Traženo: kamata na javne prihode

Ukupno nađeno: 32 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 32 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (SD)

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (KŠ)

Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine (NS)

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (KG)

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave (UE)

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda (BG)

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (SD)

Ovom Odlukom određuju se uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31.12.2009. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu lokalnih javnih prihoda i to:

Pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda iz člana 1. ove Odluke (u daljem tekstu: obaveze) ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, koji se podnosi po ispunjenju uslova propisanih ovim članom, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Uz zahtev se podnosi dokumentacija iz koje proizilazi da su ispunjeni propisani uslovi za otpis kamate (dokaz o uplati glavnog duga po osnovu obaveza na propisanim uplatnim računima lokalnih javnih prihoda).

1) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ove Odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate, dospelih za plaćanje do 31.12.2009. godine;

2) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ove Odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate, dospelih za plaćanje od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2010. godine (obaveze za 2010. godinu sa pripadajućom kamatom).

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (KŠ)

Ovom Odlukom određuju se uslovi, obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2009. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu lokalnih javnih prihoda, i to:

Pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda iz čl. 1. ove Odluke (u daljem tekstu: obaveze) ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, odnosno lica odgovornog za ispunjenje obaveze obveznika (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji se podnosi po ispunjenju uslova propisanih ovim članom, najkasnije do 31.12. 2010. godine.

Uz zahtev se podnosi dokumentacija iz koje proizilazi da su ispunjeni uslovi za otpis kamate (dokaz o uplati glavnog duga po osnovu obaveza na propisanim uplatnim računima lokalnih javnih prihoda).

1) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda, posle stupanja na snagu ove Odluke, uplati glavni dug po osnovu obaveza iz čl. 1. ove odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza osim kamate, dospelih za plaćanje do 31. decembra 2009. godine;

2) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda, posle stupanja na snagu ove Odluke , uplati glavni dug po osnovu obaveza iz čl.1. ove odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, dospelih za plaćanje od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2010. godine (obaveza za 2010. godinu sa pripadajućom kamatom).

Pravilnik o sadržini i obrascu Zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda Grada Niša (NI)

Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na otpis kamate, rešenjem odlučuje o zahtevu.

Odluka o uslovima i načinu plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda dospelih do 31. decembra 2009. godine (NS)

Ovom odlukom se uređuju uslovi i način plaćanja duga, odlaganja plaćanja duga i otpisa kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda koji pripadaju Gradu Novom Sadu, dospele do 31. decembra 2009. godine, a koji do kraja 2010. godine nisu naplaćeni (u daljem tekstu: poreski dug), i to:

Otpis kamate u skladu sa ovom odlukom vrši se, bez podnošenja posebnog zahteva, obvezniku za koga nadležna gradska uprava raspolaže dokazima da je na propisani uplatni račun izvornih javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ove odluke i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza osim kamate, koji je dospeo do 31. decembra 2009. godine.

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda Grada Niša (NI)

1) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ove odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, osim kamate, dospelih za plaćanje do 31. decembra 2009. godine;

2) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. ove odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja, dospelih za plaćanje od 01. januara 2010. godine do dana podnošenja zahteva. Otpis kamate za obaveze iz člana 1. ove odluke neće se vršiti obveznicima kod kojih je pokrenut postupak prinudne naplate.

Pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu javnih prihoda iz člana 1. ove odluke ostvaruje se na osnovu zahteva obaveznika, koji se podnosi po ispunjenju uslova iz člana 2. ove odluke, najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (KG)

Odlukom o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (u daljem tekstu : Odluka) određuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate, a neplaćene kamate, na obaveze nastale po osnovu lokalnih javnih prihoda koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2009. godine, (u daljem tekstu: kamata) i to:

2) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda uplatio glavni dug i pripadajuću kamatu po osnovu obaveza iz člana 1. ove Odluke, dospele za plaćanje od 1. januara 2010. godine, do dana podnošenja zahteva ( glavni dug i kamata u 2010. godini).

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave (UE)

Ovom Odlukom određuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31 .decembra 2009.godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu lokalnih javnih prihoda, i to:

Pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda iz člana 1. ove Odluke (u daljem tekstu: obaveze) ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, odnosno lica odgovornog za ispunjenje poreske obaveze obveznika (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), po ispunjenju uslova propisanih članom 3. podnete najkasnije do 31.12.2010.godine.

1) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. Odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate, dospelih za plaćanje do 31. decembra 2009. godine i

2) na propisane uplatne račune lokalnih javnih prihoda uplatio glavni dug i kamatu po osnovu obaveza iz člana 1. Odluke za koje podnosi zahtev za otpis kamate, dospelih za plaćanje od 01 .januara 2010.godine do dana podnošenja zahteva.

Uz zahtev se podnosi dokaz iz koga proizilazi da su ispunjeni uslovi za otpis kamate (dokaz o uplati glavnog duga po osnovu obaveza na propisanim uplatnim računima lokalnih javnih prihoda).

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda (BG)

Ovom odlukom uređuju se uslovi i način otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele do 31. decembra 2009. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu izvornih javnih prihoda grada Beograda, koje administrira Uprava javnih prihoda Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda (u daljem tekstu: Uprava javnih prihoda), i to: