Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata ("Službeni list grada Beograda", broj 12/2002), Komisija za propise Skupštine grada Beograda utvrdila je prečišćen tekst Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata.
Prečišćen tekst Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata obuhvata Odluku o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata ("Službeni list grada Beograda", broj 6/01), sa izmenama i dopunama objavljenim u "Službenom listu grada Beograda", br. 26/01 i 12/02.
Prečišćen tekst ne sadrži odredbe u kojima je određeno vrme stupanja na snagu tih odluka.

ODLUKA

O POSTAVLjANjU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

(Prečišćen tekst)

(Objavljena u "Sl. listu grada Beograda", br. 31 od 30. decembra 2002, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (u daljem tekstu: pokretni objekat) na javnim površinama na teritoriji grada Beograda.

Član 2.

Pokretni objekat u smislu ove odluke je tezga, aparat za sladoled, aparat za kokice, uređaj za kesten i kukuruz, konzervator za sladoled, rashladna vitrina za prodaju osvežavajućih napitaka i drugi pokretni objekat za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih usluga, kao i specijalizovano vozilo za šaltersku prodaju robe.
Pokretni objekat mogu postavljati pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Član 3.

Pokretni objekat se postavlja na javnoj površini.
Javna površina u smislu ove odluke je građevinsko zemljište namenjeno za javno korišćenje, i to:
1. ulice, trgovi, slobodni prostori između zgrada namenjeni za javnu upotrebu, prolazi između kolonada, javni pasaži, pešačke komunikacije, interne saobraćajnice, podzemni pešački prolazi, podvožnjaci, nadvožnjaci, javna stepeništa i mostovi;
2. autobuske i železničke stanice, benzinske stanice, parking prostori, pristaništa i prostor oko njih;
3. parkovi i druge javne zelene površine;
4. sportski, zabavni tereni i prostor oko njih;
5. javna kupališta (plaže, bazeni, veštačka jezera i sl.) kejovi i izgrađene rečne obale;
6. površine namenjene za javno korišćenje u krugu prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih i socijalnih i drugih ustanova;
7. površine namenjene za javno korišćenje u otvorenim tržnim centrima i sajmovima;
8. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za javno korišćenje;
9. drugo građevinsko zemljište namenjeno za javno korišćenje.

II - VRSTA I IZGLED POKRETNIH OBJEKATA

Član 4.

Tezga je tipski, otvoreni, lako pokretni objekat za izlaganje i prodaju robe, čija bruto površina ne može biti veća od 2m2.
Tezga može biti izrađena od drveta, metala ili plastike, a može se izrađivati tako da se rasklapanjem pretvara u horizontalnu ili vertikalnu površinu za izlaganje robe.
Prodaja robe na tezgama, može se obavljati tokom cele godine, u vremenu od 8.00 do 20.00 časova, a po isteku radnog vremena tezga se po pravilu uklanja sa javne površine.
Tezga obavezno sadrži na vidnom mestu istaknutu pločicu sa imenom radnje, odnosno korisnika tezge, brojem tezge i brojem rešenja kojim je odobreno postavljanje tezge. Pločica je standardnog oblika.

Član 5.

Aparat za sladoled, aparat za kokice, uređaj za kesten i kukuruz je otvoreni pokretni objekat čija površina ne može biti veća od 1,0 m2 sa slobodnom površinom od 1,0 m2.
Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se kao samostalni pokretni objekat i može se postaviti i koristiti, u radnom vremenu od 8,00 do 24,00 časa, a po isteku radnog vremena se mora ukloniti sa javne površine.

Član 6.

Konzervator za sladoled je tipski, otvoreni pokretni objekat, čija površina ne može biti veća od 1,0 m2, sa slobodnom površinom od najviše 1,0 m2 kada se postavlja kao samostalni objekat.
Rashladna vitrina je tipski, otvoreni pokretni objekat za prodaju osvežavajućih napitaka, čija površina ne može biti veća od 0,5 m2.
Pokretni objekti iz st. 1. i 2. ovog člana postavljaju se i koriste u periodu od 15. marta do 15. novembra i uklanjaju po isteku ovog perioda.
Pokretni objekat iz stava 2. ovog člana ne može se postavljati kao samostalni objekat.

Član 6a.

Specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe su vozila koja ispunjavaju uslove za prodaju robe u smislu pozitivnih propisa i čija ukupna površina ne može preći 6m2.
Vozilo iz stava 1. ovog člana u toku radnog vremena po pravilu menja mesto zadržavanja i prodaje, a po isteku radnog vremena se uklanja.
Prodaja robe iz vozila iz tačke 1. ovog člana može se vršiti tokom cele godine.

Član 7.

Pokretni objekat može imati suncobran ili tendu u okviru mesta postavljanja objekta, pod uslovom da sa objektom i okolinom čini funkcionalnu i estetsku celinu, a uklanja se zajedno sa objektom.

Član 8.

(Brisan)

III - USLOVI I NAČIN POSTAVLjANjA POKRETNIH OBJEKATA

Član 9.

Mesta, broj, vrsta, tip, veličina, namena - vrsta robe, uslovi korišćenja pokretnih objekata određuju se planom postavljanja pokretnih privremenih objekata (u daljem tekstu: plan), koji se donosi posebno za područje svake gradske opštine.
Plan donosi Skupština grada Beograda, a pripremaju ga organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i poslove urbanizma, a u prostorima od kulturno-istorijskog značaja, koji su proglašeni za kulturna dobra, i nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, polazeći od predloga gradskih opština za postavljanje pokretnih privremenih objekata.
Predlog iz stava 2. ovog člana nadležni organ gradske opštine dostavlja organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Beograda iz stava 2. ovog člana najkasnije šest meseci pre isteka važećeg plana za područje te gradske opštine.
Predlog iz stava 2. ovog člana sadrži spisak i osnovne podatke o mestima postavljanja, odnosno zadržavanja, pokretnim objektima (tip, veličina, izgled), načinu postavljanja i korišćenja pokretnih objekata u skladu sa čl. 4, 5, 6, 6a. i 12. ove odluke, preglednu kartu lokacija u razmeri 1:5.000, fotografski prikaz mesta postavljanja, prikaz tipa objekta i skicu mesta postavljanja sa ucrtanim pokretnim objektom u razmeri 1:50 ili 1:100, pripremljenu od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije.
Za mesta koja se nalaze na javnoj površini datoj na održavanje javnom preduzeću čiji je osnivač grad Beograd, gradska opština priprema predlog iz stava 3. ovog člana u saradnji sa tim javnim preduzećem.
Odredbe ovog člana ne odnose se na postavljanje pokretnih privremenih objekata za prodaju robe za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici).
Plan se objavljuje u "Službenom listu grada Beograda".

Član 10.

Plan se donosi na određeno vreme, sa rokom važenja od dve godine, računajući od dana njegovog stupanja na snagu.
Izmena i dopuna plana se vrši po potrebi, po postupku predviđenom za donošenje plana.

Član 11.

Mesto postavljanja pokretnog objekta ne može se nalaziti na sledećim površinama:
- neposredno oko pijaca i tržnih centara,
- deo kolonada, u pasažima stambenih i poslovnih zgrada, na prostoru ispred prodavnica, odnosno radnji istovetne delatnosti i ponude robe, osim korisnika tih prodavnica, odnosno radnji,
- u podzemnim prolazima.
Pokretni objekat se ne može postaviti na javnim zelenim površinama, osim na uređenim stazama i posebno određenim mestima u parku, u skladu sa planom.

Član 12.

Pokretni objekat postavlja korisnik neposredno ili preduzeće, odnosno drugo pravno lice, kome grad Beograd poveri postavljanje pokretnog objekta (u daljem tekstu: preduzeće).
Gradonačelnik grada Beograda svojim aktom uređuje postupak i kriterijume za izbor preduzeća iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

Korisnik se određuje na osnovu konkursa.
Komisija predsednika gradske opštine u skladu sa planom raspisuje konkurs, utvrđuje kriterijume, sprovodi konkurs i donosi odluku o izboru korisnika.
Konkurs sadrži popis mesta za postavljanje i površinu, vrstu, tip, veličinu i namenu pokretnog objekta, radno vreme, kao i vreme korišćenja.
Po završenom konkursu učesnik konkursa ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana završetka konkursa.
Prigovor se podnosi Opštinskom veću gradske opštine.
Konkurs je javan i objavljuje se u dnevnom listu koji izlazi u Beogradu.

Član 14.

Po sprovedenom konkursu, odobrenje za postavljanje pokretnog objekta izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.
Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na period važenja plana na osnovu kojeg je izdato.
Odobrenje se izdaje u formi rešenja i sadrži: mesto, vrstu, tip, veličinu i namenu - vrstu robe, površinu koja se zauzima, vreme korišćenja mesta, radno vreme i rok u kome je korisnik dužan da otpočne sa obavljanjem delatnosti, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja odobrenja, i obavezu uklanjanja objekta po isteku radnog vremena, odnosno sezone.
Sastavni deo rešenja iz stava 3. ovog člana je i overena skica prostora sa ucrtanim pokretnim privremenim objektom u razmeri 1:50 ili 1:100 i fotografski prikaz objekta, na koju su saglasnost dale organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda iz člana 9. stav 2. ove odluke, a kod prostora od kulturno-istorijskog značaja, koji su proglašeni za kulturna dobra, i nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture.

Član 14a

Odobrenje za postavljanje pokretnih objekata za prodaju robe za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici), na zahtev korisnika, izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove, po prethodno obavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada je u pitanju saobraćajna površina, odnosno subjekta koji upravlja površinom na koju se objekat postavlja, a kod prostora od kulturno-istorijskog značaja, koji su proglašeni za kulturna dobra, i nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Odobrenje se izdaje u formi rešenja i sadrži: mesto, vrstu, tip, veličinu objekta i namenu - vrstu robe, površinu koju zauzima, vreme korišćenja mesta, radno vreme i obavezu uklanjanja po isteku radnog vremena ili trajanja manifestacije.
Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana je skica prostora sa ucrtanim pokretnim privremenim objektom u razmeni 1:50 ili 1:100 i fotografski prikaz objekta, overena od strane organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i drugih subjekata koji daju saglasnost iz stava 1. ovog člana.

Član 15.

Kada korisnik pokretne objekte iz člana 6. ove odluke postavi uz maloprodajni objekat, kiosk ili manji montažni objekat, ne primenjuju se odredbe člana 13. i odredbe stava 1. člana 14. ove odluke. Uz maloprodajni objekat, kiosk ili manji montažni objekat najviše se može postaviti po jedan objekat iz člana 6. ove odluke.
Odobrenje za postavljanje pokretnog objekta iz stava 1. ovog člana na zahtev korisnika maloprodajnog objekta, kioska ili manjeg montažnog objekta, izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove uz prethodnu saglasnost organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja.
Uz zahtev za postavljanje privremenog objekta iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o pravu korišćenja maloprodajnog objekta, kioska ili manjeg montažnog objekta i skica prostora predviđenog za postavljanje pokretnog objekta.
Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži: vrstu, tip, veličinu i namenu - vrstu robe, površinu koja se zauzima, vreme korišćenja mesta, radno vreme i obavezu uklanjanja objekta po isteku radnog vremena, odnosno sezone.

IV - NAČIN KORIŠĆENjA POKRETNIH OBJEKATA

Član 16.

Korisnik je dužan da pokretni objekat koristi u skladu sa odobrenjem.

Član 17.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: