-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Zakon je ukinut na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik S", br. 101/05)
-------------------

ZAKON

O ZAŠTITI NA RADU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98)

Deo prvi

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Zaposleni (u daljem tekstu: radnik) ostvaruje zaštitu na radu u skladu sa ovim zakonom, propisima o merama i normativima zaštite na radu, opštim aktom i kolektivnim ugovorom.
Zaštitu na radu obezbeđuju i sprovode preduzeća, udruženja, banke, organizacije za osiguranje, zadruge i druge organizacije koje obavljaju privrednu delatnost, ustanove i druge organizacije koje obavljaju delatnost javnih službi i druga domaća i strana fizička i pravna lica koja zapošljavaju radnike (u daljem tekstu: preduzeće).
Odredbe ovog zakona primenjuju se i na radnike zaposlene u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ako zakonom nije drukčije određeno.
U preduzeću u kome nije organizovan sindikat, pitanja i odnosi iz zaštite na radu koji se prema zakonu, opštem i posebnom kolektivnom ugovoru uređuju pojedinačnim kolektivnim ugovorom, uređuju se opštim aktom preduzeća, odnosno ugovorom o radu, u skladu sa zakonom.

Član 2.

Zaštita na radu je sastavni deo organizacije rada i radnog procesa.
Zaštita na radu obuhvata mere i sredstva koja su neophodna za ostvarivanje bezbednih uslova rada.
Bezbedni uslovi rada ostvaruju se primenom savremenih tehničkih, organizacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mera i sredstava zaštite na radu kojima se obezbeđuje:
1. da se radna sredina projektuje, izgrađuje i održava tako da se rad obavlja prema prirodi posla, primenom mera zaštite od opasnosti po život i zdravlje radnika;
2. da se radni uslovi prilagode fizičkim i psihičkim osobinama i sposobnostima radnika, a tehnologija i organizacija rada postave tako da radnik obavlja poslove u optimalnom položaju;
2a da električne instalacije i instalacije fluida budu projektovane, izvedene i održavane u skladu sa tehničkim propisima, JU standardima i propisima o zaštiti na radu, na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost radnika;
3. da u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno na mestima rada hemijske, fizičke i biološke štetnosti ne budu iznad dozvoljenih granica, a mikroklima i osvetljenje u skladu sa propisanim normativima, tehničkim merama, JU standardima i propisima o zaštiti na radu za delatnost koja se obavlja u tim prostorijama i na tim radnim mestima;
4. da mašine, alati, oprema i druga tehnička sredstva budu projektovana, postavljena i upotrebljavana na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost radnika;
5. da se opasne materije, koje mogu prouzrokovati profesionalna oboljenja ili povrede na radu, mogu da upotrebljavaju samo u uslovima koji obezbeđuju odgovarajuću sigurnost radnika i zaštitu životne sredine;
6. da se sredstva i oprema lične zaštite upotrebljavaju samo kada ne postoji mogućnost primene drugih odgovarajućih mera zaštite na radu.

Član 3.

Pravo na zaštitu na radu imaju:
1. radnici u preduzeću;
2. lica koja se po bilo kom osnovu nalaze na radu, učenici i studenti na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi u preduzeću;
3. učenici, odnosno studenti u toku praktične nastave, ferijalne i stručne prakse u obrazovnim organizacijama (radionice, ekonomije, kabineti, laboratorije i dr.);
4. lica na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji;
5. lica na profesionalnoj rehabilitaciji;
6. učesnici dobrovoljnih i javnih radova organizovanih u opštem interesu (izgradnja puteva, vodovoda i sl.), omladinskih radnih akcija i takmičenja (proizvodna, sportska i dr.);
7. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne dok rade u privrednoj jedinici ustanove za izdržavanje kazne (radionice, radilišta i sl.) i na drugom mestu rada.
Zaštitu na radu iz stava 1. tač. 1, 2. i 5. ovog člana obezbeđuje preduzeće, iz tač. 3. i 4. obrazovna organizacija, tačke 6. organizator radova, akcija i takmičenja, i iz tačke 7. ustanova za izdržavanje kazne.

Član 4.

Planovima i programima vaspitno-obrazovnog rada osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, kao i stručnog osposobljavanja, obezbeđuje se da učenici, studenti i lica na stručnom osposobljavanju stiču odgovarajuća znanja iz materije zaštite na radu.

Član 5.

Kada zbog uvođenja nove tehnologije nisu propisane mere zaštite na radu, preduzeće, do donošenja odgovarajućih propisa, primenjuje opšte priznate mere zaštite na radu.
Opšte priznatom merom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se mera kojom se može otkloniti opasnost pri radu ili smanjiti štetnost po zdravlje radnika, ako se ta mera, zavisno od stepena razvoja privrede, može sprovesti.

Deo drugi

OBEZBEĐIVANjE ZAŠTITE NA RADU

1. Zajedničke odredbe

Član 6.

Preduzeće je dužno da preduzima odgovarajuće mere za zaštitu zdravlja i bezbednost radnika, kao i da sprečava profesionalna oboljenja, i to:
1. da smanjuje rizike u procesu rada od mehaničkog povređivanja, opasnog dejstva električne struje, opasnih materija, eksplozije i sl;
1a da na radnom mestu na kome se u tehnološkom procesu pojavljuju hemijske, fizičke i biološke štetnosti po zdravlje radnika, njihovu prisutnost otkloni ili svede u dozvoljene granice, a mikroklimu i osvetljenje obezbedi u skladu sa tehničkim propisima i JU standardima;
2. da prilagođava rad radniku, naročito u pogledu koncipiranja radnog mesta, izbora opreme i oruđa za rad, kao i metoda rada i proizvodnje radi ublažavanja jednoličnosti u procesu rada;
3. da kada je tehnički moguće, zameni opasne komponente u proizvodnji sa bezopasnim ili manje opasnim;
4. da sprovodi mere prevencije u tehnologiji, organizaciji rada i radnim uslovima;
5. da daje uputstva za rad sa odgovarajućim merama zaštite na radu radnicima, a za rad na radnim mestima na kojima postoji povećana mogućnost povređivanja ili pojave štetnosti po zdravlje radnika da uputstva daje u pisanom obliku;
6. da ceni zdravstveno stanje radnika i njihovu bezbednost pri radu;
7. da osposobljava radnika za bezbedan rad;
8. da preduzima odgovarajuće mere da se samo radnicima koji su dobili odgovarajuća uputstva dozvoljava pristup u zone opasnosti.

Član 7.

Kad na gradilištu odnosno radilištu ili u procesu rada više preduzeća istovremeno izvode radove na istom prostoru svako preduzeće je dužno da organizuje rad na način i sredstvima kojima se obezbeđuje zaštita svih radnika.
Ako preduzeća iz stava 1. ovog člana zajednički organizuju sprovođenje mera zaštite na radu pismenim sporazumom utvrđuju način organizovanja i sprovođenja zaštite na radu, izvore sredstava za njeno sprovođenje i druga međusobna prava i obaveze.

Član 8.

Investitor novih ili rekonstruisanih objekata namenjenih za radne i pomoćne prostorije i objekte gde se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da preduzeću koje izrađuje tehničku dokumentaciju, obezbedi odgovarajući tehnološko-projektni zadatak, sa definisanim parametrima uslova rada i bezbednosti na radu.

Član 9.

Preduzeće koje izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gde se tehnološki proces rada obavlja na otvorenom prostoru, dužno je da:
1. pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom;
2. uz tehničku dokumentaciju izradi prilog o zaštiti na radu na koji se stavlja i naziv tehničke dokumentacije na koju se taj prilog odnosi, sa naznakom svih opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika i građana koje mogu da se pojave pri korišćenju objekta i merama koje su projektovane da se ove opasnosti otklone, a štetnosti otklone ili svedu u dozvoljene granice.
Prilog iz stava 1. tačka 2. ovog člana izrađuje se za svaki objekat, odnosno deo objekta ili instalacije ako je predmet izrade tehničke dokumentacije samo deo objekta ili instalacija, i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta kojom se potvrđuje da su ispunjene propisane mere zaštite na radu.

Član 10.

Investitor je dužan da, uz zahtev organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekta iz člana 8. ovog zakona, priloži mišljenje ovlašćenog preduzeća za zaštitu na radu na tehničku dokumentaciju i na prilog o zaštiti na radu, da su tehnička dokumentacija i prilog o zaštiti na radu izrađeni u skladu sa propisima o zaštiti na radu i da je obezbeđena zaštita radnika u objektu za koji je izrađena tehnička dokumentacija, odnosno da su ispunjeni uslovi iz tehnološko-projektnog zadatka za obavljanje tehnološkog procesa.

Član 11.

Komisija za tehnički pregled izgrađenog, odnosno rekonstruisanog objekta dužna je da prilikom pregleda izgrađenog, odnosno rekonstruisanog objekta utvrdi da li su primenjene mere zaštite na radu iz tehničke dokumentacije.

Član 12.

Preduzeće koje proizvodi postrojenja, mašine, uređaje i alate (u daljem tekstu: oruđa za rad), dužno je da pri projektovanju, konstruisanju i proizvodnji oruđa za rad primeni propisane tehničke mere, JU standarde i mere zaštite na radu.
Preduzeće koje proizvodi oruđa za rad na mehanizovan pogon, dužno je da uz svako proizvedeno oruđe priloži na srpskom jeziku:
1. uputstvo za upotrebu i bezbedan rad;
2. uputstvo za održavanje sa propisanim rokovima pregleda;
3. propisanu javnu ispravu, i
4. izveštaj o rezultatima ispitivanja oruđa za rad kojim se dokazuje da su primenjene mere zaštite na radu i da je oruđe bezbedno za rad.
Prilikom prodaje, odnosno isporuke oruđa za rad na mehanizovani pogon preduzeće je dužno da, uz svako oruđe, priloži dokumentaciju propisanu u stavu 2. ovog člana.
Oruđem za rad na mehanizovani pogon, u smislu ovog zakona, smatraju se: postrojenja, mašine, uređaji i alati koji se pokreću motornim pogonom, odnosno ugrađenom pogonskom jedinicom (elektromotorom, motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i drugom pogonskom jedinicom) i koji se koriste u tehnološkim procesima.

Član 13.

Preduzeće koje proizvodi oruđa za rad na mehanizovan pogon dužno je da na oruđu postavi tablicu, sa nazivom firme, brojem javne isprave i velikim slovom "Z".
Preduzeće iz stava 1. ovog člana mora u uputstvu za upotrebu i bezbedan rad izričito da naznači i upozori da je upotreba oruđa za rad bezbedna, samo uz potpuno poštovanje priloženih uputstava.

Član 14.

Preduzeće koje je izvršilo rekonstrukciju, odnosno izmenu na oruđu za rad koje je u upotrebi ima obaveze proizvođača koje su utvrđene ovim zakonom.

Član 15.

Preduzeće koje proizvodi sredstva i opremu lične zaštite za koja nije propisan JUS dužno je da pri projektovanju i konstruisanju, odnosno pri proizvodnji primenjuje propisane mere zaštite na radu.
Preduzeće iz stava 1. ovog člana dužno je da na proizvedenom sredstvu utisne broj javne isprave, veliko slovo "Z" i firmu, kao i da uz proizvedeno sredstvo i opremu lične zaštite priloži na srpskom jeziku:
1. uputstvo za upotrebu i održavanje sa rokom upotrebe;
2. izveštaj o rezultatima ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite kojim se dokazuje da su primenjene mere zaštite na radu i da je obezbeđena zaštita radnika;
3. propisanu javnu ispravu.
Prilikom prodaje, odnosno isporuke sredstava i opreme lične zaštite, preduzeće je dužno da uz svako sredstvo i opremu lične zaštite priloži, dokumentaciju propisanu u stavu 2. ovog člana.

Član 16.

Preduzeće koje proizvodi opasne materije dužno je da prilikom isporuke, uz proizvedenu opasnu materiju, priloži na srpskom jeziku:
1. uputstvo za upotrebu i bezbedan rad;
2. uputstvo za transport, prenošenje, skladištenje i čuvanje;
3. uputstvo za uklanjanje i uništavanje opasne materije i ambalaže;
4. uputstvo o pružanju medicinske prve pomoći povređenom radniku;
5. propisanu javnu ispravu sa identifikacionim podacima.
Prilikom prodaje, odnosno isporuke opasne materije preduzeće je dužno da uz svaku opasnu materiju priloži dokumentaciju propisanu u stavu 1. ovog člana.
Opasnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, otrovne, gadne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrđene jugoslovenskim standardima i drugim propisima koje se koriste, skladište ili proizvode u procesu rada, kao i materije čija svojstva vezana za neke supstance mogu da budu opasne po život i zdravlje radnika.

Član 16a

Ako preduzeće od proizvođača ili preduzeća koje obavlja promet oruđa za rad na mehanizovani pogon iz člana 12. stav 1, od proizvođača ili preduzeća koje obavlja promet sredstava i opreme lične zaštite iz člana 15. stav 1. i od proizvođača i preduzeća koje obavlja promet opasne materije iz člana 16. stav 1. ovog zakona, nije pribavilo prilikom kupovine propisana uputstva, izveštaj o rezultatima ispitivanja i propisanu javnu ispravu, dužno je da, pre puštanja u rad oruđa za rad na mehanizovani pogon, odnosno pre upotrebe sredstava i opreme lične zaštite i korišćenja opasne materije, od ovlašćenog preduzeća koje se bavi poslovima zaštite na radu, pribavi stručni nalaz.
Stručni nalaz iz stava 1. ovog člana sa potpisom od ovlašćenog stručnog lica, mora da sadrži izveštaj sa rezultatima ispitivanja, uputstva predviđena u članu 12. stav 2, članu 15. stav 2. i članu 16. stav 1. ovog zakona, sa zaključkom u kome se konstatuje da li su oruđa za rad na mehanizovan pogon bezbedna za rad, sredstva i oprema lične zaštite pouzdana za namensku upotrebu, kao i da sadrži propisane identifikacione podatke za ispitane opasne materije.
Ako se u postupku pregleda i ispitivanja u smislu stava 1. ovog člana utvrde nedostaci iz oblasti zaštite na radu, preduzeće ne može da koristi oruđe za rad, opasnu materiju, odnosno sredstva i opremu lične zaštite dok se ne otklone utvrđeni nedostaci.

Član 17.

Naručilac oruđa za rad na mehanizovan pogon, odnosno sredstava i opreme lične zaštite, prilikom kupovine dostavlja uvozniku uslove u pogledu zaštite na radu koje moraju da ispunjavaju uvezena oruđa, odnosno sredstva i oprema lične zaštite.
Preduzeće koje je uvoznik oruđa za rad na mehanizovan pogon, odnosno sredstava i opreme lične zaštite, dužno je da kupoprodajnim ugovorom obezbedi garanciju da oruđa za rad na mehanizovan pogon, odnosno sredstva i opreme lične zaštite, odgovaraju međunarodnim konvencijama, tehničkim propisima i propisanim merama o zaštiti na radu i da od inostranog isporučioca pribavi uputstvo za upotrebu i bezbedan rad oruđa za rad; održavanje oruđa za rad; upotrebu i održavanje sredstava i opreme lične zaštite, kao i javnu ispravu za oruđa za rad i sredstva i opremu lične zaštite i da ih prevede za potrebe naručioca na srpski jezik.
Preduzeće koje obavlja promet uvezenih oruđa za rad na mehanizovani pogon, odnosno sredstava i opreme lične zaštite, dužno je da pri njihovom stavljanju u promet priloži dokumentaciju iz stava 2. ovog člana prevedenu na srpski jezik.

Član 17a

Preduzeće koje je uvoznik opasnih materija dužno je da kupoprodajnim ugovorom obaveže inostranog isporučioca da uz uvezenu opasnu materiju priloži uputstva iz člana 16. stav 1. ovog zakona i propisanu javnu ispravu sa identifikacionim podacima.
Preduzeće koje je uvoznik opasnih materija dužno je da propisana uputstva i javnu ispravu sa identifikacionom podacima iz stava 1. ovog člana prevede za potrebe naručioca.
Preduzeće koje obavlja promet uvezenih opasnih materija može staviti u promet opasnu materiju samo ako za tu materiju obezbedi propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

Član 18.

Odredbe člana 16a ovog zakona primenjuju se i u slučaju kad preduzeće, prilikom kupovine od uvoznika ili preduzeća koje obavlja promet uvezenih oruđa za rad na mehanizovani pogon, odnosno sredstava i opreme lične zaštite ili opasnih materija, nije pribavilo propisana uputstva i javnu ispravu.

Član 19.

Briše se.

Član 20.

Preduzeće koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta i promeni tehnološkog procesa duže od sedam dana, dužno je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz prijavu o početku radova dostavlja nadležnoj inspekciji rada, najkasnije osam dana pre početka rada.
Preduzeće na gradilištu obezbeđuje, održava i sprovodi mere zaštite na radu u skladu sa elaboratom o uređenju gradilišta.
Preduzeće koje izvodi radove, u periodu kraćem od sedam dana ili izvodi zanatske radove u samom objektu (molersko-farbarske, keramičarske, parketarske i sl.), nije dužno da izradi propisan elaborat i da ga uz prijavu o početku radova, u smislu stava 1. ovog člana, dostavi nadležnoj inspekciji rada.

Član 21.

Preduzeće može da koristi radne i pomoćne prostorije sa pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, oruđa za rad i alate, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite, konstrukcije i objekte kolektivne zaštite, pomoćne konstrukcije i objekte koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika i objekte gde se proces rada obavlja na otvorenom prostoru:
1. ako odgovaraju propisima zaštite na radu, JU standardima ili tehničkim normativima, i
2. ako se redovno održavaju u ispravnom stanju o čemu se vodi stalna evidencija.
Konstrukcijama i objektima kolektivne zaštite, u radnim i pomoćnim prostorijama i u krugu preduzeća, u smislu ovog zakona, smatra se zaštita na prelazima, prolazima i prilazima; zakloni od toplotnih i drugih zračenja i zaštita od udara električne struje.
Pomoćnim konstrukcijama i objektima, u smislu ovog zakona, smatra se konstrukcija i objekti koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika (skele, radne platforme, tunelske podgrade, konstrukcije za sprečavanje odrona zemlje pri kopanju dubokih rovova i sl.).
Pri promeni tehnološkog procesa preduzeće je dužno da pre početka rada investicioni objekat sa pripadajućim oruđima za rad i instalacijama prilagodi novom tehnološkom procesu.
Sredstvima i opremom lične zaštite, u smislu ovog zakona, smatraju se odeća, obuća i drugi predmeti i uređaji koji služe za sprečavanje povreda, profesionalnih oboljenja i drugih štetnih posledica.

Član 22.

Preduzeće je dužno da oruđa za rad, električne instalacije i instalacije fluida održava u ispravnom stanju, a u toku korišćenja i premeštanja na drugo mesto rada dužno je da ih pregleda i proverava njihovu ispravnost.
Preglede i proveru ispravnosti oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida, u smislu stava 1. ovog člana, može da vrši preduzeće za svoje potrebe, kao i ovlašćeno preduzeće.
Obim, način i rokove pregleda i ispitivanja oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida, postupak njihovog održavanja u ispravnom stanju i vođenje evidencije o održavanju, uređuju se aktom preduzeća.

Član 22a.

Ministar za rad propisuje opšte i posebne mere zaštite na radu.

2. Periodični pregledi i ispitivanja

Član 23.

Radi utvrđivanja da li korišćenje propisanih oruđa za rad, predstavlja određen rizik za sigurnost ili zdravlje radnika i da li su primenjene propisane mere zaštite na radu, preduzeće je dužno da vrši preglede i ispitivanja oruđa za rad na način i u rokovima utvrđenim uputstvom proizvođača, tehničkim propisima i YU standardima.
Ako uputstvom proizvođača, tehničkim propisima i YU standardom nisu predviđeni drugi rokovi, preduzeće je dužno da oruđa za rad iz stava 1. ovog člana pregleda i ispituje:
1. pre prve upotrebe;
2. posle rekonstrukcije ili havarije;
3. pre korišćenja na novom mestu upotrebe ako su oruđa premeštana sa jednog na drugo mesto rada (dizalice i sl.);
4. najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i ispitivanja.

Član 24.

Preduzeće je dužno da pre puštanja u rad novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija, izuzev protiveksplozijsko zaštićenih instalacija i uređaja, obezbedi dokaze o njihovoj ispravnosti od strane preduzeća registrovanih za projektovanje ili izvođenje električnih i gromobranskih instalacija i ovlašćenih rešenjem ministarstva nadležnog za poslove rada, pod uslovom da nisu projektanti, odnosno izvođači instalacija.
Preduzeće je dužno da od ovlašćenog preduzeća koje se bavi zaštitom na radu kao svojom delatnošću pribavi stručni nalaz o primenjenim merama protiveksplozijske zaštite, pre puštanja u rad protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija, ako i u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda.

Član 25.

Preduzeće je dužno da vrši ispitivanja u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se pri radu koriste ili proizvode štetne i opasne materije, radi utvrđivanja da li radna sredina odgovara uslovima utvrđenim propisima o zaštiti na radu.
Preduzeće je dužno da vrši ispitivanja u prostorijama u kojima se pri procesu rada pojavljuju:
1. hemijske štetnosti (gasovi, pare, dim i prašina);
2. fizičke štetnosti (buka, vibracija i štetna zračenja, osim jonizujućih);
3. osvetljenost;
4. biološke štetnosti.
Preduzeće je dužno da vrši ispitivanja mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama (u letnjem i zimskom periodu).
Ispitivanje mikroklime vrši se i u letnjem i u zimskom periodu.
Ispitivanja mikroklime ne vrše se u prostorijama u kojima tehnološki postupak uslovljava određene klimatske uslove.

Član 25a.

Preduzeće je dužno da vrši preglede i ispitivanja izolacionih aparata za zaštitu organa za disanje.
Preglede i ispitivanja, u smislu stava 1. ovog člana, preduzeće vrši pre prve upotrebe i najkasnije u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i ispitivanja.

Član 26.

Ispitivanja iz člana 25. ovog zakona preduzeće je dužno da izvrši najkasnije u roku od godinu dana od početka rada objekta, odnosno promene tehnološkog procesa, rekonstrukcije objekta (uređaja za zagrevanje, ventilacije i klimatizacije) ili zamene tehnoloških kapaciteta, odnosno u roku od tri godine od prethodnog ispitivanja hemijskih i fizičkih štetnosti, a osvetljenosti i mikroklime u roku od šest godina od prethodnog ispitivanja.

Član 27.

Preglede i ispitivanja iz čl. 16a, 18, 22, 23, 24, 25. i 25a. ovog zakona može da vrši preduzeće koje ispunjava propisane uslove u pogledu obezbeđenja odgovarajućih stručnih kadrova, tehničke opreme i metodologije vršenja određenih ispitivanja.
Ministarstvo nadležno za poslove rada, propisuje uslove iz stava 1. ovog člana za vršenje pregleda i ispitivanja, kao i način davanja i oduzimanja ovlašćenja.

Član 28.

Preduzeće može da daje mišljenje na tehničku dokumentaciju i na prilog o zaštiti na radu, u smislu člana 10. ovog zakona, ako ispunjava propisane uslove u pogledu broja i vrste stručnih kadrova, ako su ovi poslovi upisani u sudski registar i ako je za to ovlašćeno rešenjem ministarstva nadležnog za poslove rada.
Ministarstvo nadležno za poslove rada vrši kontrolu da li preduzeća koja su ovlašćena za vršenje stručnih poslova iz stava 1. ovog člana i čl. 27. i 41. ovog zakona obavljaju te poslove u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 29.

Preduzeće koje vrši ispitivanja iz čl. 16a, 18, 22, 23, 24, 25. i 25a. ovog zakona, dužno je da u roku od mesec dana od dana izvršenog ispitivanja sastavi zapisnik o stručnom nalazu i rezultatima ispitivanja sa zaključkom da li su obezbeđene mere zaštite na radu i da ga dostavi podnosiocu zahteva.

3. Radna mesta sa posebnim uslovima rada

Član 30.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje radnih mesta sa posebnim uslovima rada u pogledu povećanog rizika na zdravlje radnika, specifičnosti radnog mesta i tehnološkog procesa.

Član 31.

Posebnim uslovima rada, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito:
1. uslovi rada u kojima postoji povećani rizik od povređivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja (rad u prostorijama zagađenim hemijskim, fizičkim i biološkim štetnostima; rad pod dejstvom štetnih zračenja; rad na visokoj ili niskoj temperaturi; rad na visini, pod vodom i drugi uslovi rada koji štetno utiču na zdravlje radnika.);
2. specifični tehnološki procesi u kojima ne postoji mogućnost primene pojedinih propisanih mera zaštite na radu;
3. specifični zahtevi radnog mesta koji, u cilju bezbednog rada, uslovljavaju posebne zdravstvene, fizičke i psihofizičke sposobnosti radnika za rad.

Član 32.

Radnik se upućuje na prethodni lekarski pregled pre raspoređivanja na radno mesto sa posebnim uslovima rada kao i periodično u toku rada.
Lekarski pregled se vrši na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima o zaštiti na radu.
Prethodnim lekarskim pregledima radnika utvrđuje se zdravstvena sposobnost radnika i daje ocena o ispunjavanju uslova za raspoređivanje na radna mesta sa posebnim uslovima rada.
Periodičnim lekarskim pregledima radnika utvrđuje se zdravstveno stanje radnika i daje ocena o ispunjavanju uslova za dalji rad na određenom radnom mestu.

Član 33.

Prethodne i periodične lekarske preglede radnika mogu vršiti zdravstvene ustanove sa organizovanom službom medicine rada koje imaju propisanu opremu, prostorije i stručni kadar.
Poslovima iz stava 1. ovog člana mogu da se bave zdravstvene ustanove za koje je rešenjem ministarstva nadležnog za poslove rada uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravstva, utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove za vršenje tih pregleda.

Član 34.

Na radno mesto sa posebnim uslovima rada može da bude raspoređen radnik koji ispunjava uslove propisane opštim aktom kojim se utvrđuju radna mesta i uslovi za rad na tim radnim mestima i za koga je, na prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na tom radnom mestu.
Radnik za koga se na periodičnom pregledu utvrdi da više ne ispunjava uslove za rad na radnom mestu sa posebnim uslovima rada privremeno se raspoređuje na drugo odgovarajuće radno mesto, a ako takvog radnog mesta nema može da se uputi na invalidsku komisiju.
Privremeno raspoređivanje radnika iz stava 2. ovog člana traje do dana dostavljanja pravosnažnog rešenja invalidske komisije.

Član 35.

Pri upućivanju radnika na lekarski pregled zdravstvenoj ustanovi se obavezno dostavljaju podaci o posebnim uslovima rada sa naznakom štetnosti i opasnosti radnog mesta na koje je radnik raspoređen.
O rezultatima pregleda i nalazima prethodnog ili periodičnog lekarskog pregleda radnika zdravstvena ustanova vodi evidenciju i u roku od 15 dana od dana izvršenog pregleda radnika dostavlja propisan izveštaj preduzeću.
Ako se pri periodičnom pregledu ustanovi da je nastupilo oboljenje radnika u vezi sa radom ili se utvrde početni znaci takvog oboljenja, zdravstvena ustanova će u roku od tri dana od dana utvrđivanja oboljenja obavestiti o tome preduzeće i nadležnu inspekciju rada.

4. Organizovanje poslova zaštite na radu

Član 36.

Preduzeće je dužno da organizuje poslove zaštite na radu.
Broj radnika koji obavljaju stručne poslove zaštite na radu, zavisi od tehnološkog procesa, štetnosti po zdravlje radnika, broja zaposlenih, broja radnih mesta sa posebnim uslovima rada i drugih opasnosti.
Stručne poslove zaštite na radu može da obavlja radnik koji ima najmanje višu stručnu spremu smera zaštite na radu.
Stručne poslove zaštite na radu može da obavlja i radnik koji ima najmanje višu stručnu spremu odgovarajuće struke, u zavisnosti od delatnosti preduzeća.

Član 37.

Radnik koji obavlja stručne poslove zaštite na radu dužan je da svakodnevno obilazi radna mesta i proverava da li su obezbeđene mere zaštite na radu koje se odnose na:
1. upotrebu ispravnih oruđa za rad sa obaveznim uputstvom za bezbedan rad i njihovo održavanje;
1a. periodične preglede i ispitivanja propisanih oruđa za rad, električnih instalacija, instalacija fluida i sredstava i opreme lične zaštite, kao i periodična ispitivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, osvetljenosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama;
2. raspoređivanje radnika na radna mesta u skladu sa lekarskim izveštajem o zdravstvenom stanju;
3. obezbeđivanje ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način;
4. osposobljavanje radnika za bezbedan rad;
5. obustavu rada kada utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje radnika ili zabranu korišćenja neispravnog oruđa za rad, sredstava i opreme lične zaštite i obaveštava o obustavi rada rukovodećeg radnika, odnosno poslodavca;
6. primenu propisanih mera za poboljšanje uslova rada na radnom mestu sa povećanim rizicima;
7. sprovođenje i primenu drugih mera koje su uređene aktom preduzeća.

5. Osposobljavanje radnika

Član 38.

Preduzeće je dužno da obezbedi da svaki radnik bude osposobljen za bezbedan rad, zaštićen od povređivanja i zdravstvenih oštećenja i teorijski i praktično osposobljen za rad na određenom radnom mestu.
Osposobljavanje radnika za rad na određenom radnom mestu, u smislu stava 1. ovog člana vrši se pri svakom raspoređivanju radnika, pri promenama u tehnološkom procesu, odnosno procesu rada kao i prilikom uvođenja nove ili promene postojeće opreme i oruđa za rad.

Član 39.

Osposobljavanje radnika vrši se u toku radnog vremena.
Osposobljavanje radnika koji obavljaju stručne poslove zaštite na radu vrši se posle radnog vremena i izvan preduzeća na način utvrđen aktom preduzeća.
Sredstva za osposobljavanje radnika obezbeđuje preduzeće.
Preduzeće je dužno da posle izvršene obuke proveri osposobljenost radnika za bezbedan rad.

Član 40.

Preduzeće je dužno da donese program o osposobljavanju radnika za bezbedan rad.
Ako preduzeće nije u mogućnosti da obavi osposobljavanje radnika za bezbedan rad, može da ove poslove poveri ovlašćenom preduzeću za te poslove.

Član 41.

Osposobljavanje radnika za bezbedan rad za potrebe trećih lica može da vrši preduzeće koje ispunjava propisane uslove u pogledu odgovarajućih stručnih kadrova i opremljenosti tehničkih sredstava i ako su ovi poslovi upisani u sudski registar.
Osposobljavanje radnika u smislu stava 1. ovog člana vrši se na osnovu programa za osposobljavanje radnika preduzeća čiji se radnici osposobljavaju.
Ministarstvo nadležno za poslove rada propisuje uslove iz stava 1. ovog člana i utvrđuje ispunjenost tih uslova.

Član 42.

Preduzeće je dužno da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu preduzeća ili gradilištu upozori na opasna mesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu, na zaštitne mere koje mora da primeni i da ga usmeri na bezbedne zone za kretanje.
Preduzeće je dužno da preduzme mere za sprečavanje pristupa u krug preduzeća ili u područje gradilišta licima i sredstvima saobraćaja koja se bez osnova nalaze u njima, kao i zalutalim životinjama.

6. Prva pomoć i spasavanje

Član 43.

Preduzeće je dužno da za slučaj povrede ili iznenadne bolesti radnika obezbedi pružanje prve pomoći; da izvrši evakuaciju radnika na način koji je prilagođen prirodi delatnosti preduzeća; organizuje potrebne kontakte sa odgovarajućim službama, pre svega hitne pomoći, hitne medicinske nege, spasavanja i protiv-požarne zaštite, kao i da osposobi odgovarajući broj radnika za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju radnika u slučaju moguće opasnosti.

Član 44.

Preduzeće je dužno da radniku povređenom na radu izda propisanu ispravu o povredi na radu odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od dana saznanja za učinjenu povredu.

7. Evidencija

Član 45.

Preduzeće je dužno da vodi propisanu evidenciju o:
1. radnicima osposobljenim za rad na bezbedan način;
1a. radnim mestima sa posebnim uslovima rada;
2. radnicima raspoređenim na radnim mestima sa posebnim uslovima rada, upućivanju tih radnika na prethodne i periodične lekarske preglede, rokovima za vršenje periodičnih lekarskih pregleda i izveštajima o izvršenim pregledima;
3. izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine, oruđa za rad i sredstava i opreme lične zaštite;
4. povredama na radu;
5. profesionalnim oboljenjima;
6. invalidima rada, po kategorijama invalidnosti;
7. opasnim materijama.

Deo treći

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U OBEZBEĐENjU I SPROVOĐENjU ZAŠTITE NA RADU

1. Obaveze preduzeća prema inspekciji rada

Član 46.

Preduzeće je dužno da o svakoj smrtnoj, kolektivnoj i teškoj povredi na radu, eksploziji i havariji, kao i o pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbednost radnika odmah, a najkasnije u roku od 24 časa izvesti nadležnu inspekciju rada.

Član 47.

Preduzeće je dužno da omogući nadležnom inspektoru rada ulazak u objekte u kojima se vrši nadzor u svako doba kad ima radnika na radu.
Preduzeće je dužno da omogući inspektoru rada pri vršenju nadzora pregled pogona, radilišta, prostorija i oruđa za rad, kao i da odredi radnika koji će inspektoru rada davati obaveštenja i podnositi na uvid potrebne isprave i podatke.
Na zahtev inspekcije rada obavezno se dostavljaju traženi podaci u vezi sa zaštitom na radu.
Preduzeće je dužno da obavesti inspektora rada o podacima koji su utvrđeni kao poslovna tajna.

Član 48.

Preduzeće je dužno da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke ili nepravilnosti koje su naređene rešenjem inspektora rada i da u roku od 8 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđenog nedostatka ili nepravilnosti, pismeno obavesti nadležnu inspekciju rada o izvršenju rešenja.

Član 48a

Preduzeće je dužno da u određenom roku inspektoru rada dostavi dokaze o stabilnosti objekta i pomoćnih konstrukcija, ispravnosti instalacija, oruđa za rad, sredstava i opreme lične zaštite i komfora radne sredine (prisutnosti hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, kvaliteta osvetljenja i mikroklime).

Član 49.

Preduzeće je dužno da izvesti nadležnu inspekciju rada o početku svoga rada, rada svoje jedinice, kao i o promenama tehnološkog postupka ukoliko se tim promenama bitno menjaju uslovi rada, najkasnije osam dana pre početka rada.
Preduzeće je dužno da, po prekidu rada, odnosno prestanka upotrebe objekta, dužeg od šest meseci, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno, izvesti inspekciju rada o ponovnom početku rada, odnosno upotrebi objekta.

Član 49a.

Ispunjenost propisanih uslova iz zaštite na radu utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove rada.
Ministar za rad propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu.
Troškove postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova u smislu stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahteva.
Ministarstvo nadležno za poslove rada i ministarstvo nadležno za poslove finansija sporazumno utvrđuju visinu troškova postupka.
Sredstva ostvarena od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu prihod su budžeta Republike Srbije.

2. Prava, obaveze i odgovornosti radnika, direktora i poslodavca

Član 50.

Radnik je dužan da radi sa punom pažnjom radi bezbednosti svog života i zdravlja, kao i života i zdravlja ostalih radnika na koje njegov rad može da ima štetno dejstvo, da se pridržava utvrđenih mera zaštite na radu, da pravilno rukuje oruđima za rad, opasnim materijama i postupa po uputstvu proizvođača, po uputstvu za bezbedan rad koje utvrdi preduzeće, i da se stara o sprovođenju i unapređivanju zaštite na radu.
Radnik ima pravo i obavezu da namenski koristi sredstva i opremu lične zaštite, da pažljivo rukuje njima i da ih održava u ispravnom stanju.

Član 51.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se koja sredstva i oprema lične zaštite pripadaju radniku.
Preduzeće je dužno da radniku izda na upotrebu sredstva i opremu lične zaštite iz stava 1. ovog člana.

Član 52.

Radnik je dužan da se pre početka rada na određenom radnom mestu upozna sa propisima i merama zaštite u vezi sa radom i sa organizovanjem i sprovođenjem zaštite na radu u preduzeću i podvrgne proveri osposobljenosti za bezbedan rad.

Član 53.

Radnik koji radi na radnom mestu sa posebnim uslovima rada dužan je da obavi lekarski pregled na koji ga upućuje preduzeće.

Član 54.

Radnik je dužan da odmah obavesti odgovornog radnika o kvarovima ili drugim nedostacima koji bi mogli ugroziti bezbednost na radu.
Odgovorni radnik je dužan da preduzima mere za otklanjanje kvarova ili drugih nedostataka koji bi mogli ugroziti bezbednost na radu.

Član 54a.

Direktor je dužan da utvrdi:
1. obim, način i rokove pregleda i ispitivanja oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida, postupak njihovog održavanja u ispravnom stanju i vođenja evidencije o održavanju (član 22. stav 3.);
2. način sprovođenja i primene mera zaštite na radu, utvrđenih u smislu člana 37. tačka 7. ovog zakona;
3. način osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove zaštite na radu (član 39. stav 2.);
4. program o osposobljavanju radnika za bezbedan rad (član 40. stav 1.);
5. slučajeve i način provere radnika pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti (član 56. stav 2.).

Član 55.

Direktor, odnosno privatni poslodavac su odgovorni za sprovođenje i unapređivanje zaštite na radu.
Radnik koji organizuje ili rukovodi procesom rada (upravnik pogona, šef gradilišta, poslovođa i dr.), odnosno privatni poslodavac (u daljem tekstu: odgovorni radnik) u skladu sa kolektivnim ugovorom svaki u svom delokrugu, odgovorni su za sprovođenje zaštite na radu, a naročito:
1. da se radnik raspoređuje na mesto rada na kome su sprovedene mere zaštite na radu;
2. da se radniku poveravaju zadaci koji neće imati štetne posledice na njegovo zdravstveno stanje i bezbednost;
3. da pristup zonama gde postoji opasnost mogu da imaju samo radnici kojima su data odgovarajuća uputstva;
4. da se na radna mesta sa posebnim uslovima rada raspoređuje radnik za koga je na propisan način utvrđeno da ispunjava posebne uslove, odnosno da se radniku koji posebne uslove ne ispunjava zabrani dalji rad na radnom mestu sa posebnim uslovima rada;
4a. da se radniku može dati na upotrebu oruđe za rad, sredstva i oprema lične zaštite i opasne materije samo ako je obezbeđena dokumentacija propisana ovim zakonom;
4b. da se radniku na upotrebu može dati oruđe za rad i instalacije samo ako je prethodno utvrđena njihova ispravnost na način i po postupku propisanim ovim zakonom;
4v. da radnik može da radi samo u radnoj sredini gde su hemijske i fizičke štetnosti u dozvoljenim granicama;
5. da se sredstva rada, odnosno sredstva i oprema lične zaštite isključe iz upotrebe, ako su neispravna i ako zbog nastalih promena ugrožavaju život ili zdravlje radnika;
6. da se sredstva rada, odnosno sredstva i oprema lične zaštite koriste prema njihovoj nameni i da ih upotrebljavaju, samo radnici kojima su poverena;
7. da se za vreme rada ne uživa alkohol ili druga sredstva zavisnosti, da radnik koji je pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti bude udaljen sa rada i da se ne puši na mestima gde to nije dozvoljeno;
8. da pri raspoređivanju radnika na mesto rada upozna radnika sa opasnostima, štetnostima i merama zaštite na radu;
9. da zabrani rad radniku koji se ne pridržava propisanih mera zaštite na radu i uputstava i koji ne koristi sredstva i opremu lične zaštite, ili odbije da postupi po uputstvu za bezbedan rad.
9a. da zabrani rad radniku koji nije osposobljen za bezbedan rad;
9b. da zabrani rad radniku koji se nije podvrgao lekarskom pregledu, ili je lekarskim pregledom utvrđeno da ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti.
Odgovorni radnik je dužan da preduzima i druge propisane mere zaštite na radu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 56.

Radnik pod uticajem alkohola i drugih sredstava zavisnosti ne sme započeti, odnosno nastaviti rad.
Radnik je dužan da se podvrgne proveri da li je pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti u slučajevima i na način utvrđen aktom preduzeća.
Proveru da li je radnik pod uticajem alkohola vrši preduzeće upotrebom alko-testa, po postupku koji je utvrđen za vršenje takve provere propisima o bezbednosti saobraćaja.

Član 57.

Radnik i odgovorni radnik iz člana 55. ovog zakona, koji se ne pridržava utvrđenih mera zaštite na radu i propisanih obaveza u smislu ovog zakona čini težu povredu radne obaveze.

Član 58.

Radnik ima pravo da odbije da radi kad smatra da mu preti neposredna opasnost po život ili zdravlje zbog toga što nisu sprovedene propisane mere zaštite na radu sve dok se ne sprovedu odgovarajuće mere zaštite.
Radnik ima pravo da odbije da radi na oruđu za rad na mehanizovani pogon na kojem nisu postavljene propisane zaštitne naprave.

Član 59.

Kada radnik odbije da radi zbog toga što smatra da mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje, a preduzeće smatra da postupak radnika nije opravdan, dužni su da odmah izveste nadležnu inspekciju rada.
Radi ostvarivanja prava na zaštitu na radu, kao i ako se ne postupi po obaveštenju u smislu člana 54. ovog zakona, radnik ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava nadležnom organu u preduzeću.
Radnik ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava nadležnoj inspekciji rada ako se po zahtevu iz stava 2. ovog člana ne postupi u roku od osam dana, ili ako radnik smatra da tražene mere zaštite nisu sprovedene u smislu propisa o zaštiti na radu, odnosno kolektivnog ugovora, ili da je zabrana rada iz člana 55. stav 2. tač. 4. i 9. ovog zakona neosnovano izrečena.

Deo četvrti

NADZOR

Član 60.

Inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa o merama i normativima zaštite na radu, tehničkim merama koje se odnose na zaštitu na radu, akata preduzeća i kolektivnih ugovora vrši ministarstvo nadležno za poslove rada preko inspektora rada.
Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju inspektori rada koji imaju visoku stručnu spremu i to: tehnički, šumarski, poljoprivredni fakultet, fakultet zaštite na radu (smer - odsek zaštite na radu), pravni, medicinski ili fakultet organizacionih nauka, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave.
Inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite, u stambeno-komunalnim delatnostima, kao i poslove utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu, mogu da obavljaju i inspektori rada koji imaju višu stručnu spremu odgovarajućeg smera, položen stručni ispit i tri godine radnog iskustva u struci.

Član 60a.

Inspektor rada može da naredi da se sprovede i opšte priznata mera kojom se može otkloniti opasnost pri radu ili smanjiti štetnost po zdravlje radnika, ako se ta mera, zavisno od stepena razvoja privrede, može sprovesti.
Inspektor rada može da zahteva da mu preduzeće stavi na uvid dokaze o stabilnosti objekta i pomoćnih konstrukcija, o ispravnosti instalacija, oruđa za rad, sredstava i opreme lične zaštite, kao i komfora radne sredine iz člana 48a ovog zakona.

Član 60b.

Ako utvrđena povreda propisa o zaštiti na radu predstavlja nedostatak za čije su otklanjanje potrebna posebna investiciona ulaganja, a život i zdravlje radnika nisu teže ugroženi, inspektor rada može naložiti preduzeću da sačini poseban program o postupnom saobražavanju stanja sa propisima o zaštiti na radu.
Programom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i rok realizacije pojedinih delova, odnosno celine programa.
Ako preduzeće ne postupi po nalogu iz stava 1. ovog člana, inspektor rada rešenjem će naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

Član 60v.

Ako preduzeće ne postupi po rešenju kojim se nalaže otklanjanje nedostataka iz zaštite na radu, inspektor rada zabraniće rad na radnim mestima na koja se rešenje odnosi, dok se nedostaci ne otklone.

Član 60g.

Inspektor rada je dužan da zabrani rad na mestu rada ako utvrdi da postoji neposredna opasnost po život radnika.
Inspektor rada može da zabrani rad na mestu rada kad utvrdi:
1. da je neposredno ugroženo zdravlje radnika;
2. da se koristi oruđe za rad na kome nisu primenjene mere zaštite na radu;
3. da se ne koriste propisana sredstva i oprema lične zaštite;
4. da radnik radi na radnom mestu sa posebnim uslovima rada, a ne ispunjava propisane uslove za rad na ovom radnom mestu, kao i ako se nije podvrgao lekarskom pregledu u predviđenom roku;
4a. da nisu obezbeđeni uslovi za rad iz člana 55. stav 2. ovog zakona;
5. da radnik nije osposobljen za bezbedan rad.
Zabrana rada iz st. 1. i 2. ovog člana traje onoliko koliko traju okolnosti zbog kojih je i izrečena.

Član 60d.

Na osnovu izveštaja preduzeća o smrtnom slučaju, kolektivnoj povredi na radu, kao i o pojavi koja je ugrozila, ili bi mogla da ugrozi bezbednost radnika, inspektor rada je dužan da odmah ispita stanje na licu mesta i preduzme mere za otklanjanje uzroka koji su izazvali nastale posledice, odnosno pojave o kojima je obavešten.

Član 60đ.

Po prijemu obaveštenja od preduzeća da je radnik odbio da radi zbog toga što smatra da nisu sprovedene propisane mere zaštite na radu, inspektor rada je dužan da odmah sprovede postupak i donese odgovarajuće rešenje.

Član 60e.

Ako inspektor rada utvrdi da preduzeće nije postupilo po prigovoru radnika o povredi njegovih prava u vezi sa zaštitom na radu u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora, dužan je da sprovede postupak i donese odgovarajuće rešenje.

Član 60ž.

Protiv rešenja inspektora rada može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja.
Žalba ne odlaže izvršenje rešenja kojim je naređena zabrana rada.

Član 60z.

Nadzor u preduzećima koja proizvode predmete naoružanja i vojne opreme ili su za takvu proizvodnju opremljena, vrši se u skladu sa posebnim propisima.

Deo peti

KAZNENE ODREDBE

Član 61.

Novčanom kaznom od 500 do 10.000 novih dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1. ne obezbedi odgovarajući tehnološki projektni zadatak (član 8);
2. izradi tehničku dokumentaciju suprotno odredbi člana 9;
3. ne ugradi propisane mere zaštite na radu i ne izradi poseban prilog o zaštiti na radu u skladu sa ovim zakonom (član 9);
4. (brisana)
5. proizvede i pusti u promet oruđe za rad na mehanizovani pogon bez propisane dokumentacije iz člana 12. ovog zakona;
5a. postupi suprotno članu 13;
6. izvrši rekonstrukciju, odnosno izmenu na oruđu za rad i ne obezbedi propisane mere zaštite (član 14);
7. proizvede i pusti u promet sredstva i opremu lične zaštite suprotno članu 15;
8. proizvede i pusti u promet opasnu materiju bez propisane dokumentacije iz člana 16;
8a. od ovlašćenog preduzeća ne obezbedi, odnosno ne pribavi propisani stručni nalaz (član 16a);
9. naručilac oruđa, odnosno sredstva i oprema lične zaštite ne dostavi uvozniku uslove u pogledu zaštite na radu (član 17. stav 1);
10. izvrši uvoz oruđa za rad na mehanizovani pogon i sredstva i opremu lične zaštite na radu suprotno članu 17. stav 2;
10a. stavi u promet uvezeno oruđe za rad, odnosno sredstva i opremu lične zaštite bez propisane dokumentacije (član 17. stav 3);
10b. izvrši uvoz, odnosno stavi u promet opasne materije suprotno članu 17a;
11. izvrši uvoz opasne materije suprotno članu 19;
12. briše se
13. ne sastavi zapisnik o stručnom nalazu sa zaključkom da li su obezbeđene mere zaštite na radu (član 29);
14. ne izvrši na propisan način lekarski pregled radnika koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovima rada (član 32. stav 2);
15. briše se
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 do 1.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i poslodavac koji nema svojstvo pravnog lica novčanom kaznom od 200 do 5.000 novih dinara.

Član 62.

Novčanom kaznom od 300 do 8.000 novih dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1. ne uredi zaštitu na radu na način utvrđen u članu 1. stav 1;
2. ne preduzme mere za zaštitu zdravlja i bezbednost radnika radnika (član 6);
3. ne organizuje rad na način i sredstvima kojima se obezbeđuje zaštita na radu u smislu člana 7;
4. izda odobrenje za gradnju objekta suprotno članu 10;
5. izda upotrebnu dozvolu suprotno članu 11;
6. ne postupi na način i po postupku utvrđenom u članu 18.;
7. ne izradi elaborat i ne prijavi radove (član 20);
8. postupi suprotno članu 21;
9. ne postupi u skladu sa članom 22. stav 1;
10. ne izvrši ispitivanja propisanih oruđa za rad u rokovima (član 23);
11. ne obezbedi dokaze o ispravnosti električnih instalacija (član 24);
12. ne izvrši ispitivanja u smislu člana 25;
12a. ne izvrši ispitivanja izolacionih aparata za zaštitu disajnih organa u propisanim rokovima (član 25a);
13. ne utvrdi kriterijume za utvrđivanje radnih mesta sa posebnim uslovima rada (član 30);
14. ne uputi radnika na prethodni i periodični lekarski pregled (član 32. stav 1);
15. rasporedi radnika na radno mesto sa posebnim uslovima rada suprotno članu 34;
16. ne dostavi podatke o posebnim uslovima rada (član 35. stav 1);
17. ako postupi suprotno odredbama člana 35;
18. ne organizuje poslove zaštite na radu (član 36);
19. ne izvrši osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite na radu (član 37. stač. 1-6, član 38, i član 39. stav 4);
20. (brisana)
21. ne obezbedi pružanje prve pomoći za slučaj povrede radnika na radu (član 43);
22. ne izda povređenom radniku propisanu ispravu o povredi na radu (član 44);
22a. ne vodi evidenciju iz člana 45. ovog zakona;
23. ne izvesti nadležnu inspekciju rada o smrtnoj, kolektivnoj i teškoj povredi na radu, kao i o pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbednost radnika (član 46);
24. ne omogući i ne obezbedi inspektoru rada ulazak u preduzeće, kao i pregled radilišta, prostorija i uređaja i uvid u isprave i podatke potrebne za vršenje nadzora (član 47);
25. ne otkloni utvrđene nedostatke ili nepravilnosti čije je otklanjanje naređeno rešenjem inspekcije rada i ne izvesti inspekciju rada o izvršenju rešenja u propisanom roku (član 48);
25a. ne dostavi u određenom roku dokaze iz člana 48a.
26. ne izvesti nadležnu inspekciju rada o početku rada ili promena koje utiču na uslove rada (član 49);
26a. ne utvrdi ili ne izda na upotrebu sredstva i opremu lične zaštite koja pripadaju radniku (član 51);
27. ne utvrdi odgovornost direktora, odnosno poslodavca i odgovornost radnika za sprovođenje zaštite na radu (član 55).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 do 800 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i poslodavac koji nema svojstvo pravnog lica novčanom kaznom od 150 do 4.000 novih dinara.

Član 62a.

Novčanom kaznom od 100 do 1.000 novih kazniće se za prekršaj direktor ako ne utvrdi:
1. obim, način i rokove pregleda i ispitivanja oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida, postupak njihovog održavanja u ispravnom stanju i vođenje evidencije o održavanju (član 22. stav 3. ovog zakona);
2. način sprovođenja i primene mera zaštite na radu utvrđenih u smislu člana 37. tačka 7. ovog zakona;
3. način osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove zaštite na radu (član 39. stav 2. ovog zakona);
4. program o osposobljavanju radnika za bezbedan rad (član 40. stav 1. ovog zakona);
5. slučajeve i način provere radnika pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti (član 56. stav 2. ovog zakona).
Novčanom kaznom od 200 do 5.000 novih dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se poslodavac koji nema svojstvo pravnog lica.

Član 62b

Novčanom kaznom od 1.500 do 450.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:
1. preglede i ispitivanja iz čl.10, 16a, 18, 22, 23, 24, 25, 25a i 33. ovog zakona vrši bez propisanog ovlašćenja;
2. osposobljavanje radnika za bezbedan rad vrši bez propisanog ovlašćenja (član 41).
Novčanom kaznom od 300 do 30.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana i direktor.

Član 63.

(Briše se)

Član 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 60 novih dinara kazniće se za prekršaj na licu mesta odgovorni radnik u pravnom licu ako dozvoli radniku da radi sa neispravnim oruđem za rad, da upotrebi neispravna sredstva i opremu lične zaštite, i privremeno ne zabrani rad radniku u slučajevima iz člana 55. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i poslodavac koji nema svojstvo pravnog lica novčanom kaznom u iznosu od 600 novih dinara.
Novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana naplaćuje na licu mesta inspektor rada nadležan za vršenje neposrednog nadzora.

Član 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 50 novih dinara kazniće se za prekršaj radnik:
1. ako obavlja svoj posao suprotno članu 50;
2. ako ne pristupi osposobljavanju i proveri osposobljenosti iz zaštite na radu (član 52);
3. ako ne obavi prethodni, odnosno periodični pregled (član 53);
4. ako postupi suprotno članu 54;
5. ako radi pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti (član 56).
Novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana naplaćuje inspektor rada na licu mesta.

Deo šesti

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.

Preduzeća ovlašćena na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona da vrše periodične preglede i ispitivanja oruđa za rad i radne sredine, kao i obučavanje radnika iz zaštite na radu uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 67.

Ministarstvo nadležno za poslove rada doneće, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, bliže propise o:
1. sadržaju elaborata o uređenju gradilišta;
2. uslovima koje mora da ispunjava preduzeće koje vrši propisane preglede i ispitivanja i osposobljavanje radnika;
3. postupku prethodnih i periodičnih pregleda radnika;
4. postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad;
5. sadržini i načinu izdavanja liste o povredi na radu;
6. vođenju evidencije;
7. javnoj ispravi.
Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi, i to:
1. Pravilnik o postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad ("Sl. glasnik SRS", br. 8/80 i 15/80);
2. Pravilnik o postupku prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika ("Sl. glasnik SRS", broj 10/79);
3. Pravilnik o vođenju evidencije o povredama na radu ("Sl. glasnik SRS", br. 10/79 i 47/80);
4. Pravilnik o izdavanju isprava iz zaštite na radu ("Sl. glasnik SRS", broj 54/80);
5. Pravilnik o izdavanju isprava u oblasti zaštite na radu ("Službeni list SAPV", broj 22/77);
6. Pravilnik o stručnom kadru i opremi organizacija udruženog rada koje za svoje potrebe vrše periodične preglede i ispitivanja hemijskih štetnosti i mikroklime ("Službeni list SAPV", broj 22/77);
7. Pravilnik o evidencijama povreda na radu ("Službeni list SAPV", broj 21/83);
8. Pravilnik o vršenju prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika ("Službeni list SAPV", broj 16/84);
9. Pravilnik o vršenju prethodnih i periodičnih pregleda radnika ("Sl. list SAP Kosovo", broj 25/75).

Član 68.

Do donošenja propisa o opštim i posebnim merama zaštite na radu, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, primenjivaće se mere zaštite na radu (pravila) sadržana u sledećim propisima:
1. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ("Službeni glasnik SRS", broj 2/83);
2. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik SRS", broj 19/85);
3. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ("Službeni glasnik SRS", broj 19/85);
4. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ("Službeni glasnik SRS", broj 25/87);
5. Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ("Službeni glasnik SRS", broj 29/87);
6. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu ("Službeni glasnik SRS", broj 33/88);
7. Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ("Službeni glasnik SRS", broj 51/83);
8. Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima ("Službeni glasnik SRS", broj 21/89).

Član 69.

Do donošenja propisa o opštim i posebnim merama zaštite na radu, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, primenjivaće se mere zaštite na radu (pravila), sadržana u sledećim propisima:
1. Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu ("Službeni list FNRJ", br. 16/47, 36/50), (osim čl. od 26. do 32, čl. 50. do 75, čl. 78. do 86, čl. 88. do 99, čl. 104. do 151. i čl. 184. do 186);
2. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kudeljarama ("Sl. list FNRJ", broj 56/47);
3. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u grafičkim preduzećima ("Sl. list FNRJ", broj 56/47);
4. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, peska i šljunka ("Sl. list FNRJ", broj 69/48), osim čl. 58. do 61;
5. Pravilnik o tehničkim i zdravstvenotehničkim zaštitnim merama na radovima pri hemijsko-tehnološkim procesima ("Sl. list FNRJ", broj 55/50 - Prilog broj 9);
6. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri ronilačkim radovima ("Sl. list FNRJ", broj 36/58);
7. Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim merama pri lučko-transportnom radu ("Sl. list FNRJ", broj 14/64);
8. Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima ("Sl. list SFRJ", broj 48/65);
9. Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima ("Sl. list SFRJ", broj 55/65);
10. Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu u organima unutrašnjih poslova i ustanova organa unutrašnjih poslova ("Sl. list SFRJ", broj 55/65);
11. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila ("Sl. list SFRJ", broj 17/66);
12. Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu u preduzećima koja proizvode za određene vojne potrebe ("Sl. list SFRJ", broj 23/66);
13. Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ("Službeni list SFRJ", br. 6/67, 29/67, 27/69 i 52/90);
14. Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 26/88 i 63/88);
15. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih delova predmeta od drugog materijala ("Sl. list SFRJ", broj 23/67);
16. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi ("Sl. list SFRJ", broj 34/68);
17. Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag ("Sl. list SFRJ", broj 41/68);
18. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 42/68. i 45/68), osim člana 3.;
18a. Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni list SFRJ", broj 35/69);
19. (brisana)
20. Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima ("Sl. list SFRJ", broj 55/69);
21. Pravilnik o posebnim merama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože ("Sl. list SFRJ", broj 47/70);
22. Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu ("Sl. list SFRJ", broj 21/71);
22a. Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ("Službeni list SFRJ", broj 18/91);
23. Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ("Sl. list SFRJ", broj 21/92).

Član 70.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
1. Zakon o zaštiti na radu ("Službeni glasnik SRS", br. 21/78, 23/78, 22/79 i 10/85);
2. Odredbe člana 3. Zakona o izmenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89);
3. Odredbe člana 60. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za prekršaje ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89);
4. Zakon o zaštiti na radu ("Službeni list SAPV", br. 13/75, 14/78, 22/88 i 23/85);
5. Odredbe člana 44. Zakona o izmenama zakona kojima su propisane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni list SAPV", broj 22/89);
6. Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list SAPK", br. 25/76, 34/78, 3/80 i 32/88).

Član 71.

Kolektivni ugovori zaključiće se, odnosno uskladiti sa ovim zakonom najdocnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ako su opštim aktom uređena pitanja i odnosi za koje je ovim zakonom predviđeno da se uređuju kolektivnim ugovorom, smatra se da je preduzeće ova pitanja i odnose uredilo na odgovarajući način.

Član 72.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
1. U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 53/93) dodata su tri nova člana koja glase:
Član 37.
Direktor je dužan da pitanja iz člana 25. ovog zakona uredi u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(U prethodnom članu 37. pogrešno je naveden član 25. umesto 54a.)
Član 38.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o inspekciji rada ("Službeni glasnik SRS", br. 22/85 i 33/86).
Član 39.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".