Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 75. stav 7. tačka 1) Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NjEGOVO POPUNjAVANjE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 95 od 17. decembra 2010)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Član 2.

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:
1) Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;
2) Obrazac DEO 2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;
3) Obrazac DEO 3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
4) Obrazac DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;
5) Obrazac DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada.
Obrasci dnevne evidencije iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:
1) Obrazac GIO 1 - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;
2) Obrazac GIO 2 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;
3) Obrazac GIO 3 - Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;
4) Obrazac GIO 4 - Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;
5) Obrazac GIO 5 - Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;
6) Obrazac KOM 1 - Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.
Obrasci godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Uputstvo za popunjavanje obrasca godišnjeg izveštaja dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-146/2010-05
U Beogradu, 6. decembra 2010. godine
Ministar, dr Oliver Dulić, s.r.
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: