Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", broj 116/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

ODLUKU

O OBJEKTIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 112 od 10. decembra 2008)

1.
Ovom odlukom određuju se objekti od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije.
2.
Vrste objekata od posebnog značaja za odbranu u smislu ove odluke su:
a) objekti u kojima su smešteni veliki tehničko-tehnološki sistemi, u skladu sa aktom o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu;
b) objekti u kojima se proizvode predmeti od značaja za odbranu, i to:
- objekti za proizvodnju i remont predmeta naoružanja i vojne opreme i objekti drugih privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji su osposobljeni za proizvodnju predmeta naoružanja i vojne opreme,
- objekti i postrojenja za proizvodnju i remont opreme za potrebe civilne zaštite i Službe osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja,
- objekti za proizvodnju proizvoda crne i obojene metalurgije,
- objekti za gradnju i remont aviona i avionske opreme,
- objekti za gradnju i remont brodova i brodske opreme,
- objekti za proizvodnju i remont motora, šinskih vozila, drumskih motornih vozila i traktora,
- objekti za proizvodnju električnih mašina i aparata,
- objekti za proizvodnju baznih hemijskih proizvoda,
- objekti za proizvodnju cementa,
- objekti za preradu kaučuka,
- objekti za proizvodnju prehrambenih proizvoda, dnevnog kapaciteta 10 t i više,
- objekti grafičkih delatnosti - štamparije, za proizvodnju i preradu papira,
- mlinovi za žito i drugi objekti za preradu prehrambenih proizvoda, dnevnog kapaciteta 10 t i više,
- hidroelektrane i termoelektrane,
- toplane kapaciteta 10MW i većeg,
- melioracije, regulacije i zaštitni nasipi u zahvatu naselja,
- brane preko 5 m visine i brane za akumulacije od 30.000 m3 i veće,
- objekti sa instalacijama za proizvodnju i preradu tečnih goriva i gasova svih kapaciteta,
- objekti u kojima se proizvode i koriste nuklearne sirovine i nuklearna energija,
- rudnici uglja s površinskom i jamskom eksploatacijom, sušare za sušenje lignita i rudnici olova, cinka i bakra,
- objekti za proizvodnju lekova i drugih farmaceutskih sredstava;
v) objekti u kojima se skladište ili čuvaju predmeti od značaja za odbranu, i to:
- skladišta i pumpne stanice za tečna goriva i gasove svih kapaciteta,
- skladišta, silosi i hladnjače za prehrambene proizvode i skladišta za stalne i tržišne robne rezerve, kapaciteta preko 2.000 m3,
- stalna skladišta eksplozivnih, zapaljivih i otrovnih materijala, kapaciteta 1000 kg i više,
- skladišta za sve vrste predmeta naoružanja i vojne opreme,
- stalna skladišta za sve vrste opreme civilne zaštite i Službe osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja;
g) objekti u kojima se vrše usluge za potrebe odbrane, i to:
- međumesni i mesni telekomunikacioni stalni kablovski vodovi (vazdušni, podzemni, podvodni i oprema i uređaji za rad na njima),
- bežični telekomunikacioni uređaji za sve vrste veza,
- radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju,
- zgrade i delovi zgrada namenjeni telekomunikacijama i vezama,
- objekti i uređaji radio-difuznog i televizijskog sistema,
- navigacioni sistemi i objekti koji u unutrašnjoj plovidbi i vazdušnom saobraćaju služe u navigacione svrhe,
- brodovi unutrašnje plovidbe, tehnički plovni objekti unutrašnje plovidbe i skele,
- bolnice sa 100 bolesničkih postelja i više i objekti zdravstvenih organizacija,
- veliki informacioni sistemi koji sadrže i obrađuju podatke od značaja za odbranu zemlje,
- vodovodi na svim objektima za zahvatanje i prečišćavanje voda, kao i rezervoari i kaptirani izvori kapaciteta preko 1000 litara vode u minuti,
- kanalizacija kapaciteta za 20.000 stanovnika i više;
d) određeni infrastrukturni objekti, i to:
- državni puteviIiII reda, opštinski putevi, nekategorisani putevi i ulice preko 5 km,
- javna železnička infrastruktura, industrijska železnica i metroi,
- putni objekti na pruzi (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.) dužine više od 10 m,
- objekti na veštačkim plovnim putevima, luke, pristaništa i pristani na dubinama većim od 2 m,
- dalekovodi, transformatorske stanice i rasklopna postrojenja u sistemu dalekovoda napona 35kV i većeg,
- naftovodi i gasovodi svih kapaciteta;
đ) objekti u kojima je sedište državnih organa i organizacija obrazovanih u skladu sa zakonom;
e) objekti u kojima je sedište pravnog lica koje je određeno aktom nadležnog organa kao pravno lice od posebnog značaja za odbranu;
ž) skloništa i drugi javni objekti namenjeni za zaštitu ljudi i materijalnih dobara i zaštitu životne sredine.
3.
Prilikom standardizacije i tipizacije objekata iz tačke 2. ove odluke, organ nadležan za standardizaciju i tipizaciju dužan je da ih prilagodi potrebama odbrane zemlje i prethodno pribavi saglasnost Ministarstva odbrane.
4.
Bezbednost objekata od posebnog značaja obuhvata organizovanje i sprovođenje mera za njihovu zaštitu od oštećenja ili uništenja, odnosno otkrivanja tajnih podataka o objektima ili samih objekata - lokacija.
Mere zaštite objekata od posebnog značaja za odbranu odrediće se posebnim propisom, u skladu sa zakonom.
5.
Na predlog nadležnih ministarstava i velikih tehničko-tehnoloških sistema, ministar odbrane donosi rešenje o pojedinačnim objektima ili delovima objekata od posebnog značaja za odbranu.
Evidenciju o objektima od posebnog značaja vodi Ministarstvo odbrane.
Rešenje iz stava 1. doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 80-5142/2008-2
U Beogradu, 6. decembra 2008. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: