Traženo: tužba upravni spor

Ukupno nađeno: 183 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 99 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o izboru narodnih poslanika (RS)

O tužbi iz stava 4. ovog člana odlučuje sud u roku od 24 časa od časa prijema tužbe, shodno propisima o upravno-sudskom sporu.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

...Upravni spor, protiv kojih akata se može voditi, a kada je isključen; tužilac u upravnom sporu; tuženi i zainteresovana stranka u upravnom sporu; sadržaj tužbe u upravnom sporu i šta se uz nju prilaže; nadležnost za rešavanje po tužbama u upravnom sporu; razlozi za odbacivanje tužbe u prethodnom postupku; sastavni delovi presude u upravnom sporu...upravnom sporu...upravnom sporu...

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Konačni upravni akt; ćutanje uprave; povraćaj oduzetih stvari i naknada štete; pokretanje spora - tužba; prethodni postupak; utvrđivanje činjenica; sudske odluke - presuda i rešenje; vanredna pravna sredstva - zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka; troškovi upravnog spora; izvršenje presude; shodna primena odredaba parničnog postupka i novčano kažnjavanje.

Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva (RS)

Protiv rešenja Saveta donetog po prigovoru može se pokrenuti upravni spor, tužbom pred Upravnim sudom, u smislu odredaba člana 3. stav 2. Zakona o upravnim sporovima i neposrednom primenom člana 198. stav 2. Ustava.

Zakon o bankama (RS)

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se voditi upravni spor, ali tužba protiv ovog rešenja ne može sprečiti ni odložiti njegovo izvršenje.

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

tužioca u upravnom sporu protiv rešenja Poverenika

Zakon o vazdušnom saobraćaju (RS)

Izuzetno, ministar nadležan za poslove saobraćaja može, na predlog tužioca u upravnom sporu, da odloži izvršenje rešenja, ako se time ne ugrožava bezbednost ili obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (RS)

Državni organ može uneti u informator, kao dodatak, formular zahteva koji je adresiran na taj organ, formular žalbe adresiran na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (samo ako je žalba na rešenje tog organa dopuštena), formular požurnice adresirane na organ kao i tužbe u upravnom sporu, adresirane na Upravni sud (samo ako je žalba na rešenje tog organa nedopuštena).

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Na rešenje iz stava 4. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.

Na rešenje o lokacijskoj dozvoli koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine može se tužbom pokrenuti upravni spor.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana, koje donosi nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja, a ako je rešenje izdalo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, može se tužbom pokrenuti upravni spor.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 76 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Kada je spor nastao povodom poslovnog odnosa koji je regulisan ugovorom o prevozu stvari brodom, nepravilno je prvostepeni sud, prilikom odlučivanja o osnovanosti tužbenog i protivtužbenog zahteva, primenio isključivo odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a propustio da primeni odredbe Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, koje upravo regulišu (čl. 475. do 495) ugovore o iskorišćavanju brodova, pa između ostalog i ugovore o prevozu stvari morem.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Postupak poreske kontrole pravnosnažno se okončava, ako je podneta tužba, donošenjem odluke suda po tužbi u upravnom sporu.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Akcionari privrednog društva nisu legitimisani za podnošenje tužbe u upravnom sporu protiv rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju odobrenja privrednom društvu za izdavanje akcija radi zamene postojećih.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Pravno dejstvo rešenja kojim je rešenje o priznanju patenta oglašeno ništavim nastupa nakon njegovog objavljivanja u službenom glasilu Zavoda za intelektualnu svojinu, a rešenje se može objaviti ako je postalo pravosnažno (odbijanjem tužbe u upravnom sporu) i protekom roka od tri meseca od dana nastupanja pravosnažnosti.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad tuženim preduzećem prekida se parnični postupak u vezi statusnog spora radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu. Postupak će biti nastavljen pred nadležnim redovnim sudom opšte nadležnosti kada stečajni upravnik ili pravni sledbenik pravnog lica preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine shodno članu 217. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

Sud će odbaciti ustavnu žalbu kada utvrdi da za vođenje postupka i odlučivanje ne postoje druge pretpostavke utvrđene Zakonom, odnosno kada utvrdi da podnosilac ustavne žalbe nije iscrpeo poslednje delotvorno pravno sredstvo protiv presude okružnog suda donete u upravnom sporu protiv koje je podnet zahtev za zaštitu zakonitosti. Po oceni Suda taj zahtev nema karakter poslednjeg delotvornog pravnog sredstva jer ga saglasno Zakonu može izjaviti samo nadležni javni tužilac, pa stoga podnosilac

3U.5147/06 (RS)

Sud će obustaviti postupak po tužbi ako se tužilac na zahtev suda ne izjasni po nalogu iz rešenja povodom koga je zasnovan upravni spor.

3U. 1019/07 (RS)

Kada tuženi organ u upravnom sporu ne dostavi odgovor na tužbu i ne dostavi spise predmeta Vrhovnom sudu, a tužbom se osporava činjenično stanje koje se bez spisa predmeta ne može oceniti, a time ni ispitati zakonitost osporenog rešenja, Vrhovni sud će poništiti osporeno rešenje tuženog organa i predmet vratiti na ponovni postupak.

3U .6139/06 (RS)

Opština nema legitimaciju da podnosi tužbu u upravnom sporu radi poništaja drugostepenog rešenja donetog u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta.

3U .6083/06 (RS)

...Upravni postupak po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u odnosu na zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava ne predstavlja dvostepeni upravni postupak, pa da se ne može koristiti žalba u upravnom postupku kao pravno sredstvo za slučaj njegovog nepostupanja po podnetom zahtevu, već neposredno tužba...upravnom sporu Vrhovnom sudu Srbije, u smislu člana 22. stav 2. i 3. navedenog zakona. Ovo stoga što je zastupnik Republike Srbije

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3U.5147/06 (RS)

Rok od 30 dana za podnošenje tužbe u upravnom sporu, u smislu člana 22. Zakona o upravnim sporovima, ne primenjuje se u slučaju ćutanja administracije odnosno kada organ uopšte ne donese upravni akt

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3U.5147/06 (RS)

Tužba - upravni spor, opšta

Zahtev za rešavanje žalbe - ponovljeni (RS)

Po isteku roka od 60 dana drugostepeno rešenje još nije doneto, pa vas molim da se rešenje donese za najdalje sedam dana, jer ću u protivnom biti prinuđen da podenesem tužbu u upravnom sporu.

Tužba - upravni spor, opšta (RS)

Dana . godine, tužilac je primio drugostepeno rešenje tuženog, br. , od . godine, te uredno i blagovremeno podnosi tužbu u upravnom sporu, pobijajući u celosti dato rešenje tuženog, sa predlogom da se pobijano rešenje, kao nezakonito, poništi u celosti.

Rešenje o odbijanju žalbe - drugostepeno (RS)

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali može se tužbom pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje o poništavanju prvostepenog rešenja (RS)

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod suda u roku od dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje o ukidanju rešenja po osnovu službenog nadzora (RS)

Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Može se pokrenuti upravni spor kod u roku od dana od dana dostavljanja. Tužba se predaje neposredno ovom sudu.

Tužba zbog nedonošenja rešenja (RS)

Prema tome, tužilac pokreće upravni spor u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/95), i predlaže da sud donese sledeću: