Traženo: službena beleška

Ukupno nađeno: 369 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 361 pronadjenog primera ovde su prikazana 22 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o socijalnoj zaštiti (RS)

Zapisnik i službena beleška o izvršenom nadzoru

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Službene beleške u krivičnopravnim predmetima

Pojedine službene beleške

Obaveza sačinjavanja službene beleške i zapisnika

Jezik, pismo i forma odluka, zapisnika i službenih beleški

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Sud, odnosno izvršitelj je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je primio, osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti zahtevaju da se postupi drugačije o čemu je dužan da sačini službenu belešku i zatraži pismenu saglasnost predsednika suda.

Sud ili organ uprave će na zahtev stranke u postupku staviti službenu belešku na samoj izvršnoj ispravi ili će izdati posebnu pisanu potvrdu, da su nastupili uslovi za izvršnost odluke iz st. 1. i 3. ovog člana.

6) donosi zaključke, sastavlja zapisnike, zahteve i službene beleške u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona;

Zakon o tržištu kapitala (RS)

Komisija vodi službeni registar informacija koji ispunjava osnovne standarde kvaliteta, bezbednosti, pouzdanosti izvora informacija, beleženja vremena i lakog pristupa krajnjih korisnika.

Zakon o socijalnoj zaštiti (RS)

O izvršenom nadzoru inspektor socijalne zaštite sastavlja zapisnik koji sadrži nalaz stanja i naložene mere, a o manje važnim radnjama u postupku - službenu belešku.

Poslovnik Visokog saveta sudstva (RS)

Sekretar Saveta po potrebi, stenografske beleške i tonske snimke sa sednica Saveta stavlja na raspolaganje državnom službeniku odgovornom za izradu zapisnika.

Izuzetno, u hitnim situacijama članovi Saveta mogu glasati putem e-mail-a ili telefonom, o čemu se sačinjava posebna službena zabeleška.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

sudovi (sastav, stvarna i mesna nadležnost); prava i dužnosti javnog tužioca u krivičnom postupku; oštećeni kao tužilac; okrivljeni i njegov položaj u krivičnom postupku; branilac; krivična prijava i dopuna krivične prijave; organi unutrašnjih poslova u prethodnom postupku; zapisnik o pretresu stana i lica; zapisnik o ispitivanju okrivljenog; uviđaj i zapisnik o uviđaju; službene beleške i izjave - njihova procesna vrednost; ispitivanje okrivljenog; lišenje slobode od strane ovlašćenog službenog...

Poslovnik Vlade (RS)

Stenografske beleške i tonski snimci smatraju se službenom tajnom stroge poverljivosti.

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (RS)

Stambena komisija, postupajući po zahtevu zaposlenog lica, utvrđuje navode i podnete dokaze i po potrebi vrši njihovu proveru, uvidom na licu mesta i na drugi način i o tome sačinjava zapisnik, odnosno službenu belešku.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Nadležni zdravstveni radnik dužan je da pacijentu ukaže na posledice njegove odluke o odbijanju predložene medicinske mere i da o tome od pacijenta zatraži pismenu izjavu koja se mora čuvati u dokumentaciji o lečenju, a ako pacijent odbije davanje pismene izjave, o tome će se sačiniti službena beleška.

Ako pacijent iz stava 2. ovog člana odbije da da pismenu izjavu, o tome će se sačiniti službena beleška, koja se upisuje i čuva u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (RS)

(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

(6) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom.

(2) Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu transakcija iz stava 1. ovog člana i o tome sačini službenu belešku u pismenoj formi. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

20g) ne utvrdi osnov i svrhu transakcija iz člana 29b stav 1. ovog zakona i o tome ne sačini službenu belešku u pismenoj formi ili tu službenu belešku ne čuva u skladu sa zakonom (član 29b stav 2);

1a) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom u slučajevima kada ne može da izvrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona (član 8. stav 3);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Kž.2442/06 (RS)

Ovlašćeno službeno lice ne može se saslušati na okolnosti iz njegove beleške koja se izdvaja se iz spisa

3Kž.2442/06 (RS)

Spisi drugog predmeta mogu biti dokaz samo ako se združe i izvedu kao dokaz a dokaz o tome ne može biti službena beleška sudije o uvidu u njih

3Kž.2442/06 (RS)

Da li se pored dokaza uz zahtjev podnijeti, prilikom donošenja rješenja o prekršaju mogucijeniti i drugi dokazi koje je moguće pribaviti, (uvid u službenu evidenciju Filijale i o tom sačiniti službenu zabilješku) koja predstavlja dokaz u pogledu podataka o imovinom stanju, odnosno ekonomskoj moći poreskog obveznika i dr.ili sve podatke treba pribaviti preko podnosioca zahtjeva

3Rev.3552/93 (RS)

Službena beleška sa konstatacijom da je radnik odbio prijem odluke bez konstatacije da mu je tada ostavljena (pribijena na vrata...), neuredna je dostava

3Rev.3552/93 (RS)

Istražni sudija je ovlašćen da u toku istrage pri ispitivanju optuženog i saslušanju svedoka pitanja u vezi sa sadržajem službenih beleški koje su sastavili organi unutrašnjih poslova

3Rev.3552/93 (RS)

Kada lica koja su u tužbi označena kao tužioci izjave da nisu dala ovlašćenja za podizanje tužbe licu koje je sastavilo tužbu, niti odobravaju podnošenje tužbe, sud će o tome sačiniti službenu belešku i, ako utvrdi da je tužba zaista podneta bez ovlašćenja lica koja su označena kao tužiocu, takvu tužbu će odbaciti

3Ps.0/79 (RS)

Kada lica koja su u tužbi označena kao tužioci izjave da nisu dala ovlašćenja za podizanje tužbe licu koje je sastavilo tužbu, niti odobravaju podnošenje tužbe, sud će o tome sačiniti službenu belešku i, ako utvrdi da je tužba zaista bez ovlašćenja lica koja su označena kao tužiocu, takvu tužbu će odbaciti

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Predlog za postavljanje privremenog staraoca zaostavštine (RS)

- službena beleška MUP-a.