Traženo: otpad evidencija

Ukupno nađeno: 101 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 95 pronadjenih primera ovde su prikazana 24 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (RS)

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dorađivača semena, evidenciji semena, uništavanju otpada semena i o prijavi količina semena (RS)

Pravilnik o načinu i uslovima sakupljanja, čuvanja, evidentiranja, skladištenja, obrađivanja i odlaganja radioaktivnog otpadnog materijala (SCG)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima (RS)

Nosilac licence koji tretira ili skladišti nuklearni materijal koji je prethodno bio deklarisan kao zadržan ili obrađen otpad, obavezan je da o tome vodi knjigovodstvenu evidenciju.

Odstupanjem od članova od 7. do 11., člana 13. i člana 17. stav 1. za materijal koji je prethodno deklarisan kao zadržan otpad i članova od 7. do 13. i člana 17. stav 1. za materijal koji je prethodno deklarisan kao obrađen otpad, ova evidencija obuhvata:

Transfer u obrađen otpad TC Nuklearni materijal sadržan u otpadu, izmeren ili procenjen na osnovu merenja, koji je obrađen (na primer, u staklo, cement, beton ili bitumen) tako da nije pogodan za dalju nuklearnu upotrebu. Količina pomenutog nuklearnog materijala se oduzima od inventara u zoni materijalnog balansa. Za ovu vrstu materijala je potrebno voditi odvojene evidencije.

Transfer u zadržan otpad TNj Nuklearni materijal nastao tokom obrade ili kao posledica nezgode na radu, sadržan u otpadu koji je izmeren ili procenjen na osnovu merenja, koji je prebačen na posebnu lokaciju u okviru zone materijalnog balansa iz koje se može preuzeti. Količina pomenutog nuklearnog materijala se oduzima od inventara u zoni materijalnog balansa. Za ovu vrstu materijala je potrebno voditi odvojene evidencije.

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade (RS)

Fond vodi evidenciju obveznika plaćanja naknade za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja, proizvedeni ili odloženi otpad, supstance koje oštećuju ozonski omotač i za plastične kese, na propisani način.

Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada (RS)

...otpad sa ili bez ponovnog iskorišćenja toplote proizvedene sagorevanjem. U postrojenjima za insineraciju se vrši visoko temperaturna oksidacija otpada i drugi termički procesi, kao što su piroliza, gasifikacija i plazma procesi, pod uslovom da se dobijeni proizvodi iz tih procesa dalje koriste za sagorevanje. Ovo postrojenje obuhvata i zemljište na kome se ovo postrojenje nalazi, uključujući sve linije za insineraciju, prijem i skladištenje otpada...otpada...evidentiranje...

...otpad kao osnovno ili dodatno gorivo, pri čemu se otpad termički obrađuje radi odlaganja. Ako se vrši ko-insineracija tako da glavna namena postrojenja nije proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda, već samo termička obrada otpada...otpada...otpada...evidentiranje...

Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (RS)

Sastavni deo evidencije iz stava 7. ovog člana je Dokument o kretanju opasnog otpada, koji sadrži podatke o transportu za pošiljke otpada na dalje iskorišćenje i odlaganje.

Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (RS)

2) vodi evidenciju o sakupljenim i predatim količinama otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima (RS)

3) vodi evidenciju o sakupljenim i predatim količinama otpadnih vozila ili njihovih delova.

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (RS)

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac DEO 2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;

3) Obrazac DEO 3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada.

Uredba o odlaganju otpada na deponije (RS)

Dnevna evidencija, odnosno godišnji izveštaj operatera na deponiji posebno sadrži i podatke o preuzetoj količini otpada za koji nije vršeno ispitivanje i podatke o privremeno skladištenom otpadu koji nije prihvaćen.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o odlaganju otpada na deponije (RS)

Za nespornu kvadraturu poslovnog prostora koji koristi privredni subjekt evidentiran kod Javnog komunalnog preduzeća za održavanje gradske čistoće, korisnik je obavezan da plati naknadu javnom komunalnom preduzeću kao davaocu usluga iznošenja, odvoza i deponovanja smeća.

Uredba o odlaganju otpada na deponije (RS)

Privredni prestup koji se sastoji u nevođenju podataka o vrstama i količinama opisanih, štetnih i otpadnih materija koji se ispuštaju iz dimnjaka kotlarnice i što nisu te podatke dostavili nadležnim organima ne konzumira prestup počinjen u isto vreme i na istom objektu zbog toga što nisu obezbedili propisano merenje emisije otpadnih materija iz kotlarnice i nisu vršili evidenciju o izvršenim merenjima

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2160/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga zdravstvene zaštite životinja koji vrši obveznik PDV - veterinarski specijalistički institut, veterinarska stanica, odnosno veterinarska služba

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1980/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga vađenja krvi kod goveda, ovaca i koza, tuberkulinizacije goveda, vakcinacije svinja, pasa i mačaka, kao i unosa podataka u Centralnu bazu koji vrši obveznik PDV - veterinarska stanica obvezniku PDV -Veterinarskom specijalističkom institutu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1625/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga zdravstvene zaštite životinja koje pružaju obveznici PDV - veterinarske stanice

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1516/2008-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji, u okviru realizacije isporuke 78 sistema za uništavanje medicinskog otpada po zdravstvenim centrima u Srbiji, finansirane sredstvima donacije Komisije Evropskih zajednica, vrši obveznik PDV švedskoj firmi angažovanoj od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), kao i poreski tretman primljenog avansa za predmetni promet dobara i usluga