Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), a u vezi sa članom 45. Zakona o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", broj 6/90) i člana 18. stav 2. Uredbe o kancelarijskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 80/92), a po pribavljenom mišljenju Arhiva Srbije,
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANjA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 44/93)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se kategorije registraturskog materijala koji je nastao u radu ministarstava i posebnih organizacija (u daljem tekstu: organi državne uprave) i utvrđuju se rokovi za čuvanje tog materijala.
Ova uredba primenjuje se i na službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i organa opština, grada Beograda i autonomnih pokrajina kad obavljaju poverene poslove državne uprave iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja.

Član 2.

Naziv pojedinih kategorija registarskog materijala, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenja:
1) propisi i drugi opšti akti (u daljem tekstu: propisi) jesu nacrti, predlozi i usvojeni tekstovi Ustava, ustavnih zakona, zakona, amandmana na Ustav, ustavne zakone i zakone, uredba, odluka, zaključaka, pravilnika, naredaba, uputstava, planova razvoja, prostornih planova, deklaracija, rezolucija, preporuka, autentičnih tumačenja i statuta, kao i predlozi za njihovo donošenje;
2) analitički materijal - predstavljaju analize, studije, elaborate i izveštaje, koje sadrže prikaz stanja i opšte zaključivanje o pitanjima iz delokruga organa državne uprave, kao i informacije, ako njihov obrađivač drukčije ne odredi;
3) rešenje - označava rešenja, zaključke, dozvole, saglasnosti, mišljenja i druge akte upravnih predmeta;
4) zapisnici sa sednica odnose se na zapisnike (potpune i skraćene), priloge iz zapisnika, stenografske beleške i magnetofonske snimke sa sednica;
5) trajno operativno predstavlja oznaku za registraturski materijal koji je u stalnoj upotrebi, trajno se čuva kod organa državne uprave kod koga je nastavo, a može se predati nadležnom arhivu ako za to postoji interes.

Član 3.

