Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 153. stav 2. tač. 2) i 5) Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 63/09 - US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 80 od 2. novembra 2010)

I. UVODNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina, oblik i način vršenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem.

2. Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

Stručno osposobljavanje, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva proces usvajanja znanja, sticanja veština, izgradnje stavova i ponašanja potrebnih za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Stručno usavršavanje, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva proces stalnog unapređivanja znanja i veština, stavova i promene ponašanja, u cilju efektivnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz delokruga Ministarstva.

II. STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE

Član 3.

Stručno osposobljavanje organizuje se kao:
1) osnovna policijska obuka;
2) specijalistička obuka;
3) obuka za rukovodioce.

1. Osnovna policijska obuka

Član 4.

Osnovna policijska obuka ima za cilj osposobljavanje polaznika za zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika, na radnom mestu policajca.

Član 5.

Osnovna policijska obuka traje 52 nedelje, od kojih se 46 nedelja realizuje u Centru za osnovnu policijsku obuku Ministarstva, a šest nedelja praktične obuke realizuje se u policijskim upravama.

Član 6.

Struktura obuke i programski sadržaji određuju se programom stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke.

Član 7.

Polaznik koji završi osnovnu policijsku obuku i ispunjava uslove za prijem u radni odnos predviđene Zakonom o policiji, zasniva radni odnos u Ministarstvu bez objavljivanja konkursa.

2. Specijalistička obuka

Član 8.

Specijalistička obuka ima za cilj osposobljavanje policijskih službenika za vršenje složenijih policijskih poslova i zadataka.
Specijalistička obuka realizuje se na kursevima, prema utvrđenim potrebama određene oblasti rada ili grupe poslova u Ministarstvu.

Član 9.

Specijalistička obuka organizuje se kao:
1) osnovna specijalistička obuka;
2) subspecijalistička obuka;
3) obuka za trenere;
4) obuka za instruktore;
5) obuka za mentore.

Osnovna specijalistička obuka

Član 10.

Osnovnom specijalističkom obukom policijski službenici usvajaju znanja i stiču veštine neophodne za efikasno obavljanje poslova i zadataka u određenoj oblasti rada Ministarstva.
Poseban vid osnovne specijalističke obuke predstavlja selekciona obuka koja se izvodi po potrebi u jedinicama posebne namene, radi pripremanja ili selekcije kandidata za rad u tim jedinicama.

Subspecijalistička obuka

Član 11.

Subspecijalističkom obukom policijski službenici usvajaju znanja i stiču veštine neophodne za efikasno obavljanje visokospecijalizovanih poslova i zadataka u okviru određene oblasti rada.

Obuka za trenere

Član 12.

Obuka za trenere predstavlja proces osposobljavanja policijskih službenika i obuhvata:
1) obuku za trenere, osnovni i viši nivo;
2) obuku za evaluaciju, osnovni i viši nivo;
3) obuku za izradu programa obuke, osnovni i viši nivo.
Osnovni nivoi navedenih obuka sadrže mentorsku fazu.
Za pohađanje obuke višeg nivoa polaznik treba da ima završen osnovni nivo iste obuke sa odgovarajućom mentorskom fazom.
Za pohađanje obuke za trenere višeg nivoa polaznik treba da ima i završenu obuku za evaluaciju osnovnog nivoa sa odgovarajućom mentorskom fazom.
Za pohađanje obuke za evaluaciju i obuke za izradu programa obuke polaznik treba da ima završenu obuku za trenere osnovnog nivoa. Pohađanje obuke za evaluaciju i obuke za izradu programa obuke nije međusobno uslovljeno.

Član 13.

Obuka za trenere omogućuje usvajanje znanja i sticanje veština za kreiranje i izvođenje obuke, po principu učenja odraslih, u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
Posle završene osnovne obuke za trenere, polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen da izvodi obuku po principu učenja odraslih, a posle završene više obuke - uverenje da je osposobljen da kao viši trener izvodi obuku za trenere osnovnog i višeg nivoa.

Član 14.

Obuka za evaluaciju omogućuje usvajanje znanja i sticanje veština za evaluaciju kompletnog ciklusa obuke, uključujući i evaluaciju primenljivosti usvojenih znanja i stečenih veština na radnom mestu.
Posle završene osnovne obuke za evaluaciju polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen za evaluaciju na oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja i za evaluaciju primenljivosti usvojenih znanja i stečenih veština na radnom mestu, a posle završene više obuke za evaluaciju - uverenje da je osposobljen za izvođenje obuke za evaluaciju osnovnog i višeg nivoa.

