Traženo: sporazum o preuzimanju radnika

Ukupno nađeno: 69 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 59 pronadjenih primera ovde je prikazano 20 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

Prijem u radni odnos na osnovu sporazuma o preuzimanju zaposlenog

Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (RS)

Popunjavanje upražnjenog sistematizovanog radnog mesta u Službi Poverenika može se izvršiti premeštajem zaposlenog iz druge unutrašnje jedinice unutar Službe Poverenika, po odluci Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik), ako za to postoje uslovi, premeštajem na osnovu sporazuma o preuzimanju, premeštajem iz drugog državnog organa po sprovedenom internom ili javnom konkursu i zasnivanjem radnog odnosa ako je na javnom

Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva (RS)

Ako se radno mesto ne popuni premeštajem unutar Administrativne kancelarije niti premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju, može da se sprovede interni konkurs na kome mogu da učestvuju državni službenici iz drugih državnih organa.

Ako se upražnjeno izvršilačko radno mesto ne popuni premeštajem unutar Administrativne kancelarije, premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju ili ako interni konkurs nije sproveden ili nije uspeo, raspisuje se javni konkurs.

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (RS)

...radom Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, sa statusom i položajem, pravima i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i preuzima prava, obaveze i arhivu Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka obrazovane Sporazumom Skupštine Socijalističke Republike Srbije, Republičke zajednice usmerenog obrazovanja, Republičke zajednice nauke i Republičke zajednice kulture o...rad...

Odluka o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

Pokrajinski službenik i nameštenik može se primiti u radni odnos na osnovu sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog pokrajinskog organa ili službe, državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga (RS)

Ako roditelji deteta imaju različito prezime, sporazum o prezimenu deteta uzima se na zapisnik u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Ako roditelji ne postignu sporazum o prezimenu deteta, odnosno ako u zakonom određenom roku nisu odredili prezime detetu, zapisnik sa podacima o rođenju deteta dostavlja se nadležnom organu starateljstva, radi određivanja prezimena deteta. Po prijemu rešenja od nadležnog organa starateljstva prezime deteta upisuje se u matičnu

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (RS)

Uz rešenje Službi se dostavljaju i dokazi o tome da su ispunjeni uslovi za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta i izjava rukovodioca o tome da li se izvršilačko radno mesto popunjava premeštajem državnog službenika iz istog organa ili premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju ili internim konkursom.

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta u organima državne uprave i službama Vlade može da se sprovede interni konkurs ako tako odluči rukovodilac organa i ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika unutar istog organa ili premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju.

U ostalim organima interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta sprovodi se samo ako tako odluči rukovodilac organa i ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika iz istog organa ili premeštajem državnog službenika po osnovu sporazuma o preuzimanju.

Pored toga, javni konkurs se sprovodi i ako izvršilačko radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika unutar istog organa, premeštajem državnog službenika po osnovu sporazuma o preuzimanju niti internim konkursom.

Zakon o državnim službenicima (RS)

Izvršilačko radno mesto popunjava se: premeštajem unutar istog državnog organa; premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju; premeštajem iz drugog državnog organa po sprovedenom internom ili javnom konkursu i zasnivanjem radnog odnosa ako je na javnom konkursu izabran kandidat koji nije državni službenik.

Ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni ni premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju, može da se sprovede interni konkurs, a ako interni konkurs nije sproveden ili nije uspeo, obavezno se sprovodi javni konkurs.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je koeficijent platnog razreda platne grupe u koju je svrstano radno mesto na koje se državni službenik premešta na osnovu sporazuma o preuzimanju niži od koeficijenta koji je državni službenik imao u državnom organu iz kojeg je preuzet, određuje mu se platni razred te platne grupe sa neposredno višim koeficijentom prema zakonu koji uređuje plate u državnim organima.

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta u organima državne uprave i službama Vlade može da se sprovede interni konkurs ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika unutar istog organa ili premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju.

Odluka o pokrajinskim službenicima (APV)

Slobodno radno mesto u pokrajinskom organu može se popuniti sporazumom o preuzimanju iz organa državne uprave, pokrajinskog organa, organizacije čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina preko svojih organa, kao i iz organa jedinice lokalne samouprave koja se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine, ukoliko se ne popuni prelaskom.

Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske zajednice o pridruživanju Republike Srbije Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti (2007-2013) (mp)

U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da može značajno da ugrozi implementaciju i rukovođenje programima, učešće Srbije u Sedmom okvirnom programu EZ biće suspendovano od strane Komisije i uslediće ukoliko uplata ne bude izvršena u roku od 20 radnih dana posle zvanične opomene u pisanoj formi. Ova suspenzija neće biti na uštrb preuzetih obaveza Zajednice u skladu sa sporazumima o finansiranju odnosno ugovorima koji su već zaključeni radi sprovođenja odabranih indirektnih

Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu (RS)

2. Svaka Strana ugovornica treba da usvoji zakonodavne i druge mere, neophodne da bi se kao krivično delo u domaćem pravu propisalo kršenje srodnih prava definisanih u zakonima te strane ugovornice koji se odnose na obaveze koje je ona preuzela po Međunarodnoj konvenciji o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio-difuziju (Rimska konvencija), Sporazumu o komercijalnim aspektima prava na intelektualnu svojinu i <lat>NjIPO</lat> Ugovoru o

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (RS)

7. (a) Radi primene odredaba stava 1(<lat>iii</lat>) ugovorne strane prihvataju da će se tokom prvih 5 godina od dana stupanja na snagu ovog sporazuma svaka državna pomoć koju dodeli Srbija ocenjivati, uzimajući u obzir činjenicu da će se Srbija smatrati područjem koje je identično područjima Zajednice koja su opisana u članu 87(3)(a) Ugovora o EZ.

i borbu protiv korupcije uključujući razmenu informacija sa državama članicama radi olakšavanja izvršenja mera koje sprečavaju poresku prevaru, utaju poreza i izbegavanje poreza. Srbija će kompletirati mrežu bilateralnih sporazuma sa državama članicama u skladu sa poslednjim izmenama OECD modela konvencije o porezima na prihode i kapital, kao i na osnovu OECD modela sporazuma o razmeni informacija u poreskim stvarima, u meri u kojoj su države članice preuzele...

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.778/04 (RS)

posle prestanka funkcije propustio rok od 30 dana da se vrati na rad kod ranijeg poslodavca, nije relevantna za ocenu zakonitosti za njegovo preuzimanje, kada je nadležni organ njegovog poslodavca zaključio sporazum o njegovom preuzimanju, već za ocenu prava zaposlenog kome su mirovala prava i obaveze na vraćanje na rad u slučaju spora između zaposlenog i poslodavca., U.ovom slučaju novi poslodavac ne bi bio ovlašćen da se upušta u ocenu valjanosti njegovog radnog...

3Rev.02.738/01 (RS)

Radni odnos se može zasnovati putem preuzimanja ako o tome postoji sporazum poslodavca i ako je preuzeti radnik kod prethodnog poslodavca već bio u radnom odnosu

3Rev.5588/98 (RS)

Sporazuma o preuzimanju radnika osporen u roku od jedne godine, poništava se ako je saglasnost iznuđena pretnjom

3Rev.5735/98 (RS)

Rok za pobijanje sporazuma dva preduzeća o preuzimanju radnika počinje da teče od dana dostavljanja sporazuma radniku da ga prihvati, odnosno ne prihvati.

3U.6971/95 (RS)

Kada se, na osnovu odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za promet robe na malo i veliko, na osnovu odgovarajućeg sporazuma sa novoformiranim preduzećem prenese roba zatečena u sektoru maloprodaje i preuzimaju radnici, to nije prometa proizvoda

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1924/2008-04 (_)

Poreski tretman raskida ugovora zaključenog u cilju zajedničke izgradnje stambeno-poslovnog građevinskog objekta, bez opredeljivanja idealnih delova, pri čemu je građevinska dozvola izdata na oba lica, a izgradnja objekta započeta do 31. decembra 2004. godine i nastavljena od 1. januara 2005. godine, pri čemu su se ugovorne strane sporazumele da jedna ugovorna strana isplati drugoj sve troškove za taj objekat po osnovu čega ugovorna strana - isplatilac stiče sva prava na predmetnom objekt

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1130/2008-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši u cilju realizacije projekta "Zdravstvo u Srbiji", finansiranog iz sredstava kredita na osnovu Sporazuma o kreditu za razvoj (Projekat zdravstva) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima, od 13. juna 2003. godine

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o prestanku radnog odnosa (RS)

Programom rešavanja viška zaposlenih, koje je poslodavac saglasno zakonu, doneo dana godine, zaposleni je utvrđen kao višak zaposlenih kod Poslodavca. Programom rešavanja viška zaposlenih kao jedna od mera, utvrđena je mera prelaska na rad kod drugog poslodavca. U vezi sa tim direktor Poslodavca, sa direktorom zaključio je sporazum o preuzimanju zaposlenog na rad kod tog poslodavca, na poslove , sa punim radnim vremenom, počev od dana .

Ugovor o franšizingu (RS)

Za svakog radnika iz stava 1. ovog člana Davalac franšizinga i Primalac franšizinga će zaključiti poseban sporazum o preuzimanju radnika.