Registraturski materijal razvrstava se u sledeće kategorije i utvrđuju se rokovi za njegovo čuvanje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
R. Gl. Gr- Pod- Kategorija registrovanog materijala Rok čuvanja
b. gr. upa gr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Državno uređenje, organizacija i rad državnih organa i statistika
1 - propisi - trajno
2 - analitički materijal - trajno
00 Opšte o državnom uređenju
3 - izborni materijal (1 prirak) - trajno
4 - ostali izborni materijal - 4 godine
01 Ustavni predmeti, donošenje i objavljivanje propisa, predmeti
od značaja za razna područja delatnosti, izbori i referendumi,
razgraničenja teritorija i područja
5 - propisi - trajno
6 - analitički materijal - trajno
010 Ustavni predmeti
7 - Ustav i autentična tumačenja - trajno
8 - nacrti, predlozi, primedbe i mišljenja na nacrte Ustava,
predlozi Ustava i amandmani - trajno
9 - Statuti pokrajina, gradova i opština - trajno
10 - predmeti o praćenju sprovođenja ustavnosti i zakonitosti - trajno
11 - usaglašavanje zakona sa ustavom - trajno
011 Donošenje i objavljivanje propisa
12 - propisi Skupštine, Vlade, izvršnih odbora - trajno
13 - analitički materijal - trajno
14 - ukazi o proglašenju ustava i zakona - trajno
15 - registar propisa - trajno
014 Referendumi
16 - propisi - trajno
17 - analitički materijal - trajno
18 - zapisnici i izveštaji o organizaciji referenduma i drugih
oblika neposrednog izjašnjavanja građana - trajno
015 Razgraničenje teritorija i područja
19 - utvrđivanje državne granice, teritorijalne organizacije
Republike, podela države, područja sudova, pravobranilaštva
i utvrđivanje naziva ulica i trgova kao i kućnih brojeva
- propisi - trajno
20 - analitički materijal - trajno
016 Opšte o javnoj upravi i javnih službama
21 - propisi pokrajina, gradova i opština - trajno
22 - akti o obrazovanju i organizaciji - trajno
23 - porpisi i analitički materijal - trajno
24 - predmeti u vezi ustavnosti i zakonitosti normativnih akata - trajno
25 - planovi, programi i izveštaji o radu - trajno
02 Organizacija organa vlasti, ustanova, preduzeća i
drugih organizacija i udruženja
26 - godišnji planovi i izveštaji o radu organa i organizacije - trajno
27 - akti o izboru funkcionera i organa - trajno
28 - saglasnost na statute preduzeća i drugih organizacija - trajno
29 - zapisnici i materijali sa sednica organa i tela koji odlučuju - trajno
30 - propisi - trajno
020 Organi vlasti
31 - propisi - trajno
32 - analitički materijal - trajno
021 Upravni i pravosudni organi i organizacije
33 - propisi - trajno
34 - analitički materijal - trajno
35 - planovi, programi i izveštaji o radu godišnji i srednjoročni - trajno
022 Ustanove i druge organizacije za delatnost u oblasti obrazovanja,
nauke, kulture, zaštite zdravlja, socijalne zaštite i drugih službi
36 - propisi - trajno
37 - analitički materijal o organizaciji i radu - trajno
38 - akti o izboru i imenovanjima - trajno
39 - programi i planovi razvoja i izveštaji o radu
i normativi mreža ustanova - trajno
023 Preduzeća i dr.
40 - propisi - trajno
41 - analitički materijali o organizaciji i radu - trajno
42 - akti o osnivanju, ukidanju, spajanju i sl. - trajno
43 - akti o izboru i imenovanju - trajno
44 - planovi, programi i izveštaji o radu - trajno
024 Političke organizacije i udruženja
45 - propisi - trajno
46 - analitički materijal o organizaciji i radu
izrađen od državnih organa - trajno
47 - analitički materijal o organizaciji i radu
izrađen od organizacija i udruženja - trajno
48 - akti o izboru i imenovanju - trajno
49 - predmeti o registraciji
(programska orijentacija, statut, spisak članova) - trajno
025 Fondovi i zadužbine
50 - propisi - trajno
51 - analitički materijal o organizaciji i radu
izrađen od državnih organa - trajno
52 - analitički materijal o radu izrađen od fondova i zadužbina - trajno
53 - akti o izboru i imenovanju - trajno
54 - registri i evidencije - trajno
03 Organizacija upravnog poslovanja i opšte o upravnom poslovanju
55 - propisi - trajno
56 - analitički materijal - trajno
57 - načelna mišljenja za primenu propisa - trajno
031 Kancelarijsko poslovanje
58 - propisi studije i analize o organizaciji i radu i liste
reg. mat. sa rokovima čuvanja - trajno
59 - osnovna i posebna evidencija o predmetima i aktima
(kartoteka, delovodnici, popisi akata, dosijei i registri) - trajno
60 - arhivska knjiga - trajno
61 - evidencija pečata, žigova i štambilja - trajno
62 - zapisnici o pregledu arhivske građe, reg. mat. o izlučivanju
bezvrednog reg. mat. zapisnici o primopredaji arhivske
građe nadležnom arhivu i sl. - trajno
63 - baze podataka - datoteke
(mikrofilmovi, diskovi, diskete i slično) - trajno
032 Dokumentacija i stručne biblioteke
64 - registri, inventari i katalozi - trajno operativno
65 - normativni akti - trajno
033 Opšte o obrascima
66 - propisi o obrascima - trajno
034 Rad u vezi sa štampanjem, odnosno umnožavanjem publikacija
i drugih materijala organa, ustanova i organizacija
67 - propisi - trajno
68 - analitički materijal - trajno
035 Overe
69 - propisi - trajno
70 - evidencije i upisnici - trajno
036 Predaja i preuzimanje poslova
71 - propisi - trajno
72 - zapisnici o primopredaji dužnosti - trajno
037 Prijem stranaka i davanje informacije
73 - propisi - trajno
74 - analitički materijali - trajno
038 Nadzor nad upravnim poslovanjem
75 - zapisnici i rešenja upravne inspekcije i druge preduzete mere - 10 godina
039 Opšte o organizaciji metodama i tehnici (OMT)
76 - propisi - trajno
77 - analitički materijali - trajno
04 Opšte o pravnoj pomoći
78 - propisi - trajno
79 - analitički materijal - trajno
05 Statistika
80 - propisi - trajno
81 - analitički materijal - trajno
82 - dokumenta o organizaciji i radu statističke službe - trajno
83 - izveštaji o radu Zavoda - trajno
050 Opšti statistički predmeti
84 - propisi - trajno
85 - analitički materijal - trajno
86 - programi i planovi statističkih istraživanja - trajno
87 - statistički standardi (klasifikacije, nomenklature i dr.) - trajno
88 - statistički registri - trajno
051 Tehnička statistička službe
89 - propisi - trajno
90 - metodologije - trajno
91 - statističke publikacije
(pregledi, saopštenja, bilteni, godišnjaci i dr.) katalozi - trajno
052 Društvene statistike
92 - propisi - trajno
93 - metodologije - trajno
94 - statistička izvorna građa (dokumentacija); verifikovani
iskontrolisan izvorni materijal na magnetnom medijumu - trajno
95 - popis stanovništva (zakoni, metodologije, uputstva i
instrukcije, kontrolnici, statistički katastar i dr.) - trajno
96 - rezultati društvenih statistika (sumari tabele i dr.) - trajno
97 - svi popisi iz oblasti društvenih statistika - trajno
98 - statistički katastar sa skicama statističkih krugova - trajno
99 - izveštaji o promenama u registru organizacija i zajednica - trajno
053 Privredna statistika
100 - propisi - trajno
101 - metodologija - trajno
102 - statistička izvorna građa (dokumentacija), verifikovan
iskontrolisan izvorni materijal na magnetnom medijumu - trajno
103 - rezultati privrednih statistika (sumarne tabele) - trajno
104 - svi popisi iz oblasti privrednih statistika - trajno
105 - godišnji izveštaj industrije (IND 21) - trajno
106 - tekući obračun društvenog proizvoda i narodnog dohotka po
tekućim i stalnim cenama. Raspodela društvenog proizvoda po
kategorijama krajnje namenske upotrebe (finalna potrošnja) - trajno
107 - društveni računi Republike
(svodni pokazatelji za celokupnu privredu Srbije) - trajno
108 - eksperimentalne regionalne tabele međugranskih odnosa - trajno
109 - kartoteka cena - trajno
110 - indeksne liste - trajno
054 Druge statistike
111 - propisi - trajno
112 - metodologije - trajno
113 - statistička izvorna građa (dokumentacija); verifikovan,
iskontrolisan izvorni materijal na magnetnom medijumu - trajno
114 - rezultati istraživanja iz oblasti drugih statistika - trajno
06 Sastanci, sednice, konferencije i zborovi
115 - zapisnici, stenogram i sl. sa sednica, sastanaka i
savetovanja na kojima se odlučuje - trajno
116 - odgovori na poslanička pitanja - 4 godine
07 Opšte o predstavkama i pritužbama
117 - propisi - trajno
118 - analitički materijal - trajno
119 - propisane evidencije - trajno
120 - značajni predlozi, mišljenja i slično stručnih i naučnih
institucija, javnih, kulturnih i naučnih radnika - trajno
121 - predstavke i žalbe vanupravnog postupka - 4 godine
08 Verski predmeti
122 - propisi - trajno
123 - analitički materijal - trajno
124 - propisane evidencije - trajno
125 - molbe i predstavke verskih zajednica - trajno
126 - dokumentacija o verskim pitanjima - trajno operativno
09 Informatika
127 - analitički materijal - trajno
090 Zakonodavna i normativna delatnost u oblasti informatike
- propisi - trajno
091 Projektovanje informacionih sistema i podsistema
- projekti - trajno
092 Tehnička podrška za izgradnju informacionih sistema
- analitički materijal sa predlozima racionalizacije - trajno
094 Obrazovanje kadrova u oblasti informatike
- propisi - trajno
- analitički materijal - trajno
095 Međurepublička i međunarodna saradnja u oblasti informatike
133 - sporazumi i ugovori o saradnji,
analitički materijali i evidencije - trajno
1 Rad i radni odnosi
134 - propisi - trajno
135 - matična evidencija - trajno
136 - analitički materijal - trajno
137 - personalni dosijei biranih i postavljenih lica od strane
Skupštine, Vlade, izvršnih veća i izvršnih odbora - trajno
138 - ostali pasivni dosijei 70 godina
10 Zapošljavanje
139 - propisi - trajno
140 - analitički materijal - trajno
141 - propisana evidencija ako nije drugačije određeno - trajno
100 Profesionalna orijentacija
142 - propisi - trajno
143 - analitički materijal - trajno
101 Zapošljavanje radnika
144 - propisi - trajno
145 - analitički materijal - trajno
102 Zapošljavanje naših građana u inostranstvu
146 - propisi - trajno
147 - analitički materijal - trajno
103 Zapošljavanje stranih državljana
148 - propisi - trajno
149 - analitički materijal - trajno
104 Prava za vreme privremene nezaposlenosti
150 - propisi - trajno
151 - analitički materijal - trajno
105 Zapošljavanje pripravnika
152 - propisi - trajno
153 - analitički materijal - trajno
11 Radni odnosi
154 - propisi - trajno
155 - analitički materijal - trajno
110 Statuti, pravilnici i drugi opšti akti (o radnim odnosima)
156 - propisi - trajno
112 Zasnivanje radnog odnosa i kretanje u službi
157 - imenovanja, postavljenja, raspoređivanja i unapređenja
(rešenja, ugovori, sporazumi i sl.) - trajno
158 - registar ugovora o radu kod privatnih poslodavaca - trajno
159 - konkursni materijal - 3 godine
113 Staž osiguranja i radne knjižice
160 - propisi - trajno
161 - evidencija o radnim knjižicama kao i radne knjižice - 40 godina
162 - evidencija o stažu osiguranja - 40 godina
163 - analitički materijal - trajno
164 - rešenje o priznanju staža - 40 godina
114 Naknade radnika na teret materijalnih troškova
- propisi - trajno
115 Posebna zaštita žena, omladine, radnika sa dužim
penzijskim stažom i invalida
166 - propisi - trajno
167 - analitički materijal - trajno
168 - rešenja o davanju saglasnosti na noćni rad - 10 godina
116 Disciplinska i materijalna odgovornost
169 - evidencije o izrečenim merama - trajno
117 Ostvarivanje prava iz radnog odnosa
(prigovori, žalbe, tužbe i sl.)
170 - analitički materijal - trajno
171 - rešenja - 10 godina
118 Prestanak radnog odnosa
172 - analitički materijal - trajno
173 - rešenja - trajno
174 - prigovori i odgovori na prigovoru - 3 godine
119 Kadrovska pitanja i evidencija kadrova
175 - analitički materijal - trajno
176 - evidencija - trajno
12 Plate i unutrašnja raspodela
177 - propisi - trajno
178 - analitički materijal - trajno
120 Platni sistem uopšte
179 - propisi - trajno
180 - analitički materijal - trajno
181 - rešenje o platama i zaradama - 10 godina
121 Plate u državnim organima
182 - propisi - trajno
183 - analitički materijal - trajno
184 - rešenja o platama - 10 godina
122 Plate i raspodela čistog dohotka u privredi
185 - propisi - trajno
186 - analitički materijal - trajno
123 Naknada i raspodele sredstava fonda zajedničke potrošnje
(regresi i dr.)
187 - propisi - trajno
13 Radno vreme, odmori, odsustva i bolovanje
188 - propisi - trajno
189 - analitički materijal - trajno
130 Radno vreme
190 - propisi - trajno
191 - analitički materijal - trajno
131 Odmori
192 - propisi - trajno
193 - analitički materijal - trajno
15 Obrazovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje radnika
194 - propisi - trajno
195 - analitički materijal - trajno
196 - akti o određivanju uslova za stručno usavršavanje - trajno
151 Kursevi i seminari
197 - programi kurseva i seminara za stručno usavršavanje - trajno
152 Stručni ispiti
- propisi - trajno
- rešenja o odobravanju polaganja ispita - 10 godina
- evidencije - trajno
- zapisnici ispitnih komisija, uverenja o položenom ispitu - 40 godina
153 Studijska putovanja i specijalizacije
- propisi - trajno
- i analitički materijal - trajno
- rešenja i ugovori za upućivanje zaposlenih - 40 godina
154 Stručno osposobljavanje i prekvalifikacije
privremeno nezaposlenih lica
205 - propisi - trajno
206 - analitički materijal - trajno
207 - predmeti invalida za utvrđivanje stručne
osposobljenosti i prekvalifikacije - 40 godina
155 Zanimanja
208 - propisi - trajno
209 - analitički materijal - trajno
16 Zaštita na radu
210 - propisi - trajno
211 - analitički materijal - trajno
160 Higijensko-tehničke i zaštitne mere pri radu
- propisi - trajno
213 - analitički materijal - trajno
163 Nesreće na radu
- zapisnici o povredama na radu - 10 godina
- evidencije - trajno operativno
164 Pregledi, zapisnici, rešenja kojima se naređuje otklanjanje
nepravilnosti i preporuke za otklanjanje nepravilnosti
216 - rešenja i zapisnici 10 godina
165 Utvrđivanje uslova za vršenje poslova zaštite na radu
217 - propisi - trajno
218 - rešenja 10 godina
17 Odlikovanja
219 - propisi - trajno
220 - analitički materijal - trajno
221 - evidencije o odlikovanjima i priznavanjima - trajno
18 Socijalno osiguranje
222 - propisi - trajno
223 - analitički materijal - trajno
224 - prijave i odjave 40 godina
225 - registri i dosijea sudskih sporova - 10 godina
180 Zdravstveno osiguranje
226 - propisi - trajno
227 - analitički materijal - trajno
228 - rešenja o priznavanju prava - trajno
229 - evidencija zdravstvenih legitimacija - 40 godina
230 - dosijei korisnika zdravstvene zaštite upućenih
na lečenje u inostranstvo - trajno
181 Penzijsko osiguranje
231 - propisi - trajno
232 - analitički materijal - trajno
233 - rešenja o priznavanju prava i evidencije - 40 godina
234 - delovodnici i registri - trajno
Dosijei penzionera i priznatog radnog staža
235 - aktivni dosijei - trajno operativno
236 - pasivni Uništavaju se posle
prenošenja na mikrofilm
237 - mikrofilmovi pozitivnih dosijea penzionera i priznatog staža - trajno operativno
238 - obrasci matične evidencije
(prijave i odjave staža, plate i dr.) Uništavaju se posle
prenošenja na mikrofilm
239 - mikrofilmovi matične evidencije - trajno operativno
182 Invalidsko osiguranje
240 - propisi - trajno
241 - analitički materijal - trajno
242 - rešenje i evidencije 40 godina
183 Dodatak na decu
243 - propisi - trajno
244 - analitički materijal - trajno
245 - rešenja kao i evidencija 5 godina od isteka prava
184 Specijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika
246 - propisi - trajno
247 - analitički materijal - trajno
248 - evidencije - trajno
249 - rešenja 40 godina
250 - ugovori o osiguranju - trajno
19 Međunarodna saradnja u oblasti rada,
radnih odnosa i socijalnog osiguranja
251 - propisi - trajno
252 - analitički materijal - trajno
253 - ugovori, sporazumi i rešenja - trajno
2 Građanska stanja, državna i javna bezbednost
254 - propisi - trajno
255 - analitički materijal - trajno
20 Građanska stanja i evidencije
256 - propisi - trajno
257 - analitički materijal - trajno
258 - zapisnici o pregledu rada - 10 godina
259 - stručna mišljenja i instrukcije u vezi primene propisa - trajno
200 Rođenje
260 - matična knjiga rođenih i duplikata - trajno
261 - registar uz matičnu knjigu - trajno
262 - spisi uz matičnu knjigu rođenih - trajno
263 - rešenja - trajno
264 - rešenja za obnovu matičnih knjiga - trajno
201 Lična imena
265 - propisi - trajno
266 - analitički materijal - trajno
267 - rešenja o promeni imena i prezimena - trajno
202 Zaključenje braka
268 - propisi - trajno
269 - analitički materijal - trajno
270 - matična knjiga venčanih i duplikat - trajno
271 - registar uz matičnu knjigu venčanih - trajno
272 - spisi uz matičnu knjigu venčanih - trajno
273 - rešenja - trajno
274 - rešenja za obnovu mat. knjiga - trajno
203 Smrt
275 - matična knjiga umrlih i duplikat - trajno
276 - registar uz matičnu knjigu umrlih - trajno
277 - spisi uz matičnu knjigu umrlih - trajno
278 - rešenja - trajno
279 - rešenja za obnovu matičnih knjiga - trajno
204 Državljanstvo
280 - propisi - trajno
281 - analitički materijal - trajno
282 - evidencija sa registrom - trajno
283 - rešenja i spisi o statusu državljanstva - trajno
205 Lične karte, prijavljivanje prebivališta i boravka
284 - propisi - trajno operativno
285 - registar primljenih zahteva i izdatih ličnih karata - trajno operativno
286 - kartoteka izdatih ličnih karata - trajno operativno
287 - upravni predmeti u vezi ličnih karata - trajno operativno
288 - kartoteka prebivališta - trajno operativno
289 - kartoteka boravišta - trajno operativno
290 - upravni predmeti u vezi prijave i odjave prebivališta - trajno operativno
206 Registar stanovništva
291 - registar stanovništva - trajno
207 Popis stanovništva
292 - propisi - trajno
293 - analitički materijal - trajno
208 Birački spiskovi
294 - propisi - trajno
295 - birački spiskovi - trajno
21 Javni poredak
296 - propisi - trajno
297 - analitički materijal - trajno
210 Oružje, municija i eksploziv
298 - propisi - trajno
299 - analitički materijal - trajno
300 - upravni predmeti (rešenja) za izdavanje odobrenja
za nabavku oružja, municije i eksploziva - trajno-operativno
301 - oružni listovi odnosno odobrenja za držanje oružja - trajno-operativno
302 - upravni predmeti (rešenja) o oduzimanju
oružnog lista oružja, municije i sl. - trajno-operativno
303 - zapisnici o pregledu oružja i rada streljačkih organizacija 10 godina
211 Snimanje, skiciranje i filmovanje
304 - propisi i analitički materijal - trajno
305 - predmeti o oduzimanju snimljenog, skiciranog i
filmskog materijala od lica koja neovlašćeno snimaju 10 godina
212 Udruženja građana, javni verski skupovi
306 - propisi - trajno
307 - analitički materijal - trajno
308 - registar udruženja građana - trajno
309 - predmeti o upisu udruženja u registar i
brisanje udruženja iz registra - trajno
310 - predmeti o zabrani rada udruženja - trajno
311 - evidencija o organizovanju i održavanju javnih skupova - trajno
312 - predmeti o prekidu javnih skupova - trajno
313 - predmeti u vezi odobravanja ili odbijanja zahteva za održavanje
verskih skupova van mesta na kojima se vrše verski obredi - trajno
314 - predmeti o odobravanju ili odbijanju zahteva za prikupljanje
dobrovoljnih priloga u dobrotvorne ili verske svrhe - trajno
213 Unošenje i rasturanje inostrane štampe i drugih publikacija
315 - propisi kao i mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti - trajno
316 - analitički materijal - trajno
214 Javni red i mir
317 - propisi - trajno
318 - analitički materijal - trajno
319 - generalni i pojedinačni planovi o obezbeđivanju objekata
funkcionera i izveštaja o ovim poslovima - trajno
320 - prekršajni upisnik o javnom redu i miru - trajno
321 - statistički izveštaj o javnom redu i miru - trajno
215 Upotreba vatrenog oružja na službenoj dužnosti
322 - propisi - trajno
323 - analitički materijal o upotrebi vatrenog
oružja na službenoj dužnosti - trajno
324 - evidencija o upotrebi vatrenog oružja na službenoj dužnosti - trajno
216 Upotreba palice, fizičke snage i drugih sredstava
prinude na službenoj dužnosti
325 - propisi - trajno
326 - analitički materijal iz ove oblasti - trajno
327 - evidencija o upotrebi sredstava prinude - trajno
217 Protivpožarna zaštita i elementarne nepogode
328 - propisi - trajno
329 - analitički materijal - trajno
330 - planovi zaštite od požara sa mišljenjem - trajno
331 - mišljenja na prostorne planove - trajno
332 - upravni predmeti - rešenja o odobrenju mesta za izgradnju
naftovoda, gasovoda, skladišta zapaljivih tečnosti,
gasova i eksplozivnih mat. - trajno
333 - upravni predmeti - rešenja i zapisnici o tehničkom
pregledu završenih objekata - trajno
334 - upravni predmeti o odobravanju lokacija za održavanje
i smeštaj zapaljivih materija - trajno
335 - predmeti, rešenja i zapisnici inspekcije o sprovođenju
propisanih mera zaštite od požara - 10 godina
336 - lista kategorizacije preduzeća prema stepenu
požarne opasnosti - trajno
337 - analitički materijali o protivpožarnoj zaštiti i
elementarnih nepogoda - trajno
338 - evidencija o brojnom stanju i opremljenosti vatrogasnih
jedinica - trajno
339 - evidentne liste magacina eksplozivnih materijala - 10 godina
340 - upisnik podnetih zahteva za prekršaje u oblasti
zaštite od požara - trajno
341 - statistički podaci o protivpožarnoj zaštiti i
elementarnim nepogodama - trajno
218 Prekršaji
342 - propisi - trajno
343 - analitički materijal - trajno
344 - rešenja 10 godina
22 Bezbednost saobraćaja
345 - propisi - trajno
346 - analitički materijal - trajno
347 - mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti - trajno
348 - izvorni materijal, zaključnci i preporuke o
unapređivanju bezbednosti saobraćaja - trajno
349 - izvorni materijal o radu komisija o bezbednosti saobraćaja - 10 godina
350 - statuti fondova za bezbednost saobraćaja - trajno
351 - zapisnici i rešenja o inspekcijskom pregledu u vezi
bezbednosti saobraćaja - 10 godina
352 - evidencija izdatih odobrenja za prevoz lica na
teretni motornim vozilima - trajno
353 - statistika o bezbednosti saobraćaja - trajno
220 Putevi i signalizacija
354 - propisi - trajno
355 - analitički materijal - trajno
356 - saglasnost na rešenja o priključcima na javnim putevima - trajno
357 - mišljenja nadležnih organa na planove tehničkog
regulisanja saobraćaja - trajno
358 - katastar saobraćajnih znakova - trajno
359 - zapisnici i rešenja nadležnih organa u vezi izvršenih
pregleda o putnim objektima i putnoj signalizaciji
kao i u vezi zabrane saobraćaja - 10 godina
221 Kontrola i regulisanje saobraćaja na putevima
360 - propisi - trajno
361 - analitički materijal - trajno
362 - rešenja - trajno
363 - evidencija o saobraćajnim prekršajima - trajno
364 - registar saobraćajnih nezgoda - trajno
365 - zapisnici i izveštaji o uviđajima kod saobraćajnih
nezgoda i veštačenja - 10 godina
222 Vozačke dozvole i dozvole za vozače traktora
366 - propisi o vozačkim dozvolama - trajno
367 - evidencija o izdatim vozačkim dozvolama - trajno
368 - dosijei vozača - trajno operativno
369 - karton vozača - trajno operativno
370 - rešenje o oduzimanju vozačke dozvole 10 godina
223 Vozila i tehnički pregled vozila
371 - propisi - trajno
372 - predmeti o standardizaciji uređaja za motorna vozila - trajno-operativno
373 - ovlašćenja organizacija za vršenje atestiranja
motornih vozilai priključnih vozila - trajno-operativno
374 - rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda
motornih i priključnih vozila - trajno
224 Auto-škole i unutrašnja kontrola
375 - propisi - trajno
376 - analitički materijal - trajno
225 Vozački ispiti
377 - propisi - trajno
378 - analitički materijal - trajno
226 Registracija vozila
379 - propisi - trajno
380 - registar motornih vozila - trajno operativno
381 - registar priključnih vozila - trajno operativno
382 - registar zaprežnih vozila - trajno operativno
383 - evidencija o rasporedu registarskih tablica - trajno-operativno
227 Ispiti i dozvole za vozače instruktore
384 - propisi - trajno
385 - registar izdatih dozvola i registar vozača instruktora - trajno
386 - evidencija izdatih dozvola za vozače instruktore - trajno
228 Saobraćajna preventiva
387 - propisi - trajno
23 Kriminalitet
388 - analitički materijal - trajno
389 - uputstva, preporuke i mišljenja - trajno
390 - zapisnici i izveštaji o inspekcijskim nalazima - 10 godina
230 Opšti kriminalitet
391 - propisi - trajno
392 - analitički materijal - trajno
393 - zapisnici o saradnji sa policijama susednih zemalja - trajno
231 Privredni kriminalitet
394 - propisi - trajno
395 - analitički materijal - trajno
396 - statistika o privrednom kriminalitetu - trajno
232 Maloletnička delikvencija
397 - propisi - trajno
398 - analitički materijal - trajno
233 Potražna delatnost
399 - poternički glasnici - trajno
400 - registar lokalne kontrole - trajno
401 - dosijei lica za kojima se traga - trajno
402 - registar nestalih lica - trajno
234 Kriminalistička veštačenja
403 - analitički materijal - trajno
404 - uputstva preporuke i mišljenja - trajno
405 - knjiga veštačenja, knjiga uviđaja, knjiga utvrđenih identiteta - trajno-operativno
406 - monozbirka sa zbirkom tragova - trajno operativno
407 - kartoteka registrovanih lica - trajno operativno
408 - evidencija registrovanih lica - trajno
409 - zapisnici o inspekcijskim pregledima kriminalističke
tehnike i veštačenja - trajno-operativno
235 Kriminalističke evidencije
410 - propisi - trajno
411 - operativne kriminalističke evidencije - trajno operativno
412 - pasivne kriminalističko operativne evidencije - trajno-operativno
413 - monodaktiloskopska zbirka - trajno operativno
414 - hejroskopska zbirka - trajno operativno
415 - evidencija određenih učinilaca krivičnih dela - trajno-operativno
416 - albumi i spiskovi učinilaca krivičnih dela - trajno-operativno
417 - analize, izveštaji i informacije - trajno
24 Izvršenje kazni i vaspitno-popravnemere
418 - propisi - trajno
419 - analitički materijal - trajno
420 - mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti - trajno
421 - akta o nadzoru ustanova - trajno operativno
240 Pomilovanja
422 - propisi - trajno
423 - predmeti u vezi pomilovanja - trajno
25 Državna bezbednost
424 - propisi - trajno
425 - analitički materijal - trajno
26 Pravni položaj i boravak stranaca
426 - propisi - trajno
427 - analitički materijal - trajno
428 - predmeti stranaca za odobrenje azila, o statusu izbeglica,
odobrenja useljenja i stalnog nastanjenja - trajno
429 - predmeti o preduzetim merama prema strancima - trajno
430 - evidencija preduzetih mera prema strancima - trajno
27 Izdavanje putnih isprava i viza
431 - propisi - trajno
432 - analitički materijal - trajno operativno
433 - knjige evidencije izdatih putnih isprava i viza - trajno-operativno
434 - kartoteka izdatih putnih isprava i viza - trajno
435 - evidencija zabrane izdavanja putnih isprava i viza - trajno
436 - registar izgubljenih i nestalih pasoša i pasoša
oglašenih nevažećim - trajno
28 Kontrola putničkog saobraćaja preko državne granice
437 - propisi - trajno
438 - analitički materijal kao i mišljenja o primeni propisa - trajno
439 - registar stranih plovila na kojima se vrši posebna kontrola - trajno
450 - zapisnici i izveštaji o pograničnim kontrolama
putnog saobraćaja - trajno
451 - predmeti za rešavanje zahteva za odobrenje useljenja
u graničnom pojasu - trajno
452 - granični indeks jugoslovenskih građana prema kojima se
preduzimaju određene mere na graničnim prelazima - trajno
453 - predmet o radu lokalnih mešovitih graničnih komisija - trajno
454 - godišnji i višegodišnji statistički podaci - trajno
29 Nađene stvari i zaštita političkih imovinskih prava
455 - propisi - trajno
290 Zaštita političkih imovinskih prava
456 - propisi - trajno
3 Privreda
457 - propisi - trajno
30 Planiranje
458 - propisi - trajno
459 - analitički materijal - trajno
460 - plan razvoja Republike, autonomne pokrajine,
gradova i opština - trajno
461 - elaborati, studija i sl. - trajno
462 - mišljenja na razvojne dokumente SR Jugoslavije - trajno
31 Rudarstvo, industrija, elektrifikacija i zanatstvo
463 - propisi - trajno
464 - analitički materijali - trajno
465 - upravni predmeti - trajno
310 Rudarstvo
466 - propisi - trajno
467 - analitički materijali - trajno
468 - upravni predmeti - trajno
469 - predmeti o rudnim rezervima - trajno
470 - evidencija istraženog prostora - trajno
471 - katastar istraženog prostora - trajno
472 - predmeti rudarske inspekcije 10 godina
473 - predmeti u vezi uviđaja povodom smrti i
teških povreda u rudnicima - trajno
311 Industrija
474 - propisi - trajno
475 - analitički materijali - trajno
312 Elektrifikacija
476 - propisi - trajno
477 - analitički materijal - trajno
478 - upravni predmeti - trajno
479 - predmeti elektroenergetske inspekcije - 10 godina
313 Zanatstvo
480 - propisi - trajno
481 - analitički materijali - trajno
482 - upravni predmeti u vezi rešavanja zahteva za osnivanje radnji - trajno
483 - registri radnji i registar lica u vezi osnivanja
zanatskih radnji - trajno
314 Inspekcija parnih kotlova
484 - analitički materijal - trajno
485 - predmeti inspekcije parnih kotlova 10 godina
32 Poljoprivreda, šumarstvo, veterinarstvo, lov i ribolov, vodoprivreda
486 - propisi - trajno
487 - analitički materijal - trajno
320 Poljoprivreda
488 - propisi - trajno
489 - analitički materijal - trajno
490 - upravni predmeti - trajno
491 - propisani registri - trajno
492 - određivanje komisija za utvrđivanje šteta od
elementarnih nepogoda - trajno
493 - predmeti poljoprivredne inspekcije 10 godina
321 Zaštita bilja
494 - propisi - trajno
495 - analitički materijali kao i mišljenja o
primeni propisa iz ove oblasti - trajno
496 - upravni predmeti - trajno
497 - inspekcijski predmeti u oblasti zaštite bilja - 10 godina
498 - predmeti o preduzimanju mera na suzbijanju biljnih bolesti - trajno-operativno
322 Šumarstvo
499 - propisi - trajno
500 - analitički materijali - trajno
501 - upravni predmeti - trajno
502 - predmeti šumarske inspekcije - 10 godina
503 - odobrenja za krčenje šuma kao i predmeta
u vezi stavljanja šuma pod zaštitu - trajno
323 Veterinarstvo
504 - propisi - trajno
505 - analitički materijali - trajno
506 - upravni predmeti - trajno
507 - predmeti veterinarske inspekcije - 10 godina
508 - registracija lokalnih stanica i davanje
predloga za rad izvoznih klanica - trajno
324 Lov i ribolov
509 - propisi - trajno
510 - analitički materijali - trajno
511 - lovne i ribolovne dozvole - 2 godine
512 - rešenja i zapisnici inspekcije iz ove oblasti - 10 godina
325 Vodoprivreda
513 - propisi - trajno
514 - analitički materijal - trajno
515 - upravni predmeti - trajno
516 - rešenja i zapisnici vodoprivredne inspekcije - 10 godina
517 - predmeti u vezi zaštite od poplava, u vezi regulisanja
toka reka kao i izgradnji kanala - trajno
518 - registar izdatih vodoprivrednih saglasnosti i dozvola - trajno
519 - planovi i programi odbrana od poplava, izveštaji i
štetama od poplava i elementarnih nepogoda - trajno
520 - tehnička dokumentacija hidrosistema i drugih objekata - trajno
33 Trgovina, otkupi i snabdevanje, ugostiteljstvo i turizam
i domaća radinost
521 - propisi - trajno
522 - analitički materijali - trajno
330 Trgovina
523 - propisi - trajno
524 - analitički materijal - trajno
525 - upravni predmeti u vezi odobrenja za rad u oblasti trgovine - trajno
331 Otkupi i snabdevanja
526 - propisi - trajno
527 - analitički materijali - trajno
332 Ugostiteljstvo i turizam
528 - propisi - trajno
529 - analitički materijali - trajno
530 - upravni predmeti (rešenja o otvaranju, prestanku rada,
privremenoj odjavi i preseljenju ugostiteljske radnje i sl.) - trajno
531 - registar ugostiteljskih radnji - trajno
333 Narodna radinost
532 - propisi - trajno
533 - analitički materijal - trajno
334 Tržišna inspekcija
534 - upravni predmeti 10 godina
335 Spoljna trgovina
535 - propisi - trajno
536 - analitički materijal - trajno
537 - predmeti o saglasnosti za obavljanje spoljne trgovine - trajno
336 Ekonomski odnosi sa inostranstvom
538 - propisi - trajno
539 - analitički materijal - trajno
540 - saglasnost o poslovno tehničkoj saradnji sa inostranstvom - trajno
337 Saradnja sa međunarodnim organizacijama
541 - analitički materijal - trajno
542 - predmeti o saradnji sa međunarodnim organizacijama - trajno
338 Robne rezerve
543 - propisi - trajno
544 - analitički materijal - trajno
545 - ugovori o kupovini, skladištenju i prodaji robe iz
robnih rezervi 10 godina
546 - programi - trajno
547 - evidencije - trajno
34 Saobraćaj i veze
548 - propisi - trajno
549 - analitički materijal kao i mišljenja o primeni
propisa iz ove oblasti - trajno
340 Železnički saobraćaj
550 - propisi - trajno
551 - analitički materijal - trajno
552 - ugovori o održavanju prelaza preko pruge - trajno operativno
553 - predmeti o davanju odobrenja za podizanje putnih prelaza
preko pruge kao i predmeti o davanju saglasnosti za
ukidanje nerentabilnih pruga - trajno
554 - upravni predmeti - rešenja i zapisnici - trajno
342 Rečni i jezerski saobraćaj
555 - propisi - trajno
556 - analitički materijal - trajno
557 - izveštaji o udesima plovila unutrašnje plovidbe - trajno
558 - izveštaji o stanju obala i obeležavanju plovnog puta - trajno
559 - predmeti o odobrenju za ulazak stranih brodova u
nacionalne vode - trajno
560 - evidencija o registrovanim brodovima - trajno
561 - upisnici brodova - trajno
562 - upisnici čamaca i plovećih instalacija - trajno
563 - evidencija o izdatim brodskim knjižicama - trajno
564 - evidencija o izdatim uverenjima o položenim ispitima
za upravljanje čamaca i plovećih instalacija - tajno
565 - rešenja o oduzimanju ovlašćenja za rad članova
posade plovila unutrašnje plovidbe - trajno
566 - dosijei čamaca i plovećih instalacija - trajno operativno
567 - upisnici o izdatim ovlašćenjima članova posade brodova - trajno
568 - registri o izdatim knjigama i ispravama za brodove - trajno
569 - upisnici brodova u izgradnji - trajno
570 - rešenje i zapisnici - trajno
343 Vazdušni saobraćaj
571 - propisi - trajno
572 - analitički materijal - trajno
573 - rešenje i zapisnici - trajno
344 Drumski saobraćaj
574 - propisi - trajno
575 - analitički materijal - trajno
576 - predmeti u vezi odobrenja rada, prestanka rada i
privremene odjave prevozničke delatnosti - trajno
577 - registar izdatih dozvola za obavljanje javnog prevoza - trajno
578 - registar autobuskih linija - trajno
579 - rešenje i zapisnici - trajno
345 PTT saobraćaj, radio i televizija
580 - propisi - trajno
581 - analitički materijal - trajno
582 - predmeti o odobravanju izgradnje objekata
i uređaja sistema veza - trajno
583 - predmeti o tehničkim pregledima izgrađenih
objekata i uređaja sistema veza - trajno
584 - predmeti o odobravanju upotrebe izgrađenih
objekata i uređaja sistema veza - trajno
585 - evidencija o dozvolama za rad radio stanica - trajno
586 - predmeti o dozvolama za postavljanje amaterske radio stanice - trajno
587 - predmeti o davanju dozvola za rad amaterske radio stanice - trajno
588 - predmeti o davanju odobrenja za korišćenje ručne radio stanice - 10 godina
589 - evidencija o radio mrežama i radio koridorima - trajno
590 - rešenja i zapisnici - trajno
346 Gradski i prigradski saobraćaj, uspinjače
591 - propisi - trajno
347 Kontrola i inspekcija u saobraćaju i vezama
592 - rešenja i zapisnici 10 godina
348 Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i veza
593 - propisi - trajno
594 - analitički materijal - trajno
35 Urbanizam, građevinski i komunalni predmeti
595 - propisi - trajno
596 - analitički materijal - trajno
597 - prostorni i urbanistički planovi - trajno
350 Urbanizam
598 - propisi- - trajno
599 - analitički materijal - trajno
600 - zapisnici i rešenja urbanističkog inspektora - trajno
351 Građevinski predmeti
601 - propisi - trajno
602 - analitički materijal - trajno
603 - predmeti o odobravanju izgradnje građevinskih
objekata - rešenja - trajno
604 - predmeti o tehničkim pregledima izgrađenih
građevinskih objekata - trajno
605 - predmeti o odobravanju upotrebe građevinskih objekata - trajno
606 - projektna dokumentacija o izgradnji i rekonstrukciji objekata - trajno
607 - rešenja i zapisnici - trajno
352 Komunalni predmeti
608 - propisi - trajno
609 - analitički materijal - trajno
610 - planovi iz oblasti komunalne delatnosti - trajno
611 - upravni predmeti - trajno
353 Lokacije
612 - zahtevi i rešenja o lokacijama kao i propisani registri,
odnosno evidencije - trajno
354 Građevinska inspekcija
613 - rešenja i zapisnici 10 godina
355 Komunalna inspekcija
614 - rešenja i zapisnici 10 godina
356 Bespravna gradnja
615 - propisi - trajno
616 - analitički materijal - trajno
617 - predmeti o rušenju bespravno podignutih objekata - trajno
36 Stambeni predmeti
618 - propisi - trajno
619 - analitički predmeti - trajno
620 - predmeti za odobravanje promene namene stambenih u
poslovne prostorije - trajno
360 Stanarsko pravo i stanarine, zakupi i službeni stanovi
621 - propisi - trajno
622 - analitički materijal - trajno
623 - opšti akti o raspodeli stanova - trajno operativno
624 - predmeti o dodeli, zameni i korišćenju stanova - trajno
625 - ugovori o korišćenju stanova kao i udruživanju sredstava
za kupovinu stana i sl. - trajno
626 - rešenja o dodeli stanova - trajno
627 - ugovori o zameni - trajno
628 - ugovori o prenosu prava raspolaganja i korišćenju
stanova i stambenih zgrada - trajno
629 - saglasnosti o zameni stanova - trajno
630 - saglasnosti o ustupanju stanova trećim licima - trajno
631 - saglasnosti o zameni prava davanja stanova na korišćenje - trajno
632 - zakupi - trajno
633 - evidencije, registri i slično - trajno
634 - ugovori o kupovini garaža i drugih stambenih objekata - trajno
635 - rešenja - trajno
361 Poslovne prostorije
636 - propisi - trajno
637 - analitički materijal - trajno
638 - sve vrste ugovora - trajno operativno
639 - rešenja - trajno operativno
37 Zadrugarstvo
640 - propisi - trajno
641 - analitički materijal - trajno
642 - akti o osnivanju i radu - trajno
38 Cene i životni standard
643 - propisi - trajno
644 - analitički materijal - trajno
39 Sajmovi i privredne izložbe, pronalasci i tehnička usavršavanja,
standardi, kontrola mera i dragocenih metala
645 - propisi - trajno
646 - analitički materijal - trajno
390 Sajmovi i privredne izložbe
647 - propisi - trajno
648 - analitički materijal - trajno
391 Pronalasci i tehnička usavršavanja
649 - propisi - trajno
650 - analitički materijal - trajno
651 - evidencije - trajno
392 Standardi
652 - propisi - trajno
653 - analitički materijal - trajno
393 Kontrola mera i dragocenih metala
654 - propisi - trajno
655 - analitički materijal - trajno
4 Finansije
656 - propisi - trajno
657 - analitički materijal - trajno
40 Budžetsko i finansijsko poslovanje
658 - propisi - trajno
659 - analitički materijal - trajno
660 - opšte o obrazovanju i raspolaganju sredstvima - budžetski sistem - 2 godine
400 Budžet, finansijski planovi i fondovi, završi računi i rebalans
661 - propisi - trajno
662 - analitički materijal - trajno
663 - predlozi, primedbe i mišljenja na propise o budžetu
primljene od drugih organa - 2 godine
664 - bilans prihoda i rashoda budžeta (budžet) - trajno
401 Izvršenje budžeta, finansijskih planova i fondova
665 - propisi - trajno
666 - analitički materijal u vezi izvršenja budžeta i
finansijskih planova - trajno
667 - ugovori i rešenja o isplati - trajno
402 Finansijski planovi i završni računi
668 - finansijski planovi, završni računi, godišnji obračuni,
sanacioni i likvidacioni bilansi - trajno
669 - predračun troškova sredstava odobrenih za posebne namene - trajno
403 Izvršenje finansijskih planova
670 - kartoni zarada - trajno
671 - platni spiskovi 40 godina
(odnosno trajno ako
nema kartona zarada)
672 - glavna knjiga i dnevnik glavne knjige - 10 godina
673 - poslovne knjige - 10 godina
674 - proknjižena mat. fin. dokumentacija - 5 godina
404 Upravljanje imovinom
675 - propisi o upravljanju imovinom - trajno
676 - knjige nepokretne imovine i inventara,
fonda zajedničke potrošnje - trajno
677 - kartoteka osnovnih srestava - trajno operativno
678 - registar osnovnih sredstava - trajno operativno
41 Sredstva, ukupan prihod i dohodak preduzeća i drugih organizacija
679 - propisi - trajno
410 Poslovna sredstva
680 - propisi - trajno
411 Ukupan prihod
681 - propisi - trajno
412 Troškovi poslovanja
682 - propisi - trajno
683 - analitički materijal - trajno
413 Porez na promet
684 - propisi - trajno
685 - analitički materijal kao i mišljenja u vezi primene propisa - trajno
686 - ukupni predmeti - trajno
414 Dohodak i dobit i obaveze iz dohotka i dobiti
687 - propisi - trajno
688 - analitički materijal - trajno
689 - rešenja - trajno
415 Fondovi preduzeća i drugih organizacija
690 - propisi - trajno
691 - analitički materijal - trajno
416 Obaveze preduzeća i korporacija za zaposlene
692 - propisi - trajno
693 - analitički materijal - trajno
694 - rešenje iz ove oblasti - trajno operativno
417 Završni računi, periodični obračuni, kontni planovi i drugo
695 - propisi - trajno
696 - analitički materijal - trajno
418 Naknada za korišćenje gradskog zemljišta
697 - propisi - trajno
698 - analitički materijal - trajno
699 - rešenje i evidencije o utvrđivanju doprinosa za
korišćenje građevinskog zemljišta - trajno operativno
42 Kreditni i bankarski sistem, osiguranje i lutrije
700 - propisi - trajno
701 - analitički materijal - trajno
420 Kratkoročno kreditiranje
702 - propisi - trajno
703 - ugovori i evidencije 10 godina
421 Dugoročno kreditiranje
704 - propisi - trajno
705 - analitički materijal - trajno
706 - ugovori - trajno
422 Bankarski sistem
707 - propisi - trajno
708 - analitički materijal - trajno
423 Osiguranje
709 - propisi - trajno
710 - analitički materijal - trajno
424 Lutrije i druge igre na sreću
711 - propisi - trajno
712 - predmeti u vezi odobrenja - trajno
43 Porezi i doprinosi, takse i naknade
713 - propisi - trajno
714 - analitički materijal - trajno
430 Porezi i druge obaveze na katastarski prihod
715 - propisi - trajno
716 - analitički materijal - trajno
717 - rešenja o utvrđivanju poreza i drugih obaveza,
obračun katastarskog prihoda i katastarske lestvice - trajno
431 Porezi i druge obaveze od ličnog rada - zanatske radnje i dr.
718 - propisi - trajno
719 - analitički materijal - trajno
720 - registar poreskih obveznika - trajno
721 - rešenja o utvrđivanju i naplati poreza,
doprinosa i drugih dažbina - trajno operativno
432 Porezi na nasleđe i poklon
722 - propisi - trajno
723 - rešenja o utvrđivanju poreza - trajno
433 Naplata i povraćaj poreza (i troškovi prinudne naplate)
724 - propisi - trajno
725 - rešenja iz ove oblasti 5 godina
434 Takse (administrativne, sudske, komunalne i dr.)
726 - propisi - trajno
727 - rešenja - trajno operativno
435 Poreska knjigovodstvo i analiza
728 - propisi - trajno
729 - analitički materijal 5 godina
730 - evidencija o poreskom knjigovodstvu - trajno
436 Porez na imovinu
731 - propisi - trajno
732 - rešenja o utvrđivanju poreza - trajno operativno
733 - registar poreskih obveznika - trajno
734 - poreske prijave i druga dokumentacija u vezi imovine - trajno operativno
437 Poreska uverenja
735 - propisi - trajno
438 Porez na dohodak građana
736 - propisi - trajno
737 - rešenja o utvrđivanju poreza - trajno operativno
738 - registar poreskih obveznika - trajno
739 - poreske prijave i druga dokumentacija - trajno operativno
439 Ostali porezi
740 - propisi - trajno
741 - rešenja o utvrđivanju poreza kao i samodoprinosa - trajno operativno
742 - poreske prijave i druga dokumentacija - trajno operativno
44 Ukupni finansijski bilansi i regresi
743 - normativni materijali - trajno
744 - finansijski bilansi - trajno
440 Bilansi privrede
745 - analitički materijal - trajno
441 Državni bilansi
746 - analitički materijal - trajno
45 Finansiranje neproizvodne potrošnje
747 - propisi - trajno
450 Finansiranje socijalnog osiguranja, zdravstva i socijalne zaštite
748 - propisi - trajno
749 - analitički materijal - trajno
451 Finansiranje školstva, nauke i kulture
750 - propisi - trajno
751 - analitički materijal - trajno
452 Finansiranje stambene izgradnje, upravljanje stambenim
zgradama i finansiranje komunalnih službi
752 - propisi - trajno
753 - analitički materijal - trajno
754 - ugovori - trajno
453 Finansiranje ostale neproizvodne potrošnje
755 - propisi - trajno
756 - analitički materijali - trajno
454 Neproizvodne investicije
757 - propisi - trajno
758 - analitički materijali - trajno
46 Imovinsko-pravni predmeti
759 - propisi - trajno
760 - analitički materijal - trajno
761 - registri nepokretne imovine - trajno
762 - evidencije društvene imovine - trajno
460 Konfiskacija
763 - propisi - trajno
764 - predmeti u vezi konfiskacije kao i rešenja
po zahtevima za povraćaj konfiskovane imovine - trajno
461 Agrarni poslovi
765 - propisi - trajno
766 - analitički materijal - trajno
767 - predmeti agrarne reforme - trajno
768 - predmeti kolonizacije - trajno
769 - predmeti o arondaciji i komasaciji - trajno
770 - predmeti o višku zemljišta i zemljišnom maksimumu - trajno
771 - rešenja iz ove oblasti - trajno
462 Nacionalizacija
772 - propisi - trajno
773 - analitički materijali - trajno
774 - predmeti o nacionalizaciji zgrada i zemljišta - trajno
775 - evidencija o nacionalizaciji - trajno
776 - sva rešenja iz ove oblasti - trajno
463 Sticanje vlasništva na društvenoj imovini i napuštanje svojine,
prava na građevinskom zemljištu
777 - propisi iz ove oblasti - trajno
778 - predmeti o prenosu zemljišta i zgrada na trajno korišćenje
kao i dodeli zemljišta - trajno
779 - evidencije o dodeljenom zemljištu odnosno drugoj nepokretnosti - trajno
780 - rešenja iz ove oblasti - trajno
464 Ugovorni promet zemljištem i zgradama
781 - propisi - trajno
782 - ugovori o prodaji zgrada i delova zgrada kao i
ugovori o prometu zemljišta i drugih nepokretnosti - trajno
783 - ugovori o poklonu nepokretnosti koje zaključuju građani - trajno
784 - rešenja o sticanju prava svojine - trajno
785 - prenos prava raspolaganja i korišćenja zemljišta i
zgrada uz naknadu - trajno
786 - ugovori o zakupu - trajno
787 - rešenja o odobravanju prometa nepokretnosti - trajno
465 Eksproprijacija, administrativni prenos
788 - propisi - trajno
789 - analitički materijal - trajno
790 - predmeti eksproprijacije zgrada i zemljišta - trajno
791 - evidencija nepokretnosti stečenih po osnovu eksproprijacije
kao i evidencija naknada za eksproprisanu imovinu - trajno
466 Uzurpacija
792 - propisi - trajno
793 - analitički materijali - trajno
794 - predmeti u vezi samovlasnih zauzeća kao i evidencije - trajno
795 - rešenja - trajno
47 Nadzor nad finansijskim poslovanjem
796 - zapisnici i rešenja inspekcije prihoda,
poreske policije i drugih ovlašćenih nadzornih organa - 10 godina
797 - drugostepena rešenja - 5 godina
48 Spoljne finansije
798 - propisi - trajno
799 - analitički materijal - trajno
480 Platni i devizni bilans
800 - propisi - trajno
801 - analitički materijal - trajno
481 Kreditni odnosi sa inostranstvom
802 - propisi - trajno
803 - analitički materijal - trajno
482 Devizno poslovanje
804 - propisi - trajno
805 - analitički materijal - trajno
483 Carine
806 - propisi - trajno
484 Nadzor nad deviznim poslovanjem
807 - propisi - trajno
808 - analitički materijal - trajno
809 - rešenja i zapisnici 10 godina
485 Odnosi sa međunarodnim finansijskim organizacijama
810 - propisi - trajno
811 - analitički materijal - trajno
812 - ugovori i sporazumi - trajno
5 Zdravlje i socijalno staranje
813 - propisi - trajno
814 - analitički materijal - trajno
50 Opšte o zdravlju
815 - propisi - trajno
816 - analitički materijal - trajno
817 - planovi, programi i izveštaji o radu zdravstvenih ustanova - trajno
501 Zaštita i unapređenje čovekove sredine
818 - propisi - trajno
819 - analitički materijal - trajno
820 - rešenja i zapisnici inspekcije iz oblasti zaštite i
unapređivanja čovekove sredine - 10 godina
51 Prvenstvena i kurativna zdravstvena delatnost
821 - propisi - trajno
822 - analitički materijal - trajno
510 Ambulantno-poliklinička i dispanzerska delatnost (odobrenja i dr.) - trajno
823 - propisi - trajno
824 - analitički materijal - trajno
825 - rešenja o odobrenju vršenja delatnosti kao i registri - trajno
511 Stacionarna zdravstvena delatnost
826 - propisi - trajno
827 - analitički materijal - trajno
828 - rešenja o odobrenju vršenja delatnosti - trajno
512 Higijensko-epidemiološka delatnost i službe pregleda mrtvaca
829 - propisi - trajno
830 - analitički materijal - trajno
831 - rešenja 10 godina
832 - rešenja o zabranama prilikom karantinskih bolesti - trajno
513 Delatnost specijalnih ustanova instituta
833 - propisi - trajno
834 - analitički materijal - trajno
514 Delatnost prirodnih lečilišta i oporavilišta
835 - propisi - trajno
836 - analitički materijal - trajno
515 Delatnost apoteka i nadzor i problemi prometa i proizvodnje lekova
837 - propisi - trajno
838 - analitički materijal - trajno
839 - rešenja o odobrenju vršenja delatnosti i registri - trajno
840 - rešenja i zapisnici o inspekcijskom nadzoru - 10 godina
516 Delatnost službe za transfuziju
841 - propisi - trajno
842 - analitički materijal - trajno
52 Proučavanje na području zdravlja i delatnosti zdravstvenih centara
843 - analitički materijal - trajno
53 Sanitarna inspekcija i drugi oblici zdravstvenog nadzora
844 - propisi kao i mišljenja u vezi primene propisa - trajno
845 - rešenja i zapisnici o inspekcijskom nadzoru - 10 godina
54 Troškovi zdravstvenih usluga
846 - propisi - trajno
55 Opšte o socijalnoj zaštiti
847 - propisi - trajno
848 - analitički materijal - trajno
849 - akta o osnivanju, radu i prestanku rada ustanova - trajno
850 - planovi, programi i izveštaji o radu - trajno
550 Organizacija socijalnih službi
851 - propisi - trajno
852 - analitički materijal - trajno
853 - planovi i programi razvoja ustanova službi socijalne zaštite - trajno
551 Centar za socijalni rad
854 - propisi - trajno
855 - analitički materijal - trajno
856 - matične knjige usvojenja i starateljstva - trajno
552 Habilitacija i rehabilitacija
857 - propisi - trajno
858 - analitički materijal - trajno
553 Novčane pomoći
859 - propisi - trajno
860 - analitički materijal - trajno
861 - rešenja - trajno operativno
862 - matične knjige i registri socijalnih davanja - trajno
56 Zaštita omladine, porodice i odraslih
863 - propisi - trajno
864 - analitički materijal - trajno
560 Zaštita omladine i porodice
865 - propisi - trajno
866 - predmeti usvojenja - trajno
867 - predmeti o kategorizaciji dece ometene u psihičkom
i fizičkom razvoju 40 godina
868 - evidencija o upućivanju maloletnih lica u odgovarajuće
specijalne škole, organizacije ili porodični smeštaj - trajno
869 - saglasnosti za usvojenje dece - trajno
870 - izveštaji o problemima vaspitno zapuštene dece i omladine - trajno
561 Zaštita odraslih
871 - evidencije o upućivanju odraslih socijalno ugroženih lica
u socijalne organizacije ili u porodični smeštaj - trajno
57 Starateljstvo
872 - propisi - trajno
873 - analitički materijal - trajno
570 Lični dosijei stalnih starateljstava
874 - lični dosijei stalnih starateljstava - trajno
875 - evidencije o određivanju stalnih starateljstava - trajno
876 - izveštaji sraratelja o raspolaganju imovinom lica
stavljenih pod starateljstvo - trajno
571 Lični dosijei privremenih starateljstava
877 - lični dosijei privremenih starateljstava - trajno operativno
572 Starateljstvo za decu i odrasle
878 - predmeti o stavljanju pod starateljstvo dece i odraslih - trajno
58 Zaštita boraca
879 - propisi - trajno
880 - analitički materijal - trajno
580 Invalidska svojstva i invalidski dodaci
881 - propisi kao i mišljenje u vezi sa primenom
propisa iz ove oblasti - trajno
882 - predmeti o priznavanju svojstva invalida, predmeti o
priznavanju prava na invalidski podatak kao i predmeti o
radu lekarskih invalidskih komisija - 40 godina
581 Ortopedija
883 - propisi - trajno
582 Klimatsko-banjska i zdravstvena zaštita
884 - propisi - trajno
885 - analitički materijal - trajno
886 - rešenje o priznavanju određenih prava kao i rešenja o obrazovanju
komisija za upućivanje u banjska i klimatska lečilišta - 10 godina
583 Instruktorska kontrolna služba
887 - analitički materijal - trajno
584 Dosijei invalida
888 - dosijei 40 godina
889 - evidencije - trajno
585 Civilni invalidi rata
890 - propisi - trajno
891 - analitički materijal - trajno
892 - rešnje o priznavanju prava - trajno
586 Zaštita boraca
893 - propisi - trajno
894 - analitički materijal - trajno
895 - predmeti odnosno rešenja o priznavanju svih vidova prava,
kao i evidencije - trajno
896 - evidencije - trajno
897 - dosijei 40 godina
59 Saradnja sa inostranstvom na području zdavstva i socijalne politike
898 - propisi - trajno
899 - analitički materijal - trajno
6 Prosveta, kultura i nauka
900 - propisi - trajno
901 - analitički materijal - trajno
902 - evidencije o međunarodnoj saradnji u oblasti prosvete,
nauke i kulture - trajno
903 - akti o osnivanju i radi ustanova - trajno
60 Predškolsko vaspitanje
904 - propisi - trajno
905 - analitički materijal - trajno
906 - glavne upisnice-registri - trajno
61 Školstvo
907 - propisi - trajno
908 - analitički materijal - trajno
909 - evidencije o vaspitno obrazovanim organizacijama
odnosno ustanovama - trajno
910 - predmeti o odobravanju udžbenika - trajno
911 - nadzor nad zakonitošću akata u oblasti prosvete i vaspitanja - trajno
610 Osnovne i opšte obrazovne škole
912 - propisi - trajno
913 - analitički materijal - trajno
914 - planovi i programi i izveštaji o radu i nastavni
planovi i programi - trajno
915 - evidencija o deci koja su obavezna da stiču osnovno
obrazovanje i vaspitanje - trajno
916 - matične knjige učenika - upisnice,
letopisi i monografije škola - trajno
611 Stručne, umetničke i specijalne škole
917 - propisi - trajno
918 - analitički materijal - trajno
919 - planovi i programi i izveštaji o radu i nastavni planovi
i programi - trajno
920 - predmeti vezani za primenu propisa iz ove oblasti - trajno
921 - matične knjige učenika - upisnice,
evidencije završnih ispita i izdatih diploma - trajno
922 - letopisi i monografije škola - trajno
612 Više i visoke škole, fakulteti i univerziteti
923 - propisi - trajno
924 - analitički materijal - trajno
925 - planovi i programi i izveštaji o radu i
nastavni planovi i programi - trajno
926 - matične knjige, registri i kartoteke studenata,
postdiplomaca i doktoranata - trajno
927 - evidencija naučnih organizacija i njihovih jedinica
i naučnih radnika - trajno
928 - dosijea studenata, postdiplomaca i doktoranata - trajno operativno
613 Nostrifikacija diploma
929 - evidencije i predmeti nostrifikacija svedočanstava i
diploma stečenih u inostranstvu - trajno
614 Prosvetna inspekcija
930 - propisi - trajno
931 - analitički materijal u vezi prosvetne insekcije - trajno
932 - predmeti o izvršenim pregledima škola zapisnici i rešenja - 10 godina
62 Obrazovanje odraslih
933 - propisi - trajno
934 - analitički materijal - trajno
935 - planovi i programi i izveštaji o radu - trajno
936 - matične knjige učenika - upisnice - trajno
63 Biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, izložbe i zaštita spomenika kulture
937 - propisi - trajno
938 - analitički materijal - trajno
939 - akti o organizaciji, radu i prestanku rada ustanova - trajno
630 Biblioteke i arhivi
940 - propisi - trajno
941 - analitički materijal - trajno
942 - registri, kartoteke, inventari, katalozi i
spiskovi bibliotečkih fondova - trajno
943 - osnovne evidencije i predmeti o registratorima i stanju
građe van arhiva, o izlučivanju bezvrednog materijala
i primopredaje građe arhivima - trajno
944 - informativna sredstva o arhivskim fondovima i zbirkama,
evidencije o korišćenju arhivske građe, evidencija o
istrošenoj i snimljenog građi u stranim arhivima - trajno
945 - registri arhivske građe od izuzetnog i velikog značaja - trajno
631 Muzeji i galerije
946 - propisi - trajno
947 - analitički materijal - trajno
632 Izložbe
948 - koncerti, katalozi i izložbeni materijal - trajno
633 Zaštita spomenika kulture
949 - propisi - trajno
950 - analitički materijal - trajno
951 - programi, elaborati i studije zaštite i unapređivanje
delatnosti zaštite spomenika kulture - trajno
952 - dosijea zaštićenih objekata i prirodnih retkosti (tehnička,
filmska i fotodokumentacija pre i posle zaštite) - trajno
953 - predmeti o iznošenju i izvozu u inostranstvo spomenika kulture - trajno
954 - upravni predmeti vezani za proglašenje i zaštitu
kulturnih dobara i prirodnih retkosti - trajno
955 - programi i odobrenja za podizanje javnih spomenika - trajno
956 - registri kulturnih dobara i prirodnih retkosti - trajno
64 Pozorišta, opere, baleti, filharmonije, horovi, orkestri,
folklorni ansambli, film, radio, televizija razne priredbe
957 - propisi - trajno
958 - rešenja o svojstvu samostalnog umetnika - trajno
640 Pozorišta, opere, baleti
959 - propisi - trajno
960 - analitički materijal - trajno
641 Filharmonija, horovi, orkestri
961 - propisi - trajno
962 - analitički materijal - trajno
642 Film, radio i televizija
963 - propisi - trajno
964 - analitički materijal - trajno
965 - predmeti vezani za primenu propisa iz ove oblasti - trajno
966 - glavne informativne emisije - trajno
967 - specijalni fondovi i snimci istorijskih ličnosti i događaja - trajno
968 - trajni snimci - trajno
969 - igrani program - trajno
970 - eksperimentalna ostvarenja - trajno
971 - dokumentarne emisije - trajno
972 - portreti o ličnostima, umetničkim pravcima i
kulturnim međašima - trajno
643 Folklorni ansambli
973 - propisi - trajno
974 - analitički materijal - trajno
644 Razne priredbe i kulturne manifestacije
975 - propisi - trajno
976 - analitički materijal - trajno
65 Štampa, književnost, izdavačka delatnost, likovna umetnost,
kulturna propaganda
977 - propisi - trajno
978 - analitički materijal - trajno
979 - rešenja o svojstvu samostalnog umetnika - trajno
650 Štampa, književnost
980 - propisi - trajno
981 - analitički materijal - trajno
982 - registar novinsko izdavačkih organizacija - trajno
983 - registar izdavača novina i registar građana
koji izdaju novine - trajno
984 - rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje
novinsko izdavačke delatnosti - trajno
651 Izdavačka delatnost
985 - propisi - trajno
986 - analitički materijal - trajno
987 - rešenja o ispunjivanju uslova za obavljanje izdavačke delatnosti - trajno
988 - registar izdavačkih organizacija, registar izdavača
publikacija i registar građana koji izdaju publikacije - trajno
652 Likovna umetnost
989 - propisi - trajno
990 - analitički materijal - trajno
653 Kulturna propaganda
991 - propisi - trajno
992 - analitički materijal - trajno
993 - brošure, plakati, deci, katalozi i slično
u vezi sa kulturnim delatnostima - trajno
66 Fizička kultura, sport i šah
994 - propisi - trajno
995 - analitički materijal - trajno
996 - rešenja o svojstvu priznatog sportiste - trajno
67 Stipendije
997 - propisi - trajno
998 - analitički materijal - trajno
999 - predmeti u vezi dodele stipendija stranim državljanima - trajno
68 Saradnja sa inostranstvom na području obrazovanja
1000 - propisi - trajno
1001 - analitički materijal - trajno
1002 - protokoli, sporazumi, ugovori i dr. - trajno
69 Međunarodna saradnja u oblasti nauke i kulture
1003 - propisi - trajno
1004 - analitički materijal - trajno
1005 - evidencije - trajno
690 Inostrana propaganda
1006 - propisi - trajno
1007 - analitički materijal - trajno
691 Razmena kulturnih radnika
1008 - propisi - trajno
1009 - analitički materijal - trajno
1010 - ugovori, rešenja o dodeli sredstava na ime učešća
o realizaciji programa - trajno
692 Ugovori o kulturnoj saradnji
1011 - ugovori i izveštaji
693 Lektori
1012 - analitički materijal - trajno
1013 - ugovori i dopisi o angažovanju lektora za srpski
jezik na stranim univerzitetima - trajno
7 Sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo
1014 - propisi - trajno
1015 - analitički materijal - trajno
1016 - statistika sudova - trajno
70 Sudsko poslovanje
1017 - propisi - trajno
1018 - analitički materijal - trajno
1019 - izveštaj o radu sudova - trajno
701 Uslovni otpust
1020 - odluke i rešenja o uslovnom otpustu - trajno
703 Naknade štete neopravdano osuđenih lica i bez
osnova zadržanih u pritvoru
1021 - rešenja 10 godina
71 Parnični, vanparnični, izvršni, krivični i zemljišno-knjižni predmeti
1022 - propisi - trajno
1023 - analitički materijal - trajno
710 Parnični predmeti
1024 - propisi - trajno
1025 - analitički materijal - trajno
711 Vanparnični predmeti
1026 - propisi - trajno
1027 - analitički materijal - trajno
712 Izvršni predmeti
1028 - propisi - trajno
1029 - analitički materijal - trajno
713 Krivični predmeti
1030 - propisi - trajno
1031 - analitički materijal - trajno
714 Zemljišno-knjižni predmeti
1032 - propisi - trajno
1033 - analitički materijal - trajno
1034 - objava o puštanju u promet zemljišnih knjiga - trajno
1035 - evidencije o nepokretnosti - trajno
72 Registri
1036 - propisi - trajno
1037 - analitički materijal - trajno
1038 - evidencije, registri, upisnici - trajno
720 Registri preduzeća i drugih
1039 - propisi - trajno
1040 - analitički materijal - trajno
1041 - registri i dosijei - trajno
721 Zadružni registar
1042 - propisi - trajno
1043 - analitički materijal - trajno
73 Upravni i ustavni sporovi, sporovi mirovnog veća i arbitražni predmeti
1044 - propisi - trajno
1045 - analitički materijal - trajno
1046 - registri i upisnici - trajno
730 Ustavni sporovi
1047 - propisi - trajno
1048 - analitički materijal - trajno
1049
731 Upravni sporovi
1050 - propisi - trajno
732 Predmeti mirovnih veća
1051 - propisi - trajno
1052 - analitički materijal - trajno
733 Arbitražni predmeti
1053 - propisi - trajno
74 Sudije, porotnici, povremene sudije, sudski veštaci i tumači
1054 - propisi - trajno
1055 - rešenje o imenovanju, odnosno postavljenju - trajno
1056 - registar - trajno
75 Advokatura i pravna pomoć
1057 - propisi - trajno
1058 - analitički materijal - trajno
760 Dvostrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći
1059 - propisi - trajno
1060 - analitički materijal i ugovori - trajno
761 Višestrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći
1061 - propisi - trajno
1062 - analitički materijal i ugovori - trajno
763 Međunarodno javno pravo
1063 - analitički materijal - trajno
764 Pozitivni propisi drugih zemalja
1064 - analitički materijal - trajno
77 Nadzor nad poslovanjem sudova
1065 - analize, izveštaji i slično - trajno
1066 - zapisnici 10 godina
8 Predmeti odbrane
1067 - propisi - trajno
1068 - analitički materijal - trajno
80 Pripreme za (narodnu) odbranu
1069 - propisi - trajno
1070 - analitički materijal - trajno
1071 - plan odbrane Republike - trajno operativno
1072 - akti u vezi sa procenom vojnih, ekonomskih i
drugih uslova u slučaju agresije - trajno
1073 - predmeti insekcije 10 godina
1074 - akti u vezi sa ratnih lokacijama - trajno operativno
1075 - naredbe o sprovođenju mera pripravnosti - trajno operativno
1076 - izveštaji o stanju priprema za odbranu Republike Srbije - trajno-operativno
1077 - akti u vezi sa pripremama državnih organa i javnih
službi za rad u ratu - trajno-operativno
82 Civilna zaštita
1078 - propisi - trajno
1079 - analitički materijal - trajno
1080 - saglasnost za objekte od interesa za potrebe odbrane - trajno
1081 - saglasnost na prostorne i urbanističke planove sa
aspekta odbrane - trajno
1082 - planovi izgradnje skloništa - trajno
1083 - zadaci i evidencije o preduzećima i organizacijama i
službama opremljenih za zaštitu i spasavanje - trajno
1084 - analitički materijal u vezi sa zaštitom od elementarnih,
tehničko-tehnoloških i drugih većih opasnosti u miru i ratu - trajno
820 Organizacija civilne zaštite
1085 - propisi - trajno
1086 - analitički materijal - trajno
1087 - akti u vezi formacija - trajno
821 Obuka štabova i jedinica civilne zaštite
1088 - propisi - trajno
1089 - analitički materijal - trajno
822 Opremanje štabova i jedinica
1090 - analitički materijal - trajno
1091 - akti u vezi sa opremanjem sa MTS - trajno
83 Obuka za odbranu i zaštitu
1092 - programi i evidencije - trajno
1093 - analitički materijal - trajno
1094 - evidencije posebne - trajno
84 Poslovi vojne obaveze
1095 - propisi - trajno
1096 - analitički materijal - trajno
1097 - akti u vezi sa popunom za rad u ratu i mobilizacija - trajno-operativno
85 Poslovi bezbednosti (narodne) odbrane
1098 - propisi - trajno
1099 - analitički materijal - trajno
1100 - evidencije o objektima i rejonima od posebnog značaja za
Republiku i njihova zaštita - trajno
86 Veza
1101 - propisi - trajno
1102 - analitički materijal - trajno
860 Veze
1103 - propisi - trajno
1104 - analitički materijal - trajno
1105 - akti u vezi sa formacijama i planira njima veza
rukovođenje u KZ - trajno-operativno
1106 - akti u vezi sa prilagođavanjem objekata potrebama
odbrane po vezama - trajno-operativno
1107 - analiza javnih funkcionalnih sistema veza - trajno operativno
1108 - ugovori o zakupu telefonskih kanala i objekata za repetitore - trajno-operavivno
1109 - rešenja o ustupanju, rashodovanju i o kompletiranju MTS - trajno-operativno
861 Osmatranje, javljanje, obaveštavanje i uzbunjivanje
1110 - propisi - trajno
1111 - analitički materijal - trajno
1112 - akti u vezi formacija - trajno operativno
862 Kriptozaštita
1113 - propisi - trajno
1114 - akti u vezi kriptozaštite - trajno
87 Elementarne nepogode
1115 - analitički materijal sa stanovišta odbrane - trajno
9 Poslanička pitanja i predmeti koji ne spadaju u glavne grupe od 0 do 8
1116 - propisi - trajno
1117 - analitički materijal - trajno
1118 - predmeti u vezi sa dodelom nagrada i priznanja - trajno
1119 - dokumenta o događajima, pojavama i ličnostima
koji su pobudili posebno interesovanje - trajno
90 Nacionalne manjine
1120 - propisi - trajno
1121 - analitički materijal - trajno
91 Tehnička i druga međunarodna pomoć
1122 - ugovori o tehničkoj i drugoj međunarodnoj pomoći - trajno
1123 - projekti koji se realizuju u međunarodnoj
naučno-tehničkoj saradnji - trajno
1124 - ugovori i sporazumi - trajno
92 Hidrometeorološki predmeti
1125 - propisi - trajno
1126 - analitički materijal - trajno
1127 - tehnička dokumentacija u vezi izgradnje, postavljanja,
premeštaja i ukidanja hidrometeoroloških stanica,
podzemnih postaja, protivgradnih stanica i drugih objekata - trajno
1128 - evidencija hidrometeoroloških i protiv gradnih stanica - trajno
1129 - bileteni o prognozi vodostaja, meteorološkoj pomoći i slično
(hidrometeorološki izveštaji) - trajno
93 Inostrani poslovi
1130 - propisi - trajno
1131 - analitički materijal - trajno
1132 - imovinsko pravni predmeti jugoslovenskih privatnih
ili pravnih lica u inostranstvu - trajno
1133 - predmeti o jugoslovenskim ratnim grobljima u
inostranstvu i inostranih u Jugoslaviji - trajno
1134 - protokoli, sporazumi i sl. - trajno
94 Propagandno informaciona delatnost za inostranstvo
1135 - propisi - trajno
1136 - analitički materijal - trajno
95 Geodetsko katastarsko
1137 - propisi - trajno
1138 - analitički materijal - trajno
1139 - pripremanje predloga srednjoročnog programa radova na
premeru radova i izradi katastra zemljišta - trajno
1140 - pripremanje predloga godišnjeg programa radova na premeru i izradi
katastra zemljišta sa ugovorima i zapisnicima o izvršenju - trajno
1141 - evidencijske knjige i grafički pregledi o stanju premera i
katastar zemljišta - trajno
1142 - predlozi za unapređenje i modernizaciju delatnosti - trajno
950 Premer zemljišta i izrada planova
1143 - predmeti overe planova i elaborata premera - trajno
1144 - tehnički izveštaji po objektima o završenom premeru - trajno
1145 - spiskovi koordinata i kota geodetske osnove - trajno
1146 - spiskovi koordinata vezanih tačaka - trajno
1147 - elaborati premera i premeravanja - trajno
1148 - zapisnici omeđavanja katastarskih opština - trajno
1149 - negativi, dijapozitivi i kopije aerosnimanja za premer
zemljišta - trajno
1150 - kopije i originali planova i karata - trajno
1151 - objašnjenja i uputstva u vezi sa premerom i izradom originala
planova i karata - trajno
1152 - zapisnici o nadzoru za izvođenje radova - trajno
1153 - ostali elaborati iz ove oblasti - trajno
951 Katastar zemljišta
1154 - propisi - trajno
1155 - zapisnici i materijali o određivanju osnove za katastarsko
klasiranje zemljišta - trajno
1156 - zapisnici i materijali o određivanju osnove za bonitiranje
zemljišta - trajno
1157 - odluke i materijali o obnovi i izmeni katastarskog klasiranja
i predmeti obnove katastarskog klasiranja - trajno
1158 - upravni predmeti o katastru zemljišta - trajno
1159 - predmeti overe katastarskog operata - trajno
1160 - rešenja o obrazovanju komisija za određivanje osnove
za katastarsko klasiranje zemljišta - trajno
1161 - odluke o obnovi katastarskog klasiranja zemljišta o preračunavanju
katastarskih prihoda kao i izmeni katastarskih srezova - trajno
1162 - predmeti vezani za davanje uputstava u vezi primene propisa iz
ove oblasti kao i predmeti vezani za nadzor nad primenom
propisa iz ove oblasti - trajno
1163 - overa katastarskog operata - trajno
1164 - ostali materijal u vezi metodologije stručnog nadzora i sl. - 10 godina
952 Održavanje premera i katastra zemljišta
1165 - programi radova na premeru i izradi katastra zemljišta sa
ugovorima i zapisnicima - trajno
1166 - evidencija o posebnom stanju, broju parcela, površinama,
kulturama i katastarskim prihodom - trajno
1167 - predmeti održavanja katastarskog operata - trajno
1168 - predmeti o prijavnim listovima o promenama na zemljištu
za zemljišno knjižni postupak - trajno
1169 - evidencija obveznika doprinosa sa katastarskim prihodom
od poljoprivredne delatnosti - trajno
1170 - prijave i isprave o promenama na zemljištu - trajno
1171 - predmeti o usaglašavanju stanja registrovanog po planovima
sa stvarnim stanjem na terenu - trajno
1172 - predmeti o obnovi premera građevinskog područja - trajno
1173 - predmeti za sudska veštačenja, uslovne površine i uređenja
granica poseda na osnovu podataka - trajno
1174 - predmeti o delimičnoj i potpunoj obnovi katastarskih operata
(spiskovi parcela, raspored po klasama i kulturama,
posedovni listovi sumarnih posedovnih listova, azbučni
pregled posednika i numarički pregled posedovnih listova) - trajno
1175 - upravni predmeti u vezi sa održavanjem predmeta i
katastarskog operata - trajno
953 Tehnička dokumentacija premera, planova i karata
1176 - evidencijske knjige i grafički pregledi o postojećoj tehničkoj
dokumentaciji premera, planova i karata - trajno
1177 - zapisnici o predaji kopija planova i elaborata, premera i
katastarskog operata nadležnim geodetskim organima - trajno
1178 - zapisnici o prijemu planova elaborata, premera i katastarskog
operata kod organizacija koje su vršile premer - trajno
1179 - tehnička dokumentacija elaborata premera - trajno
1180 - skice i karte poligonskih i linijskih mreža sa podelom za
detaljne listove i detaljne skice - trajno
1181 - evidencija o numerisanju geodetske osnove i elaborata premera - trajno
954 Evidencija nepokretnosti i državnoj i društvenoj svojini
1182 - propisi - trajno
1183 - predmeti i evidencije iz ove oblasti - trajno
1184 - obljašnjenja i uputstva 20 godina
955 Premeravanje zemljišta za posebne potrebe organa,
radnih i drugih organizacija
1185 - predmeti o premeravanju zemljišta za potrebe
organa radnih i drugih organizacija - trajno
1186 - predmeti o snimanju realizovanih parcelacija nakon detaljne
urbanističke razrade kao i snimanje novoizgrađenih objekata - trajno
1187 - predmeti o geodetskim radovima na izradi regulacionih i
nivelacionih planova - trajno
1188 - ugovori i rešenja - trajno
1189 - overe planova elaborata premera - trajno
956 Katastar podzemnih objekata i instalacija
1190 - propisi - trajno
1191 - elaborati o snimanju podzemnih objekata instalacija - trajno
1192 - planovi podzemnih objekata i instalacija kao i predmeti
o održavanju katastra - trajno
1193 - uputstva i objašnjenja 20 godina
1194 - nadzor nad vođenjem katastra podzemnih objekata i instalacija - 10 godina
957 Geotehnička dokumentacija
1195 - elaborati i izveštaji o geotehničkim osobinama zemljišta - trajno
1196 - geološke, hidrološke i geomehaničke i dr. karte - trajno
1197 - objašnjenja i uputstva - trajno
958 Regulacije
1198 - propisi - trajno
1199 - analitički materijal - trajno
96 Poslovi protokola
1200 - predmeti o posetama domaćih i stranih delegacija
i predsavnika - trajno
1201 - predmeti iz rada protokola
(programi poseta sa spiskovima učesnika) - trajno
1202 - evidencija primljenih i datih poklona protokolu - trajno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 4.

Organ koji je u skladu s utvrđenim delokrugom, stručno obradio propis, organ koji je predložio donošenje propisa i organ koji je propis doneo čuvaju trajno registraturski materijal koji je u vezi s tim kod njih nastao ili je od drugih primljen.
Registraturski materijal koji je nastao kod drugih učesnika u pripremi propisa, odnosno u postupku predlaganja i donošenja propisa čuva se kod njih pet godina.

Član 5.

Svodni, zbirni i druge vrste konačnih tekstova analitičkih materijala čuvaju se trajno kod organa koji su ih, u skladu s utvrđenim delokrugom, stručno obradili i kod organa koji su ih usvojili.
Ankete, upitnici, popisne liste, izvodi iz literature i drugi materijali koji su korišćeni za izradu analitičkog materijala čuvaju se dve godine.

Član 6.

Registraturski materijal koji nije naveden u čl. 3. 4. i 5. ove uredbe čuva se pet godina, osim ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.

Član 7.

Nadležna ministarstva utvrdiće do 30. juna 1994. godine, u saradnji s Arhivom Srbije, kriterijume za valorizaciju tehničke dokumentacije o izgradnji objekata i tehničke dokumentacije koja nastaje u vezi s procesom proizvodnje.
Do utvrđivanja kriterijuma iz stava 1. ovog člana tehnička dokumentacija čuvaće se trajno.

Član 8.

Radi obezbeđenja trajnosti registraturskog materijala koji ima karakter arhivske građe koristi se, u skladu s propisima o standardizaciji, hartija i drugi materijali odgovarajućeg kvaliteta a tekst ispisuje bojom utvrđenog standarda.

Član 9.

Ministar nadležan za poslove u oblasti uprave može bliže urediti razvrstavanje pojedinih vrsta registraturskog materijala u kategoriji utvrđene ovom uredbom.

Član 10.

Organi državne uprave koji nisu utvrdili rokove čuvanja registraturskog materijala koji je nastao u njihovom radu do stupanja na snagu ove uredbe primenjivaće rokove čuvanja utvrđene ovom uredbom.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".