Traženo: list nepokretnosti

Ukupno nađeno: 232 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 211 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

List nepokretnosti

Zakon o sportu (RS)

4) dokaz o vlasništvu za nepokretnosti na kojima subjekt evidentiranja ima pravo svojine ili pravo korišćenja (potpuni list nepokretnosti ili vlasnički list);

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog (RS)

...nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti...nepokretnosti...

Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti - novi operat (prepis lista nepokretnosti), a ako je upisan u katastar nepokretnosti - stari operat (prepis posedovnog lista) ili u zemljišne knjige, mora da se dostavi i potvrda Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) da je izvršen popis i evidencija imovine;

...nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti...nepokretnosti...

Ugovor o zakupu zemljišta u društvenoj svojini može se prihvatiti samo ako je zakupodavac upisan kao korisnik tog zemljišta u katastar nepokretnosti - novi operat (prepis lista nepokretnosti), a ako je upisan u katastar nepokretnosti - stari operat (prepis posedovnog list) ili u zemljišne knjige, mora da se dostavi i potvrda Ministarstva da je izvršen popis i evidencija imovine;

Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda (RS)

2) sud za prepise ili izvode iz posedovnog lista, odnosno lista nepokretnosti u svrhu vođenja postupka pokrenutog po službenoj dužnosti;

2) za izvod iz operata katastra nepokretnosti, po listu nepokretnosti 5

2) za prepis lista nepokretnosti ili za izvod iz lista nepokretnosti:

Odluka o poveravanju prava upravljanja (APV)

APV), kao suvlasnik 1/2 nepokretnosti - zgrade Odmarališta "Vojvodina" sa depadansom i zemljištem u Igalu, Republika Crna Gora, koje su upisane u list nepokretnosti 444 Uprave za nekretnine...nekretnine...

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

7) kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti), za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Gzz.130/04 (RS)

Besplatnim prenosom nepokretnosti u društvenoj svojini, u smislu člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SFRJ", br. 43/65), sticalac Zemljoradnička zadruga ne može steći pravo svojine, već pravo korišćenja i raspolaganja koje pravo prema Zakonu o udruženom radu iz 1976. g. postoji kao neprenosivo i neotuđivo pravo upravljanja, korišćenja i raspolaganja društvenim sredstvima, što uslovljava dalji ekonomski promet sredstava, a ne i promet prava na tim sredstvima, prema koncepciji

3Gzz.130/04 (RS)

Podnosioci zahteva koji ne poseduju saglasnost Agencije Republike članice nadležne za poslove privatizacije (Zakon o preduzećima Službeni list SRJ 36/02 od 03.07.2002. godine) ne mogu preneti pravo vlasništva na nekretninama bez ove saglasnosti

3Gzz.130/04 (RS)

Razlučni poverilac koji svoje potraživanje zasniva na hipotekarnom - založnom pravu stečenom upisom u teretni list nepokretnosti u javnim evidencijama, prijavom potraživanja može da traži samo da mu se utvrdi pravo odvojenog namirenja - razlučno pravo u nominalnom iznosu koji je u teretnim evidencijama nepokretnosti upisan

3Gzz.130/04 (RS)

Brisaće se upis izvršen na osnovu prijavnog lista sačinjenog na osnovu neistinitih podataka o nepokretnosti

3Rev.525/65 (RS)

Da bi bio prilikom sticanja nepokretnosti bio savestan, sticalac mora da izvrši uvid u zemljišnu knjigu i katastarski posedovni list ALI I da poveri da li je otuđilac i faktički u posedu

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa konsultantskih usluga, usluga tehničke podrške i usluga revizije koje strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, u konkretnom slučaju "Opportunity International", kao izvršni partner USAID, vrši domaćem licu "Opportunity banka" a. d.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 337-00-235/2009-04 (_) SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-01750/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrše obveznici PDV u okviru sprovođenja projekata koji se finansiraju sredstvima Projektnog razvojnog fonda (PDF) Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1222/2009-04 (_)

Ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se finansira iz sredstava donacije u okviru humanitarne pomoći Evropske komande oružanih snaga SAD

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o dozvoli upisa promene na nepokretnostima u katastarskom operatu (RS)

Na osnovu čl. 58i i 104. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97, 31/01), rešavajući po zahtevu iz , ul. br. , Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti donosi

DOZVOLjAVA SE u listu nepokretnosti broj KO u korist iz , ul. br. , JMBG sa udelom na

Zahtev za zabeležbu upisa ili brisanja tereta na nepokretnosti (RS)

Na osnovu člana 58e stav 2. i člana 106đ Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, podnosim zahtev za zabeležbu upisa tereta na nepokretnosti: upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , na u površini od , vlasništvo iz u korist iz , ul. br. .

Na osnovu člana 58e stav 2. i člana 106đ Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, podnosim zahtev za zabeležbu brisanja tereta na nepokretnosti: upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , na u površini od , vlasništvo iz u korist iz , ul. br. .

Zahtevi u vezi upisa katastarske parcele (RS)

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosimo zahtev za parcelaciju parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , suvlasništvo i u 1/2 idealnih delova, na dva jednaka dela.

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, podnosimo zahtev za deobu parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , suvlasništvo i u 1/2 idealnih delova, na dva jednaka dela.

Na osnovu člana 97. stav 2. i člana 129. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za identifikaciju po važećem premeru katastarske parcele broj , potes , kultura , klasa u površini od koja je bila upisane po starom premeru u KO , posedovni list broj , koja je u posedu iz , JMBG u delova.

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1). Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za ispravku granica parcele na nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , u površini od , u svojini posedu iz , JMBG .

Na osnovu člana 97. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), podnosim zahtev za obnovu granica parcele na nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti br. , KO , parcela broj , u površini od , u posedu iz , JMBG