ZAKON

O POMILOVANjU

(Objavljen u ("Sl. glasniku RS", br. 49/95, 50/95)

I. OPŠTE ODREDBE O POMILOVANjU

Član 1.

Pomilovanje za krivična dela propisana zakonima Republike Srbije daje predsednik Republike Srbije.

Član 2.

Kad je za više krivičnih dela propisanih zakonima Republike Srbije i saveznim zakonima sud izrekao jedinstvenu kaznu pomilovanje daje predsednik Republike Srbije, ako saveznim zakonom nije drukčije određeno.

Član 3.

Pomilovanje se daje u skladu sa Krivičnim zakonom Savezne Republike Jugoslavije.

II. POSTUPAK ZA POMILOVANjE

Član 4.

Postupak za pomilovanje pokreće se molbom ili po službenoj dužnosti.
Postupak za pomilovanje kojim se daje oslobođenje od krivičnog gonjenja pokreće se samo po službenoj dužnosti.
Ako je izrečena smrtna kazna a molba za pomilovanje nije podnesena, postupak za pomilovanje pokreće se po službenoj dužnosti.

1. Postupak po molbi

Član 5.

Molbu za pomilovanje podnosi osuđeno lice.
Molbu za pomilovanje mogu podneti i zakonski zastupnik osuđenog lica, bračni drug, srodnik u pravoj liniji i brat, sestra, usvojilac, usvojenik, hranilac ili staralac osuđenog lica.
Molba za pomilovanje ne može se podneti pre pravosnažnosti presude.

Član 6.

Ako je izrečena kazna zatvora preko tri godine, molba za pomilovanje može se ponovo podneti po isteku jedne godine od dana kada je doneta odluka po ranijoj molbi.
Ako je izrečena kazna zatvora u trajanju do tri godine ili blaža kazna, molba za pomilovanje može se ponovo podneti po isteku šest meseci od dana kada je doneta odluka po ranijoj molbi.
Ako je o pomilovanju doneta odluka u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, rokovi iz st. 1. i 2. ovog člana računaju se od dana donošenja odluke.

Član 7.

Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu.
Ako je molba podneta drugom organu ili ustanovi za izdržavanje kazne, taj organ, odnosno ustanova dostaviće, bez odlaganja, molbu sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu.
Lice koje se nalazi na izdržavanju kazne upućuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdržava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja molbe za pomilovanje sudu prilaže izveštaj o ponašanju osuđenog lica i drugim podacima koji su od značaja za rešavanje molbe.
Ako se osuđeno lice nalazi na izdržavanju kazne a molbu za pomilovanje je podnelo neko od lica navedenih u članu 5. ovog zakona, sud će od ustanove zatražiti izveštaj o njegovom ponašanju i o drugim podacima koji su značajni za rešavanje molbe.

Član 8.

Molbu za pomilovanje koju je podnelo neovlašćeno lice ili koja je podnesena pre isteka roka određenog u čl. 6. ovog zakona sud odbacuje rešenjem
U pogledu žalbe protiv rešenja o odbacivanju molbe za pomilovanje shodno se primenjuju odredbe o žalbi protiv rešenja donesenog u krivičnom postupku.

Član 9.

Molbu za pomilovanje sud će dostaviti Ministarstvu pravde Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde), zajedno sa svojim mišljenjem o opravdanosti molbe.
Ako se podnosilac molbe pozvao na izvesne činjenice ili okolnosti koje mogu biti od uticaja na odlučivanje, sud će pre dostavljanja molbe izvršiti njihovu proveru i izveštaj o tome zajedno s molbom dostaviti Ministarstvu pravde.
Ministarstvo pravde može zatražiti od državnih organa, organa teritorijalnih jedinica i od drugih organa i organizacija podatke potrebne za odluku po molbi.

Član 10.

Kad razmotri i oceni navode u molbi ministar pravde dostavlja molbu, zajedno sa svim spisima i svojim mišljenjem predsedniku Republike Srbije.

2. Postupak za pomilovanje po službenoj dužnosti

Član 11.

Postupak za pomilovanje po službenoj dužnosti pokreće ministar pravde.
Kad ministar pravde po službenoj dužnosti pokrene postupak za pomilovanje, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o postupku pomilovanja pokrenutom molbom.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Uputstvo o postupanju sudova i ustanova za izdržavanje kazne zatvora u postupku pomilovanja doneće ministar pravde u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o pomilovanju ("Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije", br. 50/78 i 43/89).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".