Član 15.

Obuka za izradu programa obuke omogućuje usvajanje znanja i sticanje veština za sprovođenje analize obrazovne potrebe i izradu programa obuke.
Posle završene osnovne obuke za izradu programa obuke, polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen za sprovođenje analize obrazovne potrebe i izradu programa obuke, a posle završene više obuke za izradu programa obuke - uverenje da je osposobljen za izvođenje obuke za izradu programa obuke osnovnog i višeg nivoa.

Obuka za instruktore

Član 16.

Na obuci za instruktore policijski službenici stiču veštine i usvajaju znanja potrebna primarno za izvođenje stalne obuke, obuke za instruktore i na drugim oblicima stručnog osposobljavanja.
Obuka za instruktore organizuje se kao:
1) obuka za instruktore policijskih poslova, osnovni i viši nivo;
2) obuka za instruktore u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem, osnovni i viši nivo;
3) obuka za instruktore taktike primene policijskih ovlašćenja, osnovni i viši nivo.
Osnovni nivoi obuka iz stava 2. ovog člana sadrže mentorsku fazu.

Član 17.

Sadržina obuke za instruktore policijskih poslova i obuke za instruktore u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem primerena je potrebama policijskih službenika koji imaju završenu Policijsku akademiju, Vojnu akademiju, Pravni fakultet, odnosno drugi fakultet predviđen važećim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu, Višu školu unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijsku akademiju, Srednju školu unutrašnjih poslova, Školu unutrašnjih poslova - Kurs za policajce u trajanju od najmanje šest meseci ili Osnovnu policijsku obuku u trajanju od 12 meseci i završenu obuku za trenere, a u obavljanju policijskih poslova ovlašćenog službenog lica proveli su najmanje pet godina.
Sadržina obuke za instruktore taktike primene policijskih ovlašćenja primerena je potrebama policijskih službenika koji su, pored uslova utvrđenih u stavu 1. ovog člana, završili obuku za instruktore policijskih poslova i obuku za instruktore u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem.

Član 18.

Posle završene osnovne obuke za instruktore policijskih poslova, polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen za instruktora policijskih poslova, a nakon završene više obuke - za višeg instruktora policijskih poslova koji je osposobljen i za izvođenje obuke za instruktore osnovnog i višeg nivoa.
Posle završene osnovne obuke za instruktore u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem, polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen za instruktora u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem, a nakon završene više obuke - za višeg instruktora u rukovanju vatrenim oružjem i gađanjem koji je osposobljen i za izvođenje obuke za instruktore osnovnog i višeg nivoa.
Posle završene osnovne obuke za instruktore taktike primene policijskih ovlašćenja, polazniku se izdaje uverenje da je osposobljen za instruktora taktike primene policijskih ovlašćenja, a nakon završene više obuke - za višeg instruktora taktike primene policijskih ovlašćenja koji je osposobljen za izvođenje obuke za instruktore osnovnog i višeg nivoa.

Član 19.

Za pohađanje obuke za instruktore višeg nivoa potrebno je da je polaznik završio osnovnu obuku za instruktore, izvodio obuku u sopstvenoj jedinici ili centrima za obuku policije u trajanju od najmanje jedne godine i da ima iskustvo u izvođenju obuke na najmanje jednoj obuci za instruktore osnovnog nivoa.

Obuka za mentore

Član 20.

Na obuci za mentore polaznici se osposobljavaju da organizovano prate, pružaju pomoć i usmeravaju polaznika osnovne policijske obuke, studenta Kriminalističko-policijske akademije, po posebnim programima, kao i policijskog službenika koji je završio određenu vrstu policijske obuke i raspoređen je na radno mesto koje odgovara završenoj obuci, a nema radno iskustvo u obavljanju tih poslova, radi njihovog uspešnog uključivanja u proces rada.

III. STRUČNO USAVRŠAVANjE

1. Organizacioni oblici stručnog usavršavanja

Član 21.

Stručno usavršavanje realizuje se kroz sledeće organizacione oblike:
1) stalna obuka;
2) seminar;
3) studijska poseta;
4) savetovanje;
5) naučno-stručni skup;
6) tribina.

Stalna obuka

Član 22.

Stalna obuka usmerena je na unapređenje znanja, veština, stavova i ponašanja u obavljanju poslova iz delokruga Ministarstva.
Tematski sadržaji programa mogu biti zajednički i problemski, a realizuju se u toku radnog vremena, na radnom mestu, kroz nastavne i nenastavne aktivnosti u matičnim organizacionim jedini
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: