Traženo: smetanje poseda

Ukupno nađeno: 105 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 30 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ako je na osnovu izvršne isprave donesene u postupku po tužbi zbog smetanja državine izvršenje sprovedeno ili je izvršni dužnik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, a posle toga ponovo učini smetanje državine koje se u suštini ne razlikuje od ranijeg, sud će na predlog izvršnog poverioca, odnosno izvršitelja na osnovu iste izvršne isprave, doneti rešenje kojim se određuje vraćanje stvari u posed ili će sud na predlog izvršitelja, odnosno izvršnog poverioca doneti rešenje kojim se izriču kazne za

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

1. u sporovima zbog smetanja poseda, o pravu službenosti,

Zakon o parničnom postupku (RS)

Ponavljanje pravnosnažno završenog postupka zbog smetanja državine dozvoljeno je samo iz razloga predviđenih u članu 422. tač. 1. i 2. ovog zakona u roku od 30 dana od pravnosnažnosti rešenja o smetanju poseda.

Zakon o sudskim taksama (RS)

7) u sporovima zbog smetanja poseda - iznos od 4.000 dinara;

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Sudija pojedinac sudi sporove zbog smetanja poseda.

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima, u sporovima zbog smetanja poseda na nepokretnosti, kao i u sporovima iz zakupnih odnosa na nepokretnostima, isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnost.

Za sporove zbog smetanja poseda na pokretnim stvarima nadležan je pored suda opšte mesne nadležnosti i sud na čijem se području dogodilo smetanje.

Kad je za suđenje u sporovima zbog smetanja poseda na brodovima, odnosno vazduhoplovima iz stava 1. ovog člana nadležan jugoslovenski sud, mesno je nadležan, pored suda na čijem se području vodi upisnik u koji je brod, odnosno vazduhoplov upisan, i sud na čijem se području dogodilo smetanje.

O tužbenom zahtevu sud odlučuje presudom, a u postupku zbog smetanja poseda rešenjem.

Ako u ovoj glavi ne postoje posebne odredbe, u parnicama zbog smetanja poseda primenjivaće se ostale odredbe ovog zakona.

Pri određivanju rokova i ročišta po tužbama zbog smetanja poseda sud će uvek obraćati naročitu pažnju na potrebu hitnog rešavanja prema prirodi svakog pojedinog slučaja.

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja poseda ograničiće se samo na pretresanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja poseda i nastalog smetanja. Isključeno je pretresanje o pravu na posed, o pravnom osnovu, savesnosti ili nesavesnosti poseda ili o zahtevima za naknadu štete.

Protiv rešenja donesenih u parnicama zbog smetanja poseda revizija nije dozvoljena.

Tužilac gubi pravo da u izvršnom postupku zahteva izvršenje rešenja kojim se tuženom po tužbi zbog smetanja poseda nalaže izvršenje određene radnje, ako nije zahtevao izvršenje u roku od 30 dana po proteku roka koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje.

Ponavljanje pravnosnažno završenog postupka zbog smetanja poseda dozvoljeno je samo iz razloga predviđenih u članu 421. tač. 2. i 3. ovog zakona, i to samo u roku od 30 dana od pravnosnažnosti rešenja o smetanju poseda.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 73 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Tuženik je izvršio akt smetanja tužioca u posedu vode u njegovom apartmanu na Zlatiboru, kada ga je isključio iz korišćenja vode sa javnog vodovoda zbog toga što investitor pomenute stambene zgrade nije platio taksu za komunalno opremanje, pa shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa tužilac uživa državinsku zaštitu.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Ako nakon podnošenja tužbe za smetanje poseda tužilac izvrši preinačenje tužbe, a radi se o novim preduzetim radnjama od strane tuženika koje nisu istovetne sa radnjama iz osnovne tužbe, tada je tužba tužioca neblagovremena shodno čl. 77. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

U toku postupka po tužbi za smetanje poseda sud može, po službenoj dužnosti, i bez saslušanja protivne stranke da odredi privremene mere, radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja i sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Pravo na državinu i postojanje smetanja poseda su materijalno-pravna pitanja i ne rešavaju se u izvršnom postupku, osim u slučajevima iz člana 220. Zakona o izvršnom postupku.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Činjenica korišćenja poslovnog prostora ne dokazuje da je korisnik istovremeno i vlasnik istog, jer se poslovni prostor može koristiti po različitim osnovima, a ne samo po osnovu prava svojine. Ni uspeh u sporu za smetanje poseda ne dokazuje svojinu, jer tu vrstu zaštite uživa svaki zakoniti držalac stvari, a ne vlasnik iste.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Kada tužilac ne plati za utrošenu vodu tuženiku - JKP dva uzastopna meseca pa ga tuženik isključi, učinjena jej protivpravna radnja tuženika u vidu smetanja poseda tužioca u korišćenju vode sa vodosnabdevanja javnog vodovoda, shodno čl. 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa.

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Činjenica korišćenja poslovnog prostora ne dokazuje da je korisnik istovremeno i vlasnik istog, jer se poslovni prostor može koristiti po različitim osnovima, a ne samo po osnovu prava svojine. Ni uspeh u sporu za smetanje poseda ne dokazuje svojinu, jer tu vrstu zaštite uživa svaki zakoniti držalac stvari, a ne vlasnik iste.

3U .1086/06 (RS)

Posedovanje garaže, kao pomoćnog građevinskog objekta sazidanog na istoj građevinskoj parceli, koji je u funkciji korišćenja glavnog odgovarajućeg stambenog objekta, bez obzira da li se nalazi u sastavu građevinskog objekta zajedno sa glavnim objektom ili odvojeno od glavnog objekta, ne predstavlja smetnju za ostvarivanje prava na dečji dodatak.

3U .1086/06 (RS)

Radnjom preduzetom u nuždi, a ne radi ometanja tužilaca u posedu korišćenja puta, nije izvršen akt smetanja poseda

3U .1086/06 (RS)

Ako je smetanje poseda nastalo iz spora koji je nastao iz međusobnog privrednog poslovanja ili u vezi sa tim poslovanjem, bez obzira na to da li se radi o registrovanoj delatnosti, za raspravljanje je nadležan privredni sud

3U .1086/06 (RS)

U postupku u parnici zbog smetanja poseda mogu se odrediti samo privremene mere koje se primenjuju u izvršnom postupku

3U .1086/06 (RS)

Privredni sudovi su stvarno nadležni i za rešavanje sporova za smetanje poseda koji nastaju u vezi sa statusnim promenama i u vezi sa upisom u sudski registar

3U .1086/06 (RS)

Kad se prekorači dozvola nadležnog organa, koja isključuje protivpravnost kod smetanja poseda, onda postoji smetanje

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Prigovor protiv rešenja o izvršenju (RS)

Rešenjem tog suda br. od . godine, na predlog poverioca određeno je izvršenje protiv dužnika, radi naplate glavnog duga sa kamatom i troškovima parničnog postupka, na osnovu presude koju je doneo , br. , od . godine, kojim je utvrđeno da je dužnik smetao posed poverioca i naloženo dužniku da u roku od 8 dana uspostavi pređašnje stanje.