Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 6a Odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima ("Službeni list grada Niša", broj 76/2005),
Služba za poslove skupštine, gradskog veća, propise i međunarodnu saradnju sačinila je i objavljuje prečišćen tekst Odluke o održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima.
Prečišćen tekst Odluke o održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima obuhvata:
Odluku o održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima ("Službeni list grada Niša", broj 40/2004), iz koje u prečišćen tekst nije unet član 39 o prestanku važenja Odluke o održavanju, zaštiti, razvoju i upravljanju ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima ("Službeni list grada Niša", broj 11/95) i član 40 o stupanju na snagu Odluke;
Odluku o izmenama i dopuni Odluke o održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima ("Službeni list grada Niša", broj 76/2005), iz koje u prečišćen tekst nisu uneti član 6a kojim je ovlašćena Služba za poslove skupštine, gradskog veća, propise i međunarodnu saradnju da sačini i objavi prečišćen tekst i član 7 o stupanju na snagu Odluke.
Broj: 15-264/2005
U Nišu, 17. novembar 2005. godine
SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE, GRADSKOG VEĆA, PROPISE I MEĐUNARODNU SARADNjU
Načelnik, Nađa Marković, s.r.

ODLUKA

O ODRŽAVANjU ULICA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U GRADU I DRUGIM NASELjIMA

(Objavljeno u "Sl. list grada Niša", br. 89 od 24 novembra 2005)

(Prečišćen tekst)

(Objavljena u "Sl. listu grada Niša", br. 89 od 24. novembra 2005)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja poslova na održavanju ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima, njihova zaštita, nadzor, kaznene odredbe.

Član 2

Održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljenim mestima je komunalna delatnost koja obuhvata: popravku, rekonstrukciju i izvođenje drugih radova na održavanju ulica i saobraćajnica, javnih površina (trgova, platoa i sl.), horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.

Član 3

Poslove održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina u gradu i drugim naseljima grad poverava javnom preduzeću, drugom preduzeću ili preduzetniku, na način i po postupku propisanim Odlukom o komunalnim delatnostima.
Kolovoze delova magistralnih, odnosno regionalnih puteva, koji prolaze kroz područje grada Niša, održava o svom trošku Republička direkcija za puteve, u skladu sa zakonom.

Član 4

Posle zaključenja ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti, JP Direkcija za izgradnju grada Niša zaključuje ugovore za izvršenje konkretnih poslova sa subjektima kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i određuje organ nadzora nad izvršenjem radova.
JP Direkcija za izgradnju grada dužna je da u postupku nadzora, bez odlaganja o uočenim nepravilnostima, obavesti izvršioca poslova, a u slučaju raskida ugovora izvršni organ grada.

Član 5

Ugovor o izvršavanju konkretnih poslova na održavanju ulica i puteva JP Direkcija za izgradnju grada sa izvođačem zaključuje u skladu sa zakonom, Programom uređivanja građevinskog zemljišta, ovom odlukom i drugim propisima grada.

Član 6

Ulica je površina od opšteg značaja za saobraćaj, sa kolovozom, trotoarima, mestima za parkiranje vozila i putnim objektima odgovarajućim potrebama toga mesta, koja se koristi u skladu sa zakonom i koju nadležni organ uprave proglasi za ulicu.
Ulice u naseljenim mestima utvrđuju se prostornim i urbanističkim planom grada.
Lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji grada ili je od značaja za saobraćaj na području grada.
Lokalni put na teritoriji grada utvrđuje se odlukom Skupštine grada.
Nekategorisani put je površina koja je geodetskim kartama označena kao put, koja se koristi za saobraćaj i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava i sl.).

II ODRŽAVANjE ULICA I PUTEVA

Član 7

Održavanjem ulica i puteva smatraju se radovi kojima se obezbeđuje bezbedno i kontinuirano odvijanje saobraćaja i čuva upotrebna i realna vrednost ulica i puteva.

Član 8

JP Direkcija za izgradnju grada je dužna da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva i da omogući bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na njima.

Član 9

Radovi na održavanju su: pregled ulica, puteva i objekata, mestimično popravljanje i obnavljanje kolovoza, ulica i puteva, trotoara ulica, trupa ulica i puteva, čišćenje kolovoza, trotoara i uređenje ivičnjaka, čišćenje kolovoza u granicama putnog zemljišta, odnosno zaštitnog pojasa, gde se radi o erozivnom terenu, uređenje bankina, zaštita kosina i nasipa, useka i zaseka, čišćenje i uređenje jarkova, propusta i obloženih zidova, tunela i drugih objekata na ulici, odnosno putu, popravka mostova, zaštita mostova i objekata od korozije, postavljanje, zamena, čišćenje i popravka saobraćajne signalizacije i opreme ulica i puteva, košenje trave i održavanje zelenih površina na zemljišnom pojasu puta, čišćenje snega i leda sa kolovoza i stajališta.

Član 10

Održavanjem puteva u zimskom periodu, u smislu ove odluke, smatraju se radovi i aktivnosti neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicama, koji mogu biti ugroženi snežnim padavinama, zavejavanjem usled dejstva vetra ili poledicom usled niske temperature ili pojave ledene kiše.

Član 11

Održavanje puteva u zimskom periodu obuhvata:
1. planiranje zimskog održavanja,
2. organizovanje mesta pripravnosti (punktova zimske službe)i deponija posipnog materijala,
3. pripremu puteva za zimski period eksploatacije,
4. postupak zimskog održavanja,
5. zaštitu puteva u zimskom periodu,
6. obaveštenje učesnika u saobraćaju o prohodnosti puteva.

Član 12

Zimsko održavanje puteva i ulica uređuje se Programom rada zimske službe, koji donosi izvršni organ grada najkasnije do 1. novembra tekuće godine, a za nastupajući zimski period.

Član 13

Program rada zimske službe sadrži:
1. preglednu kartu mreže lokalnih puteva i ulica na teritoriji grada,
2. mesta punktova zimske službe,
3. lokacije deponija materijala za posipanje i snabdevanje pogonskim gorivom,
4. lokacije kritičnih mesta (mostovi, opšte krivine, veliki usponi, zone iznenadnog zavejavanja i dr.),
5. podela puteva i ulica prema prioritetima održavanja,
6. raspored mehanizacije, sredstava i materijala po punktovima (broj, vrsta i količina),
7. raspored radnika po punktovima i smenama (putara, smenovođa, vozača, mašinista),
8. stepen pripravnosti zimske službe,
9. postupak pri sprečavanju poledice na putevima,
10. čišćenje snega sa kolovoza puta, stajališta, parkinga, površina ispred porodičnih, stambenih i poslovnih objekata,
11. sistem obaveštavanja o stanju na putevima,
12. način evidencije rada i dežurstava.

Član 14

Izvršni organ grada obrazuje operativni štab zimske službe koji se stara o realizaciji Programa rada zimske službe.
Operativni štab zimske službe svoj rad organizuje u periodu od 15. novembra do 31. marta, a nakon ovog perioda, u roku od 30 dana podnosi izveštaj izvršnom organu grada.

Član 15

Radovi na održavanju ulice i puta po pravilu se izvode tako da se ne obustavlja saobraćaj na putu.
U slučaju obustave saobraćaja na ulici ili putu, uprava nadležna za saobraćaj doneće odobrenje o izmeni režima saobraćaja, kojim će se utvrditi režim odvijanja saobraćaja u saobraćajnoj zoni.
U slučaju izmene režima saobraćaja, izvođač radova je dužan da, najmanje u roku od 48 sati pre početka izmene režima saobraćaja, o tome obavesti korisnike puteva i ulica, putem sredstava javnog informisanja.

III ZAŠTITA ULICA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Član 16

Zaštita ulica i puteva vrši se radi očuvanja njihove upotrebne vrednosti.

Član 17

Na lokalnom putu zabranjeno je: privremeno ili stalno zauzimanje puta i izvođenje radova koji nisu u vezi sa njegovom rekonstrukcijom i održavanjem, prosipanje, ostavljanje ili bacanje bilo kakvih predmeta ili materijala, vučenje predmeta (grede, balvana, plugova, kamenih blokova i sl.) na putu, spuštanje niz strane zaseka, useka i nasipa drvene građe, drva za ogrev, kamenje i drugog materijala, paljenje trave, puštanje stoke na put, kao i napasanje na putnom zemljištu, građenje pojila za stoku, držanje đubrišta ili gnojnih jama u zaštitnom pojasu puta, ispuštanje otpadnih i drugih voda na putno zemljište, na put ili putni jarak ili sprečavanje oticanja vode sa puta i iz propusta kroz trup puta, nanošenje blata sa prilaznog puta na lokalni put, ometanje ili ugrožavanje saobraćaja na putu.

Član 18

Preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice koje raskopava javnu površinu dužno je da pre raskopavanja javne površine položi novčana sredstva u depozit kod uprave nadležne za finansije, ili bankarsku garanciju, a radi obezbeđenja vraćanja javne površine u prvobitno stanje.
Novčana sredstva iz prethodnog člana utvrđuju se u visini vrednosti radova neophodnih za vraćanje javne površine u prvobitno stanje, a na osnovu potvrde koju izdaje JP Direkcija za izgradnju grada Niša.
Ukoliko preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice u roku od 5 dana od dana završetka raskopavanja ili isteka naknadno produženog roka za raskopavanje ne dovede raskopanu javnu površinu u prvobitno stanje, nadležni inspektor doneće rešenje o izvođenju radova od strane drugog lica, na teret ovih subjekata, iz novčanih sredstava depozita.
Stručni nadzor nad kvalitetom izvedenih radova na dovođenju javne površine u prvobitno stanje vrši JP Direkcija za izgradnju grada Niša.

Član 19

Lice koje nanosi smeće ili drugi materijal na put dužno je da ga ukloni.
Sopstvenici, odnosno korisnici javnih lokala, bioskopa, zemljišta, prostora za javne priredbe i drugih objekata pored puta dužni su da redovno čiste i održavaju deo puta ispred svojih objekata.
Lokalni put i ulica se čisti na način kojim se ne ometa saobraćaj, odnosno ne ugrožava bezbednost saobraćaja i ne nanosi šteta putu i putnim objektima.
Ukoliko lice koje nanosi smeće ili drugi materijal na put ili ulicu, odnosno sopstvenik ili korisnik objekta pored puta ili ulice ne postupi u smislu stava 1 do 3 ovog člana, ulica će biti očišćena o njegovom trošku, po nalogu komunalnog inspektora, a lokalni put po nalogu inspektora za puteve.

Član 20

Građevinski i drugi materijal, koji ne služi održavanju lokalnih puteva, ne može se ostavljati pored puta na rastojanju manjem od 5 metara, računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa.
Izuzetno, uprava nadležna za saobraćaj može da odredi manje rastojanje iz stava 1 ovog člana, ako to ne utiče na preglednost puta, a uslovi terena to omogućavaju.

Član 21

Ograde i drveće pored lokalnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja.
Širina pojasa pored puta, u kome ne mogu da se podižu ograde i drveće, iznosi 3 metra, računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa.

Član 22

U zonama ukrštaja ulica, kao i ulice i lokalnih puteva, trouglove preglednosti određuje uprava nadležna za saobraćaj, prema važećim standardima i normativima iz saobraćajnog inženjerstva.

Član 23

Vozilo koje prekoračuje dozvoljenu težinu, osovinsko opterećenje ili dimenzije (vanredni prevoz) može se koristiti na ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima samo na osnovu posebne dozvole, koju izdaje uprava nadležna za saobraćaj.
Vozilo iz stava 1 ovog člana, koje se koristi bez posebne dozvole, može isključiti iz saobraćaja gradski inspektor za puteve ili ovlašćeni radnik Ministarstva unutrašnjih poslova.
Štetu pričinjenu vanrednim prevozom ulici, odnosno lokalnom ili nekategorisanom putu i putnim objektima, snosi prevoznik.

Član 24

Na putu i putnom objektu i u njihovoj blizini zabranjeno je izvođenje radova kojima bi se mogli oštetiti ili ugroziti put ili putni objekat, povećati troškove održavanja puta i putnog objekta ili ometati, odnosno ugrožavati saobraćaj na putu.

Član 25

Na mestima na kojima se okupljaju građani u velikom broju (sportski stadioni, sajmišta, škole, javni lokali sl.), ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u većem broju (pašnjaci, ergele i sl.), a nalaze se pored lokalnog puta sa gustim motornim saobraćajem, moraju se postaviti zaštitne ograde na način kako to zahteva bezbednost saobraćaja i zaštita puta i putnih objekata od oštećenja.
Zaštitne ograde dužne su da podignu i održavaju sopstvenici, odnosno korisnici zemljišta ili objekata iz stava 1 ovog člana.
Ako sopstvenik, odnosno korisnik to ne učini, inspektor za puteve će naložiti da se o trošku sopstvenika, odnosno korisnika ograda podigne i održava, od strane preduzeća ili preduzetnika kome je grad poverio te poslove.

Član 26

JP Direkcija za izgradnju grada Niša dužna je da pokrene postupak kod uprave nadležne za inspekcijske poslove, odnosno opštinske uprave nadležne gradske opštine radi rušenja objekata, odnosno uklanjanja objekata, stubova, reklamnih panoa, koji su izgrađeni bez odobrenja, odnosno postavljeni bez saglasnosti na ulici, lokalnom
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: