Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/96),
Ministar za zdravstvo doneo je

PRAVILNIK

O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI, EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA O KADROVIMA, OPREMI, PROSTORIJAMA I LEKOVIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 9. avgusta 2000)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se medicinska dokumentacija i evidencije i izveštaji o kadrovima, opremi, prostorijama i lekovima u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti.

Član 2.

Za kadrove, opremu, prostorije i lekove koje ima, zdravstvena ustanova i drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) vodi sledeću dokumentaciju i evidenciju, i to:
1) za kadrove: Dokumentacioni list zaposlenog (Obrazac br. 1);
2) za opremu: Karton opreme (Obrazac broj 2);
3) za prostorije: Karton građevinskog objekta i Karton prostorija organizacione jedinice (Obrazac broj 3 i Obrazac broj 3.1.);
4) za lekove: karton o leku (Obrazac broj 4).
U Dokumentacioni list iz stava 1. tačka 1. ovog člana, koji se čuva u personalnom dosijeu zaposlenog, upisuju se sledeći podaci: naziv i sedište zdravstvene ustanove; naziv i sedište organizacione jedinice u kojoj je raspoređen na rad; ime, prezime, godina i mesto rođenja; završena škola, odnosno fakultet, specijalizacija i uža specijalizacija; nastavna i naučna i stručna zvanja; rukovodeće funkcije; dan, mesec i godina zasnivanja, odnosno dan, mesec, godina i razlog prestanka radnog odnosa.
U Karton opreme iz stava 1. tačka 2) za svaku jedinicu opreme upisuju se sledeći podaci: naziv odeljenja gde se nalazi oprema, grupa opreme, podgrupa opreme, šifra opreme, naziv opreme, model opreme, godišnji kapacitet, naziv proizvođača, godina proizvodnje, godina nabavke, nabavna vrednost, knjigovodstvena vrednost opreme, način održavanja, da li se oprema koristi i inventarski broj.
U Karton građevinskog objekta i Karton prostorija organizacione jedinice iz stava 1. tačka 3) ovog člana, upisuju se sledeći podaci: naziv i sedište zdravstvene ustanove; naziv i lokacija odnosno adresa mesta u kome se nalazi objekat; bruto i neto površina; godina izgradnje, sadašnja knjigovodstvena vrednost objekta, kao i odgovarajući podaci o opštim uslovima i uslovima za pojedine prostorije (čl. 20, 21. i 22. Pravilnika o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti "Službeni glasnik RS", broj 2/2000).
U Karton o leku iz stava 1. tačka 4) ovog člana, upisuju se za svaki lek sledeći podaci: naziv leka, oblik, doza i pakovanje prema aktu o jedinstvenoj klasifikaciji lekova, proizvođač, ukupno nabavljena količina, nabavna i prodajna cena leka, izdata količina na recept i broj recepata.

Član 3.

Na osnovu medicinske dokumentacije i evidencija iz člana 2. ovog pravilnika, zdravstvena ustanova sastavlja i dostavlja sledeće izveštaje:
1. Izveštaj o zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: prijava - odjava zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi) - Obrazac broj 1a,
2. Izveštaj za opremu u zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: prijava - odjava jedinice opreme u zdravstvenoj ustanovi) Obrazac br. 2a,
3. Izveštaj o građevinskom objektu i Izveštaj o prostorijama organizacione jedinice - Obrazac broj 3a i Obrazac broj 3.1a,
4. Izveštaj o nabavljenim i izdatim lekovima - Obrazac br. 4a.
U izveštaje iz stava 1. ovog člana upisuju se podaci iz odgovarajuće dokumentacije i evidencija utvrđenih u članu 2. ovog pravilnika.
Izveštaji iz stava 1. tačke 2. ovog člana dostavljaju se za svaku jedinicu opreme predviđenu u Nomenklaturi i klasifikaciji medicinskih aparata koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Izveštaji iz člana 3. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog pravilnika dostavljaju se Institutu za zaštitu zdravlja Srbije preko zavoda, odnosno instituta za zaštitu zdravlja u okruzima i gradu Beogradu, i to:
- iz tačke 1.: za sve zaposlene prema stanju na dan 30. septembra 2000. godine, a posle ovog roka za svaki slučaj zapošljavanja odnosno prestanka radnog odnosa do 10. tekućeg za prethodni mesec;
- iz tačke 2.: za opremu u zdravstvenoj ustanovi prema stanju na dan 31. decembra 1999. godine, a posle ovog roka za svaki slučaj nabavke, odnosno rashodovanja opreme do 10. tekućeg za prethodni mesec;
- iz tačke 3.: za svaki građevinski objekat i prostorije u zdravstvenoj ustanovi prema stanju na dan 31. decembra 2000. godine, a posle ovog roka za svaki slučaj dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije ili promene namene građevinskog objekta.
Izveštaji iz člana 3. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika dostavljaju se tromesečno, do 15. tekućeg za prethodno tromesečje, i to:
- Institutu za zaštitu zdravlja Srbije, za apoteke u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost;
- Zavodu za farmaciju Srbije, za apoteke i apotekarske ustanove koje su samostalne zdravstvene ustanove ili u sastavu drugih zdravstvenih ustanova, kao i za apoteke koje su osnovane kao drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti.
Uz izveštaje koji se dostavljaju za kadrove prema stanju na dan 30. septembra 2000. godine, za opremu prema stanju na dan 31. decembra 1999. godine, za građevinske objekte i prostorije prema stanju na dan 31. decembra 2000. godine i za lekove, dostavljaju se zbirni izveštaji na obrascima 1b, 2b i 3b.

Član 5.

Obrasci iz čl. 2, 3. i 4. ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 6.

Dokumentaciju, evidencije i izveštaje utvrđene u čl. 2, 3. i 4. ovog pravilnika, zdravstvena ustanova vodi, odnosno sastavlja i dostavlja prema metodološkom uputstvu Instituta za zaštitu zdravlja Srbije.
Dokumentaciju, evidencije i izveštaje iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova može voditi, odnosno sastavljati i dostavljati putem računara, ako prethodno dobije saglasnost od Instituta za zaštitu zdravlja Srbije.

Član 7.

Propisivanje lekova vrši se na propisanom obrascu recepta u dva primerka, od kojih se kopija čuva u zdravstvenoj ustanovi radi praćenja i kontrole.
Za hronične bolesnike lek se može propisati u količini koja je dovoljna za 30 dana lečenja.

Član 8.

U izveštajima iz člana 3. stav 1. tačka 4. ovog pravilnika, koji će se podneti za period od 1. januara do 31. jula 2000. godine, uneće se samo podaci o raspoloživim vrstama i količinama lekova, na osnovu popisa lekova, prema stanju na dan 1. avgusta 2000. godine.
Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostaviće se Institutu za zaštitu zdravlja Srbije, odnosno Zavodu za farmaciju Srbije u roku od 15 dana od dana popisa.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

NOMENKLATURA I KLASIFIKACIJA MEDICINSKIH APARATA
01. Aparati za rentgen dijagnostiku, magnetnu rezonancu i radioterapiju
01.01. Rentgen dijagnostika
0101001 Aparat "PUCK" za klasične rentgen filmove
0101002 Aparat za automatsko razvijanje rentgen filmova
0101003 Aparat za kompjuterizovanu tomografiju - skener CT
0101004 Aparat za repro snimanje
0101005 Aparat za signiranje rentgen filmova
0101006 Aparat-pumpa za automatsko ubrizgavanje kontrasnih sredstava
0101007 Buki blenda vertikalna
0101008 Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju
0101009 Kamera kine
0101010 Kamera laserska (mokra tehnologija)
0101011 Kamera laserska (suva tehnologija)
0101012 Kamera multiformat
0101013 Kamera odelka
0101014 Komora za razvijanje dental filma
0101015 Komora za razvijanje kine filma
0101016 Mamograf
0101017 Mamomat sa jonotomatskom komorom
0101018 Mamomat sa uređajem za vođenu biopsiju
0101019 Monitor za histerosalpingografiju
0101020 Projektor za kine film
0101021 Rentgen aparat dentalni
0101022 Rentgen aparat dentalni sa tomografijom
0101023 Rentgen aparat sa "C" rukom, TV monitorom i monitorom EKG-a i TA
0101024 Rentgen aparat sa TV lancem
0101025 Rentgen aparat sa TV lancem pokretni
0101026 Rentgen aparat teledirigovani sa TV lancem
0101027 Rentgen aparat teledirigovani sa uređajem za digitalizaciju
0101028 Rentgen aparat za angiografiju
0101029 Rentgen aparat za kvantitativnu koronarnu arteriografiju
0101030 Rentgen aparat za markiranje i planiranje
0101031 Rentgen aparat za perifernu arteriografiju sa pulsnom skopijom
0101032 Skener spiralni
01.02. Magnetna rezonanca
0102001 Aparat za magnetnu rezonancu
01.03. Radio terapija
0103001 Akcelerator linearni
0103002 Aparat za brahioterapiju tumora
0103003 Aparat za kompjutersko planiranje zračenja
0103004 Aparat za komplementarno unutrašnje zračenje
0103005 Aparat za merenje rentgenskog zračenja sa računarom
0103006 Kobalt bomba
0103007 Komora za zaštitu od radioaktivnog zračenja
0103008 Simulator za radioterapiju
02. Aparati za ultrazvučnu dijagnostiku
02.01. Aparati
0201001 Aparat ultrazvučni
0201002 Aparat ultrazvučni Dopler
0201003 Aparat ultrazvučni kolor Dopler
0201004 Aparat ultrazvučni pokretni
0201005 Aparat ultrazvučni subakvalni
0201006 Aparat ultrazvučni za endoskopsku ultrasonografiju (EUS) sa sondom od 15 MHz
0201007 Aparat ultrazvučni: tkivni Dopler i za kolor kinezu
0201008 Aparat za intravaskularni ultrazvuk
0201009 Aparat za primenu specifičnih ultrazvučnih talasa - sonoton
0201010 Aparat za primenu ultrazvuka u terapijske svrhe
02.02. Sonde
0202001 Sonda ultrazvučna endoskopska za bronh
0202002 Sonda ultrazvučna konveksna frekvencije 3,5 MHz
0202003 Sonda ultrazvučna konveksna frekvencije 5,00 MHz
0202004 Sonda ultrazvučna linearna frekvencije 10 MDžsub>3
0202005 Sonda ultrazvučna linearna frekvencije 2,5 MHz
0202006 Sonda ultrazvučna linearna frekvencije 3,5 MHz
0202007 Sonda ultrazvučna linearna frekvencije 5,0 MHz
0202008 Sonda ultrazvučna linearna frekvencije 7,5 MHz
0202009 Sonda ultrazvučna linearna za biopsiju
0202010 Sonda ultrazvučna sektorska frekvencije 7,5 MHz
0202011 Sonda ultrazvučna sektorska frekvencije 2,5 MHz
0202012 Sonda ultrazvučna sektorska frekvencije 3,5 MHz
0202013 Sonda ultrazvučna sektorska frekvencije 5,0 MHz
0202014 Sonda ultrazvučna transrektalna
0202015 Sonda ultrazvučna transvaginalna
0202016 Sonda ultrazvučna za intraoperativnu cerebralnu ultrasonografiju
0202017 Sonda ultrazvučna za pregled paranazalnih šupljina
0202018 Sonda ultrazvučna za primenu u oftalmologiji
0202019 Sonda ultrazvučna za transezofagusnu ehokardiografiju
0202020 Sonda ultrazvučna za vodu sa nosačem
0202021 Sonda za intravaskularni ultrazvuk frekvencije 20MHz-30MHz
03. Optička sredstva i aparati
0300001 Lupa kozmetološka sa lampom
0300002 Lupa operaciona binokularna sa hladnim svetlom
0300003 Lupa sa uvećanjem 150 puta (stereo mikroskop)
0300004 Mikroskop binokularni svetlosni
0300005 Mikroskop binokularni svetlosni sa dodatkom za ćelijske kulture
0300006 Mikroskop elektronski
0300007 Mikroskop elektronski sa dodatkom za skeniranje
0300008 Mikroskop fluorescentni
0300009 Mikroskop imunofluorescentni
0300010 Mikroskop intervalni
0300011 Mikroskop invertni
0300012 Mikroskop kompjuterizovani
0300013 Mikroskop operacioni
0300014 Mikroskop operacioni sa TV i video sistemom
0300015 Mikroskop ORL
0300016 Mikroskop polarizacioni
0300017 Mikroskop sa automatskim fotouređajem
0300018 Mikroskop sa faznim kontrastom
0300019 Mikroskop sa mikrometrom
0300020 Mikroskop sa stočićem koji se zagreva
0300021 Mikroskop sa tamnim poljem
0300022 Mikroskop svetlosni sa dodacima za fazni kontrast, fluorescenciju i automatsko slikanje
0300023 Mikroskop UV za LjBC
04. Aparati za laboratorijsku dijagnostiku
04.01. Vage
0401001 Vaga analitička
0401002 Vaga analitička električna (sa 4 decimalna mesta)
0401003 Vaga analitička električna (sa 5 decimalnih mesta)
0401004 Vaga za merenje mase do 100 gr
0401005 Vaga automatska precizna za merenje mase do 10 kg
0401006 Vaga automatska precizna za merenje mase do 1000 kg
0401007 Vaga automatska svetlosna za merenje mase do 100 kg
0401008 Vaga elektronska
0401009 Vaga poluanalitička do 2000 g
0401010 Vaga recepturna za merenje mase do 1 kg (sa 2 decimalna mesta)
0401011 Vaga tehnička
0401012 Vaga tehnička električna za merenje mase do 1200 g
0401013 Vaga tehnička električna (sa 2 decimalna mesta)
0401014 Vaga Njest-Morro-ova za određivanje gustine
0401015 Vagica sa mešalicom za uzimanje krvi
0401016 Vorteks
04.02. Aparati za centrifugiranje, mešanje i usitnjavanje
0402001 Centrifuga (do 10000 obrtaja/minuti)
0402002 Centrifuga (preko 10000 obrtaja/minuti)
0402003 Centrifuga citospin
0402004 Centrifuga sa 36 mesta do 5000 obrtaja/minuti
0402005 Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta
0402006 Centrifuga sa hlađenjem (do 30000 obrtaja/minuti)
0402007 Centrifuga sa hlađenjem (preko 30000 obrtaja/minuti)
0402008 Centrifuga za ID kartice
0402009 Centrifuga za kese i boce sa hlađenjem
0402010 Centrifuga za mikrohematokrit
0402011 Centrifuga za mikroploče
0402012 Centrifuga za LjBC
0402013 Mešalica električna
0402014 Mešalica elektromagnetna sa grejačem
0401015 Mešalica magnetna
0402016 Mešalica magnetna sa grejačem
0402017 Mešalica mehanička rotaciona
0402018 Mešalica za trombocite
0401019 Mikrocentrifuga
0402020 Mikrocentrifuga do 3000 obrtaja/min.
0402021 Mikrocentrifuga sa 15000 obrtaja/minut
0402022 Mikser roler
0402023 Mlin električni za mlevenje droga
0402024 Mlin kuglični
0402025 Mlin ručni za mlevenje droga
0402026 Mlin za suvo mlevenje praškastih materija
0402027 Mućkalica električna
0402028 Mućkalica horizontalna
0402029 Mućkalica za kulture
0402030 Multimikser
0402031 Petalfuga
0402032 Protreskivač
0402033 Rotator
0402034 Seckalica električna
0402035 Ultracentrifuga
0402036 Vibrator za epruvete
04.03. Aparati za elektroforezu, liofilizaciju i titraciju
0403001 Aparat za automatsku elektroforezu
0403002 Aparat za elektrodepoziciju
0403003 Aparat za elektroforezu
0403004 Aparat za elektroforezu sa širim mogućnostima (veći broj analiza i više medijuma)
0403005 Aparat za fokusiranu elektroforezu
0403006 Aparat za horizontalnu elektroforezu
0403007 Aparat za imunobloting tehniku
0403008 Aparat za imunoelektroforezu
0403009 Aparat za izoelektrofokusiranje
0403010 Aparat za izotahoforezu
0403011 Aparat za jonoforezu
0403012 Aparat za kapilarnu elektroforezu
0403013 Aparat za liofilizaciju
0403014 Aparat za liofilizaciju - liofilizator
0403015 Aparat za potenciometrijsku titraciju
0403016 Aparat za vertikalnu elektroforezu
0403017 Aparat za visokonaponsku elektroforezu
04.04. Aparat za spektrometriju i spektrofotometriju
0404001 Alfa spektrometar silicijumski
0404002 Aparat za dissolution test
0404003 Aparat za hemoluminiscenciju
0404004 Gama spektrometar sa detektorima (Ge i Na) pokreti
0404005 Gamaspektrometar
0404006 Spektrofluorimetar
0404007 Spektrofluorimetar FIA
0404008 Spektrofotometar atomski apsorpcioni bezplameni
0404009 Spektrofotometar atomski apsorpcioni plameni
0404010 Spektrofotometar atomski apsorpcioni sa hidridnim sistemom
0404011 Spektrofotometar maseni
0404012 Spektrofotometar sa protočnom kivetom
0404013 Spektrofotometar UV-VIS
0404014 Spektrofotometar UV-VIS sa pisačem
0404015 Spektrofotometar za infracrvenu (IR) spektroskopiju
0404016 Spektrofotometar za određivanje nivoa antiepileptika u biološkim tečnostima
0404017 Spektrofotometar atomski apsorpcioni za određivanje žive, arsena i dr.
04.05. Aparati za hromatografiju
0405001 Aparat za hromatografiju na hartiji
0405002 Aparat za hromatografiju na stubu različitih dimenzija
0405003 Aparat za tankoslojnu hromatografiju
0405004 Aparat za tečnu hromatografiju visoke osetljivosti - HPLC (detektori: optički-UV, elektrohemijski, fluorescentni, refrakcioni)
0405005 Hromograf gasni (sa detektorima: plamenojonizacioni, detektor zahvata elektrona, detektor termalne provodljivosti, plamenofotometrijski, termojonski)
0405006 Hromatograf gasni sa detektorima, kolonama i pisačima
0405007 Hromatograf gasni sa spektrometrom
0405008 Hromatograf tečni sa detektorima
0405009 Hromatograf tečni sa detektorima, kolonama i pisačima
04.06. Aparati za analizu biohemijskih i/ili hemijskih sastojaka u uzorku
0406001 Čitač TLD sa računarom i štampačem
0406002 Agregometar
0406003 Analizator "Film" na principu refleksione fotometrije (suva hemija)
0406004 Analizator aminokiselina
0406005 Analizator gasni sa kooksimetrom
0406006 Analizator hematološki sa automatskim nosačem uzoraka - višekanalni
0406007 Analizator hemiluminiscentni
0406008 Analizator jednokanalni biohemijski
0406009 Analizator PCR
0406010 Analizator respiracijskih gasova i p
0406011 Analizator sa fiksnim programom
0406012 Analizator sa jonselektivnim elektrodama za natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum
0406013 Analizator višekanalni biohemijski (do 300 analiza/sat)
0406014 Analizator višekanalni biohemijski (preko 300 analiza/sat)
0406015 Analizator višekanalni biohemijski sa jon-selektivnim elektrodama
0406016 Analizator za glikolizovani hemoglobin
0406017 Analizator za hloride
0406018 Analizator za hormone
0406019 Analizator za jonizovani kalcijum
0406020 Analizator za kalcijum
0406021 Analizator za lekove
0406022 Analizator za tumorske markere
0406023 Aparat automatski sa kompletom sondi za kontinuirano ispitivanje hemijskih štetnosti
0406024 Aparat automatski za sedimentaciju
0406025 Aparat za automatsko određivanje šećera u krvi
0406026 Aparat za automatsku analizu urina
0406027 Aparat za automatsku identifikaciju bakterija-ARB edžpression
0406028 Aparat za automatsku identifikaciju bakterija-ATV edžpression
0406029 Aparat za automatsku obradu hemokultura kompjuterizovani
0406030 Aparat za detekciju gasa
0406031 Aparat za gel filtraciju
0406032 Aparat za indirektnu kalorimetriju
0406033 Aparat za ispitivanje prašine
0406034 Aparat za ispitivanje prisutnosti pirogenih supstanci - višekanalni
0406035 Aparat za ispitivanje toksičnosti i genotoksičnosti
0406036 Aparat za kompjuterizovano inkubiranje i praćenje rasta hemokultura
0406037 Aparat za kompjuterizovano određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija (MIC)
0406038 Aparat za kompjuterizovanu detekciju mikobakterija
0406039 Aparat za kontrolu vazduha
0406040 Aparat za merenje čistoće kiseonika
0406041 Aparat za merenje atmosferskog barometarskog pritiska
0406042 Aparat za merenje emisije dimnih gasova
0406043 Aparat za merenje koncentracije CO i CO2
0406044 Aparat za određivanje koncentracije hemoglobina - hemoglobinometar
0406045 Aparat za određivanje koncentracije lekova
0406046 Aparat za određivanje potrošnje O2 ili oslobađanja CO2 mikobakterija
0406047 Aparat za određivanje tačke topljenja
0406048 Aparat za određivanje temperature destilacije
0406049 Aparat za određivanje vlage u granulatu
0406050 Aparat za potenciometrijsko određivanje vlage po Karl Fišeru
0406051 Aparat za prikupljanje ćelija i prenošenje na filter papir "cell harvesret"
0406052 Aparat za protočnu citofluorimetriju
0406053 Aparat za razdvajanje komponenti krvi
0406054 Aparat za separaciju ćelija krvi "cell separator"
0406055 Aparat za snimanje i kompjutersku analizu gela
0406056 Aparat za ultrafiltraciju - Seitz filteraparat
0406057 Aparat za uzorkovanje sumpordioksida i čađi
0406058 Automatski brojač spermatozoida
0406059 Automatski električni pitetor
0406060 Autosiler
0406061 Autotehnikon
0406062 Bilirubinometar
0406063 Brojač bakterija
0406064 Brojač kolonija
0406065 Brojač krvnih elemenata sa 16 parametara
0406066 Brojač krvnih elemenata sa 24 parametra
0406067 Brojač krvnih elemenata sa 8 parametara
0406068 Bukomer
0406069 CO-oksimetar
0406070 Detektor gasova u atmosferi automatski
0406071 Diferencijalni brojač krvnih elemenata - Differ
0406072 Dimni generator - aparat za toplo zamagljivanje
0406073 Fibrintajmer
0406074 Fluoroimunometar
0406075 Generator kiseonika pokretni
0406076 Generator vodonika
0406077 Glukometar
0406078 Glukoza analizator
0406079 Hemahron - aparat za određivanje vremena koagulacije
0406080 Hemoksimetar
0406081 Inkubator sa displejom sa regulacijom koncentracija CO2, H2, O2, i relativne
0406082 Jonometar (za K, Ha, jonizovani Ca i p)
0406083 Katatermometar
0406084 Koagulator organski
0406085 Koagulator automatski višekanalni
0406086 Koagulometar poluautomatski desetokanalni
0406087 Koagulometar poluautomatski dvokanalni
0406088 Koagulometar poluautomatski jednokanalni
0406089 Laktat analizator
0406090 Merač koncentracije kiseonika
0406091 Monitor kontinuiranog on-line merenja glukoze
0406092 Monitor metaboličkih funkcija
0406093 Monitor za merenje površinske kontaminacije sa brojačima
0406094 Monitor za određivanje gasova u vazduhu portabl
0406095 Sekvencioner DNK
0406096 Seromat
0406097 Skener za očitavanje beta i gama traka
0406098 Sonometar
0406099 Urea analizator
04.07. Aparati za analizu fizičko hemijskih osobina uzorka
0407001 Aparat za alternativne, imunološke analize
0407002 Aparat za enzim imunoesej
0407003 Aparat za heterogeno enzimsko imunoodređivanje (ELISA)
0407004 Aparat za homogeno enzimsko imuno određivanje (EMIT)
0407005 Aparat za luminiscentno imunološko određivanje
0407006 Aparat za određivanje imunoglobulina
0407007 Aparat za radio imuno određivanje (RIA brojač)
0407008 Aparat za RIA dijagnostiku
0407009 Fotokolorimetar
0407010 Fotometar
0407011 Fotometar plameni
0407012 Hromotajmer automatski
0407013 Hromotajmer poluautomatski
0407014 Nefelometar
0407015 Nefelometar laserski
0407016 Pehametar
0407017 Pehametar automatski sa temperaturnim senzorom
0407018 Pehametar ručni prenosni
0407019 Pehametar sa priključkom za jonoselektivne elektrode
0407020 Pehametar/jonometar automatski
0407021 Refraktometar
0407022 Refraktometar automatski
0407023 Turbidimetar
04.08. Aparati koji proizvode i koriste toplotnu energiju
0408001 Autoklav
0408002 Autoklav automatski protočni
0408003 Autoklav ručni dimenzija 1200 mm h 800 mm h 800 mm
0408004 Autoklav za sterilizaciju hranljivih podloga
0408005 Evaporator cirkulišući
0408006 Generator pare
0408007 Isparivač
0408008 Kada sa CO2
0408009 Kada ultrazvučna
0408010 Kada za neutralizaciju kiselina
0408011 Kada za potapanje
0408012 Kada za pripremu supstanci za regeneraciju
0408013 Kompresor bezuljni
0408014 Kompresor za dobijanje vazduha (1.000 l/h)
0408015 Kompresor za sušenje
0408016 Kompresor za vazduh
0408017 Kupatilo peščano
0408018 Kupatilo uljano
0408019 Kupatilo ultrasonično
0408020 Kupatilo vodeno
0408021 Kupatilo vodeno sa hlađenjem
0408022 Kupatilo vodeno sa mešačem
0408023 Kupatilo vodeno sa rotatorom
0408024 Lonac Kohov
0408025 Pećnica mikrotalasna sa teflonskim autoklavima
0408026 Sonikator ultrazvučni
0408027 Sterilizator gasni
0408028 Sterilizator suvi
0408029 Sterilizator vodeni
0408030 Sterilizator za sušenje
0408031 Sušnica za stakleno posuđe
0408032 Sušnica za zagrevanje do 2.000 oC sa ventilatorom
0408033 Termoprecipitator
0408034 Termostat
0408035 Termostat sa CO2
0408036 Termostat sa vodenim omotačem
0408037 Termostat suvi
0408038 Termostat za vodeno kupatilo
0408039 Uparivač vakuum rotacioni
0408040 Vakuum sušnica
04.09. Aparati za destilaciju i filtraciju vode, tečnosti i rastvora
0409001 Aparat adsorpciono-jonoizmenjivački za pripremu vode
0409002 Aparat za adsorpciono-jonoizmenjivačku pripremu vode
0409003 Aparat za dejonizaciju vode
0409004 Aparat za dekalcinaciju
0409005 Aparat za demineralizaciju vode
0409006 Aparat za destilaciju etarskih ulja
0409007 Aparat za destilaciju i demineralizaciju vode
0409008 Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
0409009 Aparat za destilaciju pod normalnim i sniženim pritiskom
0409010 Aparat za destilaciju vode
0409011 Aparat za destilaciju vodenom parom
0409012 Aparat za filtraciju
0409013 Aparat za filtraciju pod pritiskom
0409014 Aparat za filtriranje tečnosti i rastvora za HPLC
0409015 Aparat za frakcionu destilaciju
0409016 Aparat za jonizaciju vode
0409017 Aparat za merenje osmoze - osmometar
0409018 Aparat za određivanje vode po Dean-Stark-u
0409019 Aparat za reverznu osmozu (priprema vode)
0409020 Hipo hlorinator
0409021 Hlorometar
0409022 Hlortigrator
0409023 Komparator za određivanje rezidualnog hlora
0409024 Skupljač demineralizovane vode
04.10. Aparati za izvođenje specifičnih laboratorijskih procedura
0410001 Aparat za despenziju - dispenzor
0410002 Aparat za ekstrakciju masti po Sodžhletu
0410003 Aparat za određivanje azota - mikro Kjedahl
0410004 Aparat za određivanje etarskih ulja po Klevengeru
0410005 Aparat za prebacivanje ćelijske kulture za figlere
0410006 Aparat za punjenje boca
0410007 Aparat za razaranje organskih materija mokrim putem
0410008 Aparat za razlivanje hranljivih podloga
0410009 Aparat za zamrzavanje ćelija (1C/minut)
0410010 Aparat za zatvaranje boca
0410011 Blistirka
0410012 Dekstrometar
0410013 Digestor
0410014 Dispenzor parafinski
0410015 Dispenzor za ulje
0410016 Dozator
0410017 Ekshaustor
0410018 Ekstruder
0410019 Ispirač mikrotitracionih pločica (njasher)
0410020 Istiskivač plazme
0410021 Izolator hematološki
0410022 Kolektor frakcioni sa priborom
0410023 Kompresor trihinoskopski sa 30 polja
0410024 Krioekstraktor
0410025 Nebulizator za indukciju sputuma ultrazvučni
0410026 Sito molekularno - uređaj za proizvodnju kiseonika
0410027 Sito vibraciono
0410028 Skidač kultura
0410029 Stalak sa ogledalom za očitavanje reakcije aglutinacije
0410030 Termotransporter ćelijski
04.11. Aparati u farmaciji vezani za preradu, proizvodnju i pakovanje farmaceutskih proizvoda
0411001 Aparat automatski za punjenje rastvora - rotomat
0411002 Aparat za aplikovanje praškova i granula
0411003 Aparat za aplikovanje tableta i peleta
0411004 Aparat za frezovanje
0411005 Aparat za granuliranje
0411006 Aparat za homogenizaciju
0411007 Aparat za homogenizaciju i ekstrakciju
0411008 Aparat za izradu eutentrope preparata
0411009 Aparat za izradu parafinskih poluga u vakuumu
0411010 Aparat za izradu rastvora za TPN
0411011 Aparat za kontrolu makroskopskih čestica
0411012 Aparat za mešanje masti
0411013 Aparat za membran filtraciju
0411014 Aparat za punjenje i zatvaranje tuba
0411015 Aparat za sejanje-komplet sita od I-VI
0411016 Aparat za tabletiranje
0411017 Aparat za ulivanje supozitorija i globula
0411018 Aparat za utvrđivanje tvrdoće i raspadanja tableta
0411019 Aparat za zatvaranje kapsula
0411020 Homogenizator
0411021 Izmenjivač jonski
0411022 Kapsulirka
0411023 Mašina za otpertlavanje
0411024 Mašina za pakovanje
0411025 Mašina za pertlovanje
0411026 Mašina za pranje apotekarskog posuđa
0411027 Mašina za pranje gumenih zatvarača
0411028 Mašina za punjenje tečnosti
0411029 Mašina za taljenje
0411030 Presa za tinkture
0411031 Pribor za izradu, presovanje i izlivanje pilula, globula, supozitorija i lekovitih štapića
0411032 Pumpa za doziranje kapi
0411033 Punilica
0411034 Punjač kosi
0411035 Reaktor
0411036 Ventilator za otvaranje papirnih kapsula
05. Aparati u nuklearnoj medicini
0500001 Aparat za čitanje TL dozimetra
0500002 Aparat za dobijanje trajnog snimka
0500003 Aparat za merenje radona 222 pomoću scintilacionih detektora
0500004 Aparat za mijeloscintigrafiju
0500005 Aparat za pozitronsku emisionu tomografiju - PET skener
0500006 Aparat za scintigrafiju
0500007 Beta brojač automatski
0500008 Beta brojač scintilacioni
0500009 Brojač scintilacioni tečni
0500010 Ciklotron medicinski kompaktni
0500011 Detektor scintilacioni čvrsti
0500012 Detektor scintilacioni tečni
0500013 Dozimetar jonizujućeg zračenja
0500014 Dozimetar prenosni za merenje jačine ekvivalentne doze gama i zračenja
0500015 Gama kamera portabilna
0500016 Gama kamera sa računarskom opremom
0500017 Gama kamera sa računarskom opremom za snimanje tela (njhole body)
0500018 Gama kamera SPET sa računarskom opremom
0500019 Gama kamera standardna
0500020 Gama kamera univerzalna
0500021 Gama scintilacioni brojač
0500022 Kalibrator doza
0500023 Komora jonizaciona
0500024 Komora jonizaciona portabilna
0500025 Microdot
0500026 Monitor kontaminacije prenosni sa setom sondi za alfa i beta zračenje
0500027 Scintron
0500028 Sistem multidetektorski za rCBF (32 detektora)
0500029 Sonda scintilaciona
0500030 Staklo olovno zaštitno za pripremu doze
0500031 TLD za ličnu dozimetriju
0500032 TLD za merenje absorbovane doze zračenja u životnoj sredini
06. Aparati za pojedine grane interne medicine
06.01. Neurologija i psihijatrija
0601001 Akcelerometar
0601002 Aparat multiprobe sistem
0601003 Aparat za "off line" analizu EEG snimaka sa monitorom
0601004 Aparat za "off line" analizu kabl-telemetrijskog video snimka po tipu "Split screen"
0601005 Aparat za 24-časovno kabl-telemetrijsko EEG snimanje sa paralelnim video snimanjem i mogućnošću snimanja 2 pacijenta
0601006 Aparat za elektro san
0601007 Aparat za elektrokonvulzivnu terapiju
0601008 Aparat za elektromioneurografiju sa opremom
0601009 Aparat za elektromioneurografiju sa opremom za određivanje motornih tačaka aplikacijom botulinskog toksina
0601010 Aparat za filtriranje i pojačavanje signala
0601011 Aparat za intraoperativnu analizu elektrostimulacije
0601012 Aparat za invazivno elektrofiziološko ispitivanje
0601013 Aparat za ispitivanje evociranih potencijala
0601014 Aparat za ispitivanje funkcije mišića po Hes-Lankaster-u
0601015 Aparat za kortikalnu elektromagnetnu stimulaciju
0601016 Aparat za merenje regionalnog moždanog protoka
0601017 Aparat za određivanje vizuelnog pravca
0601018 Aparat za praćenje intrakranijalnog pritiska
0601019 Aparat za promontorijumski test
0601020 Aparat za video monitoring epilepsija i spavanja
0601021 Aparat za Njada test
0601022 Elektroencefalograf šesnaestokanalni
0601023 Elektroencefalograf digitalni sa monitorom za intraoperativnu upotrebu
0601024 Elektroencefalograf digitalni sa obradom EEG signala
0601025 Elektroencefalograf dvanaestokanalni
0601026 Elektroencefalograf kompjuterizovani sa kartografijom
0601027 Elektroencefalograf osmokanalni
0601028 Elektroencefalograf portabilni
0601029 Elektroencefalograf sa poligrafom
0601030 Elektroencefalograf sa poligrafom, evociranim potencijalima i videosistemom
0601031 Elektroneurograf
0601032 Fotostimulator za EEG
0601033 Holter elektroencefalograf za analizu EEF signala šesnaestokanalni
0601034 Komora Sajkova
0601035 Konvertor AD (analogno digitalni)
0601036 Merač neuromišićne blokade
0601037 Platforma za statokineziometriju
0601038 Reakciometar
0601039 Reoencefalograf
0601040 Stimulator vizuelni
06.02. Kardiologija
0602001 Aparat sa opremom za kompjuterizovani intrakardijalni maping
0602002 Aparat za digitalnu subtrakcionu angiografiju
0602003 Aparat za elektrofiziološko ispitivanje - registrovanje intrakardijalnih električnih potencijala i programiranu stimulaciju
0602004 Aparat za merenje minutnog volumena termodilucionom metodom
0602005 Aparat za merenje venskog pritiska
0602006 Aparat za neinvazivno automatizovano merenje krvnog pritiska
0602007 Aparat za torakalnu bioimpendancu
0602008 Aparat za vektorkardiografiju
0602009 Elektrokardiograf šestokanalni
0602010 Elektrokardiograf dvanaestokanalni
0602011 Elektrokardiograf jednokanalni
0602012 Elektrokardiograf jednokanalni pokretni
0602013 Elektrokardiograf sa kardioskopom
0602014 Elektrokardiograf sa odašiljačem i prijemnikom jednokanalni telemetrijski
0602015 Elektrokardiograf sa poligrafom
0602016 Elektrokardiograf trokanalni
0602017 Elektrokardiograf visokorezolutivni (signal averaged EKG)
0602018 Ergobicikl
0602019 Ergobicikl kompjuterizovani
0602020 Ergobicikl ležeći
0602021 Holter monitor za EKG i puls kompjuterizovani
0602022 Holter monitor za TA kompjuterizovani
0602023 Kapilaroskop
0602024 Monitor hemodinamskih funkcija
0602025 Monitor sa transdjuserom
0602026 Monitor za invazivno praćenje arterijskog i venskog pritiska
0602027 Monitor za invazivno praćenje EKG-a, TA, pulsa i telesne temperature sa oksiometrijom, kapnografijom sa pisačem
0602028 Monitor za invazivno praćenje EKG-a, TA, pulsa i telesne temperature sa pisačem
0602029 Monitor za neinvazivno praćenje EKG-a, TA, pulsa i telesne temperature sa oksimetrijom, kapnografijom sa pisačem
0602030 Monitor za neinvazivno praćenje EKG-a, TA, pulsa i telesne temperature sa pisačem
0602031 Monitor-repetitor hemodinamskih funkcija
0602032 Perikardioskop sa video lancem
0602033 Pletizmograf veno okluzivni
0602034 Pokretna traka sa EKG monitorom sa pisačem
0602035 Sineangiokardiograf u dve ravni
06.03. Pulmologija
0603001 Aparat sa intermitentno pozitivnim pritiskom
0603002 Aparat za ergospirometriju sa monitorom
0603003 Aparat za interrupcijske otpore
0603004 Aparat za izvođenje bronho provokacionih testova
0603005 Aparat za merenje potrošnje kiseonika pokretni
0603006 Aparat za merenje rastegljivosti pluća
0603007 Aparat za merenje transfer faktora metodom jednog udaha
0603008 Aparat za praćenje disanja u snu
0603009 Astograf
0603010 Bodi pletizmograf
0603011 Bronhoskop fiberoptički
0603012 Bronhoskop rigidni sa opremom
0603013 Inhalator aerosol
0603014 Inhalator aerosol ultrazvučni
0603015 Kapnograf
0603016 Merač vršnog ekspirijumskog protoka (PIK Flou Metar)
0603017 Monitor gasova transkutani
0603018 Pletizmograf
0602019 Pleuroskop (torakoskop)
0603020 Pulsni oksimetar sa oksigrafom
0603021 Spirometar
0603022 Spirometar pokretni
0603023 Spirometar sa dodatkom za dilucionu metodu helijumom (helijumograf)
0603024 Spirometar sa mogućnošću merenja usnih pritisaka
0603025 Videobronhoskop
06.04. Gastroenterologija
0604001 Anoskop
0604002 Aparat za 24-satno manometrijsko ispitivanje ezofagijalnog motiliteta
0604003 Aparat za fotokoagulaciju - laser - argon Beam-er
0604004 Aparat za gastričnu sukciju
0604005 Aparat za ligature hemoroida po Baron-u
0604006 Aparat za manometrijsko ispitivanje ezofagealnog motiliteta
0604007 Aparat za merenje p jednjaka
0604008 Aparat za pravljenje pneumoperitoneuma
0604009 Aparat za registrovanje ezofagealnog elektrograma
0604010 Duodenoskop sa bočnim svetlom (za ERCP)
0604011 Elektrogastrograf - portabl
0604012 Elektrohirurška jedinica
0604013 Endovideo duodenoskop
0604014 Endovideo duodenoskop sa holedohoskopom
0604015 Endovideo gastroskop
0604016 Endovideo kolonoskop
0604017 Enteroskop
0604018 Gastroskop (ezofagoskop)
0604019 Holedoskop
0604020 Kolonoskop
0604021 Laparoskop
0604022 Laparoskop sa TV lancem dijagnostički
0604023 Panendoskop
0604024 Rektoskop rigidni
0603025 Sigmoidoskop fleksibilni
0604026 Sigmoidoskop rigidni
06.05. Nefrologija - dijalize
0605001 Aparat za "on line" hemodiafiltraciju
0605002 Aparat za acetatnu hemodijalizu
0605003 Aparat za automatsku peritoneumsku dijalizu
0605004 Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu
0605005 Aparat za hemofiltraciju
0605006 Aparat za plazmaferezu
0605007 Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem
0605008 Aparat za specijalnu hemodijalizu
06.06. Endokrinologija
0606002 Aparat za automatsku izolaciju ostrvca endokrinog pankreasa
0606003 Aparat za klamp testiranje
0606004 Aparat za merenje apsorpcije insulina
0606005 Pankreas veštački
06.07. Dermatovenerologija
0607001 Aparat "Narronj band"
0607002 Aparat PUVA
0607003 Aparat za "punch" biopsiju
0607004 Aparat za dermoabraziju
0607005 Aparat za elektro-epilaciju
0607006 Aparat za merenje temperature kože
0607007 Aparat za ULV aerosol
0607008 Dermatom sa derma braderom
0607009 Dermatoskop
0607010 Elektrokauter sa elektrolizom
0607011 Evaporimetar
0607012 Lampa bioptron
0607013 Lampa fluorescentna
0607014 Lampa Fukova
0607015 Lampa UVA
0607016 Lampa UVB
0607017 Lampa Njood-ova
0607018 Lampa za fototerapiju
06.08. Hiperbarična medicina
0608001 Komora hiperbarična
0608002 Kontrolni panel za praćenje rada hiperbarične komore
07. Aparati za pojedine grane hirurgije
07.01. Opšti aparati i oprema
0701001 Antidekubitor
0701002 Aparat sa opremom za eksangvinotransfuziju
0701003 Aparat za autotransfuziju
0701004 Aparat za brzu transfuziju
0701005 Aparat za hipotermiju
0701006 Aparat za infuziju sa pumpom i grejačem
0701007 Aparat za intraoperativno spašavanje krvi (cells sefers)
0701008 Aparat za krioprezervaciju
0701009 Aparat za merenje temperature transplantata
0701010 Aparat za ozon
0701011 Aparat za perfuziju
0701012 Aparat za pranje operativnog polja pod pritiskom
0701013 Aparat za proizvodnju hladnog svetla
0701014 Aparat za registraciju telesne temperature višekanalni
0701015 Aparat za sukciju i drenažu električni
0701016 Aspirator hirurški ultrasonični
0701017 Električni aparat za sukciju
0701018 Elektrokauter bipolarni - BICAP
0701019 Elektrokoagulator
0701020 Fantom vodeni automatski
0701021 Inkubator za tkivne kulture
0701022 Koagulator infracrveni
0701023 Koagulator na principu toplog vazduha
0701024 Laparoskop sa TV lancem terapijski hirurški
0701025 Laser biostimulativni
0701026 Laser hirurški
0701027 Laser hirurški ugljendioksidni sa operacionim mikroskopom
0701028 Nož hirurški električni
0701029 Nož kriohirurški
0701030 Resektoskop
0701031 Testera električna za lobanju i kosti
07.02. Anesteziologija i reanimacija
0702001 Ambu balon sa valvulom i maskama
0702002 Aparat špric pumpa
0702003 Aparat za akupunkturu sa priborom
0702004 Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća
0702005 Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća i aspiracijom
0702006 Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
0702007 Aparat za anesteziju sa dečjim ventilatorom, aspiratorom, pedijatrijskim kružnim sistemom i pedijatrijskim poluzatvorenim sistemom
0702008 Aparat za anesteziju sa ventilatorom, aspiratorom, alarmnim sistemom (kiseonik, oksidul, vazduh, vakuum i odgovarajući anestetički gasovi)
0702009 Aparat za ingalaciju i oksigeno terapiju
0702010 Aparat za kiseonik sa aspiratorom portabl
0702011 Aparat za kiseonik sa priborom
0702012 Aparat za kontinuiranu oksigeno terapiju
0702013 Aparat za respiratornu potporu, ingalaciju i oksigenoterapiju
0702014 Aparat za respiratornu potporu, inhalaciju i oksigenoterapiju pokretni
0702015 Aspirator
0702016 Aspirator bronhijalni šinski
0702017 Defibrilator
0702018 Defibrilator intrakardijalni
0702019 Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
0702020 Defibrilator sa maker-om
0702021 Esteziometar
0702022 Mešač gasova za oksigenator
0702023 Oksigenator
0702024 Oksigenator zidni
0702025 Respirator neonatološki
0702026 Respirator za decu
0702027 Rinoterm
0702028 Stimulator nervni za regionalnu anesteziju
0702029 Volumetar dečji
07.03. Neurohirurgija
0703001 Aparat za perkutanu hordotomiju
0703002 Aparat za perkutanu radiofrekventnu rizotomiju Gasser-ovog gangliona
0703003 Aparat za stereotaksičku neurohirurgiju
0703004 Elektrostimulator za intraoperativnu stimulaciju nerava
0703005 Endoskop za neurohirurgiju sa instrumentima i dodacima
0703006 Laser hirurški ugljendioksidni - Nd; Yag kontaktni laser sa priključkom za endoskop
0703007 Manometar za merenje intrakranijalnog pritiska
0703008 Sistem za intraoperativni monitoring u neurohirurgiji
07.04. Oftalmologija
0704001 Analizator Friedmann
0704002 Aparat za binokularnu oftalmoskopiju
0704003 Aparat za elektro retinografiju
0704004 Aparat za elektronistagmografiju i elektrookulografiju
0704005 Aparat za ispitivanje forija i strabizma
0704006 Aparat za ispitivanje kolornog vida - Nahogelov anamoskop
0704007 Aparat za ispitivanje oštrine vida
0704008 Aparat za kriopeksiju
0704009 Aparat za operaciju katarakte - Fakoemulzifikator
0704010 Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom
0704011 Elektronistagmograf
0704012 Elektronistagmograf kompjuterizovani
0704013 Fundus kamera
0704014 Keratometar po Javal-u
0704015 Keratorefraktometar
0704016 Laser argon
0704017 Laser diod
0704018 Oftalmodinamometar
0704019 Oftalmoskom
0704020 Oftalmoskop indirektni sa lupom
0704021 Perimetar kompjuterizovani
0704022 Perimetar po Goldmanu
0704023 Sinoptofor
07.05. Otorinolaringologija
0705001 Analizator larinksnih funkcija kompjuterizovani
0705002 Aparat ultrazvučni za razbijanje sijalolita
0705003 Aparat za dijafanoskopiju
0705004 Aparat za objektivno ispitivanje sluha kod male dece - BERA
0705005 Aparat za otoakustičku emisiju
0705006 Aparat za vizuelizaciju glasa i govora ("Visible speech")
0705007 Audiometar klinički
0705008 Audiometar portabl
0705009 Direktoskop Džeksonov
0705010 Fotolaringoskop
0705011 Ototimpanoskop sa hladnim svetlom
0705012 Fino-faringo-laringo fiberoskop - fleksibilni
0705013 Rinomanometar kompjuterizovani
0705014 Sinusoskop
0705015 Tele-laringo-faringoskop rigidni
0705016 Video mikrolaringoskop
07.06. Kardiovaskularna i torokalna hirurgija
0706001 Aparat ACT za određivanje koagulabilnosti krvi
0705002 Aparat za intraoperativno merenje LjT intervala
0706003 Aparat za sukciju pleuralnog izliva
0706004 Aparat za toplu i hladnu vodu
0706005 Aparat za vantelesni krvotok
0706006 Aparat za veštačku komoru
0706007 Aparat za vensko - venski by pass
0706008 Aparat za videoasistiranu torakostimulaciju - VATS
0706009 Biopumpa
0706010 Elektrotonograf
0706011 Krdioserv
0706012 Medijastinoskop
0706013 Sternotom na električni pogon
0706014 Tonometar Šijecov
07.07. Ginekologija i akušerstvo
0707001 Aparat za embriotransfer
0707002 Aparat za intraperitonelnu inseminaciju
0707003 Aparat za skeniranje hromozoma
0707004 Cervikograf
0707005 Embrioskop
0707006 Histeroskop sa opremom
0707007 Inkubator-transportni
0707008 Inkubator za intenzivnu negu
0707009 Inkubator za standardnu negu
0707010 Kardiotokograf
0707011 Kolposkop
0707012 Mikromanipulator
0707013 Pumpa infuziona neonatološka
0707014 Pumpa za aspiraciju oocita
0707015 Spermakuter elektronski
0707016 Vaginotonometar
0707017 Vakuum ekstraktor
07.08. Urologija
0708001 Aparat za transurentralnu ablaciju prostate - TUNA (termoterapija)
0708002 Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju (ESKL)
0708003 Aparat za endoskopsku litotripsiju
0708004 Aparat za fotodinamsku dijagnostiku
0708005 Aparat za perkutanu nefrostomiju (dijagnostički i interventni)
0708006 Aparat za transuretralnu evaporizaciju prostate - TUEVP
0708007 Aparat za ultrazvučnu litotripsiju
0708008 Aparat za ureterorenoskopiju
0708009 Aparat za uretroskopiju
0708010 Aparat za urodinamska ispitivanja
0708011 Cistoskop
0708012 Cistoskop operativni sa elektroresektorom
0708013 Kamera za urološku videoendoskopiju
0708014 Uretrotom
07.09. Ortopedija
0709001 Aparat - spoljni fiksator
0709002 Aparat po Ilizarovu
0709003 Aparat za repoziciju kostiju
0709004 Aparat za trakciju
0709005 Artroskop
0709006 Ekstenziomat elektronski
0709007 Ekstenzor elektronski
07.10. Plastična i rekonstruktivna hirurgija
0710001 Aparat za transplataciju kože - dermatom električni
0710002 Aspirator za lipektomiju sa kanilama za aspiracionu lipektomiju
0710003 Kada sa liftom za lečenje opekotina
0710004 Krevet klinitron za lečenje i negu opekotina
0710005 Krevet za negu opečenih
07.11. Aparati i oprema u patologiji i sudskoj medicini
0711001 Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata
0711002 Aparat za razaranje biološkog materijala
0711003 Kriokat-aparat za biopsiju "edž tempore"
0711004 Linija immuno stain automatska
0711005 Mikrotom automatski univerzalni
0711006 Mikrotom klizni sa noževima
0711007 Mikrotom rotacioni sa noževima
0711008 Oštrač mikrotomskih noževa
0711009 Pumpa za uzimanje bioloških uzoraka
0711010 Ultramikrotom
08. Aparati u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
0800001 Aparat KSAFA
0800002 Aparat Puli
0800003 Aparat telemetrijski
0800004 Aparat za "biofeed back"
0800005 Aparat za elektro stimulaciju
0800006 Aparat za elektromagnetnu terapiju niske frekvencije sa dodacima
0800007 Aparat za elektromagnetnu terapiju visoke frekvencije sa dodacima
0800008 Aparat za faradizaciju
0800009 Aparat za ispitivanje erektrotonografije portabl
0800010 Aparat za kontinuiranu pasivnu pokretljivost zglobova
0800011 Aparat za kratkotalasnu dijatermiju
0800012 Aparat za merenje spasticiteta mišića
0800013 Aparat za mikrotalasnu dijatermiju
0800014 Aparat za polimiografiju kompjuterizovani
0800015 Aparat za primenu dijadinamičkih (DD) struja
0800016 Aparat za primenu faradske struje
0800017 Aparat za primenu galvanske struje
0800018 Aparat za primenu interferentnih struja
0800019 Aparat za primenu visokofrekventnih struja
0800020 Aparat za pronaciju i supinaciju
0800021 Aparat za termoterapiju
0800022 Aparat za transkutanu elektronervnu stimulaciju - TENS
0800023 Elektrodinamometar sa postoljem
0800024 Elektrostimulator nerava
0800025 Hidrokolator
0800026 Kada galvanska
0800027 Kada Habardova
0800028 Kada hidrogalvanska
0800029 Kada za podvodnu ekstenziju
0800030 Kada za podvodnu masažu
0800031 Komora za termoterapiju
0800032 Kupka galvanska četvoroćelijska
0800034 Lampa za IR zračenje
0800034 Miofon
0800035 Turbulator za podvodnu masažu
0800036 Vakusak
0800037 Vaskulator
0800038 Vobromasažer
09. Aparati u stomatologiji
09.01. Opšti aparati i oprema
0901001 Aparat unit (radna jedinica stomatološkog radnog mesta)
0901002 Aparat za ispitivanje vitaliteta
0901003 Aparat za merenje količine pljuvačke i gingivalne tečnosti
0901004 Aparat za poliranje
0901005 Aparat za popravku zuba portabl
0901006 Kavitron - ultrazvučni aparat za uklanjanje čvrstih naslaga sa zuba
09.02. Stomatološka protetika i laboratorija
0902001 Aparat za želatin
0902002 Aparat za čišćenje oksida
0902003 Aparat za centriranje proteza
0902004 Aparat za hlađenje kiveta
0902005 Aparat za ispiranje voska
0902006 Aparat za izradu gipsanih modela - Socle former
0902007 Aparat za livenje
0902008 Aparat za obrezivanje gipsanih modela
0902009 Aparat za otklanjanje vatrostalne mase
0902010 Aparat za sečenje gipsa
0902011 Aparat za sečenje livnih kanala
0902012 Aparat za sečenje metala specijalni
0902013 Aparat za svetlosnu polimerizaciju - Helioaparat
0902014 Aparat za tačkasto zavarivanje i letovanje
0902015 Aparat za umakanje modela
0902016 Hemiklav
0902017 Kiveta za dubliranje modela
0902018 Mikser za amalgam i kompozite
0902019 Peć za žarenje
0902020 Peć za keramiku
0902021 Peskara
0902022 Presa za kivete
0902023 Trimer za obrezivanje gipsanih modela
0902024 Vakuum aparat za mešanje gipsa
10. Ostali medicinski aparati i oprema
1000001 Inkubator sa CO2
1000002 Inkubator sa podešavanjem temperature i vlažnosti
1000003 Inkubator za kultivisanje mikroaerofila i anaeroba
1000004 Kolona za HPLC
1000005 Komora hladna
1000006 Komora liminarna
1000007 Komora za UV lampom
1000008 Komora za aseptičan rad
1000009 Komora za brojanje krvnih ćelija (hemocitometar)
1000010 Komora za CO2
1000011 Komora za inkubiranje preparata vlažna, mračna
1000012 Komora za kulturu gljivica
1000013 Komora za rad sa citostaticima sa laminarnim protokom
1000014 Komora za rad sigurnosna
1000015 Komora za rastvaranje antibiotskih sirupa
1000016 Komora za uzimanje fetalne krvi
1000017 Laminar flonj horizontalni
1000018 Laminar flonj sa vertikalnim protokom sterilnog vazduha (biohazard model)
1000019 Lampa operaciona binokularna sa hladnim svetlom
1000020 Lampa operaciona pokretna
1000021 Lampa operaciona sa satelitom
1000022 Ležaj sa promenljivim nagibom
1000023 Linija za kulturu ćelija i tkiva
1000024 Negatoskop
1000025 Negatoskop za ortodonta
1000026 Sto laboratorijski specijalni
1000027 Sto laminarni
1000028 Sto obdukcioni
1000029 Sto od kiselootpornih pločica
1000030 Sto od nerđajućeg čelika
1000031 Sto operacioni
1000032 Sto operacioni ortopedski ekstenzioni
1000033 Sto operacioni sa daljinskim komandovanjem
1000034 Sto sa mermernom pločom za analitičku vagu
1000035 Sto sa tehničkim motorom za ortodonta
1000036 Sto specijalni
1000037 Sto za bronhoalveolarnu (posturalnu) drenažu
1000038 Sto za kateterizaciju srca
1000039 Sto za reanimaciju
1000040 Sto za reanimaciju novorođenčeta sa grejanjem
1000041 Stolica laboratorijska specijalna
1000042 Stolica operaciona
1000043 Stolica rotaciona
1000044 Stolica stomatološka
1000045 Stolica za terapeuta
1000046 Vakuum sistem za laminarnu komoru
11. Ostali nemedicinski aparati i oprema
1100001 Alfa beta brojač protočni gasni antikoincidentni za merenje niske aktivnosti
1100002 Aparat izolujući
1100003 Aparat za zamagljivanje kapaciteta 5 l
1100004 Boca sa azotom i manometrom
1100005 Boca sa kiseonikom, meračem protoka i maskom
1100006 Boca sa H2O, sa priključcima za centralni dovod i odvod
1100007 Bor mašina električna sa priborom
1100008 Bor mašina na baterijski pogon
1100009 Bor mašina pneumatska sa priborom
1100010 Frižider ručni
1100011 Frižider sa zamrzivačem
1100012 Frižider za koštanu banku
1100013 Frižider za krv
1100014 Frižider za leševe
1100015 Globus termometar
1100016 Gradijent pumpe pod visokim pritiskom
1100017 Grejač operacionog stola
1100018 Infuzomat
1100019 Kabina za audiometriju
1100020 Kada tuš za eliminaciju voska
1100021 Kamera rapid
1100022 Kolica VSG za reanimaciju
1100023 Kolica za termostatiranje na 80 oC
1100024 Lonac parafango
1100025 Lonac parafinski
1100026 Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
1100027 Mešalica za pripremu mamaca
1100028 Mikromotor (30000-50000 obrtaja)
1100029 Motor tehnički sa aspiratorom i tehničkim pusterom
1100030 Oprema za računarsku komunikaciju (aktivni i pasivni deo)
1100031 Paravan za zaštitu od rentgen zračenja
1100032 Prskalica motorna kapaciteta 10 l
1100033 Prskalica motorna kapaciteta 50 l
1100034 Prskalica motorna kapaciteta 5 l
1100035 Pumpa Casella
1100036 Pumpa električna za uzorkovanje vazduha
1100037 Pumpa napojna zatvorenog sistema
1100038 Pumpa peristaltična
1100039 Pumpa za uzorkovanje vazduha pokretna
1100040 Računar sa odgovarajućom opremom (štampač, skener...)
1100041 Reflektor sa temperiranjem
1100042 Sanduk termostabilni
1100043 Sauna finska
1100044 Spremište sa tečnim azotom i kriostatom
1100045 Vaga za merenje metala
1100046 Vaga za merenje novorođenčadi
1100047 Vaga za merenje telesne mase
1100048 Vaga za merenje telesne mase pacijenata u krevetu
1100049 Vaga za merenje telesne mase sa visinomerom
1100050 Vaga za merenje većih težina
1100051 Vaga za razmeravanje rodenticida i komponentnih mamaca
1100052 Vakuum pumpa vodena
1100053 Vobomatik - aparat za aplikovanje tečnih insekticida
1100054 Zamrzivač do - 20 oC
1100055 Zamrzivač do - 40 oC
1100056 Zamrzivač do - 70 oC
1100057 Zamrzivač do - 80 oC