Na osnovu člana 8. Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište ("Službeni list FNRJ", br. 42/62), savezni Državni sekretarijat za poslove finansija propisuje

UPUTSTVO

ZA PRIMENU UREDBE O SREDSTVIMA I NAČINU ISPLAĆIVANjA NAKNADE ZA NACIONALIZOVANE NAJAMNE ZGRADE I GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE

(Objavljeno u "Sl. listu FNRJ", br. 45/62)

1.
Isplata naknade za nacionalizovane zgrade i delove zgrada vrši se iz sredstava opštinskih fondova za stambenu izgradnju.
Isplata naknade za nacionalizovano građevinsko zemljište i naknade za usev i plodove sa takvog zemljišta, koje raniji sopstvenik nije mogao pre predaje zemljišta da skine odnosno sabere, vrši se iz sredstava opštine.
Iz sredstava opštine naknada se isplaćuje i u slučajevima predviđenim u članu 2. stav 2. tačka 2. Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (u daljem tekstu: Uredba).
Isplata naknade za usev i plodove iz stava 2. ove tačke vrši se odjednom.
2.
Isplata naknade za nacionalizovane zgrade i delove zgrada i građevinsko zemljište vrši se na osnovu pravosnažnog rešenja o naknadi koje je doneo organ uprave opštinskog narodnog odbora nadležan za poslove finansija, odnosno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja o naknadi (čl. 47. i 48. Uredbe o postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta - "Službeni list FNRJ", br. 4/59).
3.
Ako, protivno članu 66. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", br. 52/58) - (u daljem tekstu: Zakon), ranijem sopstveniku zgrade nije uopšte ili za izvesno vreme vršena privremena isplata naknade, u rešenju o naknadi navešće se ova činjenica i odrediti da će se iznos koji je trebalo isplatiti ranijem sopstveniku do dana donošenja rešenja o naknadi, isplatiti prilikom prve isplate naknade.
Ako je iznos koji je sopstveniku zgrade trebao biti isplaćen po članu 66. Zakona veći od celokupnog iznosa naknade, raniji sopstvenik nema pravo na razliku između ova dva iznosa nego samo na iznos naknade utvrđen rešenjem o naknadi. U takvom slučaju navešće se u tom rešenju da se isplatom iznosa naknade izmiruje naknade u celini.
Ako je iznos isplaćen ranijem sopstveniku u smislu člana 66. Zakona veći od celokupnog iznosa naknade utvrđenog rešenjem, raniji sopstvenik nije dužan vratiti razliku. U takvom slučaju navešće se u rešenju o naknadi da je isplatama izvršenim u smislu člana 66. Zakona naknada izmirena u celini.
4.
Ako se po članu 53. Zakona naknada ima isplaćivati plodouživaocu, u rešenju o naknadi navešće se da će se plodouživaocu isplata naknade vršiti do isteka onog vremena za koje bi trebalo pravo plodouživanja, a posle toga vremena - ranijem sopstveniku.
Kad nastupi slučaj koji bi, da pravo plodouživanja nije brisano, imao za posledicu prestanak prava plodouživanja, organ uprave opštinskog narodnog odbora nadležan za poslove finansija doneće, na zahtev ranijeg sopstvenika, posebno rešenje kojim će se utvrditi prestanak prava plodouživaoca na isplatu naknade i odrediti da se naknada za preostalo vreme ima isplaćivati ranijem sopstveniku.
5.
Ako je, u smislu Obaveznog tumačenja člana 39. stav 1. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", br. 24/59), raniji sopstvenik nacionalizovanog zemljišta trajno preneo pravo korišćenja tog zemljišta na drugo lice, koje je to pravo upisalo u zemljišne knjige, naknada se isplaćuje tom licu.
6.
Za zgrade i delove zgrada koje su nacionalizovane danom stupanja na snagu Zakona, u rešenju o naknadi naznačiće se da otplate naknade teku od 1. januara 1959. godine.
Odredbe stava 1. ove tačke odnosi se i na nacionalizovana građevinska zemljišta koja su do tog dana raniji sopstvenici predali u posed opštini ili drugom licu (član 38. Zakona).
Za nacionalizovano građevinsko zemljište koje je u smislu člana 38. Zakona ostalo u posedu ranijeg sopstvenika, rešenje o naknadi doneće se tek pošto zemljište, na osnovu rešenja opštinskog narodnog odbora, bude predato opštini ili drugom licu. Kao dan od koga teku otplate naknade, naznačiće se prvi dan po isteku meseca u kome je zemljište predato opštini ili drugom licu.
Odredbe stava 3. ove tačke odnose se i na građevinsko zemljište za koje su uslovi nacionalizacije nastupili ili nastupe posle 26. decembra 1958. godine (član 35. Zakona).
Za zgrade i delove zgrada za koje su uslovi nacionalizacije nastupili ili nastupe posle 26. decembra 1958. godine (član 4. i član 24. st. 4. i 5. Zakona), kao dan od koga teku otplate naknade naznačiće se dan određen u rešenju o utvrđivanju nacionalizacije.
Za nacionalizovano građevinsko zemljište koje je rešenjem opštinskog narodnog odbora dato ranijem sopstveniku na korišćenje za podizanje porodične stambene zgrade (član 40. Zakona), neće se donositi rešenje o naknadi.
7.
U rešenju o naknadi naznačiće se da pojedini obroci naknade dospevaju 15. juna i 15. decembra svake godine (član 4. stav 1. Uredbe).
U slučajevima iz člana 4. stav 2. Uredbe dospelost pojedinih obroka naknade naznačiće se u rešenju o naknadi u smislu odluke opštinskog narodnog odbora.
U slučajevima iz člana 6. stav 4. Uredbe navešće se u rešenju o naknadi da će se naknada isplatiti odjednom.
8.
Oblik i način izmirenja naknade naznačuju se u rešenju o naknadi tako da se naknada isplaćuje gotovim novcem odnosno da se u zamenu za nacionalizovano i oduzeto zemljište daje drugo zemljište (član 6. stav 2. Uredbe).
9.
Rešenje o naknadi organ uprave opštinskog narodnog odbora nadležan za poslove finansija dostavlja ranijem sopstveniku i opštinskom javnom pravobranilaštvu. Rešenje će se dostaviti sreskom javnom pravobranilaštvu ako nema opštinskog.
Ako je na nacionalizovanoj nepokretnosti bilo uknjiženo pravo plodouživanja koje je po zakonu izgubilo pravnu važnost (član 53. Zakona), rešenje o naknadi dostavlja se i plodouživaocu.
10.
Isplatu naknade vrši banka kod koje se nalaze sredstva opštinskog fonda za stambenu izgradnju sa posebnog računa predviđenog u članu 3. Uredbe.
11.
Pravosnažno rešenje o naknadi organ uprave opštinskog narodnog odbora nadležan za poslove finansija dostavlja banci sa posebnim nalogom za isplatu.
Nalog za isplatu naknade po rešenju iz stava 1. ove tačke treba da sadrži: porodično i rođeno ime lica kome će se naknada isplatiti, broj i datum pravosnažnog rešenja o naknadi, iznos naknade, iznos koji je do dana izdavanja naloga za isplatu već isplaćen i iznos koji se još ima isplatiti, visinu pojedinih obroka i rokove za njihovu isplatu.
Za rešenja, doneta po odredbama Uredbe o sredstvima i načinu isplate naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište ("Službeni list FNRJ", br. 10/61), kojima se isplata naknade određuje u obveznicama a isplata iznosa ispod 50.000 dinara gotovim novcem, u nalogu za isplatu ovaj iznos dodaće se iznosu određenom za isplatu u obveznicama.
Ako je ranijem sopstveniku isplata naknade vršena u smislu člana 66. Zakona, organ uprave opštinskog narodnog odbora nadležan za poslove finansija, po donošenju rešenja o naknadi, obaveštava organ koji je vršio isplatu da dalju isplatu odmah obustavi.
12.
Na osnovu pravosnažnih rešenja o naknadi, opštinski narodni odbor utvrđuje ukupan iznos naknada za nacionalizovane zgrade i zemljišta. U okviru tako utvrđenog ukupnog iznosa, opštinski narodni odbor utvrđuje za svaku godinu iznos naknade potreban za isplatu naknade u toj godini i najdocnije do 15. januara izdaje nalog Narodnoj banci da se iz sredstava fonda za stambenu izgradnju izdvoji taj iznos na račun predviđen u članu 3. Uredbe.
13.
U slučajevima u kojima su pre stupanja na snagu ovog uputstva već doneta rešenja o naknadi po odredbama Uredbe o sredstvima i načinu isplate naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište i Uputstva za primenu Uredbe o sredstvima i načinu isplate naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište ("Službeni list FNRJ", br. 25/61), neće se donositi nova rešenja o naknadi. Na već doneta rešenja staviće se klauzula: "Isplata naknade po ovom rešenju vršiće se gotovim novcem o rokovima navedenim u nalogu za isplatu". O tome će se obavestiti lice na koje se rešenje odnosi.
Za rešenja iz stava 1. ove tačke koja su već dostavljena banci na isplatu, izdaće se nov nalog za isplatu po odredbama tačke 11. ovog uputstva.
14. Troškovi u vezi sa isplatom naknade za nacionalizovane zgrade i građevinsko zemljište podmiruju se iz sredstava iz kojih se vrši isplata naknade.
15. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za primenu Uredbe o sredstvima i načinu isplate naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište.
16. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom listu FNRJ".