Traženo: prijava potraživanja stečajni postupak

Ukupno nađeno: 141 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (RS)

Potraživanja poverilaca koja nisu prijavljena do dana deobe likvidacione mase, osim potraživanja za izmirivanje obaveza iz člana 26v ovog zakona, izmiriće, po okončanju postupka likvidacije, lica u čiju je korist uplaćen ostatak likvidacione mase posle glavne deobe, i to samo do visine vrednosti preuzete imovine.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika (RS)

(24) krivična dela (prijavljivanje lažnog potraživanja, raspolaganje imovinom stečajnog dužnika posle otvaranja stečajnog postupka, lažno prikazivanje i prikrivanje činjenica u unapred pripremljenom planu reorganizacije);

Sudski poslovnik (RS)

U upisnik "Ppot" zavode se prijave potraživanja poverilaca u postupku stečaja, odnosno likvidacije.

Zakon o stečaju (RS)

Poverioci na osnovu svojih potraživanja mogu da učestvuju u stečajnom postupku i pre podnošenja prijave potraživanja sudu, na način i u obimu propisanim ovim zakonom.

5) poziv poveriocima da u roku koji ne može biti kraći od 30 dana, ni duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja;

Potraživanja prema stečajnom dužniku u stranoj valuti prijavljuju se u toj valuti i preračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otvaranja stečajnog postupka.

Upravni i poreski postupak koji za predmet ima utrđivanje novčane obaveze stečajnog dužnika ne nastavlja se, a odgovarajući organ dužan je da podnese prijavu potraživanja u skladu sa ovim zakonom.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne predstavlja smetnju za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka u Republici Srbiji ili za prijavljivanje potraživanja u takvom postupku.

Ko sudu u stečajnom postupku koji se vodi po odredbama ovog zakona prijavi lažno potraživanje podnošenjem lažnih dokumenata ili na drugi način, kazniće se zatvorom od jedne do tri godine i novčanom kaznom od 500.000 dinara do 10.000.000 dinara.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Na Garantni fond koji je isplatio osiguranu sumu, odnosno naknadu štete, prelaze prava oštećenog lica prema stečajnoj masi. Garantni fond ima pravo da prijavi ovo potraživanje do okončanja stečajnog postupka društva iz stava 1. ovog člana.

Agencija za osiguranje depozita, koja obavlja funkciju stečajnog upravnika u društvima za osiguranje kojima je oduzeta dozvola za obavljanje poslova osiguranja do dana stupanja na snagu ovog zakona i nad kojima je pokrenut postupak stečaja, dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavlja mesečne izveštaje o prijavljenim potraživanjima, kao i projekciju očekivanog dospeća obaveza za naredna tri meseca za štete nastale po osnovu zaključenih ugovora o obaveznom osiguranju sa tim

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Stečajni poverilac stiče svojstvo stranke u stečajnom postupku od dana kada je prijava njegovog potraživanja primljena u stečajnom sudu.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 105 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o stečajnom postupku (RS)

...stečajnog postupka imaju određene specifičnosti u pogledu potraživanja stranaka. Ukoliko je obaveza potraživanja stranaka nastala nakon otvaranja stečajnog postupka, tužilac može pokrenuti spor pred privrednim sudom i tražiti izmirenje obaveze. Ukoliko je potraživanje za period pre otvaranja stečajnog postupka, stranka je dužna da najpre prijavi svoje potraživanje u stečajnom postupku...potraživanja...stečajnog...potraživanju...potraživanja...

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Protiv odluke stečajnog veća, donete primenom čl. 18. Zakona o stečajnom postupku, kojom se stečajnom upravniku nalaže da po-stupi po rešenju stečajnog sudije i da se izjasni o određenoj prijavi potraživanja, žalba nije dozvoljena, jer se radi o odluci kojom se upravlja postupkom i daje nalog organu stečajnog postupka za izvršenje određene radnje u postupku.

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Tužilac, kome je u stečajnom postupku priznato prijavljeno devizno potraživanje pod odložnim uslovom, ima pravni interes da podnese tužbu za utvrđenje, shodno članu 188. stav 2. Zakona o parničnom postupku, kada je na to obavezan uputom stečajnog veća, imajući u vidu da od ishoda parnice zavisi da li su se stekli pravni uslovi za namirenje priznatog potraživanja.

Zakon o stečajnom postupku (RS)

...potraživanja tim poravnanjem nisu utvrđena u stečajnom postupku, odnosno postupku prinudnog poravnanja. Sledi da navedeno rešenje i u smislu čl. 34. st. 1. Zakona o izvršnom postupku nije izvršna isprava i za one poverioce koji svoje potraživanje nisu prijavili i nisu učestvovali u postupku zaključenja određenog prinudnog poravnanja u stečaju, iako to poravnanje ima pravno dejstvo i prema njima. Zato moraju u posebnom postupku...potraživanja...

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Odluka o odbacivanju prijave potraživanja je odluka o procesno-pravnom pitanju u stečajnom postupku, pa se ista donosi u obliku rešenja, protiv koga je dozvoljena žalba drugostepenom sudu.

Zakon o stečajnom postupku (RS)

...stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova, u postupku stečaja nad bankom, prijavljeno potraživanje ino-kreditora po izdatoj garanciji priznato, ili ukoliko je osporeno, pa je u toku parničnog postupka doneta pravnosnažna presuda, kojom je utvrđena osnovanost osporenog potraživanja...stečajni...stečajne...stečaju...potraživanje...stečajne...

Zakon o stečajnom postupku (RS)

nepostojanja potraživanja tuženog - stečajnog dužnika prema tužiocu po osnovu otkupne cene za stan i takva tužba nije uslovljena prijavom u postupku stečaja. Svrha prijave potraživanja u stečajnom postupku je u učešću poverioca u ravnomernom, kolektivnom i istovremenom namirenju poverilaca. Zato tužilac koji ne pretenduje da ima kakvo potraživanje prema stečajnom dužniku, ne može ni biti u obavezi da podnese prijavu u stečajnom postupku...

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Pravni interes stečajnog poverioca za nastavak postupka po žalbi tuženog, sada stečajnog dužnika, se ogleda u sticanju isprave na osnovu koje će učestvovati u postupku kolektivnog namirenja. Zato su nužni uslovi za nastavak žalbenog postupka da je poverilac prijavio potraživanje, da mu je prijavljeno potraživanje osporeno i da je upućen da pokrene postupak za utvrđenje osporenog potraživanja.

Zakon o stečajnom postupku (RS)

U postupku likvidacije društva za osiguranje likvidacioni upravnik svoje izjašnjenje o prijavljenim potraživanjima daje potpuno nezavisno, priznata potraživanja od likvidacionog upravnika mogu biti osporena od strane drugih poverilaca a osnovanost osporenih potraživanja likvidacioni poverioci mogu dokazivati u parničnom postupku na koji su upućeni.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o stečajnom postupku (RS)

Obaveštenje poveriocima za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva

Predmet: Obaveštenje za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva

4. Ukoliko svoja potraživanja ne prijavite u navedenom roku ili vam prijavljeno potraživanje bude osporeno, pa u roku od 30 dana od dana prijema odluke o osporavanju, ne pokrenete pred sudom postupak radi utvrđivanja osporenog potraživanja, vaše potraživanje biće prekludirano i gubite pravo na naplatu tog potraživanja iz likvidacione mase društva.

ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Odluka o pokretanju postupka likvidacije (RS)

4. O donošenju ove odluke obavestiti sve poverioce da prijave svoja potraživanja prema Društvu, najkasnije u roku od ___ dana od dana objavljivanja odluke o pokretanju postupka likvidacije.

5. Poverioci koji ne prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg oglasa ili za osporena potraživanja ne pokrenu postupak pred sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja, gube pravo na naplatu potraživanja u postupku likvidacije.

Rešenje o pokretanju stečajnog postupka (RS)

4. Pozivaju se poverioci da u roku od dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Sl. galniku Srbije", prijave ovom sudu svoja potraživanja prema Stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.