnih ovlašćenja, nema karakter upravnog akta, pa je za odlučivanje po tužbi za poništaj tog rešenja nadležan osnovni sud.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Presudom prvostepenog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca, kojim je tražio da se poništi odluka upravnog odbora tuženika kojim je umešaču... i članovima njegove porodice dodeljen u zakup na neodređeno vreme stan...

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad tuženim preduzećem prekida se parnični postupak u vezi statusnog spora radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu. Postupak će biti nastavljen pred nadležnim redovnim sudom opšte nadležnosti kada stečajni upravnik ili pravni sledbenik pravnog lica preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine shodno članu 217. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Stečajni poverilac nema pravni interes za podnošenje tužbe kojom traži utvrđenje ništavosti ugovora o zakupu (u kojoj ističe da je vlasnik poslovnih prostorija) jer svoj zahtev može ostvariti u svojstvu izlučnog poverioca u stečajnom postupku, tako što će stečajnom upravniku podneti zahtev za izlučenje o kome je on dužan da se izjasni u roku od 20 dana, nakon čega poverilac ima pravo prigovora stečajnom veću. Tek ukoliko prigovor bude odbijen, ima pravo pokretanja sudskog postupka kojim

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Nema uslova za prekid parničnog postupka do okončanja upravnog postupka koji se vodi kod organa Poreske uprave zbog rešenja prethodnog pitanja, ako isto ne predstavlja prethodno pitanje u smislu člana 12. Zakona o parničnom postupku, obzirom da se ne radi o utvrđivanju postojanja prava ili pravnog odnosa od koga zavisi odluka suda o osnovanosti tužbenog zahteva, a zbog koga se može odrediti prekid postupka.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

...Sud će odbaciti ustavnu žalbu kada utvrdi da za vođenje postupka i odlučivanje ne postoje druge pretpostavke utvrđene Zakonom, odnosno kada utvrdi da podnosilac ustavne žalbe nije iscrpeo poslednje delotvorno pravno sredstvo protiv presude okružnog suda donete u upravnom sporu protiv koje je podnet zahtev za zaštitu zakonitosti. Po oceni Suda...tužilac...sudu...sudske...Sud...

3U. 408/06 (RS)

Opštinski sud je nadležan da sudi radne sporove nastale po tužbama protiv uprave za odbranu republike srbije u primeni zakona o radnim odnosima u državnim organima.

3U. 408/06 (RS)

Rešenje kojim se razdvaja postupak po tužbi i protivtužbi iz razloga celishodnosti vođenja postupka, je rešenje kojim prvostepeni sud upravlja postupkom i protiv istog nije dozvoljena žalba.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-487/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom kao organ Ministarstva pravde

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o poništavanju prvostepenog rešenja (RS)

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod suda u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje o ukidanju rešenja po osnovu službenog nadzora (RS)

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Može se pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja. Tužba se predaje neposredno ovom sudu.

Tužba zbog nedonošenja rešenja (RS)

Prema tome, tužilac pokreće upravni spor u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95), i predlaže da sud donese sledeću:

Kako do dana podnošenja ove tužbe, drugostepeni organ nije rešio po žalbi tužioca, tužilac podnosi tužbu zbog ćutanja administracije, u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95) i predlaže da sud donese sledeću: