Traženo: prosečna mesečna zarada

Nađeno: 727 Prikazano: 15


Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica (RS)

Zaposlenom koji je ostao neraspoređen otpremnina se isplaćuje za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod tom platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje kojim je utvrđeno da je zaposleni ostao neraspoređen.

4) za povećane dnevne troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) - u iznosu od 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, a ako nisu obezbeđeni smeštaj i ishrana - u terenski dodatak ulaze i troškovi smeštaja i ishrane, ali najviše do iznosa naknade za dnevnicu za službeno putovanje i troškove noćenja (čl. 6. i 7. ove uredbe);

Uredba o naknadama u postupku pred vojnim sudovima (SCG)

Učesnicima u postupku koji samostalno obavljaju određenu delatnost naknadu za izgubljenu zaradu određuje sud koji vodi postupak, vodeći računa o vremenu koje su ti učesnici proveli u postupku, kao i o njihovom zanimanju, s tim što iznos dnevne naknade ne može da bude manji od iznosa koji se dobija kad se iznos prosečne mesečne plate u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ostvaren u prethodnoj godini, podeli sa 26.

Za usmeno prevođenje, tumačima pripada nagrada prema vremenu potrebnom za prevođenje, s tim što za jedan čas ne može biti manja od iznosa koji se dobija kad se iznos prosečne mesečne plate u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ostvaren u prethodnoj godini, podeli sa 182.

Uredba o naknadi troškova u sudskim postupcima (RS)

- polovina prosečne neto zarade u privredi Republike Srbije isplaćene za prethodni mesec prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (u daljem tekstu: neto zarada), veštaku bez srednjeg obrazovanja;

Uredba o naknadi troškova u upravnom postupku (RS)

Licima u radnom odnosu pripada naknada za izgubljenu zaradu u visini prosečne akontacije zarade ostvarene za poslednji mesec, srazmerno vremenu odsustvovanja sa posla zbog vršenja dužnosti svedoka, veštaka ili tumača.

Uredba o načinu i dinamici isplate razlike penzije i novčane naknade za pomoć i negu (RS)

...mesec septembar 1995. godine isplatiće se (u dva jednaka dela), za mesece juli i decembar 1994. godine i januar i februar 1995. godine, razlika između nivoa akontacije penzije, odnosno novčane naknade za pomoć i negu do koga su isplaćivane za ostale mesece u periodu od aprila 1994. do juna 1995. godine, i visine akontacija isplaćenih za ova četiri meseca...prosečne...zarade...avgustu...septembru...

2) preostali deo razlike iz člana 1. ove uredbe uvećan za rast prosečne neto zarade zaposlenih u Republici u avgustu, septembru, oktobru i novembru 1995. godine, i isplaćivaće se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, u najviše 20 mesečnih rata počev od meseca decembra 1995. godine, s tim što mesečna rata ne može iznositi manje od jedne dvadesetine te razlike, a isplata se može vršiti u dva dela.

Mesečna rata na ime razlike iz stava 1. tačka 2) ovog člana uvećava se za rast prosečne mesečne neto zarade zaposlenih u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje, na osnovu podataka republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Mesečna rata iz stava 1. tačka 2) ovog člana neće se umanjiti ako dođe do pada prosečne mesečne neto zarade zaposlenih u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje, na osnovu podataka republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Izuzetno od člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe korisnicima penzije, odnosno novčane naknade za pomoć i negu, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, razliku iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, uvećanu za rast prosečne neto zarade zaposlenih u Republici u februaru 1996. godine, u odnosu na jul 1995. godine, isplatiće u tri jednake mesečne rate, počev od aprila 1996. godine.

Uredba o načinu utvrđivanja nižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (RS)

1) potvrdu organizacije za obračun i plaćanja o visini prosečne neto zarade po zaposlenom kod poslodavca u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva;

Uredba o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze (SCG)

1. Dnevni iznos naknade iz člana 19. Uredbe o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze (u daljem tekstu: Uredba) utvrđuje se u procentu od prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u privredi republike članice, prema poslednjem objavljenom saopštenju nadležnog zavoda za statistiku, a po sedištu vlasnika stvari, i to:

Uredba o platama u organima Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija (APKM)

Kada je osnovica iz člana 2. ove uredbe utvrđena u iznosu nižem od prosečne neto zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije za prethodni mesec, izabranim i postavljenim licima iz člana 7. ove uredbe pripada poseban dodatak u iznosu od 40 % od plate obračunate množenjem odgovarajućeg koeficijenta i utvrđene osnovice za isplatu plata.

Uredba o pravima na dopunsku zaštitu vojnih invalida, korisnika porodične invalidnine i civilnih invalida rata (RS)

Visina primanja iz stava 1. ovog člana, usklađivaće se mesečno sa prosečnim mesečnim rastom zarada u privredi Republike Srbije ostvarenim u prethodnom mesecu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.