Na osnovu člana 7. Zakona o obavezama federacije za penzije boraca ("Službeni list SFRJ", br. 39/74 i 68/81), po prethodno pribavljenom mišljenju Saveznog komiteta za pitanja boraca i vojnih invalida, Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu i Saveza zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije, savezni sekretar za finansije propisuje

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI ZA OBRAČUNAVANjE I UTVRĐIVANjE OBAVEZA FEDERACIJE ZA PENZIJE BORACA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 3/83)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za obračunavanje obaveza federacije za penzije boraca NOR-a, koje su odredbama Zakona o obavezama federacije za penzije boraca (u daljem tekstu: Zakon o obavezama federacije) utvrđene za penzije boraca NOR-a, nosioce "Partizanske spomenice 1941", borce španskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936. do 1939. godine, lica odlikovana Ordenom narodnog heroja i za ratne zarobljenike - internirce koje imaju pravo na povećanje penzije od 30%.

Član 2.

Obaveze federacije za penzije boraca obračunavaju se i utvrđuju na osnovu podataka iz matične evidencije o osiguranicima i uživaocima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, i to o:
1) vrsti penzije;
2) matičnom broju - ličnom broju;
3) broju predmeta;
4) mikrofilmskom broju (ako je pojedina zajednica uvela taj broj);
5) matičnom broju - ličnom broju za uživaoca porodične penzije koji je primao starosnu ili invalidsku penziju ili ispunjava uslove za starosnu penziju po osnovu penzijskog staža;
6) nazivu Zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: Zajednica);
7) nazivu opštine (za zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja koje isplatu penzija vode po opštinama);
8) prezimenu i imenu uživaoca penzije (za porodične penzije prezime i ime lica od kog se izvodi pravo);
9) polu;
10) kategoriji uživaoca penzije, odnosno osiguranika (opšti SUP, ugovorni osiguranik penzije, uživalac penzije koju je izuzetno priznalo i Savezno izvršno veće);
11) kategoriji zadataka i poslova (za uživaoce penzije kojima je penzijski osnov utvrđen prema dužini penzijskog staža i kategoriji zadataka i poslova ili im je povećana penzija, zavisno od kategorije zadataka i poslova);
12) datumu rođenja;
13) datumu od kog je uživaocu penzije, odnosno osiguraniku priznato pravo na penziju;
14) datumu smrti osiguranika (samo za uživaoce porodične penzije);
15) datum početka isplate penzije;
16) datumu stupanja u NOR (samo za borce kojima je učešće u NOR-u priznato u dvostrukom trajanju do 15. maja 1945. godine);
17) grupi invaliditeta (za vojne invalide od I do VI grupe);
18) propisu po kome je priznato pravo na penziju;
19) ukupnom penzijskom stažu, bez staža utvrđenog po republičkim, odnosno pokrajinskim propisima sa učešćem u NOR-u, uračunatim u dvostrukom trajanju;
20) stažu po republičkim, odnosno pokrajinskim propisima;
21) učešću u NOR-u i sa njim izjednačenom vremenu utvrđenom u dvostrukom trajanju, a preračunatom u efektivnom trajanju;
22) stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (12/14, 12/15, 12/16 i 12/18);
23) kategoriji invalidnosti;
24) uzroku invalidnosti (za porodične penzije uzrok smrti osiguranika);
25) datum nastanka invalidnosti;
26) penzijskom osnovu od kog je određena penzija primenom čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 35/72, 18/76, 58/76, 22/78 i 74/80) - (u daljem tekstu: Zakon o osnovnim pravima);
27) penzijskom osnovu od kog se određuje visina penzije bez primene čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima;
28) osnovu za određivanje dodatka uz penziju za nosioce "Partizanske spomenice 1941", borce španskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936. do 1939. godine i narodne heroje;
29) iznosu starosne ili invalidske penzije koja je uživaocu porodične penzije iz tač. 5. i 6. stava 1. člana 3. Zakona o obavezama federacije određena, odnosno koja bi mu pripadala;
30) najnižem iznosu penzije, odnosno iznosu dodatnog primanja uz penziju (zaštitnog dodatka i dr.) koji bi pripadao uživaocu penzije, bez primene čl. 35. do 46. i 71. Zakona o osnovnim pravima;
31) iznosu penzije određene danom ostvarivanja prava na penziju primenom čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnom pravima;
32) iznosu penzije određene danom ostvarivanja prava na penziju bez primene čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima;
33) iznosu penzije koju je izuzetno priznalo Savezno izvršno veće (po poslednjem rešenju);
34) ratnom zarobljeniku - internircu koji ima pravo na povećanje penzije od 30%;
35) procentu umanjenja prevremene starosne penzije;
36) procentu u kome je određena privremena invalidska penzija;
37) poslednjoj godini osiguranja iz koje je uzet lični dohodak za utvrđivanje penzijskog osnova;
38) poslednjem mesecu za koji je uzet lični dohodak za određivanje penzije i dodatka uz penziju;
39) datumu ostvarivanja prava na porodičnu penziju;
40) procentu po kome je određena porodična penzija;
41) datumu promene visine penzije (po osnovu novog penzijskog osnova ili novog penzijskog staža);
42) datumu prestanka prava;
43) konačnom iznosu obaveza federacije u procentu i apsolutnom iznosu za godinu za koju se obračunavaju obaveze federacije;
44) konačnom iznosu obaveze po osnovu dodatka uz penziju u procentu i apsolutnom iznosu za godinu za koju se obračunavaju obaveze federacije.

Član 3.

Obaveza federacije utvrđuje se u procentu i apsolutnom iznosu od dana sticanja prava na penziju, odnosno od dana ponovnog određivanja prava na penziju.
Apsolutni iznos obaveze federacije čini razlika između penzije određene primenom čl. 35 do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima i najniže penzije, odnosno dodatnog primanja uz penziju - zaštitnog dodatka, određene bez primene tih odredaba.
Procent učešća federacije iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se tako što se obaveza federacije u apsolutnom iznosu pomnoži sa 100 i podeli iznosom penzije određene primenom čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima.

Član 4.

Iznos starosne ili invalidske penzije iz člana 2. tačka 29. ovog pravilnika utvrđuje se na isti način kao i iznos penzije određene bez primene čl. 35. do 46. i člana 71. Zakona o osnovnim pravima.

Član 5.

Obaveza Federacije iz člana 3. ovog pravilnika ponovo se utvrđuje ako se u toku korišćenja promeni iznos penzije zbog utvrđenog novog činjeničnog stanja u pogledu penzijskog staža, penzijskog osnova, kao i kad se propisima u republici, odnosno autonomnoj pokrajini izmene uslovi za sticanje prava, odnosno utvrđivanje visine penzije.

Član 6.

Obaveze Federacije iz člana 4. Zakona o obavezama Federacije utvrđuju se tako što se na neto iznos obaveze federacije primeni prosečna stopa doprinosa za zdravstvenu zaštitu i doprinosa za stambenu izgradnju.
Prosečna stopa doprinosa za zdravstvenu zaštitu i doprinosa za stambenu izgradnju utvrđuje se prema odnosu ukupno isplaćenih penzija u Socijalističkoj Federativno Republici Jugoslaviji i ukupno isplaćenih doprinosa za zdravstvenu zaštitu i doprinosa za stambenu izgradnju.
U masu ukupno isplaćenih penzija u smislu stava 2. ovog člana uračunavaju se isplaćene penzije, sa zaštitnim dodatkom i druga novčana davanja koja ulaze u osnovicu za obračunavanje doprinosa za zdravstvenu zaštitu i doprinosa za stambenu izgradnju.
Obaveza federacije iz člana 4. Zakona o obavezama federacije, za tromesečni obračun, utvrđuje se tako što se na neto iznos obaveze federacije primeni prosečna stopa doprinosa za zdravstvenu zaštitu i doprinosa za stambenu izgradnju utvrđena za prethodni konačni godišnji obračun obaveza federacije.

Član 7.

Zahtev za isplatu obaveze federacije Zajednica podnosi Saveznom sekretarijatu za finansije na obrascima OF-1 i OF-2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 8.

Uz zahtev iz člana 7. ovog pravilnika, Zajednica dostavlja spisak uživalaca penzija za koje postoji obaveza federacije, na obrascu O, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, Zajednica koja obračunava obaveze federacije pomoću elektronskog računara, uz zahtev dostavlja obračun, a spisak - samo po zahtevu.

Član 9.

Iznos namenskih dopunskih sredstava iz člana 15. Zakona o obavezama federacije utvrđuje se tako što se bruto lični dohodak ostvaren u SR Crnoj Gori, koji je služio kao osnovica za obračunavanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u godini za koju se obračunavaju obaveze federacije, pomnoži prosečnom stopom opterećenja ličnog dohotka i dohotka doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Razlika između rashoda Samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja SR Crne Gore i tako utvrđenih prihoda čini iznos obaveza federacije u smislu člana 15. Zakona o obavezama federacije.
Prosečna stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se tako što se naplaćeni doprinos iz ličnog dohotka i dohotka svih samoupravnih interesnih zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (bez Zajednice vojnih osiguranika) pomnoži sa 100 i podeli iznosom bruto ličnog dohotka koji je služio kao osnovica za obračun doprinosa, uvećanim za iznos doprinosa iz dohotka.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju evidencije i metodologije za obračunavanje obaveza federacije za penzije boraca ("Službeni list SFRJ", br. 8/77).

Član 11.

Obaveze federacije za 1982. godinu konačno će se obračunati po odredbama ovog pravilnika.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".