Traženo: otpremnina pri odlasku u penziju

Nađeno: 37 Prikazano: 15


Opšti kolektivni ugovor (RS)

- isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade zaposlenog u momentu isplate, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije;

Poseban kolektivni ugovor metalaca Srbije (RS)

...pri odlasku u penziju isplati otpremninu u visini trostruke zarade koju bi radnik primio u mesecu kada se vrši isplata otpremnine da je radio na radnom mestu sa koga je otišao u penziju. Ovako utvrđena otpremnina ne može biti niža od trostruke prosečne mesečne neto zarade kod poslodavca isplaćene u mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno od trostruke prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u...otpremnine...

Poseban kolektivni ugovor za delatnost prerade drveta (RS)

1) otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti - u visini jedne i po zarade koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata otpremnine, odnosno jedne i po prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike - ako je to za zaposlenog povoljnije;

Poseban kolektivni ugovor za komunalne delatnosti (RS)

Minimalnu zaradu isplaćuje poslodavac radi obezbeđenja materijalne i socijalne sigurnosti zaposlenog, kao i otpremnine pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa.

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (RS)

1) otpremninu pri odlasku u penziju u visini jedne i po prosečne zarade u privredi Republike prema poslednjem objavljenom statističkom podatku u trenutku isplate;

Poseban kolektivni ugovor za visoko i više obrazovanje (RS)

1. zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju u visini tri prosečne zarade, odnosno plate zaposlenog u momentu isplate;

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvenu delatnost u Republici Srbiji (RS)

- otpremninu pri odlasku u penziju,

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (RS)

U prihode iz člana 4. Zakona ne uračunavaju se naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, naknade troškova za vreme provedeno na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, otpremnine pri odlasku u penziju, solidarna pomoć, jubilarne nagrade, iznosi isplaćenih izdržavanja za dete i pomoći u slučaju smrti korisnika ili članova njegove porodice.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (RS)

Na računu 406 iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa stečenim pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja.

Uredba o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika (RS)

- otpremnine za radnike pri odlasku u penziju.

Zakon o platnom prometu (RS)

imaju neizmirene obaveze evidentirane kod banke u momentu plaćanja, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u...

Zakon o platama i naknadama saveznih poslanika u Saveznoj skupštini i o platama saveznih funkcionera koje bira ili razrešava Savezna Skupština (SCG)

6) otpremnina pri odlasku u penziju - u iznosu dva poslednja lična dohotka, odnosno naknade ličnog dohotka pre odlaska u penziju;

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

...u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u...u...

Zakon o radnim odnosima (RS)

3) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa.

Zakon o radu (RS)

1) zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade;