Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 76. stav 5. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09),
Ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57 od 13. avgusta 2010)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način, merila i kriterijumi za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) vrši se na osnovu javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) koji raspisuje ministarstvo nadležno za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet strani Ministarstva, kao i u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi u celoj Republici Srbiji.
Rok za podnošenje prijava na konkurs iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom javnom glasilu koje izlazi u celoj Republici Srbiji.
Konkursi se raspisuju za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Član 4.

O izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.
Za svaku oblast kulturne delatnosti obrazuje se posebna komisija, i to:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacione delatnosti;
8) za otkup publikacija za biblioteke;
9) za književne manifestacije i nagrade;
10) za izdavačku delatnost - periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
11) za izdavačku delatnost - kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture;
12) za izdavačku delatnost - vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
13) za prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu;
14) za muziku (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
15) za likovne i vizuelne umetnosti;
16) za primenjene umetnosti, arhitekturu i multimedije;
17) za scensko stvaralaštvo i interpretacije (oblast: drama, opera, balet i ples);
18) za kinematografiju i audio-vizuelno stvaralaštvo;
19) za izbor projekata u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
20) za amatersko kulturno i umetničko stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
21) za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
22) za kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
23) za kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
24) za kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.
Komisije iz stava 1. ovog člana, koje čine predsednik i najmanje dva člana, obrazuje Ministarstvo.
Predlog za imenovanje jednog člana komisije iz stava 2. tač. 9) - 20) ovog člana, daje Koordinacioni odbor umetničkih udruženja Srbije.

Član 5.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Član 6.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi su sledeća:
1) za oblast zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa:
(1) doprinos zaštiti i korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa,
(2) doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju,
(3) doprinos popularizaciji i promociji nepokretnog kulturnog nasleđa,
(4) značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja,
(5) kategorija nepokretnog kulturnog dobra,
(6) stepen ugroženosti nepokretnog kulturnog nasleđa,
(7) obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti,
(8) doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima,
(9) doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim, odnosno raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja, odnosno nauke,
(10) značaj projekta za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata,
(11) nastavak višegodišnjih projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama, odnosno fazama,
(12) publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja,
(13) doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa,
(14) doprinos projekta razvoju regionalne i međunarodne saradnje u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa,
(15) ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju projekata,
(16) usavršavanje stručnjaka u zemlji i inostranstvu;
2) za oblast zaštite i očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa:
(1) doprinos zaštiti i korišćenju arheološkog nasleđa,
(2) doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju,
(3) doprinos popularizaciji i promociji arheološkog nasleđa,
(4) značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja,
(5) kategorija, odnosno tip zaštite,
(6) stepen ugroženosti arheološkog nalazišta,
(7) obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti,
(8) doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima,
(9) doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim, odnosno raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja, odnosno nauke,
(10) značaj projekta za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata,
(11) nastavak višegodišnjih projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama, odnosno fazama,
(12) publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja,
(13) doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite arheološkog nasleđa,
(14) doprinos projekta razvoju regionalne i međunarodne saradnje u oblasti zaštite arheološkog nasleđa,
(15) ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju projekata,
(16) usavršavanje stručnjaka u zemlji i inostranstvu;
3) za oblast zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa:
(1) doprinos zaštiti i korišćenju muzejskog nasleđa,
(2) doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju,
(3) doprinos popularizaciji i promociji muzejskog nasleđa,
(4) značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja,
(5) kategorija, odnosno tip zaštite,
(6) stepen ugroženosti muzejskog nasleđa,
(7) obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti,
(8) doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima,
(9) doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim, odnosno raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja, odnosno nauke,
(10) značaj projekta za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata,
(11) nastavak višegodišnjih projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama, odnosno fazama,
(12) publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja,
(13) doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite muzejskog nasleđa,
(14) doprinos projekta razvoju regionalne i međunarodne saradnje u oblasti zaštite muzejskog nasleđa,
(15) ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa,
(16) usavršavanje stručnjaka u zemlji i inostranstvu;
4) za oblast zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe:
(1) doprinos zaštiti i korišćenju arhivskog nasleđa,
(2) doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju,
(3) doprinos popularizaciji i promociji arhivskog nasleđa,
(4) značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja,
(5) kategorija, odnosno tip zaštite,
(6) stepen ugroženosti arhivskog nasleđa,
(7) obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti,
(8) doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladi
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: