Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 9. stav 3. i 4. Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik" RS broj 36/91, 79/91, 33/93, 67/93, 52/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04 i 115/05), a u skladu sa Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Kruševca za period od 2008-2012 godine i Akcionim planom za sprovođenje Strategije i člana 19. Statuta grada Kruševca ("Sl. list grada Kruševca" broj 8/08), Skupština grada Kruševca, na sednici održanoj 16.04.2009. godine, donela je

ODLUKU

O PRAVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRAĐANA GRADA KRUŠEVCA

(Objavljena u "Sl. listu grada Kruševca", br. 3 od 16. aprila 2009, 5/10)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada , kao i uslovi i način ostvarivanja tih prava i usluga.

Član 2.

Prava iz ove Odluke obezbeđuju se svim građanima koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kruševca, i drugim građanima koji se zateknu na teritoriji grada Kruševca a nađu u stanju socijalne potrebe.

Član 3.

Centar za socijalni rad predlaže i preduzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje, u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i aktima donetim na osnovu ove Odluke.

Član 4.

Ostvarivanje svih prava i usluga utvrđenih ovom Odlukom vrši se na osnovu posebnih pravilnika koje donosi Gradska uprava.

II - PRAVA I USLUGE

Član 5.

Prava u socijalnoj zaštiti utvrđena Zakonom i ovom Odlukom, su:
1. Pomoć u kući
2. Dnevni boravak
3. Privremeni smeštaj u prihvatnu stanicu
4. Opremanje korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu
5. Jednokratne pomoći

Član 6.

Druge usluge socijalne zaštite utvrđene ovom Odlukom su:
1. Usluge porodično-edukativnog centra
2. Samostalno stanovanje mladih pri izlasku iz sistema socijalne zaštite
3. Nabavka udžbenika, školskog pribora i opreme za učenike pod starateljstvom i decu iz materijalno ugroženih porodica
4. Participacija u troškovima letovanja, zimovanja, ekskurzija i organizovanja škole u prirodi za učenike pod starateljstvom i decu iz materijalno ugroženih porodica
5. Usluge "Mobilnog tima" radi neodložnih intervencija i smeštaja u kriznim situacijama pojedinca i porodice
6. Usluge interventnog smeštaja dece i omladine u kriznim situacijama
7. Rešavanje stambenih potreba socijalne ugroženih lica
8. Besplatni prevoz osoba sa invaliditetom i penzionera starijih od 65 godina sa penzijama nižim od prosečne
9. Troškovi sahrane
10. Besplatni obrok (narodna kuhinja)

Član 7.

Usluge socijalne zaštite koje su proistekle iz Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca za period 2008-2012. godine:
1. Usluge prevencije i zaštite žrtava nasilja
2. Usluga razvoja porodičnog smeštaja za stare
3. Usluge Savetovališnog centra za decu, mlade i roditelje;
4. Usluge za podršku deci bez roditeljskog staranja, hraniteljima i usvojiteljima
5. Usluge Volonterskog centra
6. Usluge Savetovališnog centra za decu predškolskog uzrasta
7. Usluge "Centra za osobe sa invaliditetom"
8. Usluge dnevnog boravka za stara i invalidna lica
9. Usluge Kluba i savetovalište za stare
10. Usluge specijalizovanog servisa za podršku zapošljavanju korisnika socijalne zaštite, marginalizovanih i ugroženih grupa;
11. Usluge Servisa za decu sa rizičnim i delikventnim ponašanjem Đ

III - PRAVA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI UTVRĐENA ZAKONOM I OVOM ODLUKOM

1. Pomoć u kući

Član 8.

Pravo na "Pomoć u kući"obezbeđuje se starim, iznemoglim, hronično obolelim i drugim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.
Usluga "Pomoć u kući" obezbeđuje se licima kao podrška nezavisnom životu u sopstvenim domovima, radi poboljšanja kvaliteta uslova života.Ova usluga pruža se u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama odraslih i starih lica ,koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom ili bolešću nisu sposobna da žive u svojim domovima bez svakodnevne ili redovne podrške.
"Pomoć u kući" obezbeđuje se angažovanjem geronto-domaćica radi obavljanja neophodnih kućnih poslova i to;
- pružanje usluga čišćenja kuće i održavanje higijene,
- spremanje lakih obroka ili pomoć u njihovoj pripremi,
- usluga odlaska u kupovinu ili pomoći pri odlasku u kupovinu, po potrebi,
- pružanje podrške prilikom prevoza radi odlaska u zdravstvene ili verske ustanove,
- savetodavni rad sa korisnikom usluge radi prevazilaženja stanja u kome se nalazi.

Član 9.

Usluge "Pomoć u kući", u skladu sa ovom Odlukom, pruža Gerontološki centar, a mogu i da pružaju i druga pravna lica i preduzetnici, koja ispunjavaju standarde propisane aktom Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.

Član 10.

Ugovorom, koji zaključuje grad Kruševac, Centar za socijalni rad i pružalac usluge, regulišu se međusobna prava i obaveze u pogledu kvaliteta, standarda i trošenja sredstava, kao i druga pitanja vezana za realizovanje ove usluge.

2. Dnevni boravak

Član 11.

Usluge dnevnog boravka omogućavaju ugroženoj deci i odraslima da ostanu u zajednici, i obezbede struktuirane aktivnosti usmerene na razvoj praktičnih veština za svakodnevni život , koje u najvećoj meri omogućavaju samostalnost i razvoj i održavanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija. Dnevni boravak pruža bezbedno okruženje sa nadzorom.
Pravo na dnevni boravak ima dete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, obolelo od autizma, sa poremećajima u društvenom ponašanju, i odraslo lice, koje u zavisnosti od stepena i vrste ometenosti, mogućnosti i potreba ovih lica i drugih razloga. ako je ovakav oblik zaštite najcelishodniji.
U dnevnom boravku pružaju se socijalne, edukativne, zdravstvene i usluge podrške deci kojima je potrebna pomoć i nadzor, izuzimajući stalnu intenzivnu pomoć i nadzor.
U dnevnom boravku obezbeđuje se smeštaj, ishrana, vaspitno-obrazovni rad i radni tretman.
Pravo na dnevni boravak za lica iz ovog člana obezbeđuje se upućivanjem u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite koja vrši usluge dnevnog zbrinjavanja ili vaspitno-obrazovnu ustanovu koja pruža takve usluge.

3. Privremeni smeštaj u prihvatnu stanicu

Član 12.

U cilju jačanja psihosocijalne podrške i adekvatne zaštite odraslih i ostarelih lica, koja su u stanju akutne socijalne potrebe,a za čije je zbrinjavanje potrebna neophodna, urgentna, neodložna, adekvatna intervencija, obezbeđuju se usluge prihvatne stanice.

Član 13.

Pravo na smeštaj u prihvatnu stanicu mogu ostvariti:
- odrasla i ostarela lica, kojima je u datom trenutku ugroženo zadovoljavanje egzistencijalnih i drugih potreba,
- lica sa društveno negativnim ponašanjem - skitnice, prosjaci,
- lica sa drugih područja koja se nađu na teritoriji grada Kruševca, a nisu u mogućnosti da se samostalno vrate u mesto prebivališta,
- odrasla i ostarela lica ugrožena porodičnom situacijom
- lica bez porodičnog staranja i
- lica sa poremećenim porodičnim odnosima,
- zdravstveno ugrožena lica bez adekvatnog staranja.
U prihvatnoj stanici se obezbeđuje smeštaj i ishrana korisnika, primena zdravstveno-higijenskih mera, utvrđivanje identiteta i prebivališta korisnika i sačinjava nalaz o njihovom stanju i ponašanju.

Član 14.

Zbrinjavanje korisnika u Prihvatnu stanicu je privremenog karaktera, najduže do 15 dana, dok se ne utvrde trajne mere socijalne zaštite.

Član 15.

Do početka rada Prihvatne stanice u skladu sa Odlukom o organizovanju prihvatne stanice za odrasla i stara lica u opštini Kruševac ("Sl.list opštine Kruševac" broj 1/07), Centar za socijalni rad će korisnike upućivati u najbližu prihvatnu stanicu.

4. Opremanje korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu

Član 16.

Licu koje se upućuje na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, može se obezbediti najneophodnija oprema u slučaju da lice ne može da je obezbedi, a istu mu ne mogu obezbediti ni srodnici koji su prema Porodičnom zakonu dužni da učestvuju u njegovom izdržavanju, i ukoliko to pravo ne može da ostvari po drugom osnovu.

Član 17.

Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu obuhvata odeću, obuću, troškove prevoza do ustanove odnosno porodice, plaćanje troškova radi pribavljanja dokumentacije potrebne za smeštaj.
Pravo iz stava 1. ovog člana priznaje se u visini od 40% od iznosa prosečne mesečne zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Kruševcu, prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog Zavoda za statistiku.

5. Jednokratne pomoći

Član 18.

Pravo na jednokratnu pomoć ima pojedinac i porodica, pod uslovom da se iznenada nađe u izuzetno teškoj situaciji, koju ne može samostalno da prevaziđe i to naročito u slučajevima: zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, otklanjanja posledica elementar
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: