Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O VOJNIM ŠKOLAMA I VOJNIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA

(Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 80/94, 85/94, 74/99, 44/05)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se osnivanje, organizacija i rad vojnih škola i vojnih naučnoistraživačkih ustanova.

Član 2.

Vojne škole jesu obrazovno-vaspitne, odnosno obrazovno-naučne ustanove u kojima profesionalni vojnici i druga lica stiču srednje i visoko obrazovanje i osposobljavaju se za poslove komandovanja i rukovođenja vojnim jedinicama i vojnim ustanovama, poslove obuke i vaspitanja, druge poslove organizovanja, razvoja i osposobljavanja Vojske Jugoslavije i organizovanje i razvijanje naučnoistraživačkog rada u oblasti vojnih nauka.
Vojne naučnoistraživačke ustanove (u daljem tekstu: naučne ustanove) bave se naučnoistraživačkim radom u oblastima od značaja za ostvarivanje zadataka Vojske Jugoslavije, Saveznog ministarstva za odbranu i drugih organa u oblasti odbrane.

Član 3.

Stepen obrazovanja i stručni nazivi, stručni naziv specijaliste, akademski naziv magistra nauka i naučni stepen doktora nauka, stečeni u vojnim školama, priznaju se na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

Član 4.

Vojna škola i naučna ustanova imaju statut.
Statutom vojne škole, u skladu sa odredbama ovog zakona uređuju se: zadaci škole, sastav i zadaci saveta i drugih organa škole, način njihovog izbora i opoziva, razrešenje i odgovornost članova tih organa, organizovanje i sprovođenje obrazovno-vaspitnog, nastavnog i naučnog rada, uslovi za prijem u vojnu školu i druga pitanja organizovanja i rada škole.
Statutom naučne ustanove, uređuju se: zadaci ustanove, organizovanje naučnog i razvojnog rada, sastav naučnog veća, način izbora, odnosno imenovanja i opoziva, odnosno razrešenja i odgovornost članova veća, zadaci i rad naučnog veća, obrazovanje i rad komisija naučnog veća, odnosno naučnog veća i drugih organa naučne ustanove i druga pitanja organizovanja i rada naučne ustanove.
Na statute vojnih škola i naučnih ustanova saglasnost daje Savezna vlada.

Član 5.

Vojna škola i naučna ustanova imaju pečat.

II. VOJNE ŠKOLE

Član 6.

Vojne škole su: srednje vojne škole (Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola) i visoke vojne škole (Vojna akademija i Vojnomedicinska akademija).

Član 7.

Vojna gimnazija je obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj se stiče opšte obrazovanje za nastavljanje školovanja u vojnim akademijama i razvija motivacija za vojni poziv.
Školovanje u vojnoj gimnaziji traje četiri godine.

Član 8.

Srednja stručna vojna škola je obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj se stiče: srednje stručno obrazovanje u trajanju od četiri godine, stručno osposobljavanje i usavršavanje u trajanju do godinu dana i specijalističko obrazovanje posle srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana.

Član 9.

Vojna akademija je obrazovno - naučna ustanova u kojoj se stiče visoko obrazovanje, organizuju poslediplomske stručne, specijalističke, magistarske i doktorske studije i organizuju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja značajna za podizanje kvaliteta nastave i naučnog usavršavanja, osposobljavanje naučnog i nastavnog kadra i uvođenje studenata u naučni rad.
Vojna akademija se osniva za potrebe vidova, rodova i službi Vojske Jugoslavije.
Osnovne studije u Vojnoj akademiji traju do pet godina.

Član 10.

Vojnomedicinska akademija je zdravstvena, obrazovna i naučna ustanova u kojoj se obavljaju visokostručna specijalistička dijagnostika i lečenje bolesnika i organizuju i sprovode poslediplomske specijalističke, magistarske i doktorske studije, obavlja stručno usavršavanje profesionalnih oficira i drugih lica sa visokim obrazovanjem i organizuju osnovna, primenjena i klinička istraživanja značajna za podizanje kvaliteta nastave i naučnog usavršavanja, osposobljavanja naučnog i nastavnog kadra iz oblasti medicine, farmacije, stomatologije, biohemije, molekularne biologije, veterine, fizičke hemije i psihologije prvenstveno od značaja za odbranu zemlje.
U Vojnomedicinskoj akademiji se obavlja pripravnički staž, specijalistički staž iz specijalizacija i užih specijalizacija i organizuje polaganje ispita iz specijalizacija, užih specijalizacija i stručnog ispita.
Program specijalističkog staža, programe i način polaganja ispita iz specijalizacije, odnosno uže specijalizacije propisuje savezni ministar za odbranu.

Član 11.

(Brisan - "Sl. list SRJ", br. 74/99)

Član 12.

Visoka vojna škola, pored školovanja i usavršavanja iz člana 9. stav 1. ovog zakona, organizuje i školovanje za rezervne oficire Vojske Jugoslavije.
Školovanje za rezervne oficire traje onoliko vremena koliko iznosi vojni rok lica upućenog u školu za rezervne oficire.
Kandidati za rezervne oficire su lica sa stečenim visokim obrazovanjem.
Izbor kandidata za rezervne oficire propisuje savezni ministar za odbranu.

Član 13.

Za lica koja su primljena u profesionalnu vojnu službu, posle završenog školovanja u građanstvu organizuje se posebna nastava za osposobljavanje u vojnim školama i jedinicama i ustanovama Vojske Jugoslavije.

Član 14.

(Brisan - "Sl. list SRJ", br. 74/99)

Član 15.

(Brisan - "Sl. list SRJ", br. 74/99)

1. Osnivanje i ukidanje vojnih škola

Član 16.

Vojne škole, prema utvrđenim potrebama Vojske Jugoslavije, osniva i ukida Savezna vlada.

Član 17.

Vojna škola se može osnovati kad potrebe Vojske Jugoslavije zahtevaju da profesionalni vojnici i druga lica određene stručnosti dobiju obrazovanje koje se ne može steći školovanjem u drugim školama u SRJ, ako su obezbeđeni neophodan kadar, odgovarajuće prostorije za nastavu i tehnička i druga sredstva za rad škole i ako postoje nastavni plan i program škole.
Vojna škola ispunjava kadrovske uslove za obavljanje delatnosti ako ima najmanje dve trećine nastavnika za matične predmete utvrđene nastavnim planom.

Član 18.

Pre donošenja akta o osnivanju vojne škole Savezna vlada usvaja elaborat koji izrađuje Generalštab Vojske Jugoslavije (u daljem tekstu: Generalštab).
Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži dokaze o opravdanosti osnivanja vojne škole i o obezbeđivanju zakonom propisanih uslova za njeno osnivanje.

Član 19.

Aktom o osnivanju vojne škole određuju se: naziv, zadaci i sedište škole, potrebe za kadrom određenog profila, trajanje školovanja, stručna sprema koju stiču lica koja završe vojnu školu i drugi zadaci i elementi neophodni za početak rada vojne škole.

Član 20.

Unutrašnja organizacija vojne škole, vrste i broj smerova, usmerenja i specijalnosti, organizovanje katedri, nastavnih i organizacijskih jedinica i druga pitanja utvrđuju se statutom škole, u skladu s aktom o njenom osnivanju.

Član 21.

Vojna škola se ukida ako prestane potreba za školovanjem profesionalnih vojnika, odnosno drugih lica koje škola priprema ili ako za vršenje sv
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: