Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Pravilnik je prestao da važi ("Sl. glasnik RS", br. 75/2003).
-------------------

Na osnovu člana 72. tačka 4) Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 23/96 i 16/97),
Ministar građevina donosi

PRAVILNIK

O OPŠTIM PRAVILIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I PARCELACIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 37 od 21. oktobra 1998)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se opšta pravila urbanističke regulacije i opšta pravila parcelacije za uređenje prostora i naselja za koje se donosi prostorni i urbanistički plan i naselja za koja se ne donosi generalni plan, a nije urađen regulacioni plan ili drugi plan sa elementima na osnovu kojih se može izdati urbanistička dozvola.

Član 2.

Opšta pravila urbanističke regulacije, u smislu ovog pravilnika, predstavljaju skup međusobno zavisnih elemenata za obrazovanje i uređenje građevinskih parcela, utvrđivanje regulacione i građevinske linije, međusobnog položaja, visine i spoljnog izgleda objekata, kao i drugih urbanističkih uslova za formiranje urbanističko-tehničkih uslova, njihovog utvrđivanja urbanističkom dozvolom i davanja urbanističke saglasnosti koja se primenjuju i kada važeći prostorni ili urbanistički plan ne sadrži te elemente.

Član 3.

Opšta pravila parcelacije, u smislu ovog pravilnika, obuhvataju planske elemente za korišćenje građevinskog zemljišta, određivanje veličine, oblika i površine građevinske parcele, regulacione, nivelacione elemente za obeležavanje građevinske parcele i drugih uslova parcelacije, koji se po pravilu utvrđuju generalnim i regulacionim planom, odnosno urbanističkim projektom, a u slučaju utvrđenom zakonom i urbanističkom dozvolom.

Član 4.

Ako plan regulacije, odnosno parcelacije nije donet, a prostorni, odnosno urbanistički plan nema dovoljno elemenata za sprovođenje regulacije i parcelacije u skladu sa opštim pravilima utvrđenim ovim pravilnikom, urbanističkom dozvolom mogu se utvrditi pravila za:
a) porodične stambene objekte u izgrađenom naselju;
b) seoske stambene, ekonomske i pomoćne objekte u izgrađenom naselju;
v) objekte iz tač. 1) i 2) ovog člana, van naselja.

II. OPŠTA PRAVILA URBANISTIČKE REGULACIJE

Član 5.

Regulacija prostora i naselja zasniva se na sistemu elemenata regulacije, i to:
1) urbanističkim pokazateljima (koeficijent izgrađenosti, stepen iskorišćenosti);
2) urbanističkim mrežama linija (regulaciona linija, građevinska linija, osovinska linija saobraćajnice, granična linija zone);
3) urbanističkim pravilima uređenja prostora i izgradnje (postavljanje objekta, udaljenost objekta, visina objekta, postavljanje ograde, parkiranje i garažiranje i dr.).

1. Urbanistički pokazatelji

Član 6.

Koeficijent izgrađenosti je odnos između bruto razvijene izgrađene površine svih etaža korisnog prostora i površine parcele i utvrđuje se prema sledećoj tabeli:

Tabela 1.
-------------------------------------------------
Zona izgradnje Koeficijent izgrađenosti
minimum maksimum
-------------------------------------------------
porodična stambena 0,25 0,8
mešovita stambena 0,50 1,6
višeporodična stambena 1,00 3,0
-------------------------------------------------

Član 7.
Koeficijent izgrađenosti iskazuje se, po pravilu, za deo prostora (zonu) koja ima karakterističnu namenu (stanovanje, centralna zona, industrija i sl.). Ako se u istoj zoni nalazi kompleks druge namene koeficijent izgrađenosti za taj deo iskazuje se posebno.
Koeficijent izgrađenosti u izgrađenim delovima naselja, može biti različito primenjen na pojedinačnoj građevinskoj parceli, ali ne može preći dvostruku vrednost utvrđenu za zonu.
Koeficijent iskorišćenosti parcela za građenje objekata od opšteg interesa utvrđenih zakonom kojim se uređuju pitanja eksproprijacije (u daljem tekstu: objekti od opšteg interesa) i susednih parcela koje imaju drugu namenu može biti različit.
Član 8.
Stepen iskorišćenosti zemljišta je odnos između bruto površine pod objektom i površine građevinske parcele pomnožen brojem 100 i utvrđuje se prema sledećoj tabeli:

----------------------------------------------------------
Tabela 2.
Namena parcele Maksimum stepena
iskorišćenosti (%)
----------------------------------------------------------
za porodične objekte 30
za višeporodične stambene objekte srednjih gustina 40
za višeporodične stambene objekte 70
za poslovne objekte 70
za industrijske objekte 70
za ostale objekte 70
----------------------------------------------------------

2. Urbanistička mreža linija
Član 9.
Regulaciona linija je linija razgraničenja parcela za građenje objekata od opšteg interesa od parcela koje imaju drugu namenu.
Član 10.
Regulaciona linija utvrđuje se za novo i izgrađeno naselje, u odnosu na osovinsku liniju (osovinu javnog puta) ili na graničnu liniju (kej, trasa pruge, bolnica i sl.) i obeležava za sve postojeće i planirane saobraćajnice.
Rastojanje između regulacionih linija (širina pojasa regulacije) utvrđuje se za novo i izgrađeno naselje u zavisnosti od funkcije i ranga saobraćajnice, odnosno infrastrukture kao horizontalna, nadzemna i podzemna regulacija, prema sledećoj tabeli:

Tabela 3.
------------------------------------------------------
Vrsta objekta Minimum širine
pojasa regulacije (m)
------------------------------------------------------
stambene ulice 8,00
sabirne ulice 10,00
pešačke staze 1,50
kolski prolazi 5,00
privatni prolazi 2,50
saobraćajnice u seoskim naseljima 10,00
------------------------------------------------------

Regulaciona linija se obeležava analitičko geodetski za sve planirane saobraćajnice u naselju.
Član 11.
Objekti koji se nalaze ispred regulacione linije, u pojasu između dve regulacione linije ili u zoni parcela za građenje objekata od opšteg interesa, mogu biti uklonjeni i ne mogu se dograđivati, odnosno rekonstruisati.
Član 12.
Regulaciona linija i osovina saobraćajnice javnog puta su osnovni elementi za utvrđivanje saobraćajne mreže.
Regulaciona linija i osovina novih saobraćajnica utvrđuju se u odnosu na postojeću regulaciju i parcelaciju, postojeće trase saobraćajnica i funkcionalnost saobraćajne mreže.
Nivelacija saobraćajnica i drugih javnih površina određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila pojasa regulacije. Utvrđene analitičke koordinate (kote nivelete) karakterističnih tačaka u planu nivelacije predstavljaju osnov za utvrđivanje regulacione linije kao i osnov za postavljanje ulaza u objekat i uređenje ostalog prostora van pojasa regulacije.
Član 13.
Regulacione linije parcele na uglu raskrsnice spajaju se linijom koja povezuje tačke na regulacionim linijama, koje su na podjednakom rastojanju od temena do preseka tih linija, i to najmanje 3,50 m za regulaciju od 8,00 m, odnosno 10,00 m u seoskom naselju.
Član 14.
Gradska i naseljska (primarna i sekundarna) mreža infrastrukture (vodovod, kanalizacija, TT mreža, gasna mreža, daljinsko grejanje) postavlja se u pojasu regulacije.
Za nova ili izgrađena naselja, utvrđuju se pojasi regulacije za postavljanje infrastrukturne mreže i javnog zelenila (drvoredi, parkovi) u zonama parcela karakteristične namene (javnog puta) kao i van tih zona (dalekovodi, naftovodi, magistralni gasovodi, toplovodi sl.).
Član 15.
Građevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom na građevinskoj parceli ili se nalazi na rastojanju koje je za pojedine vrste objekata utvrđeno ovim pravilnikom.
Građevinski objekat postavlja se prednjom fasadom na građevinsku liniju, odnosno unutar prostora oivičenog građevinskom linijom.
Od građevinske linije može se odstupiti iz razloga estetske i funkcionalne prirode, odnosno zbog potrebe zaštite životne sredine, ako se utvrdi način korišćenja predprostora.
Član 16.
Podzemna građevinska linija za podzemne objekte koji se grade utvrđuje se u pojasu regulacije (podzemni pešački prolazi, podzemni garažni prostori, komunalna postrojenja i sl.).
Podzemna građevinska linija za podzemne objekte (delovi objekta, skloništa, garaže i sl.) može se utvrditi i u pojasu između regulacione i građevinske linije, kao i u unutrašnjem dvorištu izvan gabarita objekta, ako to ne predstavlja smetnju u funkcionisanju objekta ili mreže.
Član 17.
Za nadzemne objekte koji se grade u zoni namenjenoj izgradnji objekata od opšteg interesa (nadzemni pešački prelazi, nadzemne pasarele kao veze dva objekta preko javnog puta i sl.) nadzemna građevinska
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: