Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik SRS", br. 4/90 i 40/90), Plana razvoja zdravstvenih ustanova u Socijalističkoj Republici Srbiji osim u socijalističkim autonomnim pokrajinama ("Službeni glasnik SRS", broj 45/90) i člana 119. Poslovnika Skupštine Socijalističke Republike Srbije.
Skupština Republike Srbije, na sednicama Veća udruženog rada, Veća opština i Društveno-političkog veća 27. i 28. decembra 1990. godine, donela je

ODLUKU

O PODELI RADA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

(Objavljena u "Sl. glasnik RS", br. 23 od 31.12.1990. godine)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se podela rada između zdravstvenih ustanova društvenog sektora u pružanju zdravstvenih usluga iz pojedinih grana, odnosno oblasti medicine, stomatologije i farmacije.

Član 2.

Podela rada između zdravstvenih ustanova vrši se radi:
- racionalnog planiranja i korišćenja kadrova i medicinske opreme, stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika;
- utvrđivanja zadataka i obaveza zdravstvenih ustanova u sprovođenju zdravstvene zaštite i pružanju zdravstvenih usluga;
- zaključivanja ugovora između zdravstvenih ustanova i fondova zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Član 3.

Podela rada utvrđena ovom odlukom usklađuje se sa savremenim, naučnim i tehničkim dostignućima medicinske i drugih nauka.
Usklađivanje podele rada iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu inicijative zdravstvene ustanove koja obavlja funkciju stručno-metodološkog centra u Republici, kao i na zahtev zdravstvene ustanove ili fonda za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje.
Inicijativu iz stava 2. ovog člana razmatra Republički sekretarijat za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu po prethodno pribavljenom mišljenju Republičkog zakona za zaštitu zdravlja Srbije, a o zahtevu i po prethodno pribavljenom mišljenju zdravstvene ustanove koja obavlja funkciju stručno-metodološkog centra u Republici.
Organ iz stava 3. ovog člana na osnovu stručne ocene podnete inicijative, odnosno zahteva, može pokrenuti postupak za izmenu podele rada utvrđene ovom odlukom.

Član 4.

Osposobljavanje zdravstvene ustanove za pružanje zdravstvenih usluga utvrđenih ovom odlukom, za koje danom stupanja na snagu ove odluke ne postoje obezbeđeni uslovi, vrši se u skladu sa sredstvima i po dinamici predviđenim planom donetim na nivou Republike i opštinskog fonda zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na čijem području zdravstvena ustanova ima sedište.
Zdravstvena ustanova u kojoj su obezbeđeni oprema i kadar za pružanje određene zdravstvene usluge utvrđene ovom odlukom, a iste se sada ne sprovode, dužna je da preduzme potrebne mere i da najmanje u roku od 6 meseci otpočne sa pružanjem te zdravstvene usluge.

Član 5.

Sastavni deo ove odluke je podela rada utvrđena za sledeće grane, odnosno oblasti medicine, stomatologije i farmacije: (1) opšta medicina, (2) hitna medicinska pomoć, (3) kardiologija, (4) gastroenterologija, (5) alergologija i imunologija, (6) endokrinologija, (7) pulmologija, (8) hematologija, (9) reumatologija, (10) nefrologija, (11) medicina rada - zdravstvena zaštita radnika, (12) psihijatrija, (13) neurologija, (14) pedijatrija, (15) perinatalna zaštita, (16) dermatovenerologija, (17) infektivne bolesti, (18) fizikalna medicina i rehabilitacija, (19) neurohirurgija, (20) kardiovaskularna hirurgija, (21) digestivna hirurgija, (22) urologija, (23) ortopedska hirurgija i traumatologija, (24) dečja hirurgija, (25) otorinolaringologija, (26) oftalmologija, (27) zdravstvena zaštita žena, (28) onkologija, (29) higijena, (30) epidemiologija, (31) socijalna medicina, (32) zdravstveno vaspitanje, (33) polivalentna patronaža, (34) zdravstvena statistika i informatika, (35) mikrobiologija, (36) transfuziologija, (37) rendgenologija, (38) klinička patologija i patološka anatomija, (39) sudska medicina, (40) stomatološka zdravstvena zaštita, (41) farmaceutska zdravstvena delatnost i (42) medicinska biohemija.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 445

U Beogradu, 28. decembra 1990. godine

Skupština Republike Srbije

Predsednik

Veća udruženog rada,

dr Miloš Laban, s.r.

Predsednik Skupštine

Zoran Sokolović, s.r.

Predsednik

Veća opština,

dr Milorad Babović, s.r.

Predsednik

Društveno-političkog veća

dr Dobrosav Cvetković, s.r.

I. PODELA RADA U OPŠTOJ MEDICINI

Dom zdravlja

U okviru opšte medicine pružaju se sledeće preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione zdravstvene usluge:
- sprovodi se zdravstveno-vaspitni rad sa bolesnim i zdravim stanovništvom u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i sticanja znanja o zdravom načinu života i rada, odnosno stvaranja aktivnog odnosa prema svom zdravlju kod svakog pojedinca, kao i osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u redovnim i vanrednim situacijama;
- sprovodi mere za: unapređenje, očuvanje i zaštitu zdravlja dece i omladine i žena najmanje u obimu i sadržaju koji je predviđen u Odluci o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva;
- radi na unapređenju, očuvanju i zaštiti zemljoradnika, naročito od bolesti i povreda vezanih za uslove života i rada sve grupacije stanovništva;
- sprovodi zdravstvenu zaštitu starih lica (preventiva, lečenje, rehabilitacija, kućno lečenje i dr.);
- učestvuje u sprečavanju, suzbijanju i odstranjivanju određenih zaraznih i parazitarnih oboljenja u saradnji sa HE-službama domova zdravlja i zavoda za zaštitu zdravlja;
- radi na prevenciji, ranom otkrivanju, blagovremenom i efikasnom lečenju i rehabilitaciji hroničnih masovnih oboljenja da bi se sprečila nesposobnost za rad, rana invalidnost i smrtnost u saradnji sa HE-službom doma zdravlja i zavoda za zaštitu zdravlja;
- na seoskom području učestvuje u higijensko-sanitarnoj kontroli na školskim objektima i objektima za dnevni boravak dece;
- primenjuje i druge preventivne i profilaktičke mere na planu saradnje sa školstvom, javnim i ekonomskim sektorom, privredom, posebno prehrambenom industrijom i dr;
- pruža hitnu medicinsku pomoć u redovnim i vanrednim prilikama;
- sprovodi odgovarajuću dijagnostiku i lečenje obolelih primenjujući savremena naučna dostignuća i jedinstvenu medicinsku doktrinu;
- učestvuje u rešavanju socijalno-medicinskih problema.
II. PODELA U OBLASTI HITNE MEDICINSKE POMOĆI
U skladu sa Odlukom, hitna medicinska pomoć organizuje se:
a) na nivou bazičnog doma zdravlja. Hitnu medicinsku pomoć pruža lekar opšte medicine uz procenu po ukazanoj prvoj pomoći, da li se lečenje nastavlja kod kuće uz lekarsku kontrolu ili će isti kao hitan slučaj da se transportuje u neku stacionarnu zdravstvenu organizaciju. U tom slučaju lekar obezbeđuje smeštaj i prati bolesnika u toku transporta;
b) na nivou razvijenog doma zdravlja II kategorije. Organizuje se posebno služba odnosno jedinica hitne medicinske pomoći;
v) na nivou složenog doma zdravlja. Obezbeđuje se ukazivanje hitne medicinske pomoći putem organizovanih službi hitne medicinske pomoći i to na nivou stanica hitne medicinske pomoći.
Stanica hitne medicinske pomoći organizuje lekarske i transportne ekipe. U sastav lekarske ekipe ulazi lekar specijalista opšte medicine, educiran za rad u službi hitne medicinske pomoći (naročito u oblasti kardiologije i reanimacije), zatim viši medicinski tehničar, takođe educiran na svim poslovima, kao i vozač.
Pored opštih medicinskih ekipa (lekarske i transportne) formiraju se i ekipe - reanimacione i pedijatrijske. Reanimaciona ekipa predstavlja kondenzovan oblik razvijenijih specijalizovanih ekipa (kardiološke, toksikološke, hirurške i dr.) što predstavlja najcelishodnije rešenje s obzirom na uslove - broj urgentnih slučajeva, ekonomičnost i materijalne mogućnosti.
g) na teritoriji Srbije formiraju se zavodi za hitnu medicinsku pomoć, kao najrazvijeniji oblik službe hitne medicinske pomoći i to u Nišu i Beogradu.
Zavodi za hitnu medicinsku pomoć, pored opštih ekipa, uvode i druge razvijenije oblike specijalizovanih ekipa, kao što su: kardiološka, toksikološka, pedijatrijska i druge, već prema mogućnostima i potrebama područja koje diktira ove uslove;
d) stručno-metodolološki centar za nivo Republike za oblast celokupne urgentne patologije je Urgentni centar Kliničkog univerzitetskog centra u Beogradu. Osim zbrinjavanja i lečenja Urgentni centar obavlja naučnu i istraživačku delatnost u oblasti urgentne medicine. Predlaže određene projekte za teorijsku i praktičnu edukaciju i usavršavanje medicinskog kadra u hitnoj medicinskoj pomoći i urgentnoj medicini. Izrađuje doktrinarne stavove po oblastima zdravstvene zaštite u odnosu na zbrinjavanje, transport i lečenje.
U okviru Urgentnog centra formira se dispečerski centar Republike - UKNj sistem koji objedinjava celokupni sistem veza.
III. PODELA RADA U OBLASTI KARDIOLOGIJE

Dom zdravlja

U bazičnom i razvijenom domu zdravlja zaštita od kardiovaskularnih bolesti sprovodi se pre svega preko službi opšte medicine, dečje službe i službe za zdravstvenu zaštitu žena uključujući patronažnu službu i ATD službu ili kroz eventualno organizovan savetovališni rad za dijabetes, hipertenziju i dr. Ovaj nivo kardiološke zaštite obuhvata sprečavanje, otkrivanje, dijagnostiku, lečenje, pa i eventualno sprovođenje rehabilitacije kardioloških bolesnika. Kroz poznavanje uslova života sprovode se preventivno profilaktičke mere, zdravstveno vaspitanje i mere predviđene obaveznim vidovima zdravstvene zaštite.
Na nivou složenog doma zdravlja formira se, po pravilu, dispanzer za kardiovaskularne bolesti (može i u razvijenom domu zdravlja ukoliko takav dispanzer bude predviđen za dve susedne opštine).
Dispanzer obavlja primarnu i sekundarnu profilaksu reumatske groznice i koronarne bolesti (sa faktorima rizika) kao posledica hroničnih degenerativnih oboljenja srca i krvnih sudova. Organizuje sistematske preglede i preduzima i sprovodi mere za sprečavanje i pravilno lečenje otkrivenih srčanih oboljenja i koronarnih faktora rizika.
U dijagnostici dispanzer koristi neinvazivne metode a u funkcionalnoj dijagnostici daje ocenu radne sposobnosti obolelih od kardiovaskularnih oboljenja.
Prati rehabilitaciju bolesnika. Obavlja elektrokardiografiju, mehanografska ispitivanja, ergometrija, venesekciju i venepunkciju, defisrilaciju, aplikaciju kiseonika, intubacije, oscilopralizu i elografiju. Sprovodi odgovarajuću terapiju i lečenje.
U bolničkim odeljenjima zdravstvenog centra van svog sedišta sprovodi se adekvatna dijagnostika i terapija onih srčanih bolesnika koji se ne mogu ispitivati i lečiti u okviru dispanzera bilo zbog težine oboljenja ili pak drugih dopunskih ispitivanja i praćenja evolucije bolesti.
Na ovom nivou sprovodi se intenzivna nega srčanih bolesnika, procena funkcionalne i radne sposobnosti posle lečenja. S tim u vezi obavlja se registracija arterijskog i venskog pritiska, mehanografska ispitivanja koja uključuju jonokardiogram, karofidogram, jugulogram, apekskardiogram pletizmografiju kao i ascilografiju.

Zdravstveni centar

U zdravstvenom centru organizuje se koronarna jedinica - odeljenje intenzivne nege (4-8 postelja). Ove jedinice zbrinjavaju bolesnike pre svega sa akutnim infarktom miokarda, sprovode u daljem lečenju (van jedinice intenzivne nege) poluintenzivnu negu.
U okviru dijagnostike i lečenja na ovom nivou sprovode se metode: fizičke, laboratorijske, Ro, EKG, EKG sa mehanografijom, EKG sa ergometrijom, vektokardiografijom, ehokardiografijom, mikrokategorizacija određivanje minutnog volumena i dy-dilution. Na ovom nivou sprovodi se rana hospitalna rehabilitacija rekonvalescenta i kontinuirana, daje se ocena radne sposobnosti - (funkcionalna, profesionalna socijalna) i invalidnost.

KBC i klinički centar

Za oblast kardiologije zdravstvenu zaštitu od šireg značaja sprovode KBC Kragujevac, Klinički centar Niš i UKC Beograd. U svakom od ovih centara zbrinjavanje kardiovaskularnih bolesti obavlja se preko posebnih kliničkih jedinica odeljenja ili bolnica.
U odnosu na terapiju i dijagnostiku, obavljaju neinvenzivne i invezivne metode.
Imaju posebne jedinice za decu, žene i muškarce kao i koronarnu jedinicu zatim jedinice za intenzivnu i poliintenzivnu negu. Istovremeno ovde se sprovodi hospitalna rehabilitacija i rekonvalescenata uz određivanje sprovođenja posthospitalne i kontinuirane rehabilitacije. Na osnovu lečenja i stanja bolesnika na ovom nivou obavlja se funkcionalna, profesionalna socijalna radna sposobnost i invalidnost.
Radi efikasnijeg delovanja na planu suzbijanja i lečenja kardiovaskularnih bolesti posebnu ulogu ima Institut za kardiovaskularne bolesti u Beogradu. On predstavlja najvišu stručno-metodološku naučnu i nastavnu ustanovu na polju prevencije, dijagnostike terapije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti, inicijator je svih potrebnih mera koje se preduzimaju na planu rešavanja kardiovaskularnih bolesti u celini.
Institut ima polikliniku i dijagnostiku koja sprovodi metode ispitivanja:

Neintenzivne

- EKG

- EKG + fenokardiografija

- EKG + ergometrija

- EKG + mehanografija

- vektokardiografija

- ehokardiografija

- dy-dilution.

- minutni volumen

Invazivne

- mikrokateterizaciju

- mikrokateterizaciju desnog i levog srca

- angropneumokardiografiju

- koronarografiju

- arteriografiju

- flebografiju

- limfografiju

- radioizotopske specijalne laboratorije

IV. PODELA RADA U OBLASTI GASTROENTEROLOGIJE
U domu zdravlja - složeni oblik doma zdravlja u okviru specijalističko-konsultativne službe obavljaju se osnovne pretrage i centralna ultrazvučna ispitivanja. Obavlja se kontrola i posthospitalno lečenje.
U bolničkim odeljenjima zdravstvenog centra van svog sedišta obavlja se:
- ispitivanje želudačne i duodenalne sekrecije i stolice;

- biopsija jetre;

- endoskopske metode sa citodijagnostikom, histodijagnostičkom, elektrokoagulacijom, elektroresekcija i dr. (ezofagogastroduodenoskopija, rektoskopija, anoskopija, kolonoskopija, laparoskopija);

- sklerozantna terapija krvarenja;

- odgovarajuće rendgenske i ultrazvučne pretrage.
U bolnicama - bolničkoj službi zdravstvenog centra, osim poslova navedenih obavlja se još i:

- retrogradna holangiopankreatografija;

- perikutana transhepatična holangiolografija.
U Institutu za bolesti digestivnog sistema UKC Beograd, zatim KC Niš i KBC Kragujevac (i to u znatno manjem obimu od Instituta), pored navedenih usluga obavlja se:

a) Endovideoskopija

- ezofagoskopija,

- gastroskopija,

- duodenoskopija (ERCP),

- kolonoskopija.

Uz sve ove metode u toku endovideoskopije vrši se endovideosnimanje (dijapozitivi i videotrake) radi dokumentacije, planiranje endoskopskih ili operativnih postupaka i pripreme materijala za prikazivanje lekarima na specijalizaciji iz gastroenterologije, doktorantima, magistrantima, internistima i hirurzima iz ove oblasti.

b) hemostaza

- heat proba,

- Vicar elektrokoagulacija,

- skleroterapija - (Polidokanolom ili Bukrilatom),

v) Ekstrakcija stranih tela

- iz jednjaka,

- iz želuca,

- iz duodenuma,

- iz kolona;

g) Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)
- posle hirurške intervencije (holecistektomije, holedohodigestivne anastomoze, Bilrot II resekcije),

d) Endoskopska papilotomija (EPT)

- endoskopska ekstrakcija kamenca iz holedokusa,

- intrahepatičnih žučnih puteva,

- Njirsun-govog

kanala;

đ) Endoskopske endoproteze

- ezofagealne,

- bilijarne,

- perkutane gastrostome;

e) Ekstrakorporalna Shock njave litotripsija - kamenaca u holecisti,
- ingrahepatične litijaze,
- pankreasne litijaze;
ž) Ultrazvuk
- ispitivanje protoka kroz velike krvne sudove u abdomenu metodom Dopler,
- ciljana biopsija jetre, pankreasa, tumora u trbušnoj duplji, traženje pseudocista pankreasa i apcesa, pankreasa i jetre vođene ultrazvukom,
- PTC pod kontrolom ultrazvuka,
- abdominalna angiografija vođena ultrazvukom,
- spoljne derivacije malignih i benignih opstrukcija bilijarnog, stabla pod kontrolom ultrazvuka;
z) Funkcionalna dijagnostika
- holecistokinin-sekretinski test,
- profil gastrointestinalnih hormona,
- monometrija (ezofagealna, Vaterove papile, kolona);
i) Primena radioizotopa u gastroenterologiji
- hepatohida,
- radiozotopska ispitivanja motiliteta digestivnog trakta.
Stručno metodološki centar za oblast Gastroenterologije je Institut za bolesti digestivnog sistema UKC Beograd.
V. PODELA RADA U OBLASTI ALERGOLOGIJE I IMUNOLOGIJE
Na nivou doma zdravlja obavljaju se lekarski pregledi i sprovodi lečenje uz korišćenje rutinske laboratorijske i druge dopunske obrade uz obavljanje konsultacije i pretrage kod specijalističko-konsultativne odgovarajuće zdravstvene zaštite.
Specijalističko konsultativna delatnost za ovu oblast obavlja se na nivou bolnice - zdravstvenog centra. Obavljaju je lekari specijalisti interne medicine ili pedijatrije sa subspecijalizacijom alergologije i kliničke imunologije kao i klinički imunolozi.
U domenu rada, zavisno od razvijenosti i opremljenosti određenih zdravstvenih ustanova sprovode sve aktivnosti, poslove za oblast imunologije i alergologije.
Kao minimum koji obavljaju, vezano za analize, su usluge: AST, CR-protein, RF, euzonofili u krvi, IgG. IgA, IgM imunoglobulini, kožne probe sa standardnim inhalacionim i nutritivnim alergenima, mala spirometrija i nespecifični bronhoprovokativni testovi.
Stručno metodološki centar za oblast alergologije i imunologije je Klinika za alergologiju i imunologiju UKC Beograd.
Osim usluga nivoa bolnica na ovom nivou se obavljaju najsavremeniji uskospecijalizovani poslovi, visoko specijalizovan nivo usluga podrazumeva sprovođenje in vivo i in vitro dijagnostike kao obavljanje odgovarajuće terapije.
VI PODELA RADA U OBLASTI ENDOKRINOLOGIJE
A. Endokrinologija
U bolničkim odeljenjima zdravstvenog centra kao svog sedišta uz određene kadrovske mogućnosti (internista-endokrinolog) može se obavljati:
- Dijagnostika oboljenja prednjeg i zadnjeg režnja hipofize na osnovu anamneze kliničke slike, kontrole uzimanja i produžetka supstitucione terapije, prikupljanja diureze, merenja specifične težine;
- Dijagnostika oboljenja štitaste žlezde doziranjem tireoidnih hormona, terapije tireosupresivnim lekovima, početne dijagnostike. Na osnovu kliničke slike prepoznaju se tumori prednjeg režnja hipofize i preduzimaju mere za njihovu dopunsku dijagnostiku;
- Dijagnostika oboljenja paratireoidnih žlezda doziranjem kalcijuma i fosfora i određivanjem vrednosti alkalne fosfataze;
- Dijagnostika oboljenja hiper i hipo funkcije korteksa nadbubrežnih žlezda na osnovu kliničke slike i anamnestičnih podataka, doziranjem glikemije, elektrolita i elektrolitnog nalaza;
- Dijagnostika hiper funkcija medule nadbubrežnih žlezda na osnovu anamnestičkih podataka i kliničke slike uz sprovođenje terapije sa fentolaninom (Regitinom);
- Dijagnostika hipogonadizma kod muškaraca na osnovu anamnestičnih podataka i kliničke slike;
- Dijagnostika hiperinsulinizma kod muškaraca na osnovu anamnestičnih podataka i kliničke slike;
- Dijagnostika organskog hiperinsulinizma na osnovu testa gladovanja sa simultanim merenjem glikemije;
- Dijagnostika poremećaja metabolizma masti na osnovu vrednosti holesterola i triglicerida.
Zdravstveni centar
- Prednji režanj hipofize: rade se sledeći hormoni: FSH, LH, Prolaktin i TSH. U okviru sadržaja rada dijagnostikuju se sekundarni hipogonadizam, hipogonadotropni hipogonadizam i poremećaj funkcionisanja osovine hipofize-ovarijum i u toku menstrualnog ciklusa. Takođe se radi test stimulacije sa LHRH i ceni odgovor gonadotropina i test insulinom indukovane hipoglikemije (ITT).
- Zadnji režanj hipofize: dijagnostika dijabetes insipidusa se na ovom nivou potvrđuje kroz određivanje osmolarnosti i merenje iste tokom testa dehidracije u serumu i urinu.
- Štitasta žlezda: određuje se T-3 i T-4 i RSH Upala štitaste žlezde se na ovom nivou dijagnostikuje gestom fiksacije uz određivanje hormona štitaste žlezde. Na ovom nivou se uvodi, kontroliše i produžava terapija hipotireoze i hipertireoze.
- Paratireoidne žlezde: određuju se kalcijum, fosfor i alkalna fosfataza. Izvodi se supresioni test sa hidrokortizonom.
- Pankreas: određuje se vrednost insulina i to koristi tokom glukegonskog testa, testa oralnog opterećenja glikozom i tokom testa gladovanja za određivanje indeksa glikoza (insulin).
- Nadbubrežne žlezde: određuje se 17/ i 17 KS u urinu, te kortizol u serumu. Vrši se diferencijalna dijagnostika korišćenjem testova Dedžamethason I i II, te ASTN stimulacije (Symacthen). Nastavlja se i kontroliše kvalitet substitucije sa preparatima kortikosteroida u Adisonovoj bolesti.
: 51;0:Određivanjem VMA postavlja se sumnja na postojanje feohromocitoma.
: 51;1:- Polne žlezde: određuje se testosteron, estradiol i progesteron. Postavlja se dijagnoza primarnog ili sekundarnog (M. Scheehan ili hipotalamusni uzrok ili prisustvo tumora hipofize).
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Beograd
U Institutu se rade sledeće analize i odvija sledeći sadržaj:
- Prednji režanj hipofize: pored navedenih na nižim etapama, doziraju se SH, ACTH i alfa subjedinica glikoproteinskih hormona, STH se koristi u dijagnostici hiposomatotropizma i hipersomatopropizma. Koristi se klondinski i GRF test, somatomedin C, arginin test, OGTT testovi sa korišćenjem somatostaina i pojedinih dopaminskih agonista.
- Zadnji režanj hipofize: pored navedenog testa osmolarnosti pre i posle razopresina, koristi se i određivanje osmolarnosti tokom testa dehidracije, određuje se ADH u serumu.
- Štitasta žlezda - pored navedenih na prethodnom nivou određuju se antimikrozomalna i antitireoglobulinska antitela. Kalcitonin se određuje u dijagnostici medulskog karcinoma štitaste žlezde kao tumorski marker, TBG i free T-4.
- Paratireoidne žlezde: dozira se PTH i na osnovu njega dijagnostikuje hipo i hiper funkcija ovih žlezda.
- Pankreas: pored insulina, doziraju se vrednosti C-Paptida i Glukagona i njihovo određivanje koristi u suprersionim i provokacionim testovima (klamp, glukagonski test, kontraregulatorni hormoni, primena somatostatina, lokalizacija insulinom).
- Gastrointestinalni hormoni: doziraju se vrednosti GIP-a, VIP-a, PP, Glukagona i njihove vrednosti koriste u dijagnostici Apudoma i MEA, kao i gastrin,
- Nadbubrežne žlezde: pored korizola u serumu i 17 oH i 17 KS u urinu, određuju se u serumu još i aldosteron i androstendion te 17 oH progesteron.
- Polne žlezde: pored navedenih hormona na sekunarnom nivou, ovde se još dodatno određuje estriol i pregnantiol, biopsija testisa i biopsija ovarijuma, dijagnostika hiperaldosteronizma, testiranje renovaskularne hipertenzije i obavlja dijagnostika i lečenje metaboličkih poremećaja kostiju, osteoporoza.
Institut je stručno metodološki centar za oblast endokrinologije, obavlja edukaciju kadrova na svim prethodnim nivoima, uvodi novine relevantne za oblast dijagnostike i terapije endokrinoloških oboljenja. U Institutu, pored rutinske kliničke dijagnostike po navedenim žlezdama, obavlja naučnoistraživački rad, a rade se još i specijalizovana istraživanja primenom hormona partiresidne žlezde i određivanjem koštane mase denzimetrom, kao i na molekularnom nivou insulinski steroidni receptori. U Institutu se vodi registar endokrinoških bolesnika za republiku sa relevantnim bazama podataka.
B Dijabetes
Dom zdravlja
- razvijeni oblik organizuje savetovalište koje obavlja sledeće poslove:
1. Vodi registar za dijabetes kao i evidenciju osoba koje pripadaju visoko rizičnim grupama za nastanak dijabetesa.
2. Izrađuje i evaluira planove i programe rada za svoje područje.
3. Koordinira rad na ranom otkrivanju šećerne bolesti na području opštine
4. Obezbeđuje stručno-metodološku pomoć i koordinira rad sa odgovarajućim službama u domu zdravlja (opšta medicina, medicina rada, ginekologija, pedijatrija i polivalentna patronaža) odnosno medicinskog centra iz bolesti dijabetološke zaštite.
5. Vrši dijagnostiku dijabetesa.
6. Sprovodi zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi i individualno.
7. Sprovodi terapiju kod obolelih od dijabetesa.
Na internom odeljenju u okviru koga se leče oboleli od dijabetesa, pored dijagnostičkih i terapijskih postupaka navedenih u savetovalištu, obavlja se i sledeće:
1. Dijagnostika:
- određivanje nivoa holesterola i triglicerida,
- određivanje vrednosti elektrolita u krvi i urinu
- određivanje acidobaznog stanja,
2. Terapija akutnih komplikacija dijabetesa:
- hipoglikemija,
- dijabetična ketoacidoza,
- infekcija.
3. Terapija manje komplikovanih slučajeva, mikroangiopatija i makroangiopatija.
4. Individualni zdravstveno-vaspitni rad u toku lečenja i pri otpustu (sadržaj kao u savetovalištu).
Dom zdravlja - složeni oblik
Dispanzer - obavlja i sledeće poslove:
1. Vodi registrator za dijabetes kao i evidenciju osoba koje pripadaju visoko rizičnim grupama za nastanak dijabetesa.
2. Izrađuje i evaluira planove i programe rada za područje međuopštinske zajednice.
3. Pruža stručno-metodološku pomoć i vrši nadzor nad radom savetovališta za dijabetes.
4. Pruža stručno-metodološku pomoć i koordinira rad iz oblasti dijabetološke zaštite sa odgovarajućim službama u zdravstvenom centru.
5. Prati savremena dostignuća u oblasti dijabetologije i organizuje i sprovodi edukaciju lekara, zdravstvenog osoblja i drugih profila stručnjaka (dijabetičara, neuropsihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pravnika i dr.) sa područja fonda iz oblasti prevencije, dijagnostike, terapije, edukacije i rehabilitacije obolelih od dijabetesa i njegovih komplikacija.
6. Vrši dijagnostiku dijabetesa.
7. Sprovodi individualan i grupni zdravstveno-vaspitni rad (sadržaj kao i savetovalište).
8. Na osnovu medicinske dokumentacije i evidencije dostavlja izveštaje o radu.
Zdravstveni centar
Endokrinološki stacionarni odsek obavlja dijagnostičke i terapijske postupke i to:
1. Dijagnostički postupci:
- oralni GTT (merenje GTT - merenje glikemije, insulinemije ili C-peptida),
- Glukagonski test (merenje glikemije, C-peptida),
- određivanje dnevnog profila glikemija, C-peptida ili insulina,
- određivanje samo nekih hormona RIA metodom (npr. T-4),
- određivanje HbA,
- elektroforeza lipoproteina,
- određivanje mikro i makroalbuminureje,
- određivanje bikarbonata ili acido-baznog stanja,
- ispitivanje funkcije bubrega,
- oftalmološki konsultativni pregledi,
- neurološki konsultativni pregledi,
- kardiološki konsultativni pregled (EKG ergo test),
- ispitivanje periferne cirkulacije (socilografija, pletizmografija) uključujući i antiografiju perif.
2. Terapijski postupci:
- lečenje akutnih komplikacija,
- lečenje insulinom u dva i više doza (intenzificirana terapija),
- lečenje dijabetičara sa različitim infekcijama (srednje teški slučajevi),
- lečenje dijabetesnog stopala,
- lečenje hroničnih komplikacija na drugim organima (srednje teški slučajevi),
- lečenje težih oblika gojaznosti udruženih sa komplikacijama.
Nadležni zavod za zaštitu zdravlja
1. Sagledavanje raširenosti i učestalosti dijabetesa na području međuopštinske zajednice na osnovu podataka registra za dijabetes, ambulantno-polikliničkih i stacionarnih ustanova, izveštaja o uzroku smrti, ciljanih studija itd.
2. Pružanje stručno-metodološke pomoći dispanzeru i savetovalištima u izradi planova i programa rada.
3. Koordinacija i učešće u organizovanim akcijama detekcije dijabetesa.
4. Na osnovu medicinske dokumentacije i evidencije izrađuje izveštaje o radu i dostavlja ih Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja.
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Beograd (u manjem obimu i Klinički centar Niš)
1. Prati epidemiološku situaciju dijabetesa na osnovu izveštaja koje dobija od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja.
2. Izrađuje i prati primenu jedinstvene metodologije rada u oblasti dijabetološke zaštite.
3. Planira, organizuje i evaluira rad u oblasti dijabetološke zaštite na nivou Republike.
4. Prati organizaciju, kvalitet i efikasnost rada i koordinira rad svih zdravstvenih organizacija koje se bave dijabetološkom zaštitom.
5. Pruža stručno-metodološku pomoć odgovarajućim dispanzerima i vrši nadzor nad njihovim stručnim radom.
6. Sprovodi edukciju zdravstvenih radnika u oblasti prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije dijabetesa i njegovih komplikacija.
7. Sprovodi dijagnostiku dijabetesa.
Pored dijagnostičkih postupaka predviđenih za zdravstveni centar radi i:
- određivanje insulinskih antitela,
- određivanje imunih kompleksa,
- određivanje slobodnog insulina u serumu,
- određivanje mikroalbuminurije,
- određivanje HLA antigena,
- određivanje insulinskih receptora,
- primena veštačkog pankreasa u dijagnostici dnevnih potreba insulina i stepena metaboličke kontrole dijabetesa,
- određivanje laktata, piruvata i proinsulina u serumu,
- primena CLUMP tehnike u određivanju rezistencije na insulin,
- određivanje stepena i brzine apsorpcije različitih tipova insulina sa mesta aplikacije,
- metoda indirektne kalorimerije u procesu ispitivanja insulinske rezistencije, kao i efikasnosti različitih terapijskih postupaka na ćelijski metabolizam i insulinsku rezistenciju,
- dijagnostički postupci u ispitivanju i dijagnostikovanju različitih poremećaja u metabolizmu lipida kao što je određivanje LDL, VLDL, Holesterola u njima strukture lipoproteina gasom hromatografijom, te određivanje receptora za LDL, subfrakcija HDL2 i HDL3 i imunološko određivanje Lpa,
- određivanje sorbitola u krvi, ćelijama i urinu radi praćenja terapijskih efekata na lečenje ali i u dijagnostici dijabetesne mikroangiopatije i neuropatije,
- određivanje antitela protiv tkiva drugih endokrinih žlezda,
- specifična imunološka ispitivanja,
- i druga potrebna funkcionalna ispitivanja uključujući test sa glukagonom i određivanje C-peptida i određivanjem odgovora kontraregulacionih hormona i hipoglikemiji.
Dijagnostika mikro i makroangiopatija:
- retinapatija - fluorescinska angiografija,
- Nefropatija - specijalizovana funkcionalna ispitivanja bubrega, etg i izotopsko ispit., biopsija i patohistološki pregled,
- Polineuropatija - elektromiografija,
- Mikroangiografija - Dopler dijagnostika,
- Uvođenje novih metoda hemijskih, bioloških, radio-imunoloških i enzimskih neophodnih za dijagnostiku dijabetičara.
Sprovodi terapiju:
- izrađivanje doktrinarnih stavova o primeni terapije dijetom, fizičkom aktivnošću, peroralnim antidijabeticima i insulinom,
- terapija gestacijskog dijabetesa,
- terapija komplikovanih slučajeva dijabetesa koji su na peroralnoj ili insulinskoj terapiji a posebno parenteralna ishrana,
- primena zatvorenih (veštački pankreas) i otvorenih sistema (insulinske pumpe) u lečenju insulin zavisnih dijabetesa,
- lečenje alergijske i anafilaktičke reakcije na insulin,
- lečenje najtežih slučajeva hipoglikemijskog reagovanja i kome,
- lečenje dijabetesne ketoascidoze i kome kao i
- svih slučajeva hiperomolarne kome i laktatne acidoze
- primena implatibilnih sistema za infuziju insulina,
- primena imunosupresije kao terapijskog postupka u cilju zaustavljanja autoimunih procesa na pankreasu i uvođenja u remisiju,
- transplantacija endokrinog pankreasa,
- iznalaženje novih načina aplikacije insulina
- primena najnovijih savremenih preparata insulina uključujući i humane radi procene terapijske efikasnosti,
- primena najsavremenijih oblika lečenja retinopatije (laser i drugo),
- Polineuropatije,
- nefropatije (peritonealna dijaliza, hemodijaliza, transplantacija bubrega),
- mikroangiopatije - primena baj pas tehnike (koronarni baj pas, baj pas arterija donjih ekstremiteta, na karotis i sl),
- pitanja terapijskih postupaka za rešavanje mikro i makroangiopatija Institut rešava sa srodnim republičkim ustanovama ukoliko za to nije planski predviđen i opremljen.
Edukacije lekara, zdravstvenog osoblja i drugih profila stručnjaka (dijetetičara, neuropsihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pravnika i drugih iz oblasti dijagnostike, terapije, edukacije i rehabilitacije od dijabetesa i njegovih komplikacija prema utvrđenom programu).
Zdravstveno-vaspitni rad
U saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja Srbije izrađuje doktrinarne stavove za zdravstveno-vaspitni rad.
v. Hirurgija u endokrinologiji
1. Sprovodi se u okviru opšte hirurgije i to samo kod ginekomastija.
2. U okviru zdravstvenih centara, KBC i Klinike u Nišu osim ginekomastije zbrinjavaju se i benigne strume i hipertireoze. Zdravstveni centri u Smederevu, Loznici, Prokuplju, Pirotu i Novom Pazaru ne obavljaju hirurgiju endokrinih žlezda.
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Beograd osim poslova na nivou zdravstvenog centra, KBC i KC Niš obavljaju još i:
1. operacije i reoperacije na paratiresidnim žlezdama,
2. operacije na endokrinom pankreasu,
3. operacije na nadbubrežnim žlezdama i operacije kod M. E. A.,
4. operacije kod malignih tumora tiroideje i reoperacije tiroideje zbog recidiva,
5. retrosternalne strume koje zahtevaju sterneotomiju,
6. maligni tumori sa ektopičnom hormonskom sekrecijom,
7. hirurške intervencije na muškim i ženskim gonadama, kada su ove promene uzrok endokrinološkim poremećajima,
8. neurohirurške intervencije kod tumora hipofize,
9. oftalmološke hirurške intervencije kod maligne oftalmopatije.
Za oblast endokrine hirurgije funkciju stručno-metodološkog centra obavlja Institut za endokrinologiju UKC Beograd.
Zdravstveni centar
U ovoj laboratoriji rade se sve analize iz tipa laboratorije, I, II, III i IV.
Rade se još sledeće endokrinološke analize:
1. 17 - Ketosteroidi u urinu,
2. 17 oH
Kortikoidi u urinu,
3. Fenolsteroidi u urinu,
4. HbA1 i HbA1-C (glikolizirani Hb) u serumu.
Ove analize se rade spektrofotometrijskom metodom RIA metodologijom (ako se raspolaže gama brojačem):
1. Insulin u serumu,
2. TZ i T4 u serumu,
TSH u serumu,
FSH u serumu
LH u serumu,
Prolaktin u serumu,
Estrogeni u serumu,
Testosteron,
Kortizol.
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Endokrinološka laboratorija UKC Beograd
(u manjem obimu i Klinički centar Niš)
U ovom tipu, laboratorije osim navedenih, koristi se spektrofotometrijske spektrofluorometrijske, hromatografske i kombinacije (ove tri tehnologije) za određivanje hormona u krvi i urinu:
1. 17 KS steroidi u urinu,
2. 17 oH kortikoidi u urinu,
3. Frakcija Estrogenih u urinu,
4. Pregnandoil u urinu,
5. Pragnantroil u urinu,
6. Katehol amini u urinu i serum,
7. Aldosteron u urinu,
8. Dopa I Dopamin u urinu i serum,
Ovaj tip laboratorije takođe najkompletnije koristi RIA metodologiju, Lp (a) Struktura lipida, receptori LDL:
- sa najraznovrsnijom paletom (najbrojnijom) određivanja hormona u svim endokrinim organima,
- rade se svi specifični testovi kod dijagnostike endokrinih oboljenja,
- doziraju se svi hormoni uz dinamično praćenje testova, ritmova i profila.
U svim laboratorijama se sprovodi nastavni i naučnoistraživački program od interesa za problematiku vezanu za hormone, i oboljenja endokrinih žlezda.
g. Sadržaj poslova i zadataka rendgenološke službe za potrebe endokrinološke dijagnostike
U bolničkoj jedinici van sedišta zdravstvenog centra:
Rendgenografija
1. Snimak pluća i srca u P-A, profilnim i kosim položajima,
2. Teleradiografija srca,
3. Nativno snimanje trbuha,
4. Nativno snimanje urotrakta,
5. Snimanje skeleta po sektorima (koštano-zglobni sistem),
6. Makrografski snimci skeleta,
7. Tomografski snimci skeleta,
8. Snimak lobanje P-A profila,
9. Profilni snimak lobanje sa F-Fi 90 ili 110 cm zbog određivanja kranioselarnog indeksa,
10. Ciljani i tomografski snimci turskog sedla.
Rendgenološki pregledi sa kontrastnim sredstvima
1. Pregled jednjaka sa barijumom ili gastrografinom,
2. Pregled gastroduodenuma sa barijumom ili gastrografinom,
3. Peroralna holecistografija,
4. Intravenska ili infuzijska holangioholecistografija,
5. Intravenska holecistrografija,
6. Infuzijska urografija sa descendentnom cistografijom,
7. Minutna urografija,
Zdravstveni centar
Rendgenografija
Pored sadržaja navedenog za bolničku jedinicu van sedišta zdravstvenog centra obavlja se i:
1. Specijalni snimci lobanje (snimci mastoida po Schulleru, piramida po Tonjnu, optičkih kanala, orbita, facijalnog masiva, mandibule, temporomandibularnog zgloba).
2. Mamografija.
Rendgenološki pregledi sa kontrastnim sredstvima
Pored sadržaja navedenog za bolničku jedinicu van sedišta zdravstvenog centra obavljaju se:
1. Dijagnostički pneumoperitoneum,
2. Dijagnostički pneumoretroperitoneum,
3. Galaktografija,
4. Retrogradna pijelkografija, uretrocistografija, cistografija (retrogradna, policistografija, cistografija sa dvojnim kontrastom)
5. ERCP (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija),
6. Aortorenovazografija,
7. Periferna angiografija.
Ultrazvučna dijagnostika
Pored sadržaja navedenog za bolničku jedinicu van sedišta zdravstvenog centra obavlja se:
1. Pregled štitaste žlezde,
2. Pregled testisa, prostate,
3. Pregled unutrašnjih ženskih polnih organa,
Institut za endokrinologiju, diabetes i bolesti metabolizma UKC Beograd koji obavlja usluge prethodnih nivoa i još:
Rendgenografije
1. Kompjuterizovana aksijalna tomografija za sve sektore čovečjeg tela (organe i sisteme): nativan i kontrastni sken.
Magnetna rezonanca (nerendgenološka metoda) sa visokospecifičnom dijagnostikom za predeo glave posebno zadnje lobanjske jame, kičmeni stub i zglobove.
Kod rendgenoloških pregleda sa kontrastnim sredstvima
1. Dimitalna angiokardiografija
2. Selektivne i supraselektivne flebografije (koronarografija)
3. Selektivne i supraselektivne flebografije (sa ili bez uzimanja uzoraka krvi za laboratorijska (endokrinološka) ispitivanja.
Interventna radiologija
1. Perkutana transluminalna angioplastika (PTA): arterija donjih ekstremiteta, ilio-femoralnog sistema, renalnih arterija, koronarnih arterija, mezenteričnih arterija, spinalnih arterija, a subolaviv a. vertebralis i dr.) sa ili bez fibrinolize.
2. Transkateterske embolizacije - emboloterapija u preoperativnom i definitivnom tretmanu (tumora, angioma, A-V
fistula i slično.
3. Perkutana punkcija organa i sistema
4. Perkutana terapija cista bubrega
5. Perkutana drenaža cista pankreasa.
Ultrazvučna dijagnostika
Pored sadržaja navedenih u prethodnim nivoima i:
1. Ultrazvučno praćenje ovulacijskih i anovulacijskih ciklusa.
VII. PODELA RADA U OBLASTI PULMOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Opšti princip u oblasti pulmološke zdravstvene zaštite je formiranje zajedničke službe koja sprovodi celokupnu zaštitu pulmoloških bolesnika i to u svim mestima gde istovremeno postoji dispanzer i odeljenje pri bolničkoj službi zdravstvenog centra.
U Beogradu i Nišu oblik rada i funkcionalna povezanost se posebno regulišu.
Razvijeni oblik doma zdravlja - dispanzer
Dispanzer sprovodi program pulmološke zaštite stanovništva na području opštine (20.000-50.000 stanovnika).
Okvirni sadržaj rada, poslova i zadataka:
- Klinički pregled
- Osnovna radiološka obrada (grafija, tomografija, dijaskopija)
- Mala spirometrija (eventualno krivulja protok volumen)
- EKG
- Tuberkulinski test
- BCG vakcinacija
- Direktna bacioloskopija
- Uzimanje materijala za LoNj
- Uzimanje materijala za bakteriološki pregled
- Osnovne hematološke i biohemijske analize krvi
- Pregled urina
- Ambulantno lečenje uz kontrolu
- Kontrolisano - kućno lečenje
- Patronažni rad
- Zdravstveno vaspitanje
- Obavlja konsultativnu službu iz oblasti pulmologije za zdravstvenu službu opštine
- Vodi propisanu dokumentaciju
- Dostavlja izveštaje međuopštinskom dispanzeru, odnosno Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu (godišnji izveštaj o radu)
- Sarađuje sa ostalim granama zdravstvene službe.
Složeni oblik doma zdravlja (međuopštinski dispanzer)
Međuopštinski dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu sprovodi pulmološku zaštitu u opštini u kojoj se nalazi, a pored poslova i zadataka koji se obavljaju u opštinskom dispanzeru, međuopštinski dispanzer vrši i sledeće poslove:
- U radiološkoj dijagnostici koristi i "Odelka kameru" - 100 dž 100 mm
- Organizuje i prema mogućnostima sprovodi selektivnu - ciljanu radiofotografiju
- U plućnoj funkciji meri spirogram - protok volumen krivulju i farmakodinamske testove
- Osnovna alergološka obrada (kožni ili intradermalni test na inhalacione alergene)
- Kardiološka dijagnostika
- Obrada materijala na LoNj podlogu
- Bakteriološki pregled
- Biohemijske analize krvi
- Fizikalna terapija (inhalacija)
- Prati i proučava stanje i kretanje hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća i tuberkuloze na području međuopštinske zajednice
- U opštinama ispod 20.000 stanovnika, ukoliko za to ima razloga, međuopštinski dispanzer može oformiti "pulmološku ambulantu" preko koje bi sprovodio deo svoje aktivnosti u toj opštini.
Zdravstveni centar
Sadržaj rada, poslova i zadataka:
- Obrada bolesnika sa plućnom simptomatologijom
- Dijaskopija
- Standardna rendgenografija, tomografija i profil
- Spirometrija (VC, FEV-1, FEV-1/VC)
- Tuberkulinski test
- BK direktna mikroskopija i uzimanje materijala za LoNj
- Bakteriološki pregled sputuma i antibiogram
- Osnovne hematološke biohemijske analize krvi i pregled urina
- Lečenje potvrđene tuberkuloze pluća
- Lečenje zapaljenskih promena u plućima (pneumonija, bronhopneumonija, pleuropneumonija)
- Lečenje pogoršanja HOBP i bronhijalne astme
- Lečenje citostaticima potvrđenih malignoma (za koje postoji odluka konzilijuma)
- Evakuacione pleuralne punkcije
- Sprovođenje oskigeno terapije
Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu
Pored zadataka i poslova međuopštinskog dispanzera, obavlja i sledeće:
- U radiološkoj dijagnostici koristi kontrastna sredstva
- Sprovodi ciljanu - selektivnu radiofotografiju
- Bronhoprovokacije sa bronhodilatatorima, alergenima i histaminima (izuzev alergena sa radnog mesta)
- Merenje arterijskih gasova
- Serološka i imunološka dijagnostika
- Određivanje IGE i drugih imunoglobulina
- Kontroliše sprovođenje BCG vakcinacije
- Prati i proučava stanje i kretanje hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća i tuberkuloze
- Bavi se naučno-istraživačkim radom
- Vrši edukaciju kadrova
- Ukoliko je uključen u nastavu (srednju, višu, visoku) obavlja preuzete obaveze.
Zavodi, odeljenja KBC i klinike
Okvirni sadržaj rada poslova i zadataka - pored navedenih na prethodnom nivou:
- Kosa posteriorna tomografija - pod uglom od 550,
- Ezofagoskopija i ezofagografija;
- Telesna pletizmografija;
- Farmako dinamski test;
- Kožne alergološke probe;
- Citološka obrada (sputum, izliv i drugo);
- Dijagnostičke pleuralne punkcije uz citološku, bakteriološku i biohemijsku analizu;
- Perkutana i biopsija pleure;
- Fiberoptička bronhološka obrada (uz obavezan patohistološki pregled);
- Virusološki - serološki pregled;
- Lečenje urgentnih stanja u bronhopulmonalnoj patologiji (pulmološka jedinica za intenzivnu negu);
- Lečenje komplikovanih oblika plućne tuberkuloze ili udružene sa drugim bolestima;
- Lečenje komplikovanih plućnih bolesti udruženih sa drugim bolestima;
- Lečenje komplikovanih plućnih bolesti udruženih sa drugim težim oboljenjima;
- Fizijatrijska terapija respiratornih oboljenja.
Klinika za pulmologiju u Nišu otvara odeljenja za grudnu hirurgiju koja će obavljati deo poslova iz oblasti grudne hirurgije.
Institut za plućne bolesti i tuberkulozu Republike Srbije
Iz oblasti zdravstvene delatnosti Institut obavlja ambulantno dijagnostičke preglede, prima na ispitivanje i lečenje obolele od bolesti pluća, traheo-bronhijalnog stabla, medijastinuma, pleure, dijafragme i zida grudnog koša i vrši hirurško lečenje tumora pluća, tuberkuloze i drugih netuberkuloznih bolesti respiratornih organa gde za to postoje indikacije.
Sem navedenih dijagnoznih postupaka u prethodnim instancama u Institutu (uz korišćenje opreme UKC) se vrši:
- Celokupno testiranje plućne funkcije (spiro-ergometrija: gasne analize) u mirovanju i opterećenju (na biciklu, ergometru i pokretnom tepihu);
- Testovi difuzije;
- Određivanje komplijanse pluća;
- Ispitivanje plućnog krvotoka (hemodinamijsko, angiografsko i drugo);
- Perfuziona i ventilaciona scintigrafija pluća;
- Celokupna bronhološka obrada (bronhoskopija fiberoptičkim i rigidnim bronhoskopom) uključujući sve bioptičke metode: forcepsom, kateterom, četkicom, malim klještima, iglom, kiretom i dr., bronholavažom sa njosching-om;
- Bronhoalveoralna lavaža
- Bal sa ispitivanjem sedimenta (imunološki, bakteriološki);
- Perkutana aspiraciona biopsija;
- Pleuroskopija;
- Medijastinoskopija;
- Eksplorativna torakotomija;
- Tipizacija mikrobakterija;
- Biološki ogled;
- Ultrazvučna dijagnostika;
- Kompjuterizovana tomografija toraksa.
Terapija: sve što je pomenuto na ranijim nivoima.
- Primena terapijskih protokola usko specijalizovanih za pojedine oblasti (hemioterapija, terapija kortikosterioidima ili druga u kojoj je neophodan multidisciplinaran pristup i odluke (malignomi pluća, granulomatoze, sistemske bolesti i sl.). Kliničko ispitivanje lekova i metode lečenja:
- bronhološka terapija laserom,
- sve hirurške terapijske metode iz domena hirurgije pluća, dijafragme, grudnog koša i traheje, a koje su u kompenzaciji grudnog hirurga,
- kompleksnije fizikalne procedure i rehabilitacija gotovo svih vrsta plućnih bolesnika,
- organizuje, kontroliše i vodi stručni nadzor nad sprovođenjem kiseoničke terapije na terenu.
VIII. PODELA RADA U OBLASTI HEMATOLOGIJE
Domovi zdravlja sa internistom dijagnostikuju i leče bolesnike sa sideropeniskom anemijom.
Bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra
Na nivou opštih bolnica zdravstveno obezbeđenje hematoloških bolesnika je organizovano preko internističkih i pedijatrijskih odeljenja, odnosno lekara odgovarajućih specijalnosti i obuhvata usluge:
- Dijagnostike bolesti krvi i krvotvornih organa od 280-289,
- Orijentaciona dijagnostika malignih neoplazmi limfatičnog i hematopoetičnog tkiva od 200-208,
- Kontrola gore navedenih bolesti a po uputstvu ustanova republičkog nivoa sem akutnih leukemija koje se leče po specijalnom programu.
Zdravstveni centar
Na ovom nivou i u sedištima univerzitetskih centara zdravstveno obezbeđenje hematoloških bolesnika je obezbeđeno preko internističkih odeljenja, pedijatrijskih odeljenja ili specijalizovanih odeljenja.
Delatnost ovih odeljenja se sastoji:
- Dijagnostika bolesti krvi i krvotvornih organa od 280-289.
- Lečenje bolesti krvi i krvotvornih organa od 280-289 ukoliko se ne radi o urgentnim stanjima koja ugrožavaju život (kao što su teške trombocitopenije sa krvavljenjem, hemofilije sa krvavljenjem u vitalne organe i ostala po život ugrožavajuća krvarenja).
- Dijagnostika malignih neoplazmi limfatičnog i hematopoeznog tkiva od 200-20.
- Kontrola gore navedenih bolesti a po uputstvu ustanova republičkog nivoa sem akutnih leukemija koje se leče po specijalnom protokolu.
Institut za majku i dete RS, Dečja klinika UKC Beograd, Hematološko odeljenje KBC Zvezdara Beograd, Hematološko odeljenje KC Niš i Institut za hematologiju UKC Beograd
Sve ove zdravstvene ustanove obavljaju dijagnostiku, lečenje i kontrole bolesti krvi i krvotvornih organa prema šiframa iz Međunarodne klasifikacije bolesti od 200-208 i 280-289 uz mogućnost lečenja u dnevnim bolnicama, kontrolu i davanje uputstava.
Institut za hematologiju i dečja klinika UKC Beograd osim navedenog obavljaju i transplantaciju koštane srži i zbrinjava urgentna stanja u hematologiji za bolesti pod šifrom 203, 204, 205, 206, 284, 286 i 287 uz sprovođenje intenzivne konsolidacije u lečenju leukemija, a na osnovu YU protokola za odrasle bolesnike.
Institut za hematologiju UKC Beograd je stručno-metodološki centar za oblast hematologije.
IDž. PODELA RADA U OBLASTI REUMATOLOGIJE
U okviru složenog oblika doma zdravlja i u okviru bolnice obavlja se pregled reumatskih bolesnika, lečenje i kontrola reumatskih bolesnika. U okviru terapijskog postupka sprovodi se punkcija zglobova, intraartikularne, periartikularne i paravertebralne infiltracije.
U dijagnostičkom postupku, od laboratorijskih analiza radi se rutinska laboratorijska obrada (sedimentacije eritrocita, celokupna krvna slika, urin, biohemijske analize uključujući acidumuricum u krvi).
U okviru radiološke obrade bolesnika rade se radiografije perifernih zglobova i kičmenog stuba.
U zdravstvenom centru, pored prethodnih dijagnoznih i terapijskih postupaka sprovodi se i sledeće:
- laboratorijske usluge: mišićni enzimi u krvi, serološke analize (ASTO, reumatoidni faktor, CRP), LE ćelije,
- radiografske usluge: specijalni snimci lokomotornog aparata i tomografije,
- biopsija tkiva i organa za patohistološku dijagnostiku.
Institut za reumatologiju u Beogradu i Institut u Niškoj Banji sprovode zdravstvene usluge: EMG, REG, ultrazvučna dijagnostika, CT (segmenata kičmenog stuba) scintigrafije skeleta, mijelografija, limfografija, arteriografija, kapilaroskopija, biopsija tkiva i organa uključujući i imunohistologiju, burzo i artrografije, laboratorijske usluge: pregled sinovijske tečnosti (citološki, biohemijski i imunoserološki), imunoserološke analize (ANA, anti-DNK i druga specifična antinuklearna i anticitoplazmatska antitela, aktivnost celokupnog komplementa i određivanje frakcije, imunski kompleksi), HLA tipizacija. Od terapijskih procedura, sprovodi se radijaciona sinoviorteza, plazmafereza, započinjanje lečenja imunomodulirajućim i imunosupresivnim lekovima.
Institut za reumatologiju u Beogradu je stručno-metodološki centar za oblast reumatologije, uz učešće Instituta u Niškoj Banji.
. PODELA RADA U OBLASTI NEFROLOGIJE
Bazični, razvijeni i složeni oblik doma zdravlja
Na nivou domova zdravlja, uzimajući u obzir i stepen njihove razvijenosti, sprovodi se u širem smislu nefrološke zaštite na nivou službe opšte medicine, pedijatrije, medicine rada, ginekologije i urologije.
Obim rada na nivou doma zdravlja podrazumeva: otkrivanje kliničkih, biohemijskih, rendgenoloških znakova kojiž karakterišu bubrežna oboljenja:
- bolesnik se zavisno od prirode bolesti ili leči ambulantski u domu zdravlja ili usmerava u instituciju višeg ranga, radi kompletnije dijagnostike i daljeg lečenja.
Pored kliničkog nalaza na nivou doma zdravlja obavljaju se sledeće laboratorijske analize: broj eritrocita, hemoglobina i hematokrita, sedimentaciju, pregled mokraće, određivanje koncentracije endogenog kreatinina i uree u krvi, rendgenološka ispitivanja (nativan snimak bubrega, intravenska pijelografija sa descedentnom i postmikcionom cistografijom).
Po potrebi pregled mokraće na urinokulturu.
Bolničke jedinice zdravstvenog centra van svog sedišta
Pored analiza na nivou doma zdravlja na ovom nivou radi se i sledeći laboratorijski nalaz:
- određivanje klirensa uree i endogenog kreatinina, određivanje koncentracije holesterola u plazmi, celokupnih proteina u plazmi, kvalitativne i kvantitativne proteinurije, koncentracione sposobnosti bubrega, određivanje natrijuma, kalijuma, hlorida kalcijuma i fosfata u krvi i mokraći, određivanje bikarbonata u krvi.
Zdravstveni centar
Nivo zdravstvenog centra podrazumeva nefrološki odsek ili odeljenje u okviru internističke službe.
Na ovom nivou obavlja se dijagnostika, lečenje i rehabilitacija bubrežnih bolesnika. U dogovoru sa Nefrološkom klinikom: organizuje i sprovodi preventivni rad iz nefrologije:
- obezbeđuje vaskularne pristupe za hemodijalizu i pristupe perinatonealnu dijalizu;
- dijagnostikuje vrstu bubrežnih oboljenja i stepen bubrežne slabosti;
- ocenjuje radnu sposobnost bolesnika;
- sprovodi ispitivanja od šireg značaja u pojedinim oblastima nefrologije u sklopu projekata Nefrološke klinike;
- bavi se usavršavanjem kadrova;
- obavlja konsultativne preglede u sklopu ostalih grana medicine;
- vrši stručnu kontrolu i pruža pomoć nižim stepenima organizovanosti;
- bavi se konzervativnim i urgentnim lečenjem bubrežnih bolesti;
- sprovodi postupke hemodijalize i peritonealne dijalize.
Pored analiza koje se sprovode u dosad navedenim stručnim nivoima radi: klirens fosfata, određivanje osmotske koncentracije mokraće i plazme, frakcionog izlučivanja natrijuma, indeksa bubrežne slabosti, određivanje izlučene količine natrijuma, mokraćom za 24 časa, određivanje odnosa osmotskih koncentracija mokraće i plazme, elektroforeze proteina u mokraći i plazmi, određivanje triglicerida, lipidnih frakcija i totalnih lipada, određivanje acido baznog bilansa, određivanje lipidurije u mokraći, određivanje ovalnih masnih telašaca u mokraći i bojenjem, određivanje lupus ELE fenomena u perifernoj krvi, određivanje AST, određivanje komplementa (CZ i C4), određivanje činilaca koagulacije.
Infuziona urografija: retrogradna pijelografija mikciona cistografija, radiorenografija, scintrigrafija bubrega, ehosonografija.
UKC Beograd i KC Niš
Osim poslova na prethodnim nivoima obavljaju i sprovode najsloženije opšte i specijalne mere preventivne zaštite.
Prate i proučavaju raširenost i učestalost bubrežnih oboljenja posebno onih koji imaju socijalno-medicinski značaj.
Izučavaju uzroke i faktore odgovorne za nastanak i razvoj bubrežnih bolesti.
Usavršavaju postojeće nove metode u postupku zaštite (lečenje i rehabilitacija).
Usavršavaju postojeće i uvode nove metode, dijagnozu bubrežnih bolesti.
Obezbeđuju pripremu lečenja i praćenje hroničnih bubrežnih bolesnika (pojedinim vidovima hemodijalize i peritonealne dijalize).
Unapređuju, povećavaju efikasnost neposredno organizuju i obavljaju nadzor nad stručnim radom nižih nivoa koji se bave zaštitom od bubrežnih bolesti na teritoriji koju ova institucija pokriva svojom delatnošću.
Obezbeđuje kontinuirano i plansko usavršavanje i specijalizaciju radnika i saradnika za potrebe svih nivoa.
Prati kvalitet i efikasnost, predlaže uvođenje i atestiranje za dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju bubrežnih bolesnika.
Organizuju i sprovode naučno-istraživački rad iz oblasti nefrologije.
Nefrološka klinika Instituta za urologiju i nefrologiju UKC, Beograd, kao stručno metodološki centar Republike sarađuju sa ostalim institucijama ovog nivoa i neke zadatke iz ovog domena može preneti na druge institucije. Pored analiza koje se sprovode na prethodnim nivoima radi se i sledeće: utvrđuju i sprovode jedinstveni stručno-metodološki kriterijumi i uputstva, obezbeđuje hiruršku pripremu za hemodijalizu, obavlja pripreme za transplantacije bubrega i selekciju obolelih za transplantaciju, vode republičke registre o broju bubrežnih bolesnika lečenih postupkom hemodijalize, peritonealne dijalize i transplantacije bubrega. Takođe vodi republički registar o broju bubrežnih bolesnika koji se nalaze na listi čekanja za transplantaciju bubrega, određuje parametre neophodne za selekciju i redosled za transplantaciju bubrega, lizinurija beta 2, mikoglobulin, jačina izlučivanja jona, drugih enzima, pH mokraće pehametra, određivanje acidobaznog statusa, celokupnog i humoralnog imuniteta, klirensa natrijuma, klirensa ETD-a, ekskrecije fosfata, klirensa osmola, klirensa osmotske slobodne vode, klirensa paramino hipurata, klirensa imulina, anjonske praznine perkutane biopsije bubrega, renalne arteriografije, ehotomografije, dinamske acintigrafije, sken bubrega, magnetne rezonanse, pregled biopsijskog materijala različitim patohistološkim metodama.
DžI. PODELA RADA U OBLASTI MEDICINE RADA - ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA
Bazični dom zdravlja (bez organizovane službe medicine rada)
- Lekarski pregledi radi utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti za rad,
- sistematski pregledi u odnosu na pol i godine starosti,
- pružanje neposredne prve medicinske pomoći u procesu rada,
- zdravstveno vaspitanje,
- ocenjivanje potrebe upućivanja radnika na sprovođenje aktivnog odmora i provera efekata takvog odmora
- druge preventivne mere.
Razvijeni oblik doma zdravlja
Pored prethodnih poslova sprovodi drugi deo specifične zdravstvene zaštite radnika:
- zdravstveno vaspitanje radnika u vezi sa rizicima na radnom mestu;
- unapređenje higijenskih uslova rada i prilagođavanje ishrane radnika zaštitnoj funkciji;
- ocenjivanje potrebe upućivanja radnika na "ranu rehabilitaciju" u cilju prevencije invalidiziranja sa praćenjem i proverom efekata takve rehabilitacije;
- analitičko-izveštajni poslovi.
Složeni oblik doma zdravlja (dispanzer medicine rada ili medicina rada zdravstvenog centra)
Pored prethodnih poslova obavlja i sledeće:
- deo prethodnog postupka obrade osiguranika za IK: ocena kompletnosti dokumentacije, dopuna medicinske dokumentacije, ocena opravdanosti zahteva, pribavljanje podataka o "svom radnom mestu" i eventualno profesionalnoj etiologiji bolesti, dostavljanje dokumentacije i mišljenja (konzilijarnog) o radnoj sposobnosti ordinirajućeg lekara,
- konsultativni pregledi specijalista drugih medicinskih disciplina obaveznih članova tima (ORL, oftalmologa, neuropsihijatra i dr.),
- analitičko-izveštajni evaluacioni poslovi,
- deo bihemijsko-toksikoloških analiza iz Pravilnika o vršenju prethodnih i periodičnih pregleda radnika,
- kurativna delatnost u vezi sa profesionalnim bolestima i bolestima u vezi sa radom.
Zdravstvena zaštita radnika od šireg značaja sprovodi se u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu u Nišu - Institut za medicinu rada i u Kragujevcu Zavod za medicinu rada "Crvena zastava".
Ove zdravstvene ustanove pored prethodno navedenog obavljaju i sledeće:
- verifikacija profesionalnih bolesti koja je moguća ambulantno,
- alergološki testovi sa specifičnim alergenima za verifikaciju alergijskih manifestacija profesionalne etiologije koji se mogu izvoditi u ambulantnim uslovima,
- profesionalno uzrokovana radna nesposobnost (ambulantno),
- toksikološke analize po Pravilniku o vršenju prethodnih i periodičnih pregleda ("Sl. glasnik SRS", broj 10/79),
- arbitraža spornih slučajeva iz oblasti medicine rada sa opštinskog i međuopštinskog nivoa.
Instituti u Nišu i Beogradu pored prethodnih obavljaju i sledeće:
- određivanje specifičnih enzima u krvi,
- zdravstveni pregledi lica koja rade u zoni jonizujućih i nejonizujućih zračenja.
Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu UKC Beograd - kao stručno-metodološki centar za oblast medicine rada
Pored prethodnih poslova bolničkog lečenja, obavlja:
- verifikaciju profesionalnih bolesti koja zahteva hospitalizaciju;
- verifikacija radnih i poznih posledica profesionalnih bolesti;
- alergološki testovi sa specifičnim alergenima sa radnog mesta koji zahtevaju hospitalizaciju;
- procena funkcije organa i sistema koja zahteva hospitalnu observaciju preko 12 časova (respiratorni provokacioni testovi, bioptičke procedure, hormonska ispitivanja i dr.);
- hospitalna procena profesionalno izazvane radne nesposobnosti;
- određivanje enzima u biološkom materijalu u funkciji verifikacije profesionalnih bolesti i ocene radne sposobnosti;
- toksikološke analize van obima predviđenog Pravilnikom o vršenju prethodnih i periodičnih pregleda;
- arbitraža spornih slučajeva rešavanih u institutu u Nišu i Zavodu u Kragujevcu;
- kontrola izvora jonizujućih zračenja i lična dozimetrija;
- biodozimetrija - ispitivanje hromozomskih aberacija:
a) u prva tri meseca rada,
b) nakon 5 godina rada,
v) na zahtev lekara,
g) posle ozračivanja dozama većih od dozvoljenih,
- radiotoksikologija - ispitivanje interne kontaminacije ljudi;
- procena rizika po zdravlje radnika pri uvođenju novih tehnologija;
- funkcija republičkog centra za ocenu radne sposobnosti:
- stručno-metodološke,
- doktrinarne,
- edukativne,
- operativne.
DžII. PODELA RADA U OBLASTI PSIHIJATRIJE
Složeni oblik doma zdravlja
Složeni oblik Doma zdravlja (preko 50.000 stanovnika) i zavodi za medicinu rada (preko 30.000) radnika obezbeđuju prvi nivo zaštite mentalnog zdravlja. U okviru ovih ustanova organizuju se centri - dispanzeri za mentalno zdravlje koji obezbeđuju nivo primarne prevencije (savetovališta koja se po potrebi isturaju na teren i u populaciju visokog rizika), kao i prvu liniju sekundarne prevencije (dijagnoza, terapija nekih poremećaja). Lekar specijalista psihijatar (neuropsihijatar) obezbeđuje specijalističke usluge i organizaciju dispanzera. Saradnici su lekari opšte prakse, specijalisti opšte medicine, sa dodatnom edukacijom u oblasti psihijatrije. Prema mogućnostima na ovom nivou formira se i polivalentni tim u koji pored lekara ulaze i zdravstveni saradnici (psiholog, socijalni radnik).
U okviru sekundarne prevencije, na ovom nivou obavljaju se: prvi pregledi, kao i konsultativni pregledi na zahtev drugih specijalističkih službi. U okviru dijagnostike koriste se standardne tehnike, uz, po potrebi, učešće članova tima.
- Tretman dijagnostifikovanih i terapijski definisanih psihotičnih poremećaja, kao i organskih sindroma;
- Farmakoterapijski tretman;
- Psihoterapijska tehnika, pre svega površinske individualne terapije;
- Eksploracija i ocena radne sposobnosti pacijenata koji su na tretmanu u vanbolničkom nivou psihijatrijske zaštite.
ZDRAVSTVENI CENTAR
Na nivou zdravstvenog centra sprovodi se parcijalna i puna hospitalizacija u okviru koje se izvode:
- eksplorativne tehnike u svrhu dijagnostike,
- lečenje koje zahteva intramularni tretman,
- započinjanje rehabilitaciono-resocijalizacionih postupaka.
Ispitivanje i lečenje:
- psihotične poremećaje tipičnih kliničkih slika sa očekivanim dobrim odgovorom na terapiju;
- bolesti zavisnosti - alkoholizam bez težih organskih komplikacija,
- neurotična stanja u uslovima parcijalne hospitalizacije;
- produžni tretman mentalnih poremećaja dijagnostifikovanih i terapijski definisanih u ustanovama višeg ranga.
Dijagnostički metode:
- standardizovana psihijatrijska egzaminacija, psihološka eksploracija (osnovna), socijalna anketa, osnovne elektroencefalografske tehnike, osnovna rentgen dijagnostika.
Terapijske metode:
- farmakoterapija tipičnih kliničkih slika;
- suportativne psihoterapijske metode;
- grupna psihoterapija tipa edukativne i suportativne metodologije;
- terapijska zajednica i druge okupacione socioterapijske metode.
Specijalne psihijatrijske bolnice i instituti
Ispitivanje i lečenje:
- teže psihotične poremećaje bez obzira na genezu, posebno one koji zahtevaju tretman u kontrolisanim uslovima zatvorenog odeljenja (npr. preteči suicidi);
- stanje direktne ugroženosti pacijenta (delirantni poremećaji, psihomotorni nemir) ili okoline (violentno ponašanje, usmerena agresija);
- sva mentalna oboljenja koja zahtevaju duži farmakoterapijski i socioterapijski stacionarni tretman;
- bolesti zavisnosti (alkoholizam) uključujući i teže organske komplikacije koje zahtevaju duževremeni tretman;
- duževremeni tretman mentalnih poremećaja dijagnostifikovanih i terapijski definisanih u ustanovama višeg ranga.
Dijagnostičke metode
Pored onih koje se primenjuju u prethodnom nivou, u psihijatrijskoj bolnici se primenjuju i:
- timska specijalistička eksploracija (specijalista psihijatar, specijalista klinički psiholog, dipl. soc. radnik).
Terapijske metode
Pored onih koje se primenjuju u prethodnom nivou i:
- kontrolisano lečenje velikim dozama psihofarmaka,
- psihoterapijski usmeren rad u većim grupama,
- individualni socioterapijski rad i socioterapijski rad u većim grupama,
- individualni socioterapijski rad i socioterapijski rad u porodici,
- sociorehabilitacioni postupci kod bolesnika koji zahtevaju dug intrahospitalni tretman i posebnu profesionalnu readaptaciju zbog invalidizirajućeg toka bolesti.
U ovim ustanovama se obavlja i procena radne sposobnosti posebno kod pacijenata koji su na dugotrajnom lečenju.
U KBC Kragujevac
Pored poremećaja, koji se ispituju i leče na nivou psihijatrijskih odeljenja međuopštinskih bolnica, primaju se i:
- dijagnostički složeniji psihotični poremećaji,
- komplikovani alkoholizam,
- dijagnostifikovanje i lečenje duševne zaostalosti,
- tretman demencija u saradnji sa odgovarajućom socio-rehabilitacionom ustanovom.
U KBC Niš
Pored gore navedenih obrađuju se i:
- specifični nepsihotični i psihotični duševni poremećaji koji prate organsko oštećenje mozga,
- neurotska stanja koja zahtevaju specifične terapijske procedure - bihejvior psihoterapija.
U KBC Dedinje u Beogradu
Pored poremećaja koji se ispituju i leče u prethodno navedenim ustanovama, obavlja se i eksploracija i tretman sledećih poremećaja:
- psihosomatske bolesti,
- bolesti zavisnosti, narkomanije u Centru za narkomaniju,
- lečenje i profilaksa afektivnih poremećaja.
U institutu za mentalno zdravlje u Beogradu obavljaju se i:
- porodična terapija alkoholizma,
- mentalni poremećaji dečjeg doba (dijagnostika i lečenje),
- genetsko savetovanje,
- klinička neuro i psihofiziološka dijagnostika EEG, poligrafija, kao i lečenje odgovarajućih poremećaja,
- specifični vidovi psihoterapije određenih poremećaja (geštalt, kratka psihoanalitički orijentisana psihoterapija),
- monitoring antiepileptika.
Psihijatrijska klinika UKC u Beogradu
Pored napred navedenog na prethodnim nivoima, Psihijatrijska klinika prima na ispitivanje i lečenje:
- dijagnostički najkomplikovanije slučajeve psihotičnih, neurotskih i poremećaja ličnosti;
- terapijski rezistentne oblike mentalnih poremećaja koji se upućuju iz drugih ustanova na reegzaminaciju i terapijsku reviziju;
- poremećaja ličnosti za dijagnostiku i specifične oblike terapije (uključuju se granična stanja i psihoseksualne disfunkcije);
- specifične dijagnostičke tehnike (biološki markeri, patološka biohemija, tehnike vizuelizacije mozga CT, NMR, r CBF) primenjuju se u ovoj ustanovi.
Na Psihijatrijskoj klinici UKC primenjuju se u uslovima poliklinike, parcijalne i pune hospitalizacije i sledeće specifične psihoterapijske tehnike: transakcionalna analiza, psihodrama, sistemska terapija porodice, analitička psihoterapija.
U ovoj ustanovi obavljaju se i timske revizije ocena radne sposobnosti i sudskopsihijatrijska ispitivanja i ekspertize.
Psihijatrijska klinika Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu je stručno-metodološki centar za bolničku psihijatriju, sudsku psihijatriju, parcijalnu hospitalizaciju, ambulantno-polikliničku zaštitu mentalnog zdravlja (u saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje) i bolesti zavisnosti (u saradnji sa Centrom za narkomanije - Dedinje) i rehabilitaciju u psihijatriji.
DžIII. PODELA RADA U OBLASTI NEUROLOGIJE
Dom zdravlja - složeni oblik
Na nivou doma zdravlja - složeni oblik obavljaju se:
- Prvi pregled svih neuroloških bolesnika i konsultativni pregledi na zahtev drugih specijalista. Kontrolni pregledi hroničnih bolesnika već ispitivanih u bolnicama ili klinikama (cerebrovaskularne bolesti, epilepsija, neuromišićne bolesti, ekstrapiramidne bolesti, demencije, bolesnici operisani neurohirurški). Kontrola sprovođenja terapije i njenih efekata, posle hospitalizacije. Observacija i lečenje akutnih bolesnika od cerebrovaskularnih bolesti, radikularnih vertebrogenih oštećenja, lakših oblika epilepsije, neuromišićnih i ekstrapiramidnih oboljenja, glavobolja, demencija.
Nativna neuroradiološka ispitivanja uključujući specijalne snimke, osnovne laboratorijske analize krvi i urina, oftalmološki pregled.
Paravertebralne blokade, intratekalna aplikacija lekova.
Zdravstveni centar
Na ovom nivou hospitalizuju se teži oblici oboljenja sa potrebom sofisticirane terapije, nedovoljno definisani i dijagnostički nedovoljno jasni slučajevi zapaljenjskih, imunoloških ili ekspanzivnih neuroloških bolesti, nediferencirane kome, ekspertiza umereno složenih neuroloških slučajeva.
Obavljaju se:
- Šire laboratorijske analize, elektroforeza likvora* EEG sa poligrafijom standardno i snimanje u spavanju, EMG i elektroneurografija*, Dopler-sonografija magistralnih sudova vrata*, ehografija glave, mijelografija, cerebralna angiografija, gde ima neurohirurga.
Sprovodi se infuziona terapija, kupiranje status epileptikusa uvođenjem u anesteziju, lečenje teških bolesnika uz intenzivnu negu i osnovne elemente neuroreanimacije (podrazumeva se respirator).
Neurološka klinika u Kragujevcu
Zbrinjava teške slučajeve neuroloških bolesti navedenih u prethodnom nivou, obavlja dijagnostikovanje nedovoljno jasnih ili nejasnih neuroloških slučajeva, ekspertize komplikovanih neuroloških slučajeva.
Obavlja analize:
- Sediment likvora*, blink-refleks, evocirani potencijali (vizuelni, auditivni, somatosenzorni*), test fuzije treperave svetlosti, test provokacije pseudoepileptičnih nanografija*, karotidna angiografija (bolje: panangiografija), scintigrafija mozga, CT*, testovi na MG. Određivanje antiepileptika u krvi*.
Obavlja se:
- Imunosupresivna terapija, kompletna neuroreanimacija.
Neurološka klinika u Nišu
(Osim navedenog na prethodnim nivoima)
- Obavlja sva neurološka oboljenja sem najsloženijih. Složeni oblici miastenije gravis na timskom obradom do određivanja indikacije za timektomiju, sistemske endokrine i metaboličke bolesti sa neurološkim manifestacijama, složene zapaljenjske i toksične neurološke bolesti.
Obavlja analize:
- Izoelektrično fokusiranje, *elektrospinografija*, cera-funkcionalno ispitivanje auditivnog puta na nivou coliculus inferiora i proksimalno do kortikalnih akustičnih centara, kompleksno ispitivanje vidnog puta primenom VEP, mikroelektromiografija, EMG ispitivanje sfinktera, test superesije masetera**, funkcionalno ispitivanje refleksnog luka masetera**, određivanje neurotransmitera i njihovih metabolita u mokraći i likvoru, određivanje tricikličnih antidepresiva u krvi.
Sprovodi terapiju:
- Svi oblici afereze, primena novih i nedovoljno ispitanih lekova.
Neurološka klinika Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu je stručno metodološki centar za oblast neurologije. Osim navedenih usluga i postupaka kod prethodnih ustanova, Neurološka klinika UKC - Beograd obavlja i:
- Nejasne krize svesti, najsloženiji oblici epilepsije, klinički i terapijski najsloženiji oblici ekstrapiramidnih bolesti, najsloženije neuromišićne bolesti, složeni oblici miastenije gravis kod kojih je indikovana hirurška i imunosupresivna terapija, miastenična i holinergična kriza, bolesti izazvane spornim virusima, sistemske endokrine i metaboličke bolesti sa neurološkim manifestacijama, dijagnostički nejasne i raritetne neurološke bolesti, komplikovani neuropsihološki sindromi, ekspertize najsloženijih neuroloških bolesti, neurološke bolesti gde je neophodna kompletna neuroreanimacija, sve urgentne neurološke bolesti.
- Obavlja određivanje subsetova T limfocita i makrofaga u likvoru, izoelektrično fokusiranje likvora sa imunofiksacijom, određivanje proteina likvora nefelometrijom, kapilaroskopija, videomonitoring u dijagnostikovanju epilepsije, kognitivni evocirani potencijali, stimulacija korteksa, Luria-Nebraska neuropsihološki test, određivanje metaboliteta angiepileptika u krvi, mokraći i likvoru, cisternografija mozga gama kamerom, SPECT, rCFB, mijeloscintigrafija, sekvencijalna scintigrafija mozga, Njad test, EMG očnih mišića, poliEMG, NMR.
Sprovodi terapiju i putem:
- Epidularne blokade, svih oblika afereze, lečenje novim, nedovoljno ispitanim lekovima, kompletne neuroreanimacije, korigovanja metaboličkih bolesti specijalnim dijetama, lečenje distonija infiltracijom botulinus-toksinom.
DžIV. PODELA RADA U OBLASTI PEDIJATRIJE
Dom zdravlja
Bez obzira o kome se nivou doma zdravlja radi (bazični, razvijeni ili složeni) zdravstvena zaštita dece i omladine je jedinstvena i potpuna i obuhvata mere, aktivnosti i postupke u skladu sa specijalističkim i subspecijalističkim granama i u obliku i načinu kako je to predviđeno odlukom o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite i stručno metodološkim uputstvom. Sve usluge koje se pružaju na nivou doma zdravlja zasnivaju se na:
- incidenciji, prevalenciji i socijalno-epidemiološkom značaju bolesti i stanja,
- težini oboljenja,
- složenost neophodnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.
Osnovnu zdravstvenu delatnost - kao vanbolnički vid zdravstvene zaštite dece i omladine sprovode dečji i školski dispanzeri domova zdravlja. U organizacionom smislu imaju savetovališni i kurativni rad i u tom kontekstu sprovode mere primarne i sekundarne prevencije koje su iskazane u Odluci o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite.
Bolnička jedinica van sedišta zdravstvenog centra
Na ovom nivou formira se dečje odeljenje opšteg tipa koje u sadržaju rada obuhvata:
- lečenje dece sa poremećajima ishrane i hipovitaminozama (rahitis);
- lečenje dece sa oboljenjima kože (urtikarija, furunkuloza, perikuloza);
- lečenje feriprivnih anemija;
- lečenje akutnih respiratornih, nekomplikovanih infekcija;
- lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija gastrointestinalnog trakta;
- lečenje akutnih, nekomplikovanih infekcija mokraćnih puteva;
- lečenje nekomplikovanih febrilnih konvulzija;
- pružanje osnovnih mera reanimacije vitalno ugroženom detetu, priprema i obezbeđenje transporta do ustanove koja ima odeljenje pedijatrijske intenzivne nege.
Zdravstveni centar
Osim usluga koje se obavljaju na prethodnom nivou, u zdravstvenom centru pružaju se i usluge:
- lečenje akutnih i hroničnih infekcija organskih sistema i mobilnih stanja koje ne zahtevaju primenu visokospecijalizovanih dijagnostičnih i terapijskih postupaka,
- obezbeđivanje poluintenzivne nege u skladu sa medicinskim indikacijama.
Kliničko-bolnički centar, klinika, institut
Osim usluga prethodnih nivoa, obezbeđuju se i uslovi za obavljanje i pružanje zdravstvene zaštite i to:
- deci sa teškim i komplikovanim upalama disajnih organa i hroničnim konsekventnim bolesnicima;
- deci sa teškim urođenim bolestima nervnog sistema, težim bolestima koje nastaju kao posledica oštećenja nervnog sistema, sa intra kranijalnim procesima, sa povećanim pritiskom ili bez njega sa hereditarnim, degenerativnim, metaboličkim, autoimunim, imunodeficitarnim, vaskularnim oboljenjima, sa znacima oštećenja nervnog sistema, neopredeljenim encefalopatijama, konvulzijama sa tumorima centralnog nervnog sistema i epilepsijom;
- deci sa teškim formama alergijskih bolesti, sistematskim autoimunim bolestima, sa imunodeficitarnim (primarnim i sekundarnim) bolestima, sa teškim i nerazjašnjenim bolestima lokomotornog aparata, krvotoka i unutrašnjih organa (mezenhimopatija), sa urođenim smetnjama metabolizma aminokiselina, ugljenih hidrata lipida, sa hromosomskim aberacijama, sa naslednim bolestima, sa multipnim malformacijama;
- deci sa malapsorpcionim sindromima i drugim enteropatijama, čiji savremen tretman nije moguć u drugim zdravstvenim organizacijama, sa težim akutnim bakterijskim, virusnim i gljivičnim infekcijama digestivnog sistema, sa urođenim anomalijama digestivnog sistema, sa teškim trovanjima medikamentima, hemijskim i drugim materijama;
- deci sa hroničnim i recidivnim krvavljenjima iz digestivnog sistema, hepatotospelenomegalijama raznih izvora, bolestima jetre, sa hroničnom recidivantnom dijarejom neobjašnjivog uzroka, sa hroničnim i recidivantnim neobjašnjivim bolovima u trbuhu i sa oboljenjima gde je potrebna endemsko-biopsijska pretraga;
- deci sa teškim dijabetesom i drugim metaboličkim bolestima, sa bolestima endokrinih žlezda;
- deci sa urođenim srčanim manama i drugim bolestima krvotoka, naročito ona kod kojih su potrebni invazivni pregledi, posebno lečenje, odnosno pripreme za hirurške intervencije;
- deci kod kojih je potrebna specijalna laboratorijska i rengenološka i druga instrumentalna dijagnostika i multidisciplinarnom tretmanu raznih specijalista i subspecijalista;
- deci sa peripartalnim oštećenjima, infektivnim sindromima (neonatalna sepsa, dekompenzovana pneumonija, dijareje sa poremećenom unutrašnjom sredinom), sa neonatalnim prolongiranim ikterusom, fetopatijama, kongenitalnim anomalijama i poremećajem ishranjenosti teškog stepena;
- deci sa teškim oblicima neprikladne ishrane, specifične deficitarne bolesti, energetsko-proteinska podhranjenost, (Adipositas);
- deci sa nejasnom dijagnozom bubrežnih oboljenja, teškim hroničnim i recidivantnim oblicima pijelonefritisa, sa akutnim glomerulonefritisom koji ide sa uremijom i arterijskom hipertenzijom, sa subakutnim i hroničnim glomerulonefritisom, sa teškim formama nefrotskog (primarnog i sekundarnog) sindroma, sa akutnim i hroničnim i hroničnom renalnom insuficijencijom, sa oboljenjima gde je nužno složeno laboratorijsko-funkcionalno-urografsko-morfološko (biopsija bubrega) ispitivanje, sa oboljenjima tabularnog aparata;
- deci sa nejasnim i teškim oblicima urođenih anemija (hemoglobinopatija, enzimopatije, methemoglobulinemije, sferocitoze) i stepenim (autoimune, posthemoragijske, infektivne, nutritivne, anemije sa hemoragičnom dijastazom, diseminovana intravaskularna koagulacija, fibrinogenoliza, krvavljenje kod neinfektivnih oštećenja jetre, idiopatska trombocitopenija, robmostenija, vaskulopatija sa urođenim koagulopatijama (hemofilija, nedostatak ostalih činioca koagulacije) sa malignim hemopatijama (leukoze, Hodkin i non-Hodkin limfomi) i sa malignim solitarnim tumorima.
U kliničko-bolničkom centru Kragujevac obavlja se
- ispitivanje i lečenje donesene i nedonesene (u saradnji sa Zavodom za prevremeno rođenu decu, Beograd) novorođene dece,
- ispitivanje i lečenje bolesti pluća i disajnih puteva,
- ispitivanje i lečenje kardiovaskularnih oboljenja (bez invazivne dijagnostike),
- ispitivanje i lečenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva (bez hemodijalize),
- ispitivanje i lečenje bolesti organa za varenje i jetre,
- ispitivanje i lečenje hematoloških oboljenja,
- ispitivanje i lečenje bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem,
- ispitivanje i lečenje alergijskih poremećaja,
- ispitivanje i lečenje neuroloških oboljenja,
- ispitivanje i lečenje infekcija u dece,
- ispitivanje i lečenje dece sa ugroženim životnim funkcijama (sa respiratornom potporom).
U Kliničkom centru Niš, pored zdravstvenih usluga navedenih nivoa obezbeđuju se uslovi za pružanje zdravstvenih usluga u sledećim granama:
- ispitivanje i lečenje donesene i nedonesene (u saradnji sa Zavodom za prevremeno rođenu decu, Beograd) novorođene dece,
- ispitivanje i lečenje bolesti pluća i disajnih puteva (sa endoskopijom i biopsijom bronhia),
- ispitivanje i lečenje kardiovaskularnih oboljenja (sa ehodijagnostikom, bez invezivne dijagnostike),
- ispitivanje i lečenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva,
- ispitivanje i lečenje bolesti organa za varenje i jetre (sa endoskopijom i biopsijom gastrointestinalnog trakta i jetre),
- ispitivanje i lečenje hematoloških oboljenja,
- ispitivanje i lečenje onkoloških bolesti,
- ispitivanje i lečenje bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem,
- ispitivanje i lečenje neuroloških oboljenja (sa EEG dijagnostikom),
- ispitivanje i lečenje alergijskih i imunoloških poremećaja,
- ispitivanje i lečenje infekcija u dece,
- intenzivna nega (dijagnostička nega i lečenje) dece sa ugroženim životnim funkcijama (sa respiratornom potporom),
- citogenetska ispitivanja sa genetskim savetovalištem,
- laboratorija za kliničku biohemiju,
- laboratorija za kliničku hematologiju,
- pedijatrijska klinička radiologija,
- pedijatrijska klinička patologija.
U klinčkom centru za decu i omladinu (Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta SRS, Dečjoj klinici Medicinskog fakulteta i dr.), pored zdravstvenih usluga navedenih nivoa obezbeđuju se uslovi za pružanje još i sledećih zdravstvenih usluga:
- ispitivanje i lečenje novorođenčadi,
- ispitivanje i lečenje bolesti pluća i disajnih puteva (sa endoskopijom i biopsijom pluća i laboratorijom za ispitivanje plućnih funkcija),
- ispitivanje i lečenje kardiovaskularnih oboljenja (sa endoskopijom i biopsijom pluća i laboratorijom za ispitivanje plućnih funkcija),
- ispitivanje i lečenje kardiovaskularnih oboljenja (sa neinvazivnom i invazivnom dijagnostikom),
- ispitivanje i lečenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva (sa peritonealnom dijalizom),
- ispitivanje i lečenje bolesti organa za varenje i jetre (sa endoskopijom i biopsijom gastrointestinalnog trakta i jetre),
- ispitivanje i lečenje hematoloških i onkoloških bolesti (sa dnevnom bolnicom),
- ispitivanje i lečenje bolesti želuca sa unutrašnjim lučenjem,
- ispitivanje i lečenje neuroloških i mišićnih oboljenja (EEK i EMG dijagnostikom i biopsijom mišića i medicinsko-pedagoškim savetovalištem),
- ispitivanje i lečenje poremećaja metabolizma (sa genetskim skriningom),
- ispitivanje i lečenje alergijskih i imunoloških poremećaja,
- ispitivanje i lečenje infekcije u dece,
- pedijatrijsku intenzivnu negu (dijagnostika, nega i lečenje) (sa respiratornim centrom),
- ispitivanje i prevenciju genetskih poremećaja (sa citogenetskom i antenatalnom dijagnostikom i genetskim savetovalištem),
- za kliničku biohemiju sa radioizotopima,
- ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma,
- kliničku hematologiju,
- kliničku imunologiju,
- kliničku bakteriologiju,
- za intenzivnu negu (dijagnostika, nega i lečenje sa respiratornim centrom),
- za kliničku biohemiju,
- za radiologiju,
- za kliničku bakteriologiju.
Stručno-metodološke i doktrinarne kriterijume i uputstva Klinički centar za decu i omladinu Beograd ostvaruje putem prethodnog razmatranja i usvajanja stručno-metodoloških uputstava na svojim stručnim telima. Stručno-metodološki i doktrinarni kriterijum i uputstva konačno se utvrđuju u Republičkoj stručnoj komisiji za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine.
U pogledu konkretnih obaveza:
a) KBC Kragujevac vrši i sledeće poslove:
- pružanje stručne pomoći u oblasti pedijatrije,
- organizovanje i sprovođenje pojedinih oblika stručnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti pedijatrije prema zakonskim propisima,
- uvođenje novih metoda dijagnostike i lečenja u pedijatriji.
b) Klinički centar Niš vrši i sledeće poslove:
- pružanje stručne pomoći i sprovođenje nadzora nad stručnim radom u oblasti pedijatrije u Republici,
- pedijatrijsku kliničku radiologiju,
- pedijatrijsku kliničku patologiju,
- pedijatrijsku otorinolaringologiju,
- pedijatrijsku oftalmologiju,
- rad i organizaciju zdravstvene zaštite žena, dece i omladine.
U Kliničkom centru za decu i omladinu u Beogradu, pored navedenih zdravstvenih usluga obezbeđuju se uslovi za pružanje zdravstvenih usluga:
- za oboljenja novorođenčadi,
- za respiratorna oboljenja (ispitivanje uticaja aerozagađenja na respiratorne organe dece i produžno lečenje respiratornih oboljenja),
- za kardiologiju i reumatologiju (sa neinvazivnom i invazivnom dijagnostikom),
- za nefrologiju (sa Centrom za hemodijalizu i transplantaciju)
- za gastroenterologiju, nutritivne poremećaje i bolesti jetre (sa endoskopijom i biopsijom gastrointestinalnog trakta),
- za hematologiju (sa hematološkom laboratorijom),
- za onkologiju (sa imunološkom laboratorijom i dnevnom bolnicom),
- za endokrinologiju i dijabetes,
- za neurologiju i mišićna oboljenja (sa EEG dijagnostikom),
- za alergijske bolesti (sa imunološkom laboratorijom),
- za kliničku genetiku i urođene metaboličke poremećaje (sa citogenetskom laboratorijom i genetskim savetovalištem),
- organizovanje i sprovođenje svih oblika stručnih i naučnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti pedijatrije prema zakonskim propisima,
- uvođenje novih metoda dijagnostike i lečenja u pedijatriji,
- pružanje stručne pomoći i sprovođenje nadzora nad stručnim radom u oblasti pedijatrije u Republici,
- organizovanje i sprovođenje svih oblika stručnog i naučnog usavršavanja i specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti pedijatrije prema zakonskim propisima,
- uvođenje novih metoda dijagnostike i lečenja u pedijatriji,
- praćenje i unapređenje organizacije rada u oblasti pedijatrije u Republici.
DžV. PODELA RADA U OBLASTI PERINATALNE ZAŠTITE
Dom zdravlja
Prvi nivo perinatalne zdravstvene zaštite je dom zdravlja, u kome se obezbeđuju uslovi za korišćenje vanbolničke, odnosno osnovne zdravstvene zaštite. U tim uslovima rada organizuje se dispanzer za žene koji predstavlja specijalizovanu jedinicu doma zdravlja. U okviru dispanzera za žene organizovano je savetovalište za trudnice.
Na nivou doma zdravlja zdravstvenu zaštitu žena, novorođenčadi, dom zdravlja obezbeđuje i pruža iz okvira osnovne zdravstvene delatnosti i u skladu sa tim:
- prati i analizira zdravstveno stanje žena, novorođenčadi i predlaže mere za zaštitu i unapređenje njihovog zdravlja,
- prati i analizira higijenske prilike i uslove u radnoj sredini zaposlenih žena, kao i uslove stanovanja i ishrane u porodici i predlaže mere za poboljšanje ovih prilika, odnosno uslova,
- obezbeđuje i sprovodi sistematsku kontrolu: zdravstvenog stanja žena u toku trudnoće i posle porođaja (1) i rasta i razvoja novorođenčadi (2),
- sprovodi zdravstvenu zaštitu i mere na planiranju porodice i razvijanju humanitarnih odnosa među polovima.
Organizacione jedinice doma zdravlja za zdravstvenu zaštitu žena i dece u pogledu nivoa i metoda rada organizuju se i rade kao dispanzeri.
U okviru dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena, u svakom domu zdravlja organizovaće se, kao posebne jedinice, savetovališta za trudnice i planiranje porodice. U okviru dispanzera za zdravstvenu zaštitu dece, u svakom domu zdravlja organizovaće se, kao posebna jedinica, savetovalište za predškolsku decu u okviru koga će se pružati zdravstvena zaštita zdravoj novorođenoj deci.
U okviru dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena, odnosno savetovališta za planiranje porodice, organizuje se i obavlja savetovališni rad i zdravstvena zaštita u vezi sa:
- trudnoćom i porođajem,
- uzrocima i lečenjem steriliteta,
- poremećajima i oboljenjima juvenilnog doba,
- priprema za brak i starateljstvo,
- predbračnim i bračnim odnosima,
- sprečavanjem neželjene trudnoće.
Određene poslove i zadatke u zdravstvenoj zaštiti zaposlene žene, u toku generativnog doba, obavljaju zavodi za medicinu rada, u skladu sa udelom žena u ukupnom broju zaposlenih i planovima i programima.
Na ovom nivou kada postoje, uključena su vanbolnička porodilišta, gde se godišnje obavi do 500 porođaja. U ovim porodilištima, mogu se sprovoditi samo porođaji žena kod kojih ni u anamnezi ni u toku trudnoće nije otkriven ni jedan element koji bi mogao ukazivati na porođajni rizik po majku i novorođenče.
Sve trudnice sa rizikom po majku ili plod upućuju se u odgovarajuću zdravstvenu organizaciju.
Na ovom nivou se sprovodi prevencija hiperbilirubinemije, koriguju se metabolički poremećaji i leče površne i lokalizovane infekcije.
Bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra sprovode IIA nivo perinatalne zaštite.
Na ovom nivou, u slučaju kada indikacije od strane majke ili od strane ploda to zahtevaju, porođaj se može sprovesti i operativnim, abdominalnim putem.
U akušerskim odeljenjima hospitalizuju se, leče i porađaju žene i u ovim slučajevima:
- krvavljenje u trudnoći i anamnezi,
- EPH gestoze,
- patološki položaj ploda,
- prevremeni porođaji u anamnezi,
- višestruka trudnoća,
- patološki porođaj u anamnezi,
- druga patološka stanja u trudnoći.
Na ovom nivou se primenjuju dijagnostičke metode procene intrauterinog stanja ploda: amnioskopija, dozaža urinarnog izlučivanja hormona (po potrebi i mogućnostima), prepartalna i intrapartalna kardiotokografija i određivanje aktuelnog IDž iz prednjačećeg dela ploda u porođaju.
U okviru akušerske zaštite organizuje se:
- odgovarajuća neonatalna nega za zdravo novorođenče i dete telesne mase na rođenju preko 2200 grama,
- reanimacija u porođajnoj sali (sprovodi je neonatolog, pedijatar, akušer, anesteziolog),
- lečenje nepredviđenih komplikacija u dece i lakše ugrožene novorođenčadi,
- priprema ugroženog novorođenčeta za transport, po stabilizaciji vitalnih funkcija uz prethodni dogovor za prijem.
Sprovodi se prevencija hiperbilirubinemije, leče metabolički poremećaji i površine i lokalizovane infekcije.
Zdravstveni centar
IIB nivo perinatalne zdravstvene zaštite obezbeđuje se u zdravstvenim centrima.
Na ovom nivou, pored zadataka i obaveza predviđenih za prethodne nivoe obezbeđuju se i sprovode:
- amnioskopija, dozaža urinarnog izlučivanja hormona, prepartalna kardiotokografija, određivanje aktuelnog pH iz prednjačećeg dela ploda pri porođaju,
- primena ultrazvuka i prepartalne kardiotokografije sa oksitocinskim testom, određivanje kompletnih analiza fetalne krvi.
U bolničkim centrima ovog nivoa, organizuju se (posebna odeljenja odnosno odseci za neonatologiju):
- odgovarajuća neonatološka nega i za decu male telesne težine pri rođenju, po pravilu ne ispod 1500 g,
- odgovarajući nadzor ugrožene novorođenčadi i lečenje obolele novorođenčadi (blaži oblici RDS, nestabilizovane respiratorne funkcije i dr.),
- prevencija hiperbilirubinemija i korekcije metaboličkih poremećaja i lečenje površne i lokalizovane infekcije,
- eksangvinotransfuzija,
- reanimacija i nadzor kardiorespiratornih funkcija sistemom monitora.
U okviru ovih organizuje se rad za koordiniranje i obavljanje poslova iz zdravstvene zaštite iz oblasti planiranja porodice.
U zdravstvenim ustanovama ovog nivoa, organizuje se i obezbeđuje bolnička zdravstvena zaštita za najčešća i složenija oboljenja i stanja u oblasti ginekologije i patologije novorođenčadi, odojčadi i male dece.
KBC, klinika, KC, institut
III nivo perinatalne zaštite
Pored zadataka i obaveza za već navedene zdravstvene ustanove i nivoe, na ovom nivou obezbeđuje se potpuna i sveobuhvatna zdravstvena zaštita i za najsloženija i najređa oboljenja i stanja u oblasti ginekologije i perinatologije.
Ovu zdravstvenu zaštitu obezbeđuje i sprovodi Ginekološko akušerska klinika i Dečija klinika UKC Beograd, Ginekološko akušerska klinika "Narodni front" Beograd, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta SR Srbije Beograd, Zavod za prevremeno rođenu decu Beograd, Klinički centar Niš i Kliničko-bolnički centar Kragujevac.
Poseban zadatak porodilišta na ovom nivou je da može ukazati multidisciplinarnu specijalističku pomoć angažovanjem interniste, kardiologa, nefrologa, endokrinologa, kliničkog fiziologa, hirurga i drugih specijalista i to u svako vreme. Na ovom nivou se obezbeđuje intenzivna nega novorođenčadi za ugroženu novorođenčad sa indikacijama:
- novorođenče sa telesnom masom ispod 1500 grama na rođenju,
- novorođenče sa težim oštećenjima CNS (asfiksija, trauma i sl.),
- novorođenče sa kardio-respiratornom insuficijencijom,
- novorođenče sa čestim, ponavljanim, dugim apneama,
- novorođenče sa ARI (akutna renalna insuficijencija),
- novorođenče sa akutnom insuficijencijom nadbubrega,
- novorođenče sa anomalijama koje ga vitalno ugrožavaju,
- novorođenče kome je potrebna pre i postoperativna nega,
- ukoliko je indikovana EST,
- novorođenče sa teškom infekcijom (sepsa, meningitis, pneumonija, nekrotični enterokolitis, gastroenterokolitis, otitis, otoantritis i dr.),
- novorođenče sa težim poremećajima svesti,
- novorođenče sa dugotrajnim ili ponavljanim konvulzijama,
- novorođenče sa teškim hemoragičnim sindromom i teškim oblikom hematoloških oboljenja,
- novorođenče kome je neophodna umbilikalna kateterizacija i sl.
U okviru intenzivne nege novorođenčeta obavlja se:
1. Kontrola "sredine" i fizioloških, vitalnih funkcija:
- intenzivna nega i nadzor novorođenčadi,
- kontrola infekcije - izolacija,
- održavanje termičke neutralne okoline, potrebne vlažnosti i koncentracije kiseonika,
- praćenje respiracije,
- praćenje srčane akcije,
- kontrola krvnih pritisaka i dr.
2. Dijagnostički postupci:
- laboratorijska ispitivanja,
- radiološka ispitivanja,
- elektroradiografija,
- elektromiografija - polimiografija,
- različite funkcije (LP, suprapubična aspiracija urina, perifernih arterija i dr),
- umcilikalna kateterizacija,
- transiluminacija,
- primena UZ dijagnostike (pregled CNS, kardiovaskularnog sistema abdominalnih organa, merenja protoka krvi, pregled kukova i dr.).
3. Terapijski postupci:
- uključivanje intravenske infuzije, primena medikamentne terapije,
- korekcija vodenih acidobaznih, elektrolitnih, metaboličkih poremećaja,
- održavanje pH, PO2, pOO2 u granicama dozvoljenih vrednosti (čišćenje disajnih puteva, endotrahealna intubacija, manuelna ventilacija, orofaringealna intubacija, upotreba različitih respiratora i dr.),
- spoljna masaža srca, upotreba defibrilatora i dr.
DžVI. PODELA RADA U OBLASTI DERMATOVENEROLOGIJE
Bolnička zdravstvena zaštita sa jedinicama - odeljenjima za oblast dermatovenerologije, po pravilu, organizuje se u određenim bolnicama na nivou zdravstvenog centra, kao i u kliničko-bolničkom centru i klinikama.
U zdravstvenim centrima gde nema stacionarnih odeljenja (Vranje, Leskovac, Loznica, Kraljevo, Novi Pazar, Pirot, Prokuplje, Smederevo, Šabac) postoji specijalistička služba koja u svom radu obuhvata: kliničku dermatološku obradu bolesnika, pregled na Tger. pall. na mikroskopu sa tamnim poljem, mikroskopsku dijagnostiku gonorrhoeae mikroskopsku dijagnostiku Sagcorptes scabies, uzimanje materijala za parazitološka ispitivanja, obradu piogenih procesa na koži, incizije, elektrokoagulaciju, ekskohleaciju, epilaciju, krioterapiju, infiltraciju, obradu gljivičnih bolesti kože.
U zdravstvenim centrima sa jedinicom odeljenjem obavljaju se sve usluge navedene na prethodnom nivou, kao i: mikroskopska i kulturelna bakteriološka dijagnostika, mikroskopska i kulturelna mikološka dijagnostika, dokazivanje artropoda, uzimanje biopsija za histopatološku analizu, izvođenje tuberkularnih testova, intradermalno alergološko testiranje, izvođenje ratch testova, mikroskopski pregled na Trichimonas vaginallis, izvođenje klasičnih seroloških funkcija na sifilis, ekspizije, zračenje UV i I.R. zracima i dermatokozmetologija.
Dermatovenerološka klinika UKC Beograd i KC Niš, osim navedenih obavljaju i sledeće:
- timsku kliničku dijagnostiku i terapiju teških i retkih dermatoza i sindroma, multidisciplinarnu dijagnostiku i terapiju retkih oboljenja i teških oboljenja dece, pružanje intenzivne nege kod teških dermatoloških stanja, svetlosnu dermatohistopatološku dijagnostiku, histopatološko ispitivanje polutankim rezovima, elektronsku mikroskopiju, enzimohistohemijsku dijagnostiku, Patch testiranje standardnim i ciljanim baterijama, izvođenje id. prick i sarifikacionih testova, dijagnostiku profesionalnih dermatoza, izvođenje Photo i Photo patch testa, Patch testiranje sa abrazijom, Tzank-ov test, imunofluorescentno ispitivanje tkivnih i cirkulirajućih antitela, imunoenzimska ispitivanja autoimunih procesa, dijagnostiku LE ćelija, Enzimocitohemijsku dijagnostiku, nativnu i kulturelnu identifikaciju gljivica, dijagnostiku gljivica Njoodovom svetlošću, identifikaciju kvasnica, utvrđivanje rezistencije na fungicide, složeniju mikološku identifikaciju dermatofita, ispitivanje sistematskih mikoza. Band metoda dokazivanja gljivica, oscilografiju i oscilometriju, kapilaroskopiju, diferencirano UV zračenje, dijatermiju, PUVA zračenje, primenu ultrazvuka u terapijske svrhe, terapiju laserom, Joanpoforeza, lečenje benignih i malignih tumora kože, mekim Ro zracima, dijametriju, primenu savremenih metoda u korekciji neestetskih fizioloških i patoloških stanja kože, mikroskopsku dijagnostiku lajšmanije, trihogram, dijagnostiku Sezarjevih ćelija, izvođenje specifičnih seroloških reakcija na sifilis, identifikaciju uzročnika negonoroičnih uretritisa, epidemiološka ispitivanja, plazmo forezu kod peufigus vulgaris-a.
Stručno-metodološki centar za oblast demartovenerologije je klinika za dermatovenerologiju UKC-Beograd.
DžVII. PODELA RADA U OBLASTI INFEKTIVNIH BOLESTI
Infektološka odeljenja na nivou zdravstvenog centra
A. Dijagnostički postupci
1. Specijalistički pregled lekara specijaliste - infektola.
2. Uzimanje materijala za osnovnu bakteriološku, parazitološku i mikološku analizu:
a) hemokultura
b) urinokultura
v) brisevi:
- ždrela
- nosa
- analnog predela
- vagine
- rana i drugih kožnih promena
- drugih lezija
g) stolica
d) likvor
đ) ispljuvak
3. Citološki pregledi vezani za opštu infektološku dijagnostiku:
a) krvna slika
b) likvor
v) pleuralni i abdominalni punktat
g) uretralni sekret
d) drugih materijala
3a. Osnovna biohemijska dijagnostika krvi, urina, likvora, eksudata i transudata.
4. Rektalni tuše s ano i rektoskopijom.
5. Lumbalna, pleuralna i abdominalna punkcija.
6. Dijagnostička kateterizacija mokraćne bešike
7. Rentgen dijagnostika:
- Skopija i grafija pluća sa tomografijom
- Nativni snimak abdomena
8. EKG
9. Dopunski dijagnostički postupci iz domena infektivnih bolesti koji se vrši u saradnji sa drugim specijalistima
a) Rentgen - dijagnostika:
- grafija paranazalnih šupljina
- kontrastna snimanja gastrointestinalnog i urinarnog trakta
- teleradiografija srca
- snimanje koštano-zglobnih struktura
b) punkcija i pregled koštane srži i limfne žlezde
v) otoskopija sa dopunskom ORL dijagnostikom
g) EEG
d) pregled očnog dna i prednjeg očnog segmenta
đ) funkcionalna dijagnostika disanja
e) dopunska endoskopska ispitivanja - gastrointestinalnog trakta
ž) ehosonografska ispitivanja.
B. Terapijski postupci
1. Izbor adekvatne etiološke terapije i njeno sprovođenje
a) antibiotska
b) antivirusna
v) antiparazitarna
g) antimikotična
2. Kliničko i laboratorijsko praćenje primenjene terapije.
3. Izbor i sprovođenje simptomatske terapije:
a) rehidracija
b) korekcija elektrolitskih i acidobaznih poremećaja
v) oksigenoterapija
g) primena nazogastrične sonde
d) terapijska kateterizacija mokraćne bešike
đ) terapijska primena raznih sredstava u vidu klizme
e) obezbeđenje produžene intravenske rehidracije, terapije i realimentacije (endovenski kateteri i sl.)
ž) urgentni reanimacioni postupci:
- veštačko disanje
- spoljna masaža srca
- obezbeđenje prolaznosti disajnih puteva
- druge urgentne reanimacione mere
z) druge neophodne terapijske mere u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti.
4. Izbor i sprovođenje odgovarajućeg dijetetskog režima:
a) u zavisnosti od kalorijske i hranljive vrednosti hrane i potreba organizma
b) u zavisnosti od aktuelne infektivne bolesti
v) odrediti način i ritam unošenja hrane.
Institut za infektivne i tropske bolesti U KC Beograd je stručno metodološki centar za ovu oblast. Institut obavlja sledeće postupke:
A. Dijagnostički postupci
Svi koji su predviđeni za infektološka odeljenja u bolnicama međuopštinskog nivoa, sa dodatkom:
1. Postavljanje definitivne bakteriološke, virusološke, parazitološke i mikološke dijagnoze.
2. Klinička i laboratorijska dijagnostika oportunističkih infekcija (SIDA/AIDS).
3. Bronhoskopija i endotrahealno uzimanje materijala za pregled.
4. Određivanje centralnog venskog pritiska, punkcija arterija i analiza gasova u arterijskoj krvi.
5. Dijagnostika gastrintestinalnog trakta:
a) ezofago-gastroskopija
b) kolonoskopija
v) laparoskopija
g) slepa i ciljana punkcija jetre
d) hemijska, enzimološka i citološka analiza stolice.
6. Klinička i druga (mikrobiološka i serološka) dijagnostika tropskih i drugih importovanih bolesti.
7. Dijagnostika imunoloških poremećaja vezanih za infekcije.
8. Proširena biohemijska dijagnostika krvi, urina, likvora, eksudata, transudata.
9. Dopunske visokospecijalizovane dijagnostičke procedure u saradnji sa drugim specijalnostima.
10. Ispitivanje i uvođenje novih dijagnostičkih metoda.
B. Terapijski postupci
Svi koji su predviđeni kod infekt. od međuopštinskog nivoa sa dodatkom:
1. Ispitivanje i uvođenje u terapiju najnovijih medikamentnih sredstava (antibiotskih, antivirusnih, antiparazitarnih, a kotičnih).
2. Ispitivanje i uvođenje u kliničku primenu drugih novih terapijskih postupaka.
3. Intubacija, traheotomija, endotrahealna ventilacija.
4. Primena DC šoka i drugih reanimacionih postupaka.
5. Lečenje oportunističkih infekcija i stanja poremećaja imuniteta nastalih na bazi infekcija (SIDA/AIDS i sl.)
6. Primena multidisciplinarnih postupaka u lečenju komplikovanih infektivnih bolesti.
7. Lečenje tropskih i drugih importovanih infektivnih bolesti.
DžVIII. PODELA RADA U OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
Oblast fizikalne medicine i opšte rehabilitacije organizuje se u složenom obliku doma zdravlja i to u slučaju kada na teritoriji opštine odnosno područja za koje dom zdravlja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu, ne postoji druga zdravstvena organizacija koja obavlja tu delatnost iz fizikalne medicine i opšte rehabilitacije.
Služba opšte rehabilitacije i fizikalne medicine na nivou doma zdravlja nema posebno organizovanu laboratoriju i druge dijagnostičke celine, za ove potrebe koristi već formirane službe u okviru doma zdravlja.
Po pravilu služba RH doma zdravlja koristi i obezbeđuje konsultante za kardiologiju, psihologa i socijalnog radnika, patronažne sestre i dr. i to iz drugih službi doma zdravlja ili iz drugih organizacija. Prema mogućnosti službe za fizikalnu medicinu i RH doma zdravlja organizuje i kućnu rehabilitaciju.
U delokrugu rada primenjuje metod primarne, sekundarne i tercijalne prevencije.
Lekar fizijatar u domu zdravlja obavlja specijalističke fizijatrijske preglede. Fizioterapeuti obavljaju usluge iz oblasti fototerapije, termoterapije, elektroterapije, sonoterapije, kineziterapije a prema mogućnostima i lokalne hidroterapije.
Na nivou zdravstvenog centra, prema Planu razvoja zdravstvenih ustanova (Valjevo, Kragujevac, Leskovac, Niš, Smederevo, Užice, Ćuprija, Čačak) organizuje se jedinica (odeljenje) za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa organizovanom ambulantno-polikliničkom službom za opštu rehabilitaciju. U specijalnim bolnicama, klinikama, institutima i zdravstvenim centrima, gde se ne formira odeljenje obavezno se formira služba, sa odgovarajućim profilom stručnog kadra, koja obavlja (ranu rehabilitaciju) kod svih bolesnika u okviru stacionarnog lečenja.
U okviru zdravstvenog centra (odeljenje - služba) obavlja se sledeće:
1. sprovodi fizikalnu terapiju i rehabilitaciju povređenih, obolelih i lica sa kongenitalnim manama sa posebnim naglaskom na poslove rane rehabilitacije,
2. koristi u radu kineziterapiju, hidroterapiju, mehanoterapiju, površnu i duboku elektro i termoterapiju,
3. sprovodi elektro dijagnostiku, sprovodi polikliničku, hospitalnu i specijalističko-konsultativnu rehabilitaciju,
4. daje mišljenje o upućivanju u visokodiferencirane i specijalizovane ustanove za rehabilitaciju.
Specijalizovani zavodi i RH-centri obavljaju specijalizovanu rehabilitaciju za decu, omladinu i odrasle za oblasti za koje su prema planu razvoja zdravstvenih ustanova određene.
Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije i Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Niškoj Banji organizuju poslove rane sekundarne i tercijarne rehabilitacije kroz ambulantno-konsultativnu i stacionarnu rehabilitaciju, uz primenu najsavremenijih postupaka lečenja i korišćenja multidisciplinarnog pristupa i timskog rada.
Izrađuju stručno-metodološke doktrine rane rehabilitacije povređenih, obolelih i lica sa kongenitalnim manama - dece i odraslih.
Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SR Srbije Beograd je stručno-metodološki centar Republike.
Osim poslova predviđenih za prethodne nivoe Instituti u Nišu i Beogradu obavljaju:
- ambulantnu i stacionarnu habilitaciju i rehabilitaciju povređenih, obolelih i lica sa kongenitalnim manama (dece i odraslih) iz oblasti neurologije i neurohirurgije, ortopedije i traumatologije, reumatologije i internih bolesti uz primenu multidisciplinarnog i timskog rada korišćenjem najsavremenijih metoda funkcionalne dijagnostike i lečenja, a posebno poslove:
- sistematskog praćenja stanja u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
- ispitivanje metoda i primene mera ranog otkrivanja oboljenja, lečenja i rehabilitacije,
- predlaganja i sprovođenja mera za unapređenje rehabilitacije,
- pružanja stručno-medicinske pomoći,
- organizovanja i učestvovanja u izgrađivanju i sprovođenju stručno medicinskih doktrinarnih rešenja,
- učešće u dodiplomskim i poslediplomskim studijama viših škola i fakulteta zdravstvene struke,
- stručnog usavršavanja medicinskih zdravstvenih radnika i stručnih saradnika,
- naučnoistraživačkog rada u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.
DžIDž. PODELA RADA U OBLASTI NEUROHIRURGIJE
Specijalističko konsultativna zaštita i lečenje za oblast neurohirurgije obavlja se na nivou od šireg značaja za Republiku.
U kliničko-bolničkim centrima Kragujevac, Zvezdara - Beograd i Zemun obavljaće se sledeće:
KBC Kragujevac - kao i KBC Zvezdara, obavljaće manji broj neurohirurških intervencija: obrada KCP, intervencije na kičmenom stubu - diskus hernije, tumori kičme i manji broj tumora mozga.
Klinika u Nišu i KBC Zemun - obavljaju sve oblike neurohirurških aktivnosti izuzev stereotoksičnih operacija, endonazalnih operacija tumora hipofize, baj-pas operacija na krvnim sudovima mozga, embolizacija vaskularnih endokranijalnih malformacija
- aneurizmi, angioma, implantacija radioaktivnih preparata u ciste intrakranijalnih procesa - branhi Kiri terapija.
Izuzete operacije iz KBC Niš i KBC Zemun - intervencije kao i druge, uz najsavremeniju dijagnostiku sa NMR aparatom obavljaju se jedino u Neurohirurškoj klinici UKC Beograd.
Hirurgiju epilepsije obavljaju Neurohirurška klinika UKC Beograd i KBC Zemun koji obavlja i ispitivanje somatosenzornih, vizuelnih i evociranih potencijalno moždanog stabla preoperativno u toku intervencije i postoperativno. Stručno-metodološki centar za oblast neurohirurgije je Klinika za neurohirurgiju UKC Beograd.
DžDž. PODELA RADA U OBLASTI KARDIOVASKULARNE HIRURGIJE
Dom zdravlja, zavod
Na nivou složenog doma zdravlja i u zavodima za medicinu rada formira se specijalističko konsultativna služba (dispanzer). Na ovom nivou obavljaju se specijalistički pregledi, reinvazivna dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova i dijagnostika cerebrovaskularnih oboljenja, kontrola lečenih - operisanih u bolnici kao i konzervativna terapija.
Zdravstveni centar
Na ovom nivou se formiraju kardiološke jedinice - odeljenja. Osim zdravstvenih centara na ovom nivou su još i KC Niš i KBC Kragujevac, KBC Zemun i KBC Zvezdara. Osim usluga na nivou doma zdravlja, na ovom nivou se, po pravilu, obavlja još i invazivna dijagnostika, hitna hirurgija na arteriovenskom sistemu, selektivna hirurgija perifernih arterija i vena.
Institut za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Beograd i Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju "Dedinje"
Osim navedenih usluga na prethodnim nivoima samo na ovom nivou se obavljaju rekonstruktivne operacije i intervencije, resekcije na krvnim sudovima i srcu i limfnom sistemu, određene pejs mejker hirurške intervencije, implantacije, odčepljenja i suženja krvnih sudova, kateterizacije, ampulacije i druge visoko specijalizovane intervencije u uslovima EKK.
Stručno-metodološki i edukativni centar za oblast kardiovaskularne hirurgije je Institut za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Beograd.
DžDžI. PODELA RADA U OBLASTI DIGESTIVNE HIRURGIJE
Bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra obavljaju:
- apendektomija
- herniektomije ingvinalne i femoralne
- postoperativne, ventralne, umbilikalne, slobodne i inkarcerirane sa i bez resekcija creva herniektomije
- rešavanje ileusa sa ili bez resekcije creva
- selektivna resekcija tankog creva
- gastroenteroanastomoza
- piloroplastika
- splenektomija zbog traume
- jejunostomija
- ileostomija
- adhezioliza
- transabdominalna trunkalna vagotomija
- laterolateralne anastomoze tankog creva
- ileotransverzokolostomija
- desna kolektomija
- sutura perforat. ulkusa
- gastrostomija i sutura krvnog suda
- ekscizija ulkusa (Balfur)
- resekcija želuca Bilrot I i resekcija želuca Bilrot II
- holedohoduodenoanastomoza
- akutni abdomen
- gastrostomije
- jejunostomije
- zbrinjavanje manjih povreda jetre
- hirurška bioterapija tumora jetre
- holecistostomija
- holecistektomija
- holedohoduodenostomija i holedohojejunostomijia
- drenaže apscesa burze omentuma
- zbrinjavanje manjih povreda
- jednostavne izolovane povrede (sutura) kolona
- benigni tumori kolona - ekscizija i sutura
- kolostoma dekompresivne i derivacione - formiranje i zatvaranje
- cekostoma
- derivacije - latero-latero anastomoze
- eksteriorizacija sigme
- vađenje stranog tela iz ampule - transanalno
- strana tela - abdominalno
- fisura ani bočna sfinkterotomija
- fistule - jednostavne (niske, intersinkterične)
- perianalni kondilomi
- analni papilomi - hipertrofične papile
- perianalni apscesi
- sinus pilonidalni - jednostavan.
Zdravstveni centri, uključujući Medicinski fakultet u Nišu i Medicinski fakultet u Kragujevcu, kao i kliničko-bolničke centre u Beogradu: KBC "Zvezdara", KBC "Zemun" i KBC "Bežanijska kosa" obavljaju sve operacije predviđene za bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra, kao i:
- recidivne hernije
- adhezivni postoperativni ileus
- benigni tumori želuca
- tumori tankog creva
- ductus omphalentericus i urachus persistens
- Mekelov divertikulum
- opsežne rezekcije tankog creva
- duplikature creva
- mehenterijalne ciste i tumori
- lokalizovana Kronova bolest
- splenektomije u manje rizičnim internističkim oboljenjima
- penetrantni hronični ulkus
- selektivna vagotomija sa piloroplastikom i anterektomijom
- visoka resekcija želuca zbog malignih oboljenja antruma i korpusa
- reintervencije kojima se u abdominalnoj hirurgiji vrši neposredno uklanjanje životne opasnosti (rešavanje krvavljenja, iluesa i perforacija) jednostavni ehinokokus, abdominalni tumori koji ne zahtevaju više organa
- operacije nekomplikovanog apscesa jetre
- operacije nekomplikovanog ehinokokusa jetre
- ekscizije manjih tumora blizu ivica jetre
- drenažne operacije kod akutnog pankreatitisa
- operacije kod nekomplikovanih cisti
- hirurške drenaže apscesa jetre velikih, višestrukih i komplikovanih
- operacije kod nekomplikovanih cisti jetre
- biliodigestivne anastomoze
- transduodenalna sfinkterotomija
- hemikolektomije
- resekcija po Hartmanu
- resekcija po Diksonu
- amputacije po Majlsu
- Prolaps - abdominalno
- tumor - pristup po Jork-Masonu
- perirektalni apscesi
- povrede rektuma
- polipi (vilozni adenom) transanalno
- hemoroidi
- sinus pilondalni - komplikovan, recidivni
- povrede sa i bez lezije sfinktera.
Univerzitetski klinički centar u Beogradu, osim usluga predviđenih za prethodne nivoe, obavlja i:
- manje atipične resekcije jetre
- proste nekrektomije kod akutnog pankreatitisa
- palijativne operacije kod karcinoma pankreasa, holedohojejunostomije, holecistojejunostomije i gastrojejunostomije
- zbrinjavanje težih povreda jetre
- operacije ehinokokusa jetre komplikovanih i višestrukih
- veće atipične resekcije jetre
- leva lobektomija jetre
- komplikovana holedoholitijaza
- zbrinjavanje nekomplikovanih povreda žučnih vodova
- drenaže kod akutnog pankreatita
- opsežnije nekrektomije kod akutnog pankreatita
- drenaže abscesa i zagnojenih cisti pankreasa
- distalna pankreatktomija
- zbrinjavanje težih povreda repa i tela pankreasa
- unutrašnje anastomoze kod cisti pankreasa
- palijativne operacije kod neresektabilnih tumora
- ulkusna bolest sa kolizijom bilijarnih puteva
- infrabulburni ulkus
- recidivna ulkusna bolest
- sumnja na Zolinger-Elison
- ulkusna bolest u sklopu endokrinopazije
- supraselektivna vagotomija sa funkcionalnim i intraoperativnim testiranjem
- gastrokolične fistule
- stres ulkus
- distalna subtotalna gastrektomija sa sistematskom limfadenektomijom
- totalna gastrektomija sa radikalnom limfadenektomijom
- veći benigni tumori
- tumori duodenuma
- divertikulumi duodenuma
- divertikulumi tankog creva
- ishemični sindrom tankih creva
- plastični peritonitis posle više operacija
- Kronova bolest sa multipnim lokalizacijama
- abscesima i unutrašnjim fistulama
- recidivna Kronova bolest
- sindrom kratkog creva
- operacija zbog morbidne gojaznosti
- operacije zbog komplikacija endoskopskih metoda
- kombinovane endoskopsko-hirurške operacije (intraoperativna endoskopija)
- karcinomi digestivnog trakta multipne lokalizacije
- kongenitalne anomalije duodenopankreasne regije
- unutrašnje i spoljne fistule tankog creva
- crevne stome urađene kao hitne intervencije na nepovoljnom mestu
- splenektomije kod rizičnih hematoloških bolesnika
- staging laparatomija i limfadenektomija kod Hodkiginove bolesti
- tumori retroperitoneuma
- abdominalni tumori sa zahvatanjem krvnih sudova i više organa
- multipna intraabdominalna lokalizacija ehinokoze
- recidivni ehinokok
- maligna oboljenja sa soligatnim hepatičnim metastazama
- tumori koji zahtevaju tretman po određenom protokolu
- sve reoperacije
- sve reintervencije i sve korektivne operacije
- intervencije kod bolesnika sa složenijim rizikom usled udruženih oboljenja drugih organa
- zbrinjavanje teških povreda jetre
- zbrinjavanje centralnog hematoma
- zbrinjavanje hemofilije
- opsežne resekcije (segmentektomije i lobektomije i proširene lobektomije) kod tumora jetre
- operacije kod uređene atrezije žučnih vodova
- operacije kod komplikovanih i višestrukih abscesa
- operacije komplikovanih ehinokokusa jetre
- operacije kod uređenih cisti holedohusa
- operacije kod sklerozirajućeg holangitisa
- recidivna holedoholitijaza
- intrahepatična litijaza
- rekonstrukcija benignih stenoza žučnih vodova
- radikalne operacije kod tumora žučnih vodova
- sve reoperacije na žučnim putevima
- zbrinjavanje složenih povreda, naročito povreda glave pankreasa sa ili bez povreda duodenuma
- opsežne nekrektomije kod ak. nektorizirajućeg pankreatitisa
- nekrektomija kod retroperitonealne masne nektoze u toku akutnog pankreatitisa
- operacije ciste glave pankreasa
- operacije kod dezinervacije papile Vateri
- operacije kod aneurizme a. hepatiticae, a. lienalis i a. gastroduodenalis - ekscizije benignih tumora pankreasa
- transduodenalna ekscizija tumora papile
- pankreatikolitijaza
- radikalne operacije kod karcinoma pankreasa (cefalična duodenopankreatektomija, totalna pankreatektomija, ekscizija većih tumora)
- operacija insulinoma pankreasa i dr. endokrinih tumora
- virsungojejunostomija po Puestonj, Divadlu i Smitu - resekcione operacije kod hroničnog pankreatitisa
- operacije kod apudoma
- totalna kolektomija
- proktokolektomija
- sve reintervencije u koloproktologiji
- amputacije po Parksu
- Pull-out operacije
- "Stapler" anastomoze
- fistule rektuma sa okolnim organima
- prolaps rektuma - spoljni pristup
- retrorektalni tumori
- rekonstrukcije sfinktera
- fistule - visoke i komplikovane
- anaplastika - strikture
- analni karcinom
- piloanalni sinus (recidiv) dermatoplastike.
Institut za bolesti digestivnog sistema UKC Beograd, kao stručno metodološki Centar za ovu oblast obavlja osim napred navedenog i hirurgiju jednjaka u Centru za hirurgiju jednjaka SR Srbije:
- ekstirpacija kongenitalnih cisti i benignih tumora jednjaka
- ezofagokardiotomija i antirefluks procedura kod ahalazija
- krikofaringealna miotomija i divertikulektomija kod faringoezofagealnog divertikula
- antireluks procedure (Nissen, Belsey, NiP i dr.) kod hijatus hernija sa neuspešno medikalno lečenim refluks ezofagitisom
- anastomske repozicije i fiksacije želuca kod pareaezofagealnih hernija
- ponovne operacije posle Hilerove metode
- Kolis-Nilsenova procedura kod peptičnih stenoza
- resekcija i rekonstrukcija distalnog jednjaka po Merendinou
- konverzija V1 i V2 u Roudž "enY" anastomoza sa vagotomijom
- sutura perforacije jednjaka sa pojačanjem pleuralnog režnja po Grilou
- zatvaranje benignih ezofago-respiratornih fisgula
- sve rekonstrukcije jednjaka kod benignih stenoza (retrosternalne transmedijalne)
- operativna ekstrakcija stranog tela iz jednjaka
- transhijatalne i transtorakalne ezofagektomije kod benignih stenoza
- esp-jagectp oka sa soste, atslp, čo, fademeitp, okp, lpd malignih tumora po Akiyama-i
- faringo-laringo ezofagektomija sa totalnom rekonstrukcijom tumora hipofarinksa
- transekcija i devaskularizacija jednjaka kod krvarećih variksa po Sugiura-u
- transezofagealna ligatura variksa po Lintonu
- distalna ezofagektomija O totalna gastrektomija sa sistematskom linfadenektomijom kod karcinoma kardije
- implantacije endoezofagealnih proteza
- konverzija anterorakalne jejunoptastije u retrosternalnu
- sve reoperacije u oblasti hirurgije jednjaka.
DžDžII. PODELA RADA U OBLASTI UROLOGIJE
Dom zdravlja
Na nivou složenog oblika doma zdravlja (preko 50.000 stanovnika) zdravstveni centar organizuje specijalističko-konsultativnu službu za potrebe domova zdravlja sa njene teritorije gde za to postoje odgovarajući uslovi.
Domovi zdravlja bi trebalo da budu tako opremljeni da su u stanju, da kompletno obrade bolesnika na ovom nivou urološke službe. To podrazumeva: klinički pregled, laboratorijsku obradu, Ro ispitivanja (nativni snimak, IVP sa rescedentnom cistografijom), eksplorativnu cistoskopiju.
Ovako koncipirana organizacija urološke službe na nivou doma zdravlja obavezivala bi ovu službu da sve urološke bolesnike kompletno obradi, pre nego što oni budu upućeni u stacionarnu urološku ustanovu ili urološkoj instituciji višeg ranga u cilju konsultativnog pregleda, gde bi se vršili samo dopunski pregledi koji ne mogu da se izvedu na nivou doma zdravlja, jer zahtevaju posedovanje specijalne aparature ili opservaciju bolesnika nakon obavljenih dijagnostičkih procedura.
Zdravstveni centar
Domen dijagnostičkih postupaka: pored postupaka navedenih kod domova zdravlja, urološka služba na nivou zdravstvenog centra obavlja kompletnu endoskopsku dijagnostiku (cistoskopija, uretrocistoskopija) sa uzimanjem materijala za biopsiju, te složeniju Ro-dijagnostiku (retrogradna pijelografija odnosno ureteropijelografija po Chevass-y). Pored toga, vršila bi se i biopsija sumnjivih promena na penisu radi HP analize.
Domen hirurškog rada: frenulotomija, cirkumcizija, dorzalna incizija prepucijuma (parafimoza), EKT polipa uretre, EKT kondiloma na glansu i prepuciju operacije hidrocele, varikocele, ciste epididima, ekstirpacije ateroma skrotoma, detorzija i fiksacija testisa, orhiektomija zbog benignih oboljenja testisa, zbrinjavanje povreda intraskrotalnih organa, urgentna cistostomija, troakar-cistostomija (klasična iliCYstofih), cistolitotomija, pijelolitotomija, lumbalna ureterolitotomija, lakše nefrektomije, otvorena prostatektomija (uz striktnu indikaciju).
Na nivou zdravstvenog centra i u Beogradu kliničko-bolnički centri: "Zvezdara", "Dedinje", "Bežanijska Kosa", "Zemun" principijelno bi se izvodile urohirurške operacije srednjeg stepena težine, transuretralni hirurški zahvati (TUR prostate, vrata bešike i tumora mokraćne bešike), elektrohidraulična litotropsija kamena mokraćne bešike (URAT), perkutana nefrostomija (PCN), perkutana nefrolitolaksija (PNL), radikalna orhiektomija, nefrolitotomija, nefroureterektomija (u indiciranim slučajevima), plastika ureteropijeličnog vrata, teže nefrektomije, ureterocistoneostomija, ureterolitotomija (uključujući ilijačnu i pelvičnu), incizija periuretralne flegmone i abscesa s drenažom i cistostomijom ablacija polipa uretre kod žena, ablacija tumora bešike reg cysto stomiam, incizija i drenaža perinefritičnog apscesa (per lumbotomjam), parcijalna amputacija penisa zbog karcino antirefluks-operacije, orhidopeksija kod ingvinalnog kriptorhizma, operacije zbog stresa inkontinencije urina (primarni rad), zbrinjavanje povreda bubrega i bešike, ekstrakcija kamena uretera raznim omčama (Zeiss, Dormia i sl.), biopsija testisa kod steriliteta, operacije kod bolesnika sa renalnom insuficijencijom (ako postoji obezbeđena hemodijaliza).
KBC Niš i KBC Kragujevac
Pored operativnih zahvata na nivou zdravstvenog centra pri Urološkoj klinici u Nišu i Zavodu za bubrežne bolesti u Kragujevcu, radili bi se sledeći operativni zahvati: zatvaranje veziko vaginalnih fistula, pannefrektomija, operacije na solitarnom bubregu, operacije na anomaličnim bubrezima, ureterokutaneo stomija (samo u svrhu derivacije urina), ureterovaginalne fistule, ekstrakorporalna litotripsija udarnim talasima (ESNjL - Niš), ureterorenoskopija, standardni vaskularni pristupi u svrhu hemodijalize, nefrektomija kod kadaveričnog donora u svrhu transplantacije, divertikulektomija.
Institut za urologiju i nefrologiju UKC Beograd
Na ovom nivou pored napred navedenih intervencija, treba da se izvode operativni zahvati koji spadaju u kategoriju najtežih urohirurških zahvata i ređi hirurški zahvati iz oblasti urologije: totalna radikalna cistektomija sa svim vrstama derivacije urina (uključujući i puš-metode), radikalna nefroktomija kod tumora bubrežnog parenhima, radikalna prostektomija retroperitoenalna limfadenektomija kod neseminomatoznih tumora testisa, operacije kod retroperitonealne fibroze (M. Ormond), tercijalne operacije na organima urogenitalnog trakta, operacije kod impotencije i steriliteta, implantacije artericijelnog sfinktera, mikrohirurški zahvati u urologiji, hirurgija koraliformne kalkuloze, ureterokalikoanastomoze, konzervirajuće operacije kod tumora kanalikularnog sistema, recidivirajuća stres inkontinencija, teški vaskularni pristupi u svrhu hemodijalize (uključujući implantaciju vaskularnih proteza) operativni zahvati kod renovaskularne hipertenzije, hirurški zahvati kod prijepizma, komplikovane urovaginalne i urointestinalne fistule, hirurgija uretre, transplantacija bubrega, reoperacija (sekundarna, tercijarna) i druge vrste složenih operativnih zahvata iz uskospecijalizovanih dijagnostičkih grana.
Prilog
1. Kompletna terapija neoplazmi urogenitalnog trakta (citostatska, zračna, imunoterapija, primena interferona, BCG) a provodi se zasada samo na Urološkoj klinici i Institutu za onkologiju i radiologiju UKC Beograd. Ovu vrstu lečenja tumora urogenitalnog sistema, prema odgovarajućim terapijskim smernicama treba proširiti na sve one centre, gde pored razvijene urološke službe postoje i Instituti ili dispanzeri za onkologiju i radiologiju.
2. U skladu sa sve izraženijom specijalizacijom i diferencijacijom u svim granama medicine, neophodno je da se pojedini zahvati obavljaju u okviru onih grana medicine, kojima ta oboljenja ili povrede po svojoj prirodi pripadaju, jer se samo na taj način može bolesniku pružiti najadekvatnija pomoć. U tom smislu hirurški zahvati koji spadaju u domen urologije, kao npr. korektivni operativni zahvati na bubregu, plastično rekonstruktivni zahvati na pijeloureteričnom segmentu, traumatske lezije svih segmenata urotrakta; plastično rekonstruktivne zahvate na ureteru, hirurške korekcije kongenitalnih malformacija bešike, plastično korektivni zahvati malformacija penilne uretre (epi i hipospacije), kao i analiza mokraćnih kamenca rentgenskom difrakcijom i radio izotopne pretrage, što spada u domen posebnih specijalizovanih službi.
3. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu obavlja se kompletna patohistološka i citolološka dijagnostika. U nejasnim slučajevima kod promena na organima urogenitalnog sistema, sprovodi se ekspertizna histopatološka i citološka dijagnostika na Odeljenju za patologiju Instituta za urologiju i nefrologiju UKC Beograd.
4. U cilju realizacije napred navedenih zadataka, neophodno je da odgovarajuće urološke ustanove raspolažu svom potrebnom medicinskom opremom.
5. Specifični poslovi u vezi sa humanom reprodukcijom biće koordinisani u okviru budućeg Centra za humanu reprodukciju.
DžDžIII. PODELA RADA U OBLASTI ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE
Nivo zdravstvenog centra
Na nivou odeljenja zdravstvenog centra obezbeđuju se uslovi i obavljaju sledeće usluge:
- obrada rane (manje, srednje ili velike) ili operativni zahvat (mali ili srednji - uključujući rane na više mesta), punkcije gnoja i izliva krvi, novokainske blokade, repozicije luksacija, sadrena imobilizacija gornjih i donjih ekstemiteta, sadrena imobilizacija zdelice, torakobrahijalni drenažni zavoj, te drenažna Minerva, repozicija na stolu za ekstenziju uz dijaskopiju, punkcije zgloba, simpatikus blokada rebara, drenažni kreveti i drenažni steznici, repozicija zatvorenog preloma nadlaktice, repozicija zatvorenog preloma ruke, šake prstiju, stopala, jedne kosti podlaktice i preloma fibule, reozicija zatvorenog preloma operativnim putem (jedne falange ili jedne metakarpalne kosti, odnosno metatarzalne kosti) repozicija zatvorenih preloma kosti podlaktice ili podkolenice, repozicija zatvorenog preloma nadkolenice, kuka i karlice, repozicija zatvorenog preloma kičme, repozicija svežeg (zatvorenog i otvorenog) preloma operativnim putem - više falangi stopala ili metatarzalnih kostiju, karpalne kosti, samo jedne kosti podlaktice, repozicija i snabdevanje kičme, kuka i drugih velikih zglobova, operativna terapija rupture mišića ili mišićnih hernija, repozicija operativnim putem svežeg iščašenja lakta i ramena, amputacija ekstremiteta i dezartikulacije velikih zglobova (rame, kuk), stavljanje eksera ili žice za ekstenziju, repozicija svežeg zatvorenog ili otvorenog preloma operativnim putem podlaktice, podkolenice, tibije, nadlaktice, lopatice, tarzalne kosti delimičnog preloma karlice, repozicija operativnim putem svežeg ili starog preloma patele, operativno odstranjenje patele, operacija pseudoartroze karpalnih ili metakarpalnih kostiju jedne kosti podlaktice više falangi stopala ili šake ili metatarzalnih kostiju sa ili bez transplantata, repozicija operativnim putem preloma falange, metakarpalne ili metatarzalne kosti, maleola, olekranona, epi kondila, repozicija operativnim putem svežeg iščašenja palca ruke ili noge zapešća, ključne kosti, donje vilice, skočnog zgloba, patele, drenaža i resekcija zglobova prstiju ruke i noge, lakta, stopala i skočnog zgloba, šav ahilove tetive ili tetive kvadricopsa, repozicije svežih zatvorenih ili otvorenih preloma operativnim putem nadkolenice i potpunog preloma karlice, operacija pseudoartroza nadlaktice, nadkolenice, tibije, te obe kosti podlaktice, repozicija operativnim putem svežeg iščašenja kolena, karlice i kičme, repozicija operativnim putem starog i recidivirajućeg iščašenja palca, ključne kosti, donje vilice, gležnja i patele repozicija operativnim putem starog i recidivirajućeg iščašenja lakta i ramena, torakotomomija sa suturom pluća, repozicija operativnim putem sprakondilarnih preloma, platoa tibije, skočnog zgloba, bimaleolarna i rimaleolarna, repozicija operativnim putem vrata nadkolenice per i super trohanternog preloma nadkolenice, Kyyntscer, drenaža i resekcija zglobova ramena, kolena, kuka, karlice, operativno lečenje frakture sternuma, repozicija svežeg zatvorenog ili otvorenog preloma kičme operativnim putem, repozicija operativnim putem starog, zatvorenog preloma obeju kostiju podlaktice, nadlaktice, tarzalne kosti, podkolenice, nadkolenice, potpunog ili delimičnog preloma karlice, operacija pseudiocartroze dijafize nadkolenice i vrata femura.
KBC, specijalne bolnice, KC
1) Kliničko-bolnički centar Kragujevac obavlja specijalističke intervencije iz domena ortopedije i traumatologije koštanog zlobnog sistema. Osim usluga predviđenih za međuopštinsku bolnicu obavlja i:
- operativne zahvate kod luksantne malformacije kuka
- aloplastične operacije i implantacija endoproteza kuka
- korektivno osteotomija drugih kostiju
- rotacione osteotomije proksimalnog dela femura
- operativno lečenje pseudoartroza sa upotrebom koštanih kalemova
- hirurgija pagelarne patologije
- hirurgija lakših oblika reumatizma uz primenu rekonstruktivnih i aloplastičnih procedura
- hirurgija poliomielitisa
- složene operacije iz područja traumatologije lokomotornog sistema
- operativno zbrinjavanje preloma zglobova
- operativno lečenje hroničnih postraumatskih i hematogenih osteomielita
- zbrinjavanje politrauma
- hirurško lečenje septičnih pseudoartroza uz primenu spoljnih fiksoloza.
2) Klinički centar Niš obavlja specijalističke intervencije navedene u prethodnim poglavljima kao i:
- implantacija endoproteza kolena u komplikovanim slučajevima
- rotacione osteotomije proksimalnog dela femura
- plastične hirurške intervencije u domenu hirurgije lokomotornog aparata
- hirurgija koštanih tumora koji ne zahtevaju velike rekonstruktivne i aloplastične zahvate.
3) Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju UKC Beograd i Specijalna ortopedska hirurška bolnica Banjica - Beograd osim usluga navedenih u prethodnim nivoima obavljaju i sledeće:
- najsloženije operacije na koštano-zglobnom sistemu iz ortopedije i traumatologije
- transpozicije mišića
- krvave repozicije i fiksacije na kičemnom stubu
- oslobađanje stenozno spinalnog kanala
- endoproteze zglobova ramena lakta kolena, kuka i malih zglobova šaka
- anterolateralnu dekompresiju na kičmenom stubu sa kalemovima
- Gudo protere kičmenih pršljenova sec. Njater "By pass" modulae spinalis - suproselektivne resekcije nervnog stabla kod spastičnih stanja na mišićnom sistemu
- kalemljenje vaskularnom fibulom
- fri flap sa neurovaskularnom peteljkom
- funkcionalni gips "kod moninativnih" fraktura na donjim ekstremitetima
- zamena velikih koštanih transplantata kod obimnih resekcija tumora dugih kostiju i zglobova
- replantacija gornjih i donjih udova prstiju i šake, kao i svih mikrohirurških kosti iz domena ortopedije i traumatologije koštano zglobnog sistema
- zadnja spondilodeza i korekcija deformiteta kičmenog stuba - Harington, Harington + DDT, CD instrumentacija
- prednja korekcija i spondilodeza kod kifoza i kifoskolioze - Bradford, VDS, Zielke,
- osteotomija kičmenog stuba kod M. Bachterenj,
- plastika sternuma kod Pectus edžcavatus et carinatus
- gibektomije - torakoplastika kod rebarnog giboziteta
- artroskopska hirurgija velikih zglobova
- ligamentoplastika kolena kod reinterventnih hirurških rekonstrukcija,
- složena hirurška rekonstrukcija kongenitalne luksacije kuka kao i reinterventne operacije,
- intertorakoskapularna dezartikulacija i hemipelvektomija,
- ugradnja tumor proteza posle velikih resekcionih zahvata,
- rekonstrukcija velikih defekata kostiju korišćenjem alografta (koštani graft sa kadavera),
- rešavanje urođenog visokog iščašenja kuka odraslih uz implantaciju endoproteze "Banjica" i egalizaciju ekstremiteta,
- rekonstrukcija insulficijentnog acetabularnog masiva autogrefonom sopstvenom tehnikom ("L" grefon) uz implantaciju endoproteze,
- revizione artroplastike.
Stručno-metodološki centar za oblast ortopedske hirurgije i traumatologije je Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra - Beograd u saradnji sa Specijalnom ortopedskom hirurškom bolnicom "Banjica" Beograd.
DžDžIV. PODELA RADA U OBLASTI DEČJE HIRURGIJE
Dečja hirurgija kao oblast zdravstvene zaštite sprovodiće se u zdravstvenim centrima Zaječar, Kraljevo, Valjevo i Titovo Užice, kao i u KBC Kragujevac, Klinički centar Niš i u Beogradu.
Načelni stav je - dete treba da operiše dečji hirurg.
Zdravstveni centri ne razvijaju subspecijalnosti. Stoga je delokrug rada ovih centara u okvirima opšte dečje hirurgije. Za subspecijalističke discipline i intervencije međuopštinski zdravstveni centar obezbeđuje transport (medicinsko-sanitetski) obolele dece naročito novorođenčadi u centre koji obezbeđuju odgovarajuće lečenje za određenu subspecijalističku oblast.
Visokospecijalizovanu zdravstvenu zaštitu iz oblasti dečje hirurgije sprovodiće u KC za decu i omladinu Beograd Institut za majku i dete i Dečja klinika i dr.
Klinički centar za decu i omladinu Beograd sprovodi supspecijalističku zdravstvenu zaštitu iz oblasti dečje hirurgije (neurologija), kardiologija, torakalna, plastična, urologija, ortopedija, fizikalna terapija i dr.).
DžDžV. PODELA RADA U OBLASTI OTORINOLARINGOLOGIJE
Dom zdravlja - zavod
Specijalističko-konsultativna delatnost se organizuje na nivou složenog doma zdravlja i u zavodima medicine rada za oko 30.000 radnika.
Na ovom nivou objavljuju se sledeći postupci:
- pregled lekara specijaliste
- orijentacioni audiološki pregled (zvučne viljuške i tonalni audiogram)
- orijentacioni vestibuloški pregled (Romber test ravnoteže, ispitivanje spontanog nistagmusa, testovi hodanja)
- paracenteza
- zaustavljanje krvarenja iz nosa
- aerosol terapija
- aspiracija sekreta po Precu
- lečenje nekomplikovanih povreda u ORL regiji
- endoskopske intervencije gornjih disajnih i digestivnih puteva kod nekomplikovanih slučajeva i
- drugi dijagnostičko-terapeutski postupci.
Zdravstveni centar
Uz sadržaj naveden na prethodnom nivou obavljaju se sledeći dijagnostičko-terapeutski postupci:
- ispitivanje sluha kod dece audiometrijom
- dopunski audiometrijski pregledi, timpanometrija
- dopunski vestibulološki pregledi (polož. nistagmus, kalorijski pregled)
- otomikroskopija
- Operatio edžostosis meati acustici edžterni
- hirurško lečenje benignih tumova spoljnjeg uva
- Paracentesis cum implantatio tubae terationis Trepanatio radicalis ossis temporalis
: 51;8:- Mastoidectomia - timpanoplatika, Tip Ii Tip II
- sinusoskopija
- Operatio stenosis cavi nasi
- Hirurško lečenje tumora spoljašnjeg nosa koji se nije proširio na kost i hrskavicu
- Mucotomia
: 51;13:- Operatio sin. mah. sec Caldnjel-Luc
: 51;14:- operatio sin madž. sec Dencker
- spoljna etmoidektomija
- operacije frontalnih i etmoidalnih sinusa kod nekomplikovanih frontoetmoidalnih povreda
- hirurško lečenje benignih tumora kože lica i vrata
- incizija i drenaža duboke flegmone vrsta, baze usne šupljine, retrofaringealnog apscesa, parafaringenalnog apscesa
- operacija rezidue posla tonzilektomije
- ekstirpacija tumora usana
- operacija benignih tumora jezika
- evakuacija submandibularne lože vrata
- hirurško lečenje tumora usana sa plastikom
- ekstirpacija-operacija submandibularne žlezde
- laringomikroskopija
- Operatio sin. frontalis sec Riedal
: 51;27:- Operatio sin. front. sec. Tato
: 51;28:- Operatio fistual colli mediane congenitalis
: 51;29:- Operatio cisttae soli mediane sa resekcijom hioidne kosti.
Klinika za ORL UKC Beograd i KC Niš
Osim navedenih, ove zdravstvene ustanove obavljaju sledeće terapijske zadatke:
- Operatio cong maliformationes auris edžt. et media,
: 51;2:- Operatio tu malignum meati acust. ecterni,
: 51;3:- Reconstructio auriculae (upotreba retroaurikularnog režnja i hrskavice),
- Implantatio tubae ventilationis auris media,
- Objektivno ispitivanje sluha, BERA, kortikalna audiometrija, elektrokohleogram, ispitivanje prostornog slušanja,
- Reedukacija psihomotorike kod dece oštećenog sluha do 3. godine starosti,
- Reedukacija psihomotorike kod dece oštećenog sluha sa disharmonijom razvoja kod dece starije od 3. godine,
- Površinska individualna psihoterapija kod dece oštećenog sluha,
- Dubinska individualna psihoterapija kod dece oštećenog sluha,
- Ispitivanje poremećaja ravnoteže elektroinstagmografijom,
- Timpanoplastika Tip III,
- Stapedectomia,
- Dekompresio n. faciallis uz trepanaciju slepoočne kosti,
- Trepanatio radicalis ossis temporalis cum denuadat. sin. sigmoid,
: 51;15:- Trepantio radicalis ossis temporalis et lig. venae jugularis,
: 51;16:- Trepanatio ossis temp. cum evacuatio abscesus cerebri/cerebeli,
: 51;17:- Operatio glomus tu cavi tympani,
: 51;18:- Operatio neurinoma n. acustici in meatus acustici interni,
: 51;19:- Decompresio n. faciallis totalis,
: 51;20:- Sutura nn VII, DžI, DžII,
: 51;21:- Operatio osteoplastica sinus frontoetmoidalis po fractura frontobasalis,
: 51;22:- Resectio madžillae partialis cum recontructio defecti, structio defecti po carcinoma,
: 51;23:- Resectio macillae totalis cum reconstructio defecti,
: 51;24:- Operatio tu labli oris et reconstructio defeciti cum lobo neurovascularis,
: 51;25:- Operatio tu mandibulae cum resectio mandibulae et osteoplastica primarit,
: 51;26:- Operatio tu parafaringealis per viam cervicalis et oralis cum resectio rami mandibulae,
: 51;27:- Operatio sa baseos linljuae et baseos oris per vias cervicalis et oralis,
: 51;28:- Parotidectomia totalis cum neuroplazica n. facialis cum neurograft,
: 51;29:- Disectio colli fuctionalis
: 51;30:- Disectio colli radicalis cum thyroidectomia,
: 51;31:- Laryngectomia reconstructiva functionalis,
: 51;32:- Laryngectomia reconstructiva functionalis cum disectio colli,
: 51;33:- Laryngectomia totais,
: 51;34:- Laryngectomia totalis cum desectio colli unilateralis,
: 51;35:- Laryngectomia totalis cum desectio colli bilateralis,
: 51;36:- Laryngectomia totalis cum reconstructio functionalis,
: 51;37:- Laryngectomia subtotalis cum reconstructio functionalis,
: 51;38:- Pharyngolaryngectomia reconstructiva partialis functionalis,
: 51;39:- Reconstructio functionalis laryngis post traumam et stanosis laryngis,
: 51;40:- Laryngopharyngectomia partialis cum disectio colli,
: 51;41:- Reconstructio functionalis laryngis post paralysis nn recurentis bilateralis,
: 51;42:- Operatio stenosis tracheae cervicalis post traumatica,
: 51;43:- Trepanatio radicalis ossis temporalis cum denudatio durae matris fossae cranii mediae et posterior po meningitis otogenes,
: 51;44:- Labyrinthectomia totalis,
: 51;45:- Resectio n. vestibularis,
: 51;46:- Resectio nn cochlearis,
: 51;47:- Saccotomia,
: 51;48:- Petroseciomia totalis kod malignih tumora spoljnjeg i srednjeg uva,
- Kompjuterizovana rinomanometrija,
- Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva uz kompjuterizovanu kontrolu,
- Amputatio nasi pp carcinoma cum reconstructio
- Operacije kongentalnih malformacija nosa (atrezija hoane, meningokele i sl.),
- Rekonstrukcija nosnog septuma i nosne piramide sa implantacijom hrskavice spongioze,
- Operacija ozane sa inpl. spongioze ili dr. materijala,
- Plastika perforacije septuma,
- Operatio likvor fistulae,
- Plastični rekonstruktivni zahvat defekta na čeonom sinusu,
- Palatoplastika,
- Operatio sin. ethmoid. et efenoid. sec Hajek,
: 51;60:- Rhynctomia cum edžirpatio tu nasi et nasopharyngis,
: 51;61:- Operatio fibroma juvenile et tumoris malignum epipharyngis,
: 51;62:- Resectio n. Vidiani,
: 51;63:- Pharyngolastica,
: 51;64:- Operatio tu cavi oris cum resept. mandibulae,
: 51;65:- Resectio composita tu orofaringis (commando) cum reconstructio,
: 51;66:- Resectio tu cavi oris et pharyngis (Trotter),
: 51;67:- Reconstructio orofaringis pomoću regionalnih režnjeva (deltoidopektoralnih, vratnih i čeonih),
- Edžtirpatio glandulae parotis,
- Laringomikroskopija s instilacijom teflona,
- Laringomikroskopija s rešavanjem stenoze larinksa,
- Laryngectomia totalis cum resectio partialis manubril et disectio colli radicalis seu functionalis,
: 51;72:- Operatio stenosis laryngis et tracheze cum graft,
: 51;73:- Operatio stenosis laryngis (laserom)
: 51;74:- Operatio tu nenignum laryngis (laserom)
: 51;75:- Edžtractio corpus allienum cesophagi inclavatum,
: 51;76:- Edžtirpatio corpus allinum tracheae et bronchi,
: 51;77:- Edžtirpatio papulloma pharyngis in laryngomicroscapiam (u dece),
: 51;78:- Edžtirpatio cistus laryngis in laryngomicroscopiam
- Epifaringomikroskopija,
- Video endomikrostroboskopija,
- iber optic traheobronhoskopija,
- Teleskop laringoskopija po Guldu,
- Stroboskopija,
- Operacija laserom u ORL.
Funkciju stručno-metodološkog centra za oblast ORL obavlja Klinika za ORL UK Beograd.
DžDžVI. PODELA RADA U OBLASTI OFTALMOLOGIJE
Dom zdravlja
Na nivou razvijenog doma zdravlja i u zavodima za medicinu rada formira se specijalističko-konsultativna služba za oftalmologiju,
Na ovom nivou obavljaju se specijalistički pregledi i lečenje koji ne zahtevaju bolničko ležanje i to, pre svega:
Subjektivno određivanje oštrine vida, određivanje refrakcije subjektivnom metodom, skijaskopija, propisivanje naočara, biomikroskopije, oftalmoskopije, tonometrija (trebalo bi aplanaciona), tonografija, gonioskopija, ispitivanje raspoznavanja boja (kvalitativne metode), cover-test, Schirmertest.
Od terapijskih intervencija izvodljivih u ambulantnim uslovima, osim lokalne aplikacije lekova, na ovom nivou se rade:
Uklanjanje stranih tela sa površine oka, hitna terapija hemijskih i termičkih povreda oka, sitne hirurške intervencije na spoljnom oku, a zavisno od kadrovske i materijalne opremljenosti i osnovni dijagnostički i terapijski postupci iz oblasti ortoptike i pregledi i propisivanje kontaktnih sočiva.
Zdravstveni centar
Hirurško zbrinjavanje povreda oka (i povrede očne jabučice) uključujući i mikrohiruršku obradu, operacije na kapcima i vešnjači, jednostavnije operacije strabizma, enukleacije očne jabučice i enukleacije sa magnetnim implantom, mikrohirurške operacije katarakte i glaukoma, operacije tumora spoljnog oka.
Klinika za očne bolesti UKC Beograd
Usluge iz ovog domena mogu obavljati i druge ustanove, u prvom redu očne klinike (KBC Zvezdara, Niš), uz prethodno pozitivno mišljenje kolegijuma ove Klinike koja je stručno-metodološki centar za oblast oftalmologije.
Osim poslova koji se obavljaju na svim navedenim nivoima, na ovom nivou obavezno je organizovanje specijalizovanih službi za sve uže specijalnosti u okviru oftalmologije, a pre svega za: dijabetes, tumore oka, glaukom, prevenciju i terapiju ambliopije i strabizma i za uveitis.
Od hirurških intervencija na ovom nivou se rade i:
Hirurška obrada složenih rana oka, instrumentalna ekstrakcija intrabulbarnih (posebno amagnetnih) stranih tela, operacije protiv ablacije retine, vitreoretinalna hirurgija, složene operacije katarakte, fakoemulzifikacija i lensektomija, ekstrakcija katarakte sa ugradnjom lens-implanta, kombinovane antiglaukomatozne operacije sa ekstrakcijom katarakte, složene antiglaukomatozne intervencije, rekonstrukcije prednjeg segmenta, keratoplastike, okleroplastike, keratoproteze, refrakciona hirurgija, složene strabološke operacije, operacije ptoze i ostalih anomalija položaja kapaka, estetska hirurgija spoljnog oka i prednjeg segmenta, iridoplastike, rekonstrukcije odvodnih suznih puteva, operacije orbite (orbitotomije, dekompresije orbite, povrede orbite, egzenteracije), složene operacije kod tumora spoljnog oka, operacije malignih tumora vežnjače, konzervativno lečenje tumora spoljnog oka (krio, lokalna citostatska i lok. zračna terapija), lokalne ekscizije intrabulbarnih tumora (iridektomije, iridociklektomije, horioidektomije), kontaktna zračna terapija intraokularnih tumora, fotokoagulacija intraokularnih tumora, enukleacije kod malignih tumora, hirurgija tumora orbite, rekonstruktivna i plastična hirurgija oka i adneksa operacije laserom.
DžDžVII. PODELA RADA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA
Dom zdravlja
Osnovna zdravstvena zaštita obavlja se na nivou doma zdravlja svih kategorija u domenu dispanzerskog rada sa savetovalištem za trudnice i planiranjem porodice. Na nivou složenog doma zdravlja mogu se organizovati i druga savetovališta prema potrebama i mogućnostima.
Bolnička jedinica van sedišta zdravstvenog centra
Ginekologija
Kolposkopija, uzimanje vaginalnog razmaza i očitavanje stepena čistoće, uzimanje razmaza po Papanikolau, uzimanje sekreta na TVS, endouterina aspiracija, endometralna biopsija ili aspiracija, dijagnostičke terapijske kiretaže, punkcija adneksa, HSS probatorna ekscizija, lokalna aplikacija lekova, tamponada vagine, kateterizacija mokraćne bešike, incizija i marsupijalizacija Bartolijeve žlezde, alacija polipa, elektrokauterizacija ili krioterapija, ekshohleacija cerviksa, abrasia cavi uteri, aplikacija intrauterinog uloška, evacuatio at curretage, aplikacija citostatika, ekstirpatio uteri abdominalis sa ili bez adneksa ili resekcija ovarija unilatenalna ili bilateralna, adnehestomia unilateralis, resectio ovari, bilateralis, resectio ovarii unilateralis, enucleatio mvomatis seu mvometa, suturae uteri propter performationem, edžtirpatio uteri vaginalis sine seu cum adnedžidž seu cum resctione varii, oplorraphia anterior cum colpoperineoplastica et levatororrhapia, amputatio seu conisatio cervicis uteri, suturae vulnerarum vulvae et vaginae, edžcisio septi vaginae, incisio hymenis vaginae ablatio myomatis uter per vaginam, colpotomia posterior diagnostica seu therapeutica, abortus arteficialis (dilatation, evacuatio et curretage), abortus incomplatus seu residua (dilatation, evcuation, et curretage), punetio cavi Douglasi, persuflation tubarum, operation rupturae uteri in graviditate seu partu, ablatio polypi placentae post partum, operatio sec, Fonthergill-Manchester (amputation cervidis uteri, correctio parametrii, colporrhaphia, colporerineoplastica et lavatororrhapia), edžtirpatio uteri vaginalis sine adnedžis et operatio ad corectionem stress incontinentia, sterilisatio tubarum per vaginam (colpotomija posterior seu antarion), operation enteroceles et rectoceles sum seu sine custoceles, operatio oclusionis seu stenosis vagine, operatio diverticuli urethrae femininae, conisatio portionis operatio ad corestionem stress incontinentia, sterilisatio per laparoscopiam, edžtractio IUD per laparoscopiam.
: 51;0:Akušerstvo
: 51;0:Sistematski pregled trudnice, kontrolni pregled trudnice, imunološki test na trudnoću, slušanje kucanja plodovog srca (u prvoj polovini trudnoće), amnioskopija kardiotokografija, savet trudnici, reanimacija porodilje, primarna reanimacija novorođenčeta, fototerapija novorođenčeta, lečenje bolesnog novorođenčeta, partus sectio Cesarea, perforatio capitis, audžilium manuale, lysis placentae manualis, forceps, vacuum edžtractor, cerclage repositio manus et funiculi umblicalis, edžploratio cavi uteri post partum, incisio et suturae orificii uteri, episiotomia et suturae, sutura rupturae perinei, evacuatio placente digitalis seu instrumentalis, stavljanje intrauterinog uloška.
Zdravstveni centar
Ginekologija
Uz sadržaj naveden na prethodnom nivou obavljaju se sledeći poslovi i zadaci: indikacija ovulacija humanim gonadotropinom, urodinamika, operatio radicalis sec, Njeriheim seu Meigs, operatio radicalis carcionamatis ovarii, salpingestomia bilaterallis seu unilateralis (mikrohirurški), metroplastica sec, strassiman (seu simile), suspensio urethrae suprapublica sec. Manshallmanchetti, vulvectomia radicalis lumphadenoctomia ingvinalis femoralis et pelvis cum plasticam, vulvectomia simpledž, Stomatoplastica tubae bilateralis seu unilateralis, Salpingovariolyusis unilateralis seu bilateralis (mikrohirurškim načinom), Embiolyusis (fimbrioplatica) seu solipingostomia (salpingoneostomia) cum salpingovariolysis unilateralis seu bilateralis( mikrohirurškim načinom, laparoscopia sa biopsijom, citološkim aspiratorom i salpingokromnoskopijom).
Akušerstvo
Uz sadržaj naveden na opštinskom nivou obavljaju se sledeći poslovi i zadaci: ultrazvuk cefalometrija i lok. placente, amnicenteza, merenje fetalnog disanja UZV, određivanje estriola u serumu ili urinu trudnice, određivanje HPL-a u serumu trudnice, određivanje B-HCG iz seruma trudnice, fetalna pH-materija, određivanje acidobaznog statusa novorođenčeta, sectio parva, interruptio graviditatis per instillatione, Eksangvinotransfuzija novorođenčeta.
GAK UKC Beograd, Klinika Niš i GAK "Narodni front" Beograd, pored delatnosti i usluga predviđenih za zdravstveni centar obavljaju i:
Ginekologija:
Operatio radicalis vaginoabdominalis seu abdominovaginalis propter Ca uteri seu vaginae.
Radikalne operacije kod III i IV stadijuma karcinoma jajnika.
Vulvictomia radicalis seu lyymphadenectomia ingvinofemoralis. Operatio radicalis sec. Schauta. Vulvectomia radicalis sum lymphadenectomia ingvinalis femoralis et pelvis sine plasticam.
Korektivna operacija na tubama, jajniku, grliću materice, vulvi-laserskom tehnikom.
Inplatatio tubae seu ovarii in utero unilateralis seu bilateriallis. Suspensio urethree suprapubica vaginoabdominallis (sling operatio). Operatio incomtinentiae urinae et alvi abdominovaginalis propter fistulam vesi corectovaginalem post irradiationem. Operatio fistule ureterovaginalis. Operatio fistulae roto seu intestinovaginalis. Implatantio uretaris in vesicam urinariam. Neoplastica vaginae Salpingostomia (mikrohirurškim načinom). Reanostomosis tubae seu tubarum seu inplantatio tubae seu fubarum in utero (mikrohirurškim načinom).
Salpingovariolyusis per laparoscopiam (cum neostomia). Elektrocoagulatio perforation in uteri per laparoscopiam.
Endokavitarna aplikacija zatvorenih radioizotopa uz izradu specijalne mulaže.
Endokavitarna i intespicijalna aplikacija zatvorenih radioizotopa Ch, Co, Er, In Ra, Au193.
Ultrazvučno merenje rasta folikula homologna ili heterologna inseminacija, vantelesna oplodnja (IVF, GIFT, ZIKT i sl) All "Snjim up"
- Laserska mikro-hirurgija,
- Laserska konizacija,
- Lazerska evaporizacija,
- In vitro fertilizacija, GIFT, PROST, PR
- Krioprezervacija gameta i embriona,
- Lasersko ili elektronsko brojanje ćelija telesnih tečnosti (spermatozoidi - Lazymot).
Akušerstvo, perinatalogija i neonatologija
Perinatalne infekcije. UZV pregled mozga novorođenčeta. Kontinuirano merenje rO2 i RO2 novorođenčeta. Kontinuirano merenje rada srca i pluća novorođenčeta. Merenje protoka krvi ultrazvukom. Pregled moždanih komora deteta UZV. Pregled kukova deteta UZV. Fetalna ehokardiografija. Merenje cerebralnog protoka krvi novorođenčeta. EEG i polimiografija fetusa. Kordocentezis. Intrauterina transfuzija Rh izoimunizacija, trombocitopatija, imunološki deficiti koštane srži i dr. Hirurški zahvati na fetusu (punkcija, drenaže i otvorene operacije na plodu kod: opstruktivnih uropatija, pleuralnih izliva, dijafragmalne hernije, tumora ploda i sl.). Punkcija ciste, srca i sl., kao i ostali značajni operativni zahvati. Obrada dece s genetski uslovljenim bolestima i davanja genetskih saveta. Dijagnostikovanje i lečenje hematoloških poremećaja. Punkcija bočnih moždanih komora. Arteficijalna ventilacija pluća. Lečenje endokrinoloških poremećaja fetusa, imunoloških nepravilnosti i metaboličnih bolesti.
- Dijagnostika i tretman teško interauterinog zastoja u rastu ploda,
- dijagnostika vođenja trudnoće kod teških oblika dijabeta u trudnoći,
- Dijagnostika i tretman trudnica sa većim brojem neuspelih trudnoća,
- Virusološka i parazitološka ispitivanja i lečenje kod trudnica sa neuspelom trudnoćom Neres simpledž, Listeriae, Sytomegalovirus, Shlemidia trachomatis Todžoplasmosa i dr.),
- Dijagnostika, terapija vođenja trudnoće i porođaja kod teških oblika srčanih oboljenja trudnica, neuroloških oboljenja i endokrinoloških oboljenja,
- Dijagnostika i vođenje trudnoće i porođaja u teškim oblicima hipertenzije i teških hroničnih insuficijencija bubrega u trudnoći, kao i vođenje trudnoće žene posle transplantacije bubrega ili trudnica na dijalizi,
- Hromozomska i genetska antinatalna ispitivanja koja se ne mogu obaviti na nižem nivou.
DžDžVIII. PODELA RADA U OBLASTI ONKOLOGIJE
Dom zdravlja - bazični i razvijeni oblik
Pri svakom prvom kontaktu - poseti - pregledu (na zahtev korisnika i po njegovoj inicijativi, u okviru obavljanja sistematskih, periodičnih, kontrolnih i drugih pregleda stanovništva, odnosno pojedinih segmenata stanovništva itd) u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja, u sklopu kliničkog pregleda, laboratorijskih i drugih pretraga, obavezno se radi i:
- detaljna inspekcija, palpacija i pregled pod lupom kože i vidljivih sluzokoža,
- palpacija abdominalnih organa i uočljivih tumoroznih promena kože i potkožnog tkiva uključujući takve promene na ekstremitetima i palpaciju svih dostupnih limfnih žlezda,
- pregled pod ekarterima i kolposkopski pregled vagine i grlića materice i uzimanje brisa Papanikolau,
- rektalni tuše i pregled na okultna krvarenja kod svih starijih od 60 godina,
- laboratorijska i druga obrada i radiološka dijagnostika primereni domu zdravlja u slučaju osnovane sumnje na maligno oboljenje, saglasno Protokolima, kao i odgovarajuće specijalističke konsultacije,
- kućno lečenje i nega obolelih od malignih oboljenja,
- prijava, odjava i vođenje registra obolelih od malignih oboljenja, kao i evidencija, dokumentacija i izveštaja.
Zdravstveni centar - dom zdravlja (složeni oblik) formira onkološki dispanzer.
U onkološkom dispanzeru, kao organizacionoj, radnoj i funkcionalnoj celini sa specijalizovanim funkcijama u onkološkoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva obezbeđuje se za celokupno stanovništvo, posebno rizične grupe, izvršavanje i pružanje sledećih delatnosti:
- preventivne aktivnosti (mere primarne i sekundarne prevencije),
- dijagnostičke procedure i postupci utvrđeni Protokolima,
- sprovođenje terapije obolelih u skladu sa Protokolima i konzilijarno donetim odlukama o vrsti i redosledu terapije,
- koordinacija i povezivanje delatnosti zdravstvenih organizacija u onkološkoj zaštiti,
- organizovanje i učešće u kućnom lečenju obolelih od malignih oboljenja,
- vođenje potrebnih evidencija, dokumentacija i izveštaja (prijava - odjava, registar za rak itd.),
- drugi poslovi i zadaci u onkološkoj zaštiti povereni dispanzeru međuopštinskog nivoa.
Stacionarna zdravstvena delatnost organizuje se na nivou zdravstvenog centra gde se obezbeđuju ambulantno-polikliničke usluge i stacionarno lečenje koje obuhvata:
- kliničke i druge preglede postupke i procedure za dijagnostiku malignih oboljenja utvrđene Protokolima uz patohistološku odnosno drugu validnu verifikaciju postojanja malignog procesa i njegove rasprostranjenosti,
- konzilijarno odlučivanje o dijagnozi, vrsti i redosledu terapije,
- ambulantno-polikliničko i bolničko lečenje obolelih u skladu sa kadrovskom, materijalnom i tehničkom osposobljenošću i opremljenošću i sa terapijskim standardima utvrđenim protokolima,
- učešće u sprovođenju i programiranju kontrolisanih kliničkih ispitivanja i istraživanja i primenjenim razvojnim i osnovnim istraživanjima u onkologiji i onkološkoj zaštiti,
- stručnu i drugu pomoć i saradnju sa zdravstvenim organizacijama opštinskog nivoa,
- vođenje hospitalnog registra za rak, prijavu i odjavu malignih oboljenja i druge medicinske dokumentacije, evidencije i izveštaja,
- druge poslove i zadatke u onkološkoj zaštiti međuopštinskog nivoa.
Onkološki centri nalaze se u Kragujevcu, Nišu, Kladovu, za određeni onkološki tretman.
Ovi onkološki centri osim poslova predviđenih za zdravstveni centar obezbeđuju i:
- medicinske mere i aktivnosti specijalizovane onkološke zdravstvene zaštite u prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji stanovništva, rizičnih grupa i obolelih,
- stručno-metodološke, kordinativne i zajedničke (srodne) funkcije za teritoriju odgovarajućeg onkološkog regiona,
- stručno usavršavanje i edukaciju kadrova.
Klinike i instituti
Klinike i instituti koji su nastavne baze medicinskih i stomatoloških fakulteta i visoko diferencirane specijalističke zdravstvene ustanove u okviru svoje specijalnosti obezbeđuju:
- visoko diferencirane medicinske mere, aktivnosti, postupke i procedure u dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji obolelih od malignih oboljenja;
- razvijanje, ispitivanje, proveravanje i na osnovu toga predlaganje za uvođenje u neposrednu praksu onkološke zdravstvene zaštite novih metoda, tehnika i sredstava;
- edukaciju kadrova u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi i različitih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u zdravstvu;
- stručno-metodološke i funkcije nadzora nad stručnim radom, uključujući usvajanje i primenu jedinstvenih stručno-medicinskih kriterijuma i stavova doktrinarnog karaktera za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju obolelih, kao i obrazovanje i rad konzilijuma,
- naučna istraživanja osnovnog, primenjenog i razvojnog karaktera.
Institut za onkologiju i radiologiju
Osim poslova predviđenih za prethodne nivoe, Institut i UKC Beograd zajednički obezbeđuju još i:
- programsko usmeravanje na uže specijalizovane i visoko diferencirane funkcije, delatnosti, poslove i zadatke u onkološkoj zdravstvenoj zaštiti (dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione), istraživanje i uvođenje u praksu novih metoda, tehnika, sredstava, procedura i postupaka,
- sprovođenje radiološke i hemioterapije i za bolesnike koji su lečeni na klinikama i institutima UKC Beograd,
- kliničko, epidemiološko i socijalno-medicinsko istraživanje u onkologiji i onkološkoj zaštiti,
- stručno-metodološke i koordinativne funkcije u sistemu onkološke zdravstvene zaštite, kao i obaveze i odgovornosti za sprovođenje Programa onkološke zdravstvene zaštite u Republici.
DžDžIDž. PODELA RADA U OBLASTI HIGIJENE
Dom zdravlja, zdravstveni centar
U saradnji sa zavodom za zaštitu zdravlja ove zdravstvene ustanove obezbeđuju:
- učešće u nadzoru nad objektima društvene ishrane, u školskim i dečjim ustanovama,
- učešće u kontroli i kontrola higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
- uzimanje uzoraka za mikrobiološku i hemijsku analizu i dostavljanje nadležnom zavodu,
- obavljanje higijensko-sanitarnog nadzora domaćinstava,
- sanitarno-higijenska kontrola i dezinfekcija individualnih vodnih objekata i lokalnih vodovoda koji snabdevaju vodom za piće do 5 domaćinstava,
- vođenje evidencije i izveštavanje,
- saradnju sa sanitarnom, komunalnom i veterinarskom inspekcijom i službom za poljoprivrednu proizvodnju.
Zavodi za zaštitu zdravlja
Osim poslova predviđenih za dom zdravlja odnosno zdravstveni centar zavodi za zaštitu zdravlja obavljaju i:
- merenje, analizu i praćenje ekoloških faktora rizika sa aspekta kontaminacije: vode (za piće, površinskih i otpadnih), vazduha, zemljišta, namirnica, ishrane, predmeta opšte upotrebe, buke, školske i predškolske higijene, saobraćaja itd. sa ocenom procene rizika,
- kvalitativno i kvantitativno merenje nivoa mikrobiološke i hemijske zagađenosti sredine sa predlogom mera,
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i vršenje dezinfekcije vodnih objekata,
- vršenje analize namirnica za ishranu na zdravstvenu ispravnost,
- praćenje i proučavanje higijenskih uslova pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
- praćenje stanja zagađenosti vazduha u komunalnoj sredini. Ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
- saradnja sa sanitarnom inspekcijom i izrada informacija za društveno-političku zajednicu o nađenom stanju i načinima rešavanja problema,
- merenje nivoa buke u komunalnoj sredini i ispitivanje štetnog delovanja,
- vođenje evidencije i izveštavanje Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srbije o rezultatima rada u pojedinim segmentima,
- učešće u izradi elaborata o zaštiti životne sredine,
- učešće u realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku, a u domenu svojih zakonskih ovlašćenja,
- obavljanje istraživačkih radova iz higijene i zaštite životne sredine.
Zavod za zaštitu zdravlja Kraljevo stručno-metodološki obuhvata područja fonda Kraljevo i Novi Pazar, a Zavod za zaštitu zdravlja Šabac područja fonda Šabac, Loznica i Valjevo uz učešće odgovarajućeg stručnog kadra sa ovih područja.
- učešće u prevenciji i sanaciji hemijskih akcidenata i vanrednih prilika.
Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd za područje grada Beograda, a Zavod za zaštitu zdravlja Niš za područje fonda Niš i Prokuplje obavlja osim poslova navedenih za zavode i sledeće:
- učešće u izradi prostornih, urbanističkih planova i uslova za uređenje prostora sa gledišta zaštite i unapređenja životne sredine,
- izradu stručnih ocena o nivoima zagađenosti sredine sa higijenskog aspekta, a u vezi pripremnih radova za urbanističko-tehničke uslove, generalna i idejna rešenja, kao i glavne projekte koji podležu sanitarnom nadzoru,
- merenje, analiza i tumačenje ekoloških faktora rizika sa aspekta uticaja na zdravlje stanovnika, a na zahtev zakonom ovlašćenih organa društveno-političkih zajednica, radnih organizacija i pojedinaca,
- učestvuje u edukaciji i obavlja stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika higijenske struke,
- nadzor i kontrola objekata društvene ishrane (školskih, predškolskih, internatskih, studentskih, radničkih, odnosno službeničkih, bolničkih, za stara lica i dr.).
- praćenje stanja i kontrola društvene, odnosno kolektivne ishrane, porodične ishrane i ishrane pojedinaca;
- praćenje stanja i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica i hrane, kao i izdavanje atesta o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i hrane;
- laboratorijsko ispitivanje namirnica i hrane na zdravstvenu ispravnost.
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije
Osim nabrojanih poslova Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije obavlja i:
- merenje, analizu i tumačenje ekoloških faktora rizika sa aspekta uticaja na zdravlje stanovništva za teritoriju Srbije, a na zahtev zakonom ovlašćenih organa, društveno-političkih zajednica, radnih organizacija i pojedinaca,
- prati i proučava higijenske uslove pod kojima stanovništvo živi i radi, predlaže i sporovodi mere za zaštitu i unapređenje zdravlja,
- koordinira stručni rad zavoda za zaštitu zdravlja,
- učestvuje u edukaciji i obavlja stručna usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika higijenske struke,
- izrađuje i sprovodi stručno-metodološke i doktrinarne kriterijume i samostalno ili u saradnji sprovodi naučna istraživanja u oblasti zaštite čovekove sredine,
- učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zdravstvene zaštite, unapređenja i zaštite životne sredine, kao i izdavanju časopisa "Zdravlje",
- učestvuje i izrađuje zdravstvene standarde i normative kvaliteta životne sredine,
- vodi katastre zagađenosti vode za piće, vazduha, namirnica i publikacije (godišnje) rezultata sa stručnom obradom,
- sarađuje sa Republičkom sanitarnom inspekcijom i društveno-političkom zajednicom,
- kontroliše i koordinira rad laboratorija Zavoda,
- obavlja superanalize (referentni poslovi) i uvodi nove i proverava postojeće metode,
- izdaje ateste o zdravstvenoj ispravnosti prehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe koji se prvi put pojavljuju na tržištu,
- naučnoistraživački rad u oblasti higijene samostalno i zajedno obavljaju zavodi u Nišu, Beogradu i Republički zavod.
DžDžDž. PODELA RADA U OBLASTI EPIDEMIOLOGIJE
Dom zdravlja, zdravstveni centar
Ove zdravstvene ustanove obezbeđuju:
- praćenje i analiza epidemiološke situacije zaraznih bolesti na području doma zdravlja;
- epidemiološko izviđanje terena; organizovanje i sprovođenje mera zaštite od pojave i širenja zaraznih bolesti; kod pojave zaraznih bolesti sprovodi stručno-metodološke mere i aktivnosti;
- prijavljivanje zaraznih bolesti ili epidemije i vođenje knjige evidencije; obaveštavanje nadležnog zavoda za zaštitu zdravlja i direktora ustanove o nastaloj epidemiološkoj situaciji;
- učešće u izradi programa zaštite od elementarnih nesreća i učešće u saniranju stanja pri njihovoj pojavi;
- izrada godišnjeg programa rada i učešće u njegovoj realizaciji na poslovima iz DD i PP; izrada polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o radu na ovim poslovima;
- učešće u izradi programa i izveštaja redovnih vakcinacija, uvid u njihovo izvođenje i tok;
- učešće u organizovanju i sprovođenju mera zaštite od bolničkih infekcija;
- prati epidemiološku situaciju hroničnih masovnih bolesti na području opštine; učestvuje u sprovođenju mera i suzbijanja;
- učestvuje u izradi predloga programa rada;
- izrađuje izveštaj za hronične masovne bolesti.
Zavod za zaštitu zdravlja
- prati, istražuje i proučava uzroke javljanja i širenja zaraznih bolesti,
- planira i programira mere zaštite od zaraznih bolesti i učestvuje u njihovoj realizaciji,
- prijavljuje zarazne bolesti i njihove epidemije i odjavljuje ih i koordinira rad,
- pruža stručno-metodološku pomoć službama domova zdravlja u organizaciji i sprovođenju mera zaštite od zaraznih bolesti;
- prikuplja i evidentira prijave zaraznih bolesti, prijave epidemija i dr. sa svog područja, obrađuje ih i dostavlja Zavodu za zaštitu zdravlja Republike Srbije,
- vodi kartoteku kliconoša određenih zaraznih bolesti,
- u slučaju epidemijskog javljanja zaraznih bolesti, elementarnih nesreća i slično, neposredno učestvuje u epidemiološkom ispitivanju i saniranju postojećeg stanja, do potpunog saniranja stanja,
- obavlja poslove iz neposredne nadležnosti službe u sedištu zavoda za zaštitu zdravlja;
- obavlja zdravstvene preglede lica stavljenih pod zdravstveni nadzor kao i lica zaposlenih u proizvodnji i prometu životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe i lica u zdravstvenim i dečjim ustanovama i sl.,
- izrađuje program rada na poslovima iz Društvenog dogovora i Posebnog programa za svoje područje, organizuje realizaciju ovih poslova, pruža stručno-metodološku pomoć i izvršava svoje obaveze iz ovog plana,
- sačinjava sedmodnevne, mesečne i godišnji izveštaj o zaraznim bolestima i dostavlja domovima zdravlja, bolnicama i drugim nadležnim organima,
- sačinjava polugodišnji i godišnji izveštaj o realizaciji poslova iz Društvenog dogovora i Posebnog programa,
- izrađuje analize o kretanju zaraznih bolesti i njihov uticaj na zdravstveno stanje stanovništva,
- priprema materijale za rad stručne komisije za zarazne bolesti i učestvuje u njenom radu,
- u saradnji sa Republičkim zavodom organizuje stručne seminare o vakcinacijama; prikuplja planove vakcinacija sa svog područja, kontroliše njihovu urednost, kontroliše izvođenje vakcinacija na svom području, kontroliše kartoteku obaveznika za vakcinacije, čuvanje vakcine, pruža stručno-metodološku pomoć izvođačima vakcinacija, predlaže izvođenje dopunskih vakcinacija, prikuplja izveštaje o izvedenim vakcinacijama i sačinjava polugodišnji i godišnji izveštaj o izvedenim vakcinacijama i dostavlja Zavodu za zaštitu zdravlja Republike Srbije.
- postavlja indikacije za izvođenje imunizacija prema epidemiološkim indikacijama, uz prethodnu konsultaciju sa epidemiološkom službom Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srbije.
- obavlja poslove iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija. Učestvuje u radu bolničke komisije za zaštitu od intrahospitalnih infekcija i pruža stručno-metodološku pomoć u radu,
- obavlja poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i po zahtevima,
- obavlja sistematske deratizacije naseljenih mesta, turističkih naselja, objekata i slično,
- procenjuje rizik od elementarnih nesreća ili epidemija, predlaže mere sprečavanja njihovog javljanja, a u slučaju pojave učestvuje u merama sanacije nastale situacije,
- uzima materijale za bakteriološke, virusološke, parazitološke, biohemijske, hemijske i druge analize i dostavlja ih nadležnim laboratorijama, tumači rezultate, analize i dr.,
- učestvuje u edukaciji zdravstvenih radnika svih profila,
- učestvuje u istraživačkom radu.
Pored navedenih poslova za zavode, Epidemiološka služba Zavoda za zaštitu zdravlja u Nišu radi i sledeće poslove:
- učestvuje u izradi programa rada na poslovima iz Društvenog dogovora i Posebnog programa za svoje područje i za područje opštinskih fondova Prokuplje,
- pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenoj službi na ovom području u realizaciji ovih poslova,
- učestvuje u radu stručnih komisija za zarazne bolesti i zaštitu životne sredine na ovim područjima. Učestvuje u radu Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i zaštitu životne sredine,
- učestvuje u merama zaštite, odnosno saniranju stanja pri većim epidemijama ili elementarnim nesrećama u navedenim područjima,
- organizuje i obavlja edukaciju zdravstvenih radnika iz oblasti zaštite od zaraznih bolesti,
- učestvuje u organizaciji i održavanju skupova iz oblasti epidemiologije,
- organizuje i učestvuje u naučnoistraživačkom radu,
- učestvuje u terenskim ispitivanjima kolektivnog imuniteta,
- učestvuje u stručnom nadzoru nad radom epidemiološke službe zavoda za zaštitu zdravlja.
Zavod za zaštitu zdravlja u Šapcu, osim na području Opštinskog fonda Šabac, organizuje i sprovodi zaštitu na područjima opštinskih fondova Valjevo i Loznica, u saradnji sa epidemiološkim službama ovih područja.
Zavod za zaštitu zdravlja Kraljevo, osim područja Opštinskog fonda Kraljevo, organizuje i sprovodi zaštitu i na području Opštinskog fonda Novi Pazar uz saradnju sa službom zdravstvenog centra Novi Pazar.
Iz oblasti masovnih hroničnih bolesti zavod za zaštitu zdravlja:
- prati epidemiološku situaciju hroničnih masovnih bolesti na svom području i analizira rizike nastanka i predlaže mere,
- učestvuje u sprovođenju i evaluaciji efekta mera sprečavanja i suzbijanja hroničnih masovnih bolesti,
- sprovodi edukaciju iz domena prevencije,
- pruža stručno-metodološku pomoć službama doma zdravlja iz oblasti prevencije,
- učestvuje u sprovođenju programa za sprečavanje i suzbijanje,
- učestvuje u izvođenju epidemioloških studija za izučavanje hroničnih masovnih bolesti,
- izrađuje izveštaje i programe rada za suzbijanje hroničnih masovnih bolesti,
- sprovodi vakcinaciju i hemioprofilaksu po međunarodnom zdravstvenom pravilniku.
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije
Osim poslova predviđenih za zavod, Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije kao stručno-metodološki centar Republike obavlja još i:
- prati i analizira epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Republici Srbiji, epidemiološku situaciju tropskih zaraznih i parazitarnih bolesti u svetu, obaveštava o ovoj problematici epidemiološke službe na terenu uz neophodna uputstva o merama prevencije,
- programira i planira neophodne mere za sprečavanje, suzbijanje ili eliminaciju zaraznih bolesti,
- izrađuje stručno-metodološka uputstva za realizaciju pojedinih programa i planova rada,
- prati realizaciju programa na terenu i obavlja evaluaciju efekata preduzetih mera,
- izrađuje godišnji program imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, kao i stručno-metodološko uputstvo za njegovu realizaciju,
- organizuje povremene seminare za inovaciju znanja izvođača redovnih vakcinacija,
- prati problematiku izvođenja redovnih vakcinacija i vakcinacija po epidemiološkim indikacijama, snabdevanje vakcinama, transport od proizvođača do izvođača (hladni lanac), ukazuje na učinjene propuste,
- organizuje i učestvuje u povremenom terenskom ispitivanju kolektivnog imuniteta od pojedinih zaraznih bolesti,
- izrađuje godišnji izveštaj o izvedenim vakcinacijama u Republici Srbiji,
- prema prijavama zaraznih bolesti i epidemija, obrađuje i pravi sedmodnevne, mesečne i godišnje izveštaje o kretanju zaraznih bolesti u Republici Srbiji i dostavlja nadležnim organima i institucijama,
- izrađuje polugodišnji i godišnji izveštaj o radu na realizaciji poslova po Društvenom dogovoru i Posebnom programu za sprečavanje, suzbijanje i eliminaciju određenih zaraznih bolesti u Republici Srbiji van teritorija AP,
- organizuje sednice i priprema stručne materijale za rad stručne komisije za zarazne bolesti i zaštitu životne sredine i potkomisije za sprečavanje i suzbijanje SIDE,
- učestvuje u radu republičkih i regionalnih stručnih komisija,
- obavlja stručni nadzor nad radom epidemiološke službe u zavodima na terenu,
- koordinira ukupne aktivnosti epidemiološke službe u Republici Srbiji,
- izrađuje godišnju analizu epidemiološke situacije zaraznih i parazitarnih bolesti, organizuje godišnji stručni sastanak epidemiologa Srbije,
- izrađuje i učestvuje u izradi analiza i informacija iz oblasti zaštite od zaraznih bolesti za skupštinske i druge organe,
- organizuje održavanje simpozijuma "Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija u zaštiti zdravlja ljudi",
- održava tečaj za inovaciju znanja za izvođače poslova iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- sačinjava i dostavlja zdravstvenoj službi na području Republike Srbije "Periodičnu listu aktuelnih sredstava namenjenih dezinfekciji i dezinsekciji",
- učestvuje neposredno u radu na terenu u sprečavanju zaraznih bolesti, naročito tropskih zaraznih i parazitskih, odnosno karantinskih zaraznih bolesti i u slučaju većih epidemija zaraznih bolesti ili elementarnim nesrećama,
- u saradnji sa epidemiološkom službom zavoda za zaštitu zdravlja obavlja uvid u sprovođenje mera zaštite od intrahospitalnih infekcija i organizuje povremeno seminare za zdravstvene radnike u cilju inovacije znanja iz zaštite od intrahospitalnih infekcija,
- izrađuje stručno-metodološko uputstvo o merama zaštite od intrahospitalnih infekcija,
- pruža stručno-metodološku pomoć epidemiološkoj i drugoj zdravstvenoj službi i određenim organima u organizaciji i sprovođenju neophodnih protivepidemijskih mera,
- učestvuje u realizaciji određenih istraživačkih projekata iz oblasti epidemiologije zaraznih bolesti,
- sarađuje sa zavodima za zaštitu zdravlja na teritoriji Republike Srbije, Republičkom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu, Skupštinom Republike Srbije, Republičkim fondom zdravstvene zaštite, Medicinskim fakultetom Beograd, VMA Beograd, Saveznim zavodom za zaštitu zdravlja, veterinarskom službom, sanitarnom i veterinarskom inspekcijom i dr.,
- prezentira rezultate i saznanja u zaštiti od zaraznih bolesti.
Samostalno i u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama republičkog nivoa:
- prati epidemiološku situaciju hroničnih masovnih bolesti na području Republike Srbije, izučava rizike i stvara koncepciju za sprovođenje mere sprečavanja i suzbijanja,
- izrađuje programe, izveštaje i stručno-metodološka uputstva u cilju zaštite zdravlja stanovništva od pojedinih masovnih hroničnih bolesti,
- evaluira efekte predloženih i sprovedenih mera,
- edukuje kadrove iz oblasti prevencije i koordinira rad svih učesnika u sprovođenju mera zaštitu od hroničnih masovnih bolesti,
- učestvuje u sprovođenju programskih mera,
- pruža stručno-metodološku pomoć zavodima i drugim zdravstvenim organizacijama u rešavanju problema ovih bolesti,
- učestvuje u planiranju i izvođenju studija o hroničnim masovnim bolestima.
DžDžDžI. PODELA RADA U OBLASTI SOCIJALNE MEDICINE
Dom zdravlja, zdravstveni centar, apotekarska ustanova i dr.
U ovim zdravstvenim ustanovama poslovi socijalne medicine obuhvataju:
- pripremanje i obradu stručnih podloga za izradu, donošenje i evaluaciju programa rada zdravstvene ustanove,
- prikupljanje, obradu i distribuciju izveštaja o statističkim istraživanjima,
- izradu informacija, izveštaja, analiza i elaborata za potrebe zdravstvene ustanove,
- učešće i izrada analiza i izveštaja o zdravstvenom stanju,
- usaglašavanje programa rada zdravstvene ustanove sa programima razvoja,
- koordinaciju rada na ostvarivanju obaveznih vidova zdravstvene zaštite,
- koordinaciju rada na celokupnim preventivnim aktivnostima u okviru zdravstvene ustanove,
- prikupljanje i obradu podataka koji služe za ocenu rada zdravstvene ustanove i unapređenje zdravstvene zaštite,
- sprovođenje metodoloških i zakonskih rešenja na unapređenju organizacije i rada zdravstvene delatnosti.
Zavod za zaštitu zdravlja
- prikuplja, obrađuje i analizira demografske i vitalne podatke o morbiditetu i mortalitetu i druge podatke o zdravstvenom stanju stanovništva,
- prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane za rad zdravstvene delatnosti, organizaciju, kadrove, opremu i dr.
- predlaže mere za unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova i tehnologije rada,
- radi na poslovima planiranja i programiranja zdravstvene zaštite i ekonomike u zdravstvu,
- izrađuje i predlaže programe razvoja zdravstvene zaštite, prati njihovo sprovođenje i predlaže mere,
- prati odnosno sprovodi mere na aktivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva, a posebno kod bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja,
- planira i kontroliše sprovođenje mera obaveznih vidova zdravstvene zaštite,
- izrađuje informacije, izveštaje i elaborate,
- usmerava rad na sprovođenju jedinstvene stručno-metodološke doktrine za pojedine oblasti zdravstvene zaštite,
- obavlja istraživački rad,
- organizuje i vodi rad određenih stručnih tela i komisije opštinskog fonda,
- učestvuje u obavljanju stručnog nadzora,
- aktivno sarađuje sa drugim zavodima za zaštitu zdravlja, Zavodom za zaštitu zdravlja Republike Srbije, fondom zdravstvene zaštite,
- sprovodi stručnu i edukativnu delatnost.
Zavod za zaštitu zdravlja Srbije
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije kao koordinator i nosilac stručnometodoloških funkcija i aktivnosti u ovoj oblasti
Osim poslova navedenih za zavode za zaštitu zdravlja Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije obavlja još i sledeće:
- učestvuje u izradi planova razvoja Republike,
- priprema, prati, analizira i evaluira razvojne planove i programe zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti za potrebe Republike i predlaže mere,
- izrađuje metodologiju programiranja zdravstvene zaštite,
- izrađuje elaborate, analize, izveštaje i programe razvoja i druge poslove za nivo Republike,
- izrađuje i inovira normative, standarde i nomenklaturu zdravstvenih usluga,
- predlaže program opremanja zdravstvenih ustanova, a posebno za slučaj vanrednih i ratnih stanja,
- sprovodi redovne i vanredne kontrole realizacije mera iz obaveznih vidova zdravstvene zaštite,
- organizuje i obavlja stručni nadzor,
- organizuje rad određenih stručnih tela i stručnih komisija za Republiku,
- daje mišljenje o usaglašenosti programa razvoja zdravstvene zaštite opštinskih s republičkim fondom i planom Republike,
- daje mišljenje o podobnosti i usaglašenosti izgradnje i dogradnje zdravstvenih objekata u Republici,
- ostvaruje uvid u sprovođenju programa razvoja mreže zdravstvenih ustanova i podele rada između zdravstvenih ustanova i predlaže mere,
- poslove zdravstvene ekonomike,
- obrazovanje i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika u oblasti socijalne medicine i zdravstvene ekonomike,
- koordinira rad zavoda za zaštitu zdravlja na teritoriji Republike za oblast socijalne medicine,
- aktivno sarađuje sa republičkim organima, organizacijama, fondovima zdravstvene zaštite,
- izrađuje stručne publikacije za nivo Republike,
- obavlja naučna istraživanja, kao i zavodi za zaštitu zdravlja u Beogradu i Nišu.
DžDžDžII. PODELA RADA U OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Dom zdravlja
Zdravstveno vaspitanje u domu zdravlja sprovode sve delatnosti, pri čemu se intenzitet zdravstveno-vaspitnih aktivnosti usmerava na biološki osetljive i riziku izložene grupacije, prioritetne zdravstvene probleme, kao i na mere zdravstvene samozaštite.
Dom zdravlja:
- prati i analizira zdravstvenu kulturu stanovništva na svom području rada;
- sprovodi individualne i grupne metode i oblika zdravstveno-vaspitnog rada, savetovališni i patronažni rad: u zdravstvenoj organizaciji, porodici, školi, radnoj organizaciji i mesnoj zajednici;
- radi na uređenju zdravstvenog ambijenta i opremanju kabineta zdravstveno-vaspitnih sredstava;
- sarađuje sa lokalnom radio-stanicom, TV studijom i štampom u smislu pokretanja inicijative za pojedine emisije ili programe zdravstvenog vaspitanja u sredstvima mas medija;
Obezbeđuje koordinaciju zdravstveno-vaspitnog rada na nivou celokupne delatnosti doma zdravlja kroz poslove i zadatke lekara specijaliste - koordinatora zdravstveno-vaspitnog rada.
Apotekarska ustanova
Učestvuje u sprovođenju jedinstvenog programa zdravstvenog vaspitanja, pruža građanima informacije o pravilnoj upotrebi lekova i higijensko-dijetetskih sredstava u terapiji pojedinih bolesti.
Radi na uređenju zdravstvenog ambijenta i distribuciji štampanih zdravstveno-vaspitnih sredstava i uputstava o pravilnom korišćenju lekova.
Stacionarna zdravstvena delatnost
U stacionarnim ustanovama organizuje se i sprovodi programski zdravstveno-vaspitni rad.
U obavljanju zdravstveno-vaspitnog rada obezbeđuju se doktrinarni stručni stavovi u pogledu: organizacije, planiranja i metodologija zdravstveno-vaspitnog rada.
Sprovodi se organizovana edukacija kadrova, uređenje ambijenta, formiranje kabineta sa pokretnom bibliotekom i plansko opremanje zdravstveno-vaspitnim sredstvima.
Koordinaciju zdravstveno-vaspitnog rada na nivou stacionarne delatnosti obezbeđuje tim za koordinaciju.
Zavod za zaštitu zdravlja
Zavod za zaštitu zdravlja vrši koordinativnu i stručno-metodološku delatnost u oblasti zdravstvenog vaspitanja za svoje područje obavljajući sledeće zadatke:
- prati, istražuje i analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva i organizuje zdravstveno-vaspitnu delatnost (mreža, kadar, oprema, rad zdravstvenih radnika, korišćenje metoda i oblika rada i dr.) i predlaže odgovarajuća rešenja u oblasti zdravstvenog vaspitanja, posebno u aktivnoj zdravstvenoj zaštiti;
- izrađuje programe zdravstvenog vaspitanja (godišnje, razvojne, dugoročne) i obavlja njihovu evaluaciju u odnosu na postavljene ciljeve, postignute rezultate i korišćene metode zdravstveno-vaspitnog rada;
- koordinira i učestvuje u neposrednom sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u zajednici, u saradnji sa školama, radnim organizacijama;
- učestvuje u postavljanju i sprovođenju programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim organizacijama na ovom području, obezbeđuje primenu jedinstvene koncepcije planiranja i metodologije u radu, prati stepen realizacije programskih zadataka i procenu doprinosa zdravstvenog vaspitanja u sveukupnim rezultatima zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;
- sprovodi stručno-metodološki rad na osposobljavanju zajednice i njenih struktura za aktivnu ulogu u planiranju, postavljanju i realizaciji programa zdravstveno-vaspitnog rada, kao i njihovo uključivanje u aktivnosti vezane za zdravlje (ekološki programi i dr.);
- unapređuje rad specijalizovanih timova za zdravstveno vaspitanje, samostalnih ili u sastavu drugih organizacionih jedinica i ostvaruje vertikalnu povezanost sa Zavodom za zaštitu zdravlja Republike Srbije i horizontalnu povezanost sa zdravstvenim centrima, domovima zdravlja i drugim organizacijama i institucijama na svom području;
- objedinjava rad na zdravstvenom vaspitanju kroz aktivnosti zdravstvenih organizacija za svaku oblast zdravstvene zaštite i stručnih komisija i odbora, usmeravajući prvenstveno planiranje i edukaciju kadrova za zdravstveno- vaspitni rad sa stanovništvom;
- organizuje i realizuje programe zdravstvenog informisanja stanovništva u zajednici sa sredstvima mass medija, obavlja opremanje kabineta i distribuciju zdravstveno-vaspitnih sredstava, časopisa "Zdravlje" i drugih časopisa i učestvuje u uređenju ambijenta zdravstvenih i drugih organizacija;
- organizuje i sprovodi edukaciju kadrova za primenu metodologije zdravstveno-vaspitnog rada, uvođenje novih modela i oblika rada u saradnji sa drugim institucijama;
- istražuje i prati efekte zdravstvenog vaspitanja na zdravlje i kvalitet života i učestvuje u istraživačkim projektima i izradi stručno-metodoloških uputstava, zdravstveno-vaspitnih sredstava i drugih stručnih materijala;
- organizuje i sprovodi rad savetovališta za odvikavanje od pušenja;
- učestvuje u planiranju, praćenju, kontroli i evaluaciji sprovođenja obaveznih vidova za oblast zdravstvenog vaspitanja i polivalentne patronaže, kao i sprovođenju nadzora nad stručnim radom zdravstvenih ustanova u osnovnoj i stacionarnoj zdravstvenoj delatnosti;
- obavlja aktivnosti iz Programa izložbe svetskog zdravstvenog plakata u saradnji sa Zavodom u Ćupriji koji je nosilac ovih aktivnosti;
- aktivno utiče na usmeravanje rada društveno-humanitarnih organizacija, sarađuje odnosno učestvuje u radu društvenih organa, zajednica, društvenih i stručnih udruženja i organizacija.
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije je stručno-metodološki koordinativni i savetodavni centar za oblast zdravstvenog vaspitanja. Osim poslova predviđenih za zavod, Zavod obavlja još i sledeće:
- učestvuje u radu republičkih i opštinskih društvenih i stručnih organizacija i udruženja u domenu zdravstvenog vaspitanja i informisanja stanovništva;
- obavlja stručnu obradu i ugrađuje stanove SZO i drugih međunarodnih organizacija u zdravstvenu politiku Republike, kroz izradu strategije zdravstvenog vaspitanja (pristup, ciljevi, metod, praktična primena, sredstva);
- definiše potrebe, zahteve i korišćenje zdravstvene zaštite u domenu zdravstvenog vaspitanja, učestvuje u definisanju i predlaganju planskih pokazatelja od šireg društvenog interesa;
- učestvuje u praćenju i proučavanju zdravstvenog stanja stanovništva u celini, kao i bolesti i stanja od većeg socijalno-medicinskog značaja, predlaže programske mere i rešenja u oblasti zdravstvenog vaspitanja na nivou Republike;
- učestvuje u izradi zakonskih i drugih propisa iz oblasti zdravstvenog vaspitanja, daje ocenu i mišljenje na materijale iz zdravstvene delatnosti i pojedinih oblika zdravstvene zaštite koje su radile druge institucije, a koje se odnose i na oblast zdravstvenog vaspitanja i informisanja stanovništva, aktivne zdravstvene zaštite, samozaštite i sl;
- izrađuje programe zdravstvenog vaspitanja (godišnje, razvojne, dugoročne) za nivo Republike u celini i po segmentima prati i evaluira;
- prati i proučava savremene metode u teoriji i praksi zdravstvenog vaspitanja, predlaže i primenjuje metodološke i druge inovacije u ovoj oblasti i obezbeđuje primenu jedinstvenog pristupa i metodologije rada na teritoriji Republike;
- priprema, izrađuje i prati primenu stručno-metodoloških uputstava, modela i tehnika rada koji se koriste u zdravstveno-vaspitnom radu sa stanovništvom, za nivo osnovne, specijalističko-konsultativne, specijalizovane i stacionarne delatnosti, obavlja njihovu prethodnu, periodičnu i završnu evaluaciju;
- aktivno sarađuje sa institucijama i sredstvima javnog informisanja (dnevna štampa, radio i televizija) radi trajnog uticaja na protok zdravstvenih informacija u odnosu na njihov sadržaj, značaj, dinamiku, obim informacija i njihovu aktuelnost, a prvenstveno na edukativnu komponentu;
- proizvodi unikate i druga zdravstveno-vaspitna sredstva, učestvuje u izdavanju časopisa "Zdravlje", vrši njihovu distribuciju i u vezi s tim predlaže i učestvuje u uređenju ambijenta u određenoj zdravstvenoj ustanovi;
- obezbeđuje kontinuitet stručne pomoći zavodima za zaštitu zdravlja u cilju razvoja i unapređenja rada odgovarajuće organizacione jedinice za zdravstveno vaspitanje (način organizovanosti, kadrovsko jačanje i njihovo osposobljavanje, opremanje, prostor, uslovi rada i dr.);
- koordinira aktivnosti na organizaciji i radu Republičke stručne komisije za zdravstveno vaspitanje i učestvuje u radu stručnih komisija, njihovih odbora i radnih grupa i potkomisija;
- organizuje i sprovodi edukaciju kadrova za primenu metodologije zdravstveno-vaspitnog rada, kao i tečajeve i druge oblike edukativnog rada za inovaciju znanja i uvođenje savremenih metoda i oblika rada u oblasti zdravstvenog vaspitanja. Učestvuje u stručnom usavršavanju zdravstvenih i drugih radnika u toku specijalističkog staža i postdiplomatskih studija, kao i u sprovođenju nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija iz domena zdravstvenog vaspitanja;
- postavlja i sprovodi operativno-istraživačke projekte, posebno u oblasti metodologije merenja, promena stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i razvoja modela socijalne interakcije čoveka i njegovog zdravlja sa ukupnim životom i razvojem zajednice;
- aktivno utiče na usmeravanje rada društvenih i humanitarnih organizacija ka samozaštiti i stvaranju uslova za jaču socijalno-zdravstvenu sigurnost stanovništva;
- ostvaruje najužu saradnju sa Crvenim krstom Srbije i drugim stručnim i društvenim udruženjima u sprovođenju zajedničkih zadataka iz zdravstvene i izdavačke delatnosti, uključujući i aktivnosti na dobrovoljnom davalaštvu krvi.
DžDžDžII. PODELA RADA U OBLASTI POLIVALENTNE PATRONAŽE
Dom zdravlja
Organizacija i rad PPS, u domovima zdravlja, (bazični, razvijeni, složeni) kao i usluge obuhvataju zadatke predviđene Odlukom o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite i drugim planskim dokumentima iz ove oblasti.
Zavodi za zaštitu zdravlja obavljaju iz ove oblasti još i sledeće poslove:
- učestvuju u praćenju i analizi organizacije, sadržaja i obima rada polivalentne patronažne službe na svom području;
- izrađuju programe rada polivalentne patronažne službe;
- sprovode stručnometodološki rad na obezbeđivanju kvaliteta rada patronažne službe u domovima zdravlja na svom području;
- organizuju i sprovode edukaciju medicinskih sestara - tehničara po jedinstvenom programu edukacije.
Zavod za zaštitu zdravlja Srbije obavlja sledeće poslove:
- učestvuje u izradi zakonskih i drugih propisa iz oblasti polivalentne patronaže, daje mišljenje i ocenu na materijale iz te oblasti i obezbeđuje koordinaciju ove delatnosti na nivou Republike;
- izrađuje i predlaže stručnometodološka uputstva, inovira modele rada polivalentne patronaže na nivou osnovne zdravstvene zaštite;
- izrađuje analizu organizacije, sadržaja i obima rada polivalentne patronažne službe za teritoriju Republike;
- obezbeđuje kontinuitet stručne pomoći zavodima za zaštitu zdravlja u cilju razvoja i unapređenja sadržaja rada u sprovođenju jedinstvene koncepcije razvoja polivalentne patronaže;
- koordinira radom potkomisija (koordinacionih odbora za patronažu na regionima);
- izrađuje program edukacije i stručnog usavršavanja za zdravstvene radnike iz patronažne službe;
- organizuje i sprovodi seminare za vodeće sestre sa teritorije Republike po utvrđenom planu rada;
- sprovodi edukaciju medicinskih sestara - tehničara koje rade u polivalentnoj patronažnoj službi;
- uz neposrednu saradnju sa zavodima za zaštitu zdravlja učestvuje u pružanju stručne pomoći domovima zdravlja i to prvenstveno onim gde postoje zastoji u radu ove službe i to u pogledu organizacije, unapređenja metodologije rada, sadržaja rada i ostvarivanja odgovarajuće saradnje sa drugim strukturama u zajednici.
Funkciju stručno-metodološkog centra za oblast polivalentne patronažne službe na nivou Republike obezbeđuje Zavod za zaštitu zdravlja Srbije.
DžDžDžIV. PODELA RADA U OBLASTI ZDRAVSTVENE STATISTIKE I INFORMATIKE
Poslove i zadatke u oblasti zdravstvene statistike i informatike obavljaju sve zdravstvene ustanove i svi fondovi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u skladu sa saveznim i republičkim propisima, kao i u skladu sa aktima Republičkog fonda zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

ZZZZSRS Zavodi Zdrav. ustanova
1 2 3 4
Saradnja na zakonskim aktima iz oblasti statističkih istraživanja
sprovodi
učestvuje u konsult.
Saradnja na zakonskim aktima iz oblasti informacionog sistema " "
Izrada podzakonskih akata iz oblasti statističkih istraživanja
izrada " -
Izrada podzakonskih akata iz oblasti informacionog sistema " " -
Izrada dokumentacije i evidencije za potrebe statističkih istraživanja " " -
Izrada dokumentacije za potrebe informacionog sistema " " -
Izrada definicija standarda i nomenklature za potrebe statističkog istraživanja i informacionog sistema " " -
Izrada klasifikacije i kodeksa šifara za potrebe statističkog istraživanja informacionog sistema " " -
Izrada stručno-metodoloških uputstava za sprovođenje statističkih istraživanja " -
Izrada stručno-metodološkog uputstva za potrebe specifičnih informacionih sistema (higijena, ekologija, dom zdravlja, bolnica) " " -
Izrada Programa i plana publikovanja informacija "
učestvuje u konsult. -
Izrada sadržaja i forme publikacija " " -
Sprovođenje kontrole obavljanja statističkih istraživanja "
Sprovode -
Učestvovanje u sprovođenju stručnog nadzora iz oblasti stat. istraživanja i inf. sistema " " -
Sprovođenje edukativne delatnosti iz oblasti statistike
Izrada
Sprovode -
Sprovođenje edukativne delatnosti iz oblasti informacionog sistema " " -
_________________
*) Za grad Beograd, gradski zavod, u nekim specifičnostima koje Fond i Skupština grada potražuju.
AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
1 2 3 4
Sistem analize statističkih istraživanja
Sprovodi
Učestvuje u konsultacijama -
Sistem analiza specifič. informacionih sistema (dom zdravlja, higijena, ekologija i sl.) " "
Učestvuje u konsultacijama
Sistem analiza specifičnih projekata " " -
Izrada idejnih projekata statistič. istraživanja " " -
Izrada idejnih projekata informacionog sistema " "
Učestvuju u konsultacijama
Izrada idejnih projekata specifičnih istraživanja " " -
Izrada izvođačkih projekata stat. istraživanja " " -
Izrada izvođačkih projekata specifič. istraživanja " " -
Izrada programskih rešenja " " -
Održavanje aplikacija "
po potrebi -
Formiranje baza podataka (registar za rak, RO i sl.) " " -
Održavanje baze podataka "
po potrebi -
Razvoj sistemskog softvera " " -
Unos podataka " " -
STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZZZZSRS
Zavodi
Zdrav. ustanova
Prikuplja, obrađuje, publikuje, dostavlja SZZZZ
Prikuplja, kontroliše, form. sumar. dostavlja ZZZZSRS
Vodi dokumentaciju evidenciju, sastavlja i dostavlja izveštaje
1 2 3 4
Izveštaj o radu Službe opšte medicine " "
DZ
Izveštaj o radu Službe medicine rada " "
DZ
Izveštaj o radu spec. službe " "
DZ
Bolnica
Izveštaj o radu Službe za zdravstvenu zaštitu dece " "
DZ
Izveštaj o radu Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine " "
DZ
Izveštaj o radu Službe za zdravstvenu zaštitu žena " "
DZ
Izveštaj o radu Službe za borbu protiv TBC " "
DZ
Izveštaj o radu Službe za kožno-venerične bolesti " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o radu Službe za rehabilitaciju " "
DZ
DZ,
Izveštaj o radu Službe za lečenje usta i zuba " "
Zavod za stom.
DZ,
Izveštaj o radu Službe za transfuziju " "
Kabinet za trans.
Izveštaj o radu Službe za laboratoriju " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o radu Službe za zdrav. vaspitanje " "
DZ
Izveštaj službe za polivalentnu patronažu " "
DZ
Izveštaj o radu Službe za bolničko-stac. lečenje " "
Bolnica
Izveštaj o radu Službe za sprovođenje hemio-profilakse " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima Službe opšte medicine " "
DZ
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima Službe medicine rada " "
DZ
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Specijalističkoj službi " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Službi za zdrav. zaštitu dece " "
DZ
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine " "
DZ
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Službi za zdravstvenu zaštitu žena
DZ,
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Službi za kožno-venerične bolesti " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima u Službi za lečenje usta i zuba " "
DZ,
Zavod za stom.
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima doma zdravlja " "
DZ
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima opštih i specijalnih bolnica " "
Bolnica
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima instituta "
Institut
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima Zavoda za zaštitu zdravlja " -
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima klinike " "
Klinika
Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima prirodnih lečilišta " " -
Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe " " -
Izveštaj o potrošnji lekova i droga " "
Apoteka
DZ,
Centar
Izveštaj o kućnoj nezi i lečenju " "
Beograd i Niš
Izveštaj o delatnostima savetovališta i sistem. i kontrolnim pregledima
sem dostavljanja "
DZ
Bolnica
Izveštaj o stomat. zaštiti dece školskog i predškolskog uzrasta " "
DZ,
Zavod za stom.
Izveštaj o deci ometenoj u psihofizičkom razvoju " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o radnicima obuhvaćenim redovnom kontrolom koji rade na poslovima i zadacima pod posebnim uslovima rada " "
DZ,
Zavod za med.
Izveštaj o radnicima obolelim od profesionalnih bolesti " "
DZ,
Zavod za med.
Izveštaj o dužini boravka i broju lica koja su bila na stac. lečenju, porođaju i rehabilitac. sa područja doma zdravlja " "
Bolnica
#DZ
Izveštaj o privremenoj nesposobnosti - sprečenosti za rad " "
Zavod za med. r.
Ginekol. bolnica
Izveštaj o izdatoj opremi sprečavanja iščašenja kuka " "
DZ
Izveštaj o prvim i ponovnim specijalističkim, ambulantno-polikliničkim pregledima u stacionar. zdrav. organiz. " "
Bolnica
Izveštaj o licima lečenim u intenzivnoj nezi " "
Bolnica
Izveštaj o broju i vrsti izvršenih operacija po odelj. odnosno službama " "
Bolnica
Izveštaj o stanju registrovanih bolesnika obolelih od bolesti većeg socio-medicinskog značaja " "
DZ,
Bolnica,
Izveštaj o povredama na radu " "
Zavod za medicinu rada
popunj. i dostav.
Izveštaj o hospitalizaciji "
šifriraju kontrolišu
Bolnica
Izveštaj o porođajima " "
Bolnica
Izveštaj o pobačajima " "
Bolnica
Izveštaj o zaraznim bolestima " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o profesional. bolestima " "
Institut
#Bolnica
Izveštaj o malignim bolestima " "
DZ,
Bolnica
Izveštaj o akcidentalnim stanjima "
potrebno utvrditi jedinice posmart. i dostavlj.
DZ
Izveštaj o osiguranicima osiguranim na zdravstveno osiguranje " "
Služba
Fonda
Izveštaj o slučajevima i danima privremene nesposobnosti - sprečenosti za rad po uzrocima i polu " " "
Izveštaj o slučajevima i danima privremene nesposobnosti - sprečenosti za rad po delatnostima i uzrocima nesposobnosti " " "
Izveštaj o korišćenju prava na zdravstvenu zaštitu " " "
Izveštaj o osiguranicima zdravstveno-penzijskog i invalidskog osiguranja " " "
Izveštaj o osiguranicima upućenim na lečenje u inostranstvo " " "
Izveštaj o osiguranicima i penzionerima invalidskog osiguranja " " "
Izveštaj posebnih podataka iz oblasti zdravstvenog osiguranja " " "

DžDžDžV. PODELA RADA U OBLASTI MIKROBIOLOGIJE
Zdravstveni centar
Oblast bakteriologije
- Bakteriološki pregled brisa guše, nosa i nazofarinksa,
- Bakteriološki pregled gnoja, punktata, eksudata, sputuma, bronhoaspirata likvora brisa rane zubnih kanala, oka, vagine i drugih sekreta i ekskreta - aerobno i anaerobno,
- Bakteriološki pregled žuči, duodenalnog soka i želudačnog sadržaja,
- Bakteriološki pregled urina i stolice,
- Imunofluorescentna dijagnostika direktna i indirektna,
- Grupna identifikacija betahemolitičkog streptokoka,
- Reakcija aglutinacije (Vidalova reakcija, Vaj-Feliksova i Vrajtova reakcija),
- Reakcija inhibicije hemolize, ASTRO,
- Njaller-Rose-ova reakcija,
- CRP u serumu,
- VDRL u serumu i likvoru,
- Grupna identifikacija salmonela,
- Tipska identifikacija salmonela,
- Određivanje tipa šigele,
- Identifikacija jersinija i kampilobaktera,
- Kultura na kampilobakter pulori,
- Ispitivanje krvne plazme seruma i drugog materijala na sterilnost,
- Bakteriološki pregled vazduha,
- Bakteriološki pregled briseva radnih površina i predmeta,
- Bakteriološki pregled brisa ruku,
- Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike i hemioterapeutike,
- Mikroskopski pregled materijala na M tuberkulosis sa bojenjem po CN,
- Kulturalni pregled na M. tuberkulosis,
- Ispitivanje rezistencije na M. tuberkulosis,
- Krajnja identifikacija enterotoksičnih ešerihija koli.
Oblast parazitologije
- Dijagnostika urinarne, vaginalne i uretralne trihomonijaze,
- Dijagnostika geohelminata metodom koncentracije (flotacionim metodama i MIF metodom),
- Pregled stolice na prisustvo biohelminata (T. solium, T. sedinata) kao i identifikacija odraslih jedinki,
- Pregled perianalnog brisa na jaja enterobiusa,
- Pregled stolice na prisustvo crvenih protozoa (amebe i lamblie).
Oblast mikologije
- Nativan pregled preparata kože, dlake, noktiju,
- Direktan mikroskopski preparat na kvasnice i ostale sistemske gljivice,
- Kultura na dermatofite,
- Kultura patološkog materijala na plesni,
- Kultura patološkog materijala na kvasnice i ostale mikoze,
- Morfološka identifikacija Candide albicans metodom germinacije blastoispora u serumu,
- Biohemijska identifikacija gljivica roda kandida,
- Hemokultura na gljive.
Zavod za zaštitu zdravlja
Osim usluga na nivou bolničke zdravstvene zaštite u Zavodu za zaštitu zdravlja obavljaju se još i:
U oblasti bakteriologije:
Bakteriološki pregledi voda, namirnica i predmeta od opšte upotrebe, dijagnostika hlamidija, serološki pregled likvora i krvi na lues (RVK po Kolmeru, TRNA), FTA i drugi specifični imunoenzimski testovi, pregled urina i stolice na kliconoštvo, korpokultura na koleru i anaerobe; identifikacija uropatogenih ešerihija koli, stafilokoka, difterije i određivanje toksičnosti. B. pertusis i parapertusisa, hemofilusa, enzimske imuno analize za određivanje hlamidija, ispitivanje antibiotika i sulfonamida u životnim namirnicama, stručni nadzor prema odgovarajućim propisima.
U oblasti virusologije - serološka dijagnostika, RVK, FA direktna i indirektna, imunoenzimska metoda-eliza, metoda za Rota virus i adenoviruse, IHA metoda, enzimski SIDA test, određivanje antigena u serumu i drugih markera za virus Hepatitis B.
U oblasti parazitologije - osim usluga na nivou bolnice u Zavodu za zaštitu zdravlja obavljaju se još i:
- pregled stolice na prisustvo Stuptosporidia pregled krvnog razmaza i guste kapi na malariju, identifikacija na plazmadijum infekcije,
- verifikacija importovanih tropskih parazitskih bolesti (filarie, triptomozone, šistozome),
- pregled stolice na prisustvo crvenih protozoa,
- pregled bronhijalnog laveža na prisustvo pneumocistys carinii,
- dijagnostika tropske i visceralne lišmanijaze (klasičnim i serološkim metodama),
- dijagnostika humane ehinokokoze i trihineloze,
- pregled punktata na prisustvo tkivnih protozoa,
- poslovi referens laboratorije za dijagnostiku malarije;
- mišljenje lekara specijaliste za odlazak i povratak radnika u tropske krajeve,
- organizacija i sprovođenje programskog rada na suzbijanju nekih parazitarnih bolesti.
U oblasti mikologije u zavodu se obavljaju iste usluge kao što je predviđeno za nivo bolnica - zdravstvenog centra, kao i identifikacija sojeva dermofita.
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije
Bakteriologija
Osim usluga predviđenih na nivou bolnice i zavoda u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja obavljaju se još i usluge:
- krajnja identifikacija gram negativnih bakterija,
- krajnja identifikacija tipova salmonela i šigela,
- fagotipizacija salmonela,
- diferencijalni testovi u identifikaciji vibriona,
- proširena biohemijska identifikacija pomoću API sistema,
- krajnja identifikacija anaerobnih bakterija,
- kultura na kampilobakter pilorum,
- titracija enteropatogene ešerihije koli,
- serološka identifikacija brucela (i Zavod u Nišu),
- stručni nadzor nad radom mikrobiološke službe u zavodu za zaštitu zdravlja,
- koordinira rad mikrobiološke delatnosti na području SR Srbije,
- izrađuje izveštaje iz oblasti mikrobiološke delatnosti,
- izrađuje razne analize ili učestvuje u izradi analiza iz svoje problematike,
- učestvuje u radu Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i zaštitu životne sredine,
- sarađuje sa referentnim centrima Svetske zdravstvene organizacije i dostavlja im izveštaj.
Parazitologija
Osim usluga predviđenih na nivou bolnice i zavoda Republički zavod za zaštitu zdravlja obavlja još i:
- krajnja verifikacija i krajnja identifikacija plazmodium infekcija (klasičnim i serološkim metodama),
- izrada specifičnih aglutinišućih seruma i antigena,
- identifikacija B pertusisa i parapertusisa i izolacija,
- identifikacija hemofilusa i izolacija,
- krajnja identifikacija gram negativnih koka,
- dokazivanje prisustva antibiotika u urinu,
- bakteriološka dijagnostika mikoplazmi (i u Zavodu u Nišu),
- direktna metoda dijagnostika hlamidija monoklonskim antitelima (i u zavodima u Nišu i Kragujevcu),
- krajnja identifikacija stafilokoka,
- istraživanja osetljivosti bakterija na antibiotike MIC metodom,
- superanaliza životnih namirnica,
- ocena zdravstvene ispravnosti namirnica iz uvoza i za izvoz,
- superanaliza dijetetskih proizvoda,
- ispitivanje hormona u namirnicama,
- praćenje bakterijske rezistencije,
- reakcija imobilizacije treponeme palide - Nelsonov test kvalitativno i kvantitativno,
- serološki pregled likvora na sifilis metodom Gold-Sol,
- dijagnostika leptospira - kvalitativno i kvantitativno (i u Zavodu Niš),
- dijagnostika listerija (i u Zavodu Niš),
- izrada atesta za različite antibiotike i hemioterapeutike,
- naučnoistraživački rad iz domena bakteriologije (i u zavodima Beograd, Niš i Kragujevac),
- stručno-metodološki i edukativni rad,
- uvođenje novih savremenih laboratorijskih metoda u bakteriološkoj dijagnostici.
- stručni nadzor nad radom regionalnih i pokrajinskih parazitoloških laboratorija prema zakonskim propisima,
- ispitivanje efikasnosti antihelmintika (i Zavod u Nišu),
- edukcija kadrova svih profila u okviru specijalizacije i drugih vidova usavršavanja,
- naučnoistraživački rad iz domena parazitologije (i u zavodima Beograd, Niš, Kragujevac),
- pružanje stručno-metodološke pomoći u slučajevima razjašnjavanja sumnjivih parazitskih dijagnoza,
- epidemiološko ispitivanje prokuženosti neke parazitarne bolesti (na primer, trihineloze serološkom metodom),
- uvođenje novih savremenih laboratorijskih metoda u dijagnostici parazitarnih bolesti.
Misologija
Osim usluga predviđenih za nivo bolnice i zavoda Republički zavod za zaštitu zdravlja obavlja još i:
- krajnja identifikacija sojeva dermatofita,
- mikološke analize i super analize životnih namirnica,
- specijalna ispitivanja gljivica u pijućoj vodi,
- specijalna ispitivanja gljivica u bazenskoj vodi,
- rano otkrivanje i mikološka potvrda sistemskih gljivica,
- izrada antibiograma na gljivice i praćenje osetljivosti.
Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srbije obavlja referentnu dijagnostiku iz oblasti:
- za koleru i malariju,
- za salmonele i šigele i ostale enterobakterije,
- za difteriju,
- za sifilis i leptospiroze,
- na anaerobne infekcije i
- streptokoke.
Obavlja i super analize životnih namirnica.
DžDžDžVI. PODELA RADA U OBLASTI TRANSFUZIOLOGIJE
Bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra
Na ovom nivou služba transfuzije krvi organizovana je preko kabineta za transfuziju.
Delatnost kabineta za transfuziju:
- uzimanje krvi od davalaca, potpuna obrada i kontrola krvi, i krvnih derivata,
- bavi se prenatalnom zaštitom trudnica (Screening antitela) i Screening testovima iz hemostaze,
- vrši bolničko konsultativnu delatnost,
- učestvuje u unapređivanju i omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Zdravstveni centar
Na ovom nivou formira se stanica za transfuziju koja:
- obavlja sve poslove iz delatnosti kabineta za transfuziju,
- priprema komponente krvi (deplazmatisane eritrocite, trombocite, sveže zamrnutu plazmu - rutinskim tehnikama centrifugiranja),
- vrši konsultativnu delatnost u drugim specijalističkim granama,
- učestvuje u unapređivanju i omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Kliničko bolnički centri (KBC Kragujevac, KBC "Dragiša Mišović", KBC Zemun i KBC "Zvezdara") osim poslova iz delatnosti kabineta i stanica za transfuziju obavljaju i:
- terapijsku hemaferezu, autotransfuzije, priprema komponenti krvi (deplazmatisane eritrocite, koncentrovane trombocite, koncentrovane leukocite, filtriranje krvi, krisprecipitat i dr.), tekstove iz hemostaze i imunoserološku dijagnostiku u okviru potreba KBC-a,
- učestvuju u unapređivanju i omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Zavod za transfuziju krvi Niš
Osim prethodnih postupaka i poslova obavlja:
- donorske i terapijske hemafereze na Cell separaturu, izrađuje test serume ABO i RH-D, obavlja HLA tipizacije,
- specijalističko-konsultativnu delatnost pri UC Niš,
- nastavu iz transfuzologije za potrebe UC Niš,
- učestvuje u unapređivanju i omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Zavod za transfuziju krvi Republike Srbije
Osim navedenih poslova na prethodnim nivoima Zavod obavlja još:
- pripremu svih komponenti krvi,
- preradu plazme u stabilne produkte krvi,
- priprema test reagense za imunohematologiju i hemostazu,
- priprema test serume i panel eritrocita,
- proizvodnju konzervansa za krvi i infuzionih rastvora,
- proizvodnja pribora za uzimanje krvi i davanje transfuzija i infuzija,
- specijalizovane dijagnostičko-terapijske postupke (terapijske hemafereze, transmisione bolesti, hemostaza, imunohemija, imunologija, HLA tipizacija za transplataciju tkiva, organa i koštane srži),
- kontrolu kvaliteta proizvoda,
- sudsko-medicinsko veštačenje iz oblasti imunohematologije - transfuziologije,
- vođenje fundamentalnih istraživanja iz transfuziologije sa referentnim laboratorijama za pojedine oblasti,
- nastavu iz poslediplomskog usavršavanja zdravstvenih radnika,
- usmeravanje delatnosti, međusobne povezanosti, saradnje i stručnometodološke koordinacije ustanova za transfuziju krvi u Republici Srbiji,
- izdavanje časopisa, stručno-metodoloških uputstava i drugih stručnih publikacija.
DžDžDžVI. PODELA RADA U OBLASTI RENDGENOLOGIJE
Na nivou Doma zdravlja obavljaju se osnovna rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika organa i sistema (pregled i snimanje) kao i ispitivanja (snimanja) urogenitalnog i hepatobilijarnog sistema (snimak pluća i srca, nativno snimanje trbuha, urotrakta, skeleta, tomografski snimci skeleta, lobanje P-A profil i dr.).
U okviru bolničkih jedinica van sedišta zdravstvenog centra (u manjem obimu) i u zdravstvenom centru obavljaju se još i:
- snimci glave, srca, pluća u jednom ili više pravaca sa ili bez prosvetljavanja gornjih i donjih ekstremiteta prosvetljavanje abdomena naprazno, prosvetljavanje želuca i duodenuma, irigografije hipogomična duodenografija, peroralna holecistografija, I. V. holongiografija, intraoperativna i postoperativna molengrafija, nativni snimak bubrega i mokraćnih puteva, I. V. urografija, specijalne kontrastne metode obrade urogenitalnog trakta (retrogradno pijelografija, histerosalpingrafija, snimci skeleta, pasaža creva), brohografije, snimanje vena i arterija, splenoportografija, kimografija jednjaka, kontrola nameštanja sondi, intervencijski postupci na hepatobilijarnom i urogenitalnom traktu, punkcije i biopsije pod PTg kontrolom PTg abrada dojke, ultrazvučna dijagnostika za sve organe i sisteme.
U klinikama, kliničko bolničkim centrima i institutima kao i specijalnim bolnicama obavljaju se sva ispitivanja opisana na nivou zdravstvenog centra i još:
- invazivne pretrage na arterijama i venama, pleurografije ili pneumomediastinum, pneumotoraks, invazivne pretrage na srcu, angiokardiografije vertikulografije, uvođenje privremene endokardijalne stimulacije, intervencijski postupci na srcu, intervencijski postupci na venama, limfografije i refotometrijske analize, transkateterska embolizacija i ultrazvučno praćenje okulacijskih i anovulacijskih ciklusa, transluminalna angioplastika i elektro magnentna rezonca kao dijagnostička metoda obavlja se isključivo u UKC Beograd.
DžDžDžVI. PODELA RADA U OBLASTI KLINIČKE PATOLOGIJE I PATOLOŠKE ANATOMIJE
Nivo zdravstvenog centra
Na ovom nivou obezbeđuju se:
a) biopsijska dijagnostika,
b) sdž tempere dijagnostika,
v) citološka dijagnostika,
g) dijagnostika u oblasti patološke anatomije (obdukcije),
d) učešće patologa u konzilijarnom radu na bolničkim odeljenjima,
đ) redovno održavanje kliničko anatomske konferencije.
KBC, KC, institut
(1) U kliničko-bolničkom centru Kragujevac, osim usluga koje se obavljaju u zdravstvenom centru obezbeđuju se i uslovi za pružanje sledećih zdravstvenih usluga:
a) subspecijalistička delatnost iz pojedinih grana patologije,
b) gastroenterologija,
v) onkološka patologija,
g) hirurška patologija,
d) ginekološka patologija,
đ) nefrologija.
(2) Klinički centar Niš obavlja i obezbeđuje uslove za pružanje još i sledećih zdravstvenih usluga:
a) sve vrste vrhunske subspecijalističke dijagnostike uz primenu najsavremenijih dostignuća medicinske nauke iz oblasti kliničke patologije EM, određivanje tumorskih markera, hormonskih receptora tumora i imunopatoloških metoda citogenski maping i dr.
3) Medicinski fakultet u Beogradu (Institut) osim napred navedenih obezbeđuje i pruža sledeće usluge:
a) vrhunsku subspecijalističku (referentnu) dijagnostiku uz primenu najsavremenijih dostignuća medicinske nauke iz oblasti patološke anatomije EM, određivanje tumorskih markera, hormonskih receptora tumora, imunopatoloških metoda, citogenetski maping i dr.
b) Institut za patologiju obavlja funkciju stručno metodološkog centra u Republici
Klinički centar Niš i Medicinski fakultet - Beograd obavljaju i stručni nadzor u oblasti kliničke patologije i patološke anatomije.
DžDžDžIDž. PODELA RADA U OBLASTI SUDSKE MEDICINE
Zdravstveni centar
U okviru zdravstvenog centra može se formirati služba za sudsku medicinu koja je funkcionalno povezana sa Institutom u Beogradu i Klinikom u Nišu.
Na ovom nivou obavljaju se manje složeni sudsko medicinski postupci koji ne zahtevaju uskospecijalizovanu sudsku medicinsku stručnost, posebne laboratorije i tehnička pomagala. Služba sudske medicine locirana je u obdukcionom i laboratorijskom prostoru zajedno sa službom patologije.
Institut za sudsku medicinu u Beogradu i sudsko-medicinska klinika u Nišu
Obe ove ustanove su istovremeno centri za operativno vršenje i sprovođenje stručno-metodoloških doktrinarnih i drugih funkcija u oblasti sudske medicine; obavljaju stručni nadzor nad radom sudsko medicinske službe, stručno naučnu obradu ekspertiznog materijala, organizaciju edukaciju;
Institut za sudsku medicinu u Beogradu navedenim funkcijama pokriva grad Beograd, i međuopštinske fondove Smederevo, Požarevac, Valjevo, Šabac, Loznica, Titovo Užice, Ćuprija i Kragujevac, Sudska medicinska klinika u Nišu pokriva međuopštinske fondove Niš, Prokuplje, Pirot, Zaječar, Leskovac, Vranje, Kraljevo, Kruševac, Čačak i Novi Pazar.
DžL. PODELA RADA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Bazični Dom zdravlja obavlja:
- iz domena preventivnog programa - zdravstveno-vaspitni rad, fluor profilaksu, sistematsku stomatološku sanaciju predškolske i školske dece i preventivnu i interceptivnu ortodonciju,
- iz domena zbrinjavanja akutnih stanja u dece i odraslih - deulogene infekcije, trauma zuba i alvernog nastavka ekstrakcija mlečnih i stalnih zuba, razaranja u usnoj duplji, alergijske manifestacije i dr.
- iz domena terapeutske stomatologije - zbrinjavanje karijesa mlečnih i stalnih zuba, terapija blažih formi ortodoksnih anomalija pokretnim ortodoksnim aparatima, lečenje komplikacija karijesa stalnih zuba, konzervativno lečenje parondopatija, uklanjanje naslaga sa zuba, kiretaža džepova, izrada krunica i krstova kod očuvanih međuviličnih odnosa.
Razvijeni oblik Doma zdravlja:
Na ovom nivou sadržaj stomatološkog tretmana je kao u bazičnom obliku Doma zdravlja izuzev što se kod terapeutske stomatologije obavlja i terapija ortodonskih anomalija pokretnim ortodonskim aparatima, izradom krunica i mostova i akrilatnog dela na skeletiranoj protezi, singivoplastika i frenektomija.
Složeni oblik Doma zdravlja.
Na ovom nivou sadržaj stomatološkog tretmana obuhvata specijalizovanu stomatološku zdravstvenu zaštitu iz svih specijalističkih disciplina organizovanim za međuopštinski nivo, sa mogućnošću da se dogovorno u jednom centru razvija fiksna ortodontska terapija i stomatološka protetika sa zubno-tehničkom laboratorijom koja obezbeđuje potrebe međuopštinskog nivoa. Uz sve poslove koji se obavljaju kod razvijenog Doma zdravlja ovaj nivo obezbeđuje za druge domove zdravlja za područje međuopštinske zajednice i radove skeletirane proteze i metal keramike.
Specijalističko-konsultativna i stacionarna zdravstvena delatnost
Nosioci ove delatnosti su: Klinika Stomatološkog fakulteta u Beogradu koji je i stručno-metodološki centar za oblast stomatologije, a za pojedine poslove i stomatološka klinika u Nišu, kao i Zavod za stomatologiju u Kragujevcu.
Sadržaj stomatološkog tretmana (osim poslova domova zdravlja i Zavoda za stomatologiju) obuhvata još u Kragujevcu - Zavod za stomatologiju koji obavlja i sledeće:
- zbrinjavanje dece sa težim poremećajima strukture ili oštećenja krunice zuba (amelageneza, dentino geneza i sl. po zubu),
- sanacija zuba u retardinarnih osoba u opštoj anesteziji,
- hirurška terapija patoloških procesa koji se odvijaju u predelu bifurkacija ili trifurkacija zuba (hemi-saekcija, bisekcija, amputacija korena i preparacija tunela),
- zbrinjavanje zuba sa abrazijom i abturacijom korenskog kanala,
- konzervativna obrada hendikepiranih lica i lica sa težim sistemskim oboljenjima,
- izrada namenskih krunica frezovanjem teleskop krunice, kao i ugradnja veznih elemenata,
- izrada parcijalne skeletirane proteze preko namenskih fiksnih nadoknada.
Stomatološka klinika u Nišu osim usluga koje pruža Zavod za stomatologiju u Kragujevcu obavlja još i:
- Izradu ONLAY-a, pinlay-a fasetiranih i porcelanskih inleja.
Samo na Klinikama Stomatološkog fakulteta u Beogradu, osim navedenih usluga, obavljaju se i sledeće:
1) Oblast maksilofacijalne hirurgije
1.1. Hirurško uklanjanje većih tumora poda usta i jezika i obraza sa primarnom rekonstrukcijom primenom cervikofacijalnih režnjeva.
1.2. Uklanjanje većih hemantioma maksilofacijalne regije sa primarnom rekonstrukcijom mekih i koštanih struktura.
1.3. Resekcija malignih tumora usne i neposrednih koštanih struktura sa primarnom rekonstrukcijom lokalnim i aretirjalnim režnjevima.
1.4. Uklanjanje tumora donje vilice uz hemiresekciju primarnu rekonstrukciju slobodnim koštanim transplantatom.
1.5. Totalna resekcija gornje vilice sa egzenteracijom orbite.
1.6. Totalna parotidektomija uz konzervanciju nervusa facijalisa.
1.7. Radikalna parotidektomija sa primarnom neuroplastikom nodacijalisa.
1.8. Uklanjanje velikih malignih tumora vrata sa istovremenom dubokom disekcijom vrata.
1.9. Plastika primarnog i sekundarnog nepca.
1.10. Osteoplastika i hondroplastika većih defekata maksilofacijalne regije.
1.11. Osteoplastika čitavog alveolarnog grebena mandibule i maksile.
1.12. Hirurška korekcija kombinovanih deformiteta gornje i donje vilice.
1.13. Hirurška korekcija hemiatrofije i hemihipertrofije lica primenom koštanih i hrskavičavih transplantata.
1.14. Hirurška korecija hipoplazije gornje vilice osteotomijom po tipu Le Fort II i III.
1.15. Hirurško lečenje koštane ankiloze tempormandibularnog zgloba.
1.16. Sekundarna rekonstrukcija velikih defekata mekih tkiva maksilofacijalne regije primenom mekih tkiva maksilofacijalne regije primenom miokutanih i slobodnih režnjeva.
1.17. Hirurško lečenje preloma skeleta lica primenom mini pločica i kompresivne osteosinteze.
1.18. Hirurško lečenje kominutivnih preloma sa defektom pada orhite primenom slobodnih koštanih transplantata.
1.19. Proteze lica (nosne, očnokapačne, ušne) - akrilat silikon.
1.20. Posteresekcione proteze i opturateri.
1.21. Udlage i poćne udlage.
2) Oblast: Oralna hirurgija
2.1. Delimična rekonstrukcija atrofičnog alveolarnog grebena i koštanih defekata primenom hidroksil-apatita (po segmentu).
2.2 Transcentalni implantat (po zubu).
2.3. Lečenje delimične bezubosti primenom metalnih - biokeramičkih andosealnih implantata (po inplantatu).
2.4. Subbazalne anestezije i blokade.
2.5. Vađenje zuba u opštoj anesteziji kod retardirane dece.
3. Oblast: Dečja stomatologija
3.1. Transdentalna fiksacija zuba intraradikularnim kočićem.
3.2. Zbrinjavanje komplikacija povreda zuba u dece (intruzije frakture korena zuba sa nezavršenim razvitkom).
4) Oblast: Ortopedija vilica
4.1. Preoperativno i postoperativno lečenje heilognotopalotoshize.
4.2. Ortodonsko lečenje promena arofacijalnog sistema kod raznih sindroma.
5) Oblast: Bolesti usta
5.1. Primena inplantata u lečenju parodentopatija.
6. Oblast: Stomatološka protetika.
6.1. Izrada totalne proteze osobama sa: disgnotijama vilica, ankilozom artrozom, TMZ, mikrostomama, parezom n.facijalisa, velikim ožiljcima rascepima defektima tkiva, parafunkcijama, hiposalivacijom, alergijom, kao i hendikepiranim pacijentima dijabetičarima, muzičarima, duvačima, duvačima stakla i pacijentima u senijumu.
6.2. Izrada parcijalne mobilne proteze u pacijenata: navedenih kod usluga 6.1, kao i kod pacijenata sa abrazjom, parondopatijom i drugim poremećajima MBO koji zahtevaju kompletnu rekonstrukciju.
6.3. Izrada fiksnih nadoknada u pacijenata navedenih kod usluga 6.1. i 6.2.
6.4. Izrada fiksnih nadoknada na implantatima.
DžLI. PODELA RADA U FARMACEUTSKOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI
Na nivou zdravstvenog centra apotekarska ustanova organizuje proces podele rada i to:
Apoteka bazičnog oblika doma zdravlja obavlja nabavljanje i čuvanje lekova i pomoćnih lekovitih sredstava, izrađivanje jednostavnih magistralnih pripravaka, izrada jednostavnih galenskih pripravaka, izdavanje leka na recept, izdavanje lekova bez recepta, izdavanje lekova na naloge zdravstvenih i drugih organizacija, ispitivanje identiteta nabavljenih lekovitih supstancija, praćenje potrošnje lekova, vođenje obavezne evidencije davanje informacija o leku izdatom na recept i bez recepta, upoznavanje doktora medicine i stomatologije sa novim lekovima i zamene magistralnim, načinom njihove upotrebe i o raspoloživim zalihama lekova, vršenje zdravstvenog prosvećivanja stanovništva.
Apoteka razvijenog oblika doma zdravlja obavlja sve poslove navedene za bazični kao i: izrađivanje složenih magistralnih pripravaka, izradu složenih galenskih pripravaka, kontrola izrađenih galenskih pripravaka, rad na usavršavanju srednjeg i visokog stručnog kadra, učestvovanje u radu bolničke komisije za lekove, stručna i poslovna saradnja sa udruženim apotekama, uključujući bolničke apoteke; opštinskog i regionalnog nivoa stručna i poslovna saradnja sa ostalim zdravstvenim organizacijama udruženog rada u okviru radne organizacije.
Apoteka složenog oblika doma zdravlja obavlja sve poslove navedene za bazični i razvijeni kao i: izrađivanje magistralnih pripravaka aseptičnim postupkom, izrađivanje parentaralnih rastvora, izrađivanje lekova pomoćnih lekovitih sredstava i drugih pripravaka od lekovitog i aromatičnog bilja.
Apotekarska ustanova sarađuje sa lekarima i stomatolozima u cilju racionalne pripreme fitofarmaka u lečenju, automatsku obradu lekova, stalno obaveštava farmakoinformatske službe svih delatnosti u okviru zdravstvenog centra, prati zdravstveno zakonodavstvo u oblasti farmaceutske delatnosti, obavlja plansko medicinsko snabdevanje za redovne, vanredne i ratne uslove, predlaže plansko usavršavanje i specijalizaciju stručnog kadra, sprovodi stručnu i poslovnu saradnju sa apotekama - jedinicama i ostalim zdravstvenim ustanovama u okviru radne organizacije.
Zavod za farmaciju Republike Srbije i Farmaceutski fakultet u Beogradu, obavljaju:
- laboratorijsko ispitivanje lekova iz grupe koje podležu Naredbi o posebnoj kontroli lekova pre stavljanja u promet ("Sl. list SFRJ", broj 22/88), a to su gotovi lekovi koji sadrže serume, vakcine, direktne derivate krvi, antibiotike, kardiotonične glikozide, insulin kao i prve serije svakog novoodobrenog leka pre njegovog stavljanja u promet;
- laboratorijsko ispitivanje lekova u postupku registracije novih lekova, prema Zakonu o stavljanju lekova u promet ("Sl. list SFRJ", broj 43/88), jer atest Zavoda za farmaciju SRS i postupak laboratorijskog ispitivanja overen od strane Zavoda predstavljaju deo dokumentacije za registraciju novog leka kod Savezne komisije za registraciju lekova pri Saveznom komitetu za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu;
- laboratorijsko ispitivanje lekova u postupku obnove registracije, prema važećem Zakonu o stavljanju lekova u promet;
- laboratorijsko ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih sredstava za potrebe izvoza;
- laboratorijsko ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih sredstava uvezenih od strane pomenutih radnih organizacija;
- sistematska rekontrola gotovih lekova iz prometa, takođe prema važećem Zakonu o stavljanju lekova u promet;
- proučavanje i predlaganje mera za unapređenje proizvodnje, ispitivanje kontrole i snabdevanje kontrole i snabdevanje lekovima i pomoćnim lekovitim sredstvima i pružanje stručno-metodološke pomoći organizacijama za proizvodnju i snabdevanje lekovima i pomoćnim lekovitim sredstvima;
- proučavanje i predlaganje na osnovu naučnih dostignuća u oblasti farmacije, novih savremenih metoda za izradu i ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih sredstava i rad na pronalaženju i uvođenju u terapiju novih, lekova i pomoćnih lekovitih sredstava;
- proučavanje i predlaganje programa i metoda rada na stručnom usavršavanju farmaceutskih kadrova;
- služi kao nastavna baza za stručno obrazovanje farmaceutskih kadrova;
- rad na izradi monografija za Jugoslovensku farmakopeju, na izmenama i dopunama monografija Farmakopeje i drugih stručnih propisa vezanih za ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih sredstava;
- permanentna modernizacija analitičkih metoda za ispitivanje lekova;
- rad na izdavanju stručnih publikacija i radova;
- naučnoistraživački rad;
- sistematsko proučavanje i praćenje stanja iz oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite radi unapređenja i poboljšanja uslova i kvaliteta rada;
- pružanje stručno-metodološke pomoći organizacijama udruženog rada koje se bave snabdevanjem i proizvodnjom gotovih, magistralnih i galenskih lekova i pomoćnih lekovitih sredstava;
- sistematsko ispitivanje i kontrola lekova i pomoćnih lekovitih sredstava u proizvodnji, prometu i upotrebi;
- praćenje neželjenih dejstava lekova;
- racionalizacija terapije;
- vođenje registra - kartoteke o zdravstvenim organizacijama farmaceutske delatnosti;
- nadzor nad stručnim radom službe medicinskog snabdevanja stacionarne i specijalizovane zdravstvene delatnosti i apotekarskih ustanova;
- obezbeđenje uslova za rad i izvršenje poslova i zadataka Republičke stručne komisije za farmaceutsku zdravstvenu delatnost;
- pružanje stručne i specijalističko-konsultativne pomoći apotekarskim ustanovama;
- rad na unapređenju organizacija i razvoja farmaceutske zdravstvene delatnosti i u skladu sa savremenim koncepcijama predlaganja stava i opredeljenje za rešavanje aktuelne problematike;
- organizaciju i održavanje stručnih sastanaka i seminara vezanih za donošenje i realizaciju pojedinih programa;
- statističku obradu i analizu podataka iz oblasti farmaceutske delatnosti;
- učešće u unapređenju i razvoju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, kao integralne funkcije na nivou Republike;
- osavremenjavanje i sprovođenje planova za rad u vanrednim prilikama i uslovima mera bezbednosti i društvene samozaštite;
- spremanje Zavoda na način koji obezbeđuje adekvatno korišćenje opreme, uređaja i aparata u mirnodopskim i uslovima mera bezbednosti i društvene samozaštite;
- saradnju sa Saveznim komitetom za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, Republičkim komitetom za zdravlje i socijalnu politiku, Gradskim komitetom za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, Republičkom SIZ zdravstvene zaštite - Beograda, Zavodom za zaštitu zdravlja Srbije i drugim.
DžLII. PODELA RADA U OBLASTI MEDICINSKE BIOHEMIJE
Razvijeni i složeni oblik doma zdravlja
Kliničko-biohemijske laboratorije u Domu zdravlja primenom mikroskopije, spektrofotometrije, volumetrije, turbidimetrije, emisione spektrometrije (plamena fogometrija) i elektroforeze rade sledeće vrste laboratorijskih analiza:
K-eritrociti, K-trombociti, K-leukociti, K-retikulociti, K-diferencijalna krvna slika, K-sedimentacija, K-bazafilno punktirani eritrociti, K-hemoglobin, K-hematokrit, K-methemoglobin, K-vreme krvarenja, vreme koagulacije i potrombinsko vreme.
Hemijski pregled urina: U-proteini, U-glikoza, U-ketonska tela (aceton, acetosirćentna kiselina, fenilkegonurija), U-bilirubin, U-urobilinogen, U-hemoglobin, i druge organske i neorganske sastojke urina i U-sediment;
Sastojci krvi: S-ukupni proteini, S-proteinske frakcije (elektroforeza), P-fibrinogen, timol zamućenja, cefalinholesterol test, S-ureja, S-mokraćna kiselina, S-kreatinin, S-bilirubin ukupni, S-estri bilirubin, (tPT) S,P,K-glukoza, GTT-test, S-esterifikovani holesterol, S-slobodni holesterol, S-trigliceridi, S-Lipoproteini (frakcije, elektroforeza), S,P-Natrijum, S,P-kalijum, S-kalcijum, S-magnezijum, S-bakar, S-gvožđe, S-kapacitet vezivanja gvožđa, S-hloridni jon, S-fosfat (neorganski), S,P-aspartat-aminotransferaza (ASAT), S,P-alanin-aminotransfereza (ALAT), S,P-alkalna fosfataza, S,P-amilaza, S,P-glutaimiltranfereza (G-T), S,P-laktat dehidrogeneza (LDH), S,P-kisela fosfataza, S,P-glutamat dehidrogenaza;
Sastojci urina: klirens kreatinina;
Gastro test;
Test za rano dokazivanje trudnoće;
F-crevni paraziti, F-jaja Odžiuris-a, F-krv u stolici; ispitivanje stolice na ostatke nesvarene hrane; perianalni bris; dokazivanje trihomonas vaginalis.
Stacionirana zdravstvena delatnost
Kliničko-biohemijske laboratorije u stacionarnoj zdravstvenoj delatnosti shodno nivou rade sledeće kliničko-biohemijske usluge i to za:
Bolničke jedinice van sedišta zdravstvenog centra
Osim laboratorijskih analiza navedenih kod delatnosti doma zdravlja rade i sledeće vrste analiza:
S-transferin, (S)-protein-imunoglobulin, A, (S)-protein-imunoglobulin M, (S)- protein-imunoglobulin C, (tPt) S- DgL-holesterol, (tPt), S-LDL-holesterol, S-fosfolipidi, K-piruvat, K-laktat, S-tripsin, S-lipaza, S-HVDH, S,P-i zocitrat dehidrogeneza, S, P-sorbitol dehidrogeneza, S,P-piruvat kinaza, S,P-kreatin kinaza (izoenzimi), S,P-alanin aminopeptidaza, S,P-holinesteraza (tipizacija i Dibukainski broj), S-sulfobrom -ftalein test (S,BSP), C-kongo crevno, S-žučne kiseline, pH krvi, osmolalitet krvi, aminokiseline i metabiliti u urinu, U-mioglobin, S-mioglobin, drugi proetinski proizvodi u urinu, druga azotna jedinjenja u urinu: analize mokraćnog kamena; Pt-ureja klirens; druga određivanja vezana za patologiju shodno oblastima koje pripadaju ovom nivou.
Zdravstveni centar (KBC)
Kliničko-biohemijske laboratorije u zdravstvenim centrima KBC Kragujevac, Zvezdara, Zemun, Dragiša Mišović, Bežanijska Kosa, osim fizičko-hemijskih i analitičkih postupaka navedenih u prethodnim nivoima, primenjuju i radio imunoodređivanje (RIA) shodno specifičnoj patologiji.
Obavljaju i:
U krvi: sve druge proteine i aminokiseline, azotne sastojke, ugljenohidratne konstituente, lipidne sastojke, neorganske sastojke i lekove.
U urinu: sve druge proteine i aminokiseline, azotne sastojke, egzogene neorganske i organske sastojke:
Određivanje hormona, drugih enzima o imunoglobulina u krvi, urinu i drugim biološkim tečnostima.
Ispitivanje sadržaja likvora, intestinalnog trakta i drugih telesnih tečnosti, i biohemijska ispitivanja funkcija želuca, jetre, pankreasa i bubrega.
KC Niš i UKC Beograd
Kliničko-biohemijske laboratorije u ovim zdravstvenim ustanovama primenom svih fizičko-hemijskih i analitičkih postupaka osim analiza navedenih na prethodnim nivoima, rade i sledeće vrste kliničko-biohemijskih određivanja:
- određivanje specifičnih enzima i supstrata iz seruma i hemiolizata eritrocita, određivanja enzima u urinu, horomatografska razdvajanja (jonoizmenjivačka tankoslojna gasna, tečna) sastojaka seruma, likvora i urina, specifične elektroforetske tehnike: izoelektrofokusiranje, imunoelektroforeza, fenotipizacija proteina i izoenzima u serumu, likvoru i urinu: homogeno-enzimsko imuno određivanje proteina i nekih lekova, heterogeno-enzimsko imuno određivanje enzima, specifičnih proteina i tumor markera, fluorimetrijsko određivanje proteina, enzima, vitamina, provitamina, metabolita i degradacionih proizvoda lekova u serumu, likvoru i urinu: fluoroimuno određivanje nekih lekova, specifičnih proteina i tumor karkera, određivanje imunoflorescentnim tehnikama, određivanja imunohemijskom lateks aglutinacijom specifičnih proteina, određivanja specifičnih proteina imunoneflometrijski u serumu, likvoru i urinu, fluorescentno-polarizaciono imunoodređivanje lekova i tumor markera. Radi i sva druga kliničko-biohemijska određivanja koja su vezana za dijagnozu, lečenje i prognozu, kao i za potrebe stručnog usavršavanja i naučnoistraživačkog rada vezanog za problematiku zdravstvene ustanove.
Zavod za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, u zajednici sa Kliničko-biohemijskom laboratorijskom službom Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu organizuje i sprovodi sledeće zadatke i poslove:
- sprovođenje spoljašnje kontrole kvaliteta rada u kliničko-biohemijskim laboratorijama,
- sprovodi nadzor nad stručnim radom,
- radi na inovaciji postupka rada u kliničko-biohemijskim laboratorijama,
- radi na unapređenju organizacije kliničko-biohemijske laboratorijske službe,
- priprema i nadzire sprovođenje stručno-metodoloških uputstava za rad i organizovanje kliničko-biohemijske laboratorijske dijagnostike,
- priprema i sprovodi programe inovacija znanja,
- izvodi specijalističko usavršavanje u oblasti medicinske biohemije,
- radi i na drugim poslovima iz oblasti medicinske biohemije koji su neophodni za unapređenje rada,
- radi na pripremi stručnih publikacija iz oblasti medicinske biohemije,
- radi na unapređenju naučnoistraživačkog rada u oblasti medicinske biohemije.
_____________
* Označene metode nisu usvojene ili nisu usvojene u svim centrima.
** Ovi testovi se rade samo u Nišu.