Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu čl. 10. i 30. st. 1. i 5. i člana 53. Zakona o standardizaciji ("Službeni list SFRJ", br. 38/77 i 11/80), u saglasnosti sa saveznim sekretarom za unutrašnje poslove i predsednikom Saveznog komiteta za energetiku i industriju, direktor Saveznog zavoda za standardizaciju propisuje

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE POD PRITISKOM

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 16 od 1. aprila 1983)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se:
1) tehnički uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri proizvodnji, montaži i upotrebi stabilnih posuda pod pritiskom u pogledu proračunavanja konstrukcije i izrade, kao i u pogledu sigurnosne i druge opreme kojom moraju biti opremljene te posude;
2) postupak i način obeležavanja podataka na stabilnim posudama pod pritiskom, koji su od uticaja na bezbednost i zaštitu života i zdravlja ljudi, čovekove životne i radne sredine, društvenih sredstava i imovine građana;
3) način obezbeđenja određenih svojstava, karakteristika i kvaliteta delova stabilnih posuda pod pritiskom i zavarivačkih radova pri izradi tih posuda i njihovih delova;
4) obavezna povremena tehnička kontrola stabilnih posuda pod pritiskom.

Član 2.

Pod stabilnim posudama pod pritiskom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se posude pod pritiskom koje ne menjaju mesto od punjenja do pražnjenja, čije su vrste i klase utvrđene propisima o jugoslovenskim standardima za vrste i klase posuda pod pritiskom i iz kojih bi radna materija mogla ekspandirati u okolinu, a za koje su ispunjeni sledeći uslovi:

p(veće ili jednako od) 1 ip(puta)V (veće ili jednako od) 0,3

gde je:
p- najveći radni pritisak, ubar,
V- radna zapremina, um3
Odredbe ovog pravilnika odnose se i na posude koje su u sastavu kotlovskog postrojenja čiji je najveći radni pritisak iznad 0,5bari temperatura preko 110oC.

Član 3.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se:
1) na posude pod pritiskom koje se ugrađuju na vozila drumskog, šinskog, vazdušnog i vodnog saobraćaja;
2) na delove mašina za mehanički rad koji po osnovnoj funkciji nisu zasebne posude pod pritiskom (cilindri ili kućišta i komore klipnih i turbo - mašina itd.);
3) na delove električnih aparata i uređaja koji nisu samostalne posude pod pritiskom;
4) na uređaje koji imaju osnovnu namenu za transport fluida i njihove delove, koji nisu zasebne posude pod pritiskom (cevovodi, cevni zatvarači itd.);
5) na stabilne posude pod pritiskom, koje sadrže tečnost sa temperaturom koja ne prelazi tačku ključanja tečnosti pri natpritisku od 1,0bar;
6) na posude pod pritiskom koje sadrže gasove i paru sa proračunskim pritiskom do 1,0bar;
7) na posude pod pritiskom koje rade sa radioaktivnim materijama;
8) na parne i vrelovodne kotlove, pregrejače pare i zagrejače vode na parnim kotlovima i vrelouljne kotlove zagrevane vrelim gasovima ili električnom energijom;
9) na posude sa unutrašnjim radnim pritiskom nižim od atmosferskog pritiska;
10) na posude za tečne atmosferske gasove;
11) na posude namenjene naučnim istraživanjima i proveri novih tehnoloških ili konstruktivnih metoda, postupaka ili materijala.
Proizvođač posuda i uređaja pod pritiskom navedenih pod tač. 1. do 10. stava 1. ovog člana mora preduzeti sve potrebne mere kojima se obezbeđuje neophodni nivo pouzdanosti i bezbednosti za funkcionisanje u predviđenim uslovima i veku eksploatacije.

Član 4.

Niže navedeni izrazi, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeća značenja:
1) radna materija je materija koja se nalazi u posudi ili oko nje;
2) proračunski pritisak (p-bar) je natpritisak na osnovu kog se proračunavaju posuda i njeni delovi. Za tečne gasove uzima se pritisak zasićenja na temperaturi 40oC ako pojedinačnim standardom nije utvrđen;
3) najveći radni pritisak (pr-bar) je najveći natpritisak koji se sme dostići u posudi ili pojedinim prostorima za vreme pogona, a jednak je ili manji od proračunskog pritiska, i prema kome se podešava uređaj sigurnosti;
4) ispitni pritisak (pt-bar) je natpritisak kojim se ispituju posuda i njeni delovi;
5) proračunska temperatura (t- oC) je najviša odnosno najniža vrednost temperature na osnovu koje se proračunavaju posuda i njeni delovi;
6) radna temperatura (tr- oC) je temperatura radne materije koja se održava u posudi pri normalnim stacionarnim uslovima rada;
7) ispitna temperatura (ti- oC) je temperatura materije kojom se ispituje posuda ili njeni delovi;
8) radna zapremina (V-m3) je zapremina posude ili pojedinih prostora posude u kojima vlada pritisak.

Član 5.

Izrada, rekonstrukcija i opravka posuda pod pritiskom vrši se prema tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni deo zbirke isprava prema propisu o jugoslovenskom standardu za jednoobrazni postupak obrade i oblik tehničke dokumentacije - zbirka isprava.

II. PRORAČUN

Član 6.

Za proračun čvrstoće i stabilnosti posude pod pritiskom, zavisno od vrste, namene i klase posude, uzimaju se u obzir:
1) mirna opterećenja stvorena unutrašnjim, odnosno spoljašnjim pritiskom;
2) dinamička i udarna opterećenja, uključujući i nagle promene pritiska;
3) opterećenja stvorena statičkim pritiskom radne materije;
4) opterećenja izazvana sopstvenom masom posude i masom radne, odnosno ispitne materije;
5) opterećenja izazvana priključnim cevovodima, radnom opremom, izolacijom, zaštitnim oblogama protiv korozije i erozije i drugim posudama;
6) opterećenja izazvana vetrom;
7) opterećenja izazvana seizmičkim potresom;
8) naprezanja izazvana temperaturnim poljima u materijalu;
9) lokalna naprezanja na mestima priključivanja, odnosno oslanjanja;
- unutrašnjih delova, npr. snopova cevi, ploča itd.;
- opreme, npr. motora, pogona, kompresora itd.;
- postolja i delova za pričvršćivanje i nošenje, npr. potpornih suknjica, sedala, nosivih uški, prstenova itd.;
- nagle promene oblika i nosivih preseka;
10) nestabilnost oblika u slučaju spoljašnjeg pritiska;
11) opterećenja izazvana sopstvenim vibracijama;
12) opterećenja izazvana vibracijama dodatnih uređaja.

Član 7.

Na osnovu opterećenja i naprezanja iz člana 6. ovog pravilnika, proračunavaju se, zavisno od namene, klase, veličine i oblika, sledeći delovi posude pod pritiskom, i to:
1) cilindrični, loptasti i konični omotači;
2) danca;
3) pojačanja otvora i poklopaca;
4) priključni nastavci i njihova pojačanja;
5) poduprti i pojačani zidovi;
6) prirubnice i prirubnički spojevi (vijci, navrtke, zaptivači);
7) ukrućenja omotača;
8) stezni i vezni delovi u unutrašnjosti posude;
9) potporne suknjice, noge, sedla;
10) temeljne ploče i temeljni vijci;
11) nosive uške, oslonci, vijci, užad;
12) svi drugi delovi koji nisu navedeni u tač. 1. do 11. ovog člana, a koji mogu uticati na siguran i pouzdan transport, montažu, ispitivanje i pogon.

Član 8.

U slučaju dinamičkog opterećenja posuda pod pritiskom, u proračunu se mora uzeti u obzir dinamička čvrstoća osnovnih materijala i spojeva.

Član 9.

Na telu posude pod pritiskom i na njenim delovima za oslanjanje i pričvršćavanje, zavisno od vrste, namene i smeštaja, proveravaju se složena naprezanja izazvana:
1) pritiskom na zidove posude;
2) sopstvenom masom posude, radne, odnosno ispitne materije i opreme koju nosi;
3) silom vetra;
4) silom od seizmičkih potresa.

III. KONSTRUISANjE

Član 10.

Pri konstruisanju posuda pod pritiskom i njihovih delova koriste se i po pravilu oblici čiji je način proračunavanja, utvrđen propisima o jugoslovenskim standardima.

Član 11.

Ako se upotrebe oblici posude ili njenih delova, čiju je ispravnost teško dokazati proračunom, pre početka izrade mora se na modelu ili prototipu dokazati ispravnost i sigurnost konstrukcije.

Član 12.

Konstrukcija posude pod pritiskom mora omogućiti pregled, opravku i čišćenje posude iznutra i spolja. Radi toga posuda mora biti opremljena revizionim i radnim otvorima na mestima dostupnim za pregled, u skladu sa propisom o jugoslovenskom standardu za otvore i zatvarače.

Član 13.

Revizioni otvori i radni priključci ne smeju se postavljati na zavarene spojeve, osim kad se zbog mera posude ne mogu izvesti van zavarenih spojeva, pri čemu spoj mora biti potpuno proveren i ispitan metodom bez razaranja na dužini dvostruko većoj od dužine prekrivanja spoja.

Član 14.

Prstenovi za ojačanje otvora na plaštu posude - ogrlice moraju nalegati na površinu posude i moraju imati kontrolni otvor prečnika najmanje 5mm.
Na svim posudama kod kojih je rad
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: