Traženo: javno nadmetanje

Ukupno nađeno: 504 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 468 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo o proceduri javnog nadmetanja za izdavanje licence (RS)

Uredba o uvozu robe na osnovu prethodno održanog javnog nadmetanja (RS)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Javno nadmetanje i dodeljivanje nepokretnosti

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Korišćenje radio-frekvencija na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja

Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom (RS)

<lat>IV</lat>a TENDER SA JAVNIM NADMETANjEM

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

JAVNE MANIFESTACIJE I PREZENTACIJE (KULTURNE, POLITIČKE, PRIVREDNE), MITINZI, DANI GRADA, SPORTSKE MANIFESTACIJE, UTAKMICE I SL.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (RS)

Pravo učešća u prvom i drugom krugu javnog nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Uputstvo o proceduri javnog nadmetanja za izdavanje licence (RS)

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja

Uredba o postupku prodaje akcija i udela evidentiranih u Privatizacionom registru (RS)

3. Prodaja akcija javnim nadmetanjem (aukcijom)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Prodaja stvari se vrši putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom. Način prodaje određuju sud, odnosno izvršitelj, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Grad nema zakonsko ovlašćenje da pravilnikom predvidi slučajeve u kojima ce poslovni prostor daje u zakup neposrednom pogodbom, bez sprovedenog postupka javnog nadmetanja, ili na osnovu prikupljenih ponuda.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

kojima se nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem...javnog nadmetanja...

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Skupština jedinice lokalne samouprave nije ovlašćena da svojom odlukom propisuje mogućnost davanja u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže neposrednom pogodbom, budući da se saglasno zakonu, nepokretnosti u državnoj svojini pribavljaju i otuđuju javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda a neposredna pogodba nije zakonom predviđena kao jedan od načina raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, upravo da bi se ispoštovao ustavni princip o jednakosti svih kroz slobodnu konkurenciju koja

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ako je postupak javnog nadmetanja radi dodele na korišćenje građevinskog zemljišta započeo pre stupanja na snagu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknadi za uređenje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", br. 16/03), obračun naknade za uređenje istog zemljišta će se izvršiti po odredbama koje su važile do stupanja na snagu ove Odluke.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Za nastupanje posledice iz člana 86. Zakona o izvršnom postupku, u slučaju prodaje stvari javnim nadmetanjem, nije odlučna činjenica da li je poverilac bio prisutan na javnom nadmetanju, već su relevantne činjenice, da prodaja stvari usmenim javnim nadmetanjem nije uspela, i da izvršni poverilac nije u roku od 30 dana od dana neuspelog javnog nadmetanja, podneo predlog za drugo nadmetanje.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Kada se za punovažnost ugovora u zakonu zahteva da potpisi ugovornih strana budu overeni u sudu, onda sastavljanje i potpisivanje zapisnika o dobrovoljnom javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti iz društvene svojine ne proizvodi pravno dejstvo, osim ako su ugovorne strane ispunile svoje obaveze u celini ili pretežnom delu.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda, oba vezno je za pribavljanje ili otuđenje nepokretnos ti u državnoj svojini, što ne znači da se za izda vanje poslovnih prostorija u zakup ne može iz vršiti bez javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda. Prema tome, u konkretnom slučaju nema mesta primeni odredbe člana 568. Zakona o obli gacionim odnosima

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ukoliko je stečajni dužnik prodat kao pravno lice putem javnog nadmetanja, obustavljen stečajni postupak, a nastavljen postupak prema stečajnoj masi, stečajni upravnik sačinjava nacrt za glavnu deobu shodno propisima o stečaju, na koji nacrt stečajni poverioci mogu staviti primedbe isključivo na ročištu za raspravljanje o nacrtu za glavnu deobu stečajne mase.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Ko u parnici o jačem pravu pri sticanju svojine na istoj nepokretnosti ističe da je svojinu stekao kupovinom na javnom nadmetanju u postupku izvršenja, samo na osnovu te činjenice nema jači pravni osnov za sticanje svojine.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Raspolaganje sredstvima u državnoj svojini, pa i davanje građevinskog zemljišta u zakup, po pravilu vrši javnim nadmetanjem, odnosno prikupljanjem ponuda javnim oglasom

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1315/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge organizacije Letnje Univerzijade u Beogradu, prometa usluga reklamiranja sponzora, kao i prometa usluge organizacije smeštaja i ishrane članova FISU family b) Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV koji pruža uslugu organizacije smeštaja i ishrane članovima FISU family c) Poreski tretman prometa usluge suđenja na sportskoj utakmici domaćem licu - obvezniku PDV, kao i prometa usluge stručnog predavanja domaćem licu - obvezniku PDV, koji vrši fizičko lice koje na

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1315/2009-04 (_)

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o izlaganju stečajnog_dužnika javnoj prodaji (RS)

Izlaže se stečajni dužnik kao pravno lice prodaji javnim nadmetanjem.

Javno nadmetanje zakazuje se za godine u Trgovinskom sudu u u časova sudnica br. .

Rešenje o obustavi stečajnog postupka (RS)

Trgovinski sud u , dana godine doneo je rešenje da se stečajni dužnik kao pravno lice izloži prodaji javnim nadmetanjem.

Javno nadmetanje održano je u Trgovinskom sudu u , dana godine. , iz , ul. br. , kupio je stečajnog dužnika za iznos od dinara, kao najpovoljniji ponuđač. Na javno nadmetanje pristupili su i sledeći ponuđači sa ponuđenim cenama: