Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O TRANSPORTU OPASNOG TERETA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 88 od 23. novembra 2010)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ovlašćenja državnih organa i specijalizovanih organizacija u transportu opasnog tereta, posebni uslovi pod kojima se obavlja transport opasnog tereta, način obavljanja transporta opasnog tereta, postupci u slučaju vanrednih događaja u transportu opasnog tereta i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.
Odredbe ovog zakona ne primenjuju se:
1) na transport opasnog tereta koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje delatnosti u jednoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug i sl.);
2) na transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, Vojske Srbije, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Član 2.

Transport opasnog tereta obavlja se u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.
Potvrđeni međunarodni sporazumi su:
1) Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR);
2) Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila ("Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori", broj 5/62);
3) Dodatak C Konvencije o međunarodnim prevozima železnicom (COTIF) - Pravilnik za međunarodni železnički transport opasne robe (RID);
4) Aneks 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu - Siguran transport opasnog tereta vazdušnim putem i ICAO Dok.9284 AN/905 - Tehničke instrukcije za siguran transport opasnog tereta vazdušnim putem;
5) Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN);
6) Konvencija o fizičkom obezbeđenju nuklearnog materijala.
Na način na koji se ovim zakonom imenuju, odnosno ovlašćuju tela za ocenjivanje usaglašenosti, oduzimaju odobrenja za ocenjivanje usaglašenosti i utvrđuje ispunjenost zahteva za imenovanje, odnosno ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti primenjuju se propisi kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.
Ministar nadležan za poslove odbrane u saradnji s ministrom nadležnim za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) posebnim propisom uređuje transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.
Ministar nadležan za unutrašnje poslove u saradnji s Ministrom posebnim propisom uređuje transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 3.

Učesnici u transportu opasnog tereta dužni su da izvršavaju obaveze iz poglavlja 1.4 ADR/RID/ADN.

Član 4.

Potvrđeni međunarodni sporazumi iz člana 2. stav 2. ovog zakona primenjuju se i na transport opasnog tereta koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Zabranjen je transport opasnog tereta koji nije u skladu s potvrđenim međunarodnim sporazumima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

Član 6.

Opasnost od nastupanja posledica u transportu opasnog tereta zbog neprimenjivanja potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona klasifikovana je u tri kategorije:
1) opasnostI kategorije je opasnost po život lica ili zagađenje životne sredine s posledicama čije je otklanjanje dugotrajno i skupo;
2) opasnostII kategorije je opasnost od nanošenja teške telesne povrede licu ili znatnog zagađenja životne sredine i od zagađenja životne sredine na većem prostoru;
3) opasnostIII kategorije je opasnost od nanošenje lake telesne povrede licu ili neznatnog zagađenja životne sredine.
Ministar propisuje kriterijume po kojima se klasifikuju povrede potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, prema kategoriji opasnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) vanredni događaj je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen transport opasnog tereta zbog toga što se opasan teret oslobodio ili zbog mogućnosti da se opasan teret oslobodi;
2) vozila ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije su sopstvena i angažovana vozila;
3) vozilo je svako transportno sredstvo u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona (motorno vozilo i priključno vozilo) namenjeno za transport opasnog tereta, železnička kola cisterne, brod ili konvoj ili drugo transportno sredstvo;
4) davalac usluga pretovara opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta, pretovara i privremeno odlaže opasan teret;
5) opasan teret je materija, predmet ili otpad koji je prema ispunjenim uslovima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. razvrstan u opasan teret;
6) organizator transporta opasnog tereta (špediter) jeste privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji organizuje transport ili koji obavlja druge poslove u vezi s transportom opasnog tereta;
7) privredne delatnosti koje se obavljaju u transportu opasnog tereta su: pakovanje, utovar, punjenje, organizovanje transporta, prevoz, pretovar, privremeno odlaganje i istovar;
8) stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje posuda pod pritiskom i cisterni (prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, vozila cisterni, kola cisterni i sl.) u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona;
9) savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove;
10) transport opasnog tereta između pošiljaoca i primaoca obuhvata: utovar i transport od otpremnog do uputnog mesta, zadržavanje opasnog tereta u vozilu, cisterni i kontejneru prouzrokovano saobraćajnim uslovima pre, u toku i posle transporta, kao i pretovar radi promene vida saobraćaja ili transportnog sredstva i privremeno odlaganje i istovar opasnog tereta;
11) učesnik u transportu opasnog tereta je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.
Ostali izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju značenje kao u propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima koji uređuju tehničke zahteve za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 8.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da se osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini, u skladu sa zakonom.

II. UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Član 9.

Za obavljanje izvršnih i s njima povezanih inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti transporta opasnog tereta obrazuje se Uprava za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i utvrđuje njena nadležnost.
Sedište Uprave je u Beogradu.
Uprava ima svojstvo pravnog lica.

Član 10.

Uprava obavlja sledeće poslove:
1) učestvuje u radu međunarodnih stručnih tela za izradu tehničkih propisa iz potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. sta
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: