Na osnovu člana 1036. stav 2. tačka 6. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 22/77 i 13/82), Savezni komitet za saobraćaj i veze propisuje

PRAVILNIK

O ZVANjIMA, USLOVIMA ZA STICANjE ZVANjA I OVLAŠĆENjIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 32/82, 30/83, 30/87 i 25/96)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju zvanja, uslovi za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade brodova unutrašnje plovidbe trogačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije.

Član 2.

Zvanja propisana ovim pravilnikom članovi posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: brodarci) stiču, odnosno ta zvanja im se priznaju pod uslovima i na način propisan ovim pravilnikom.

II. ZVANjA BRODARACA

Član 3.

Zvanja brodaraca su:
1) mornar;
2) krmar tegljenice;
3) mornar motorista;
4) brodski krmar;
5) brodovođa unutrašnje plovidbe;
6) poručnik unutrašnje plovidbe;
7) kapetan unutrašnje plovidbe;
8) mašinovođa unutrašnje plovidbe;
9) mašinista unutrašnje plovidbe;
10) mašinista unutrašnje plovidbe I klase;
11) rukovalac ploveće naprave;
12) rukovalac ploveće naprave I klase.

Član 4.

Lica koja nemaju plovidbeni staž potreban za sticanje zvanja brodovođe unutrašnje plovidbe, poručnika unutrašnje plovidbe, mašinovođe unutrašnje plovidbe, mašinista unutrašnje plovidbe i rukovaoc ploveće naprave ukrcavaju se na brod u svojstvu pripravnika.
Pripravnici iz stava 1. ovog člana moraju imati stepen stručne spreme, i to:
1) za zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe - IV stepen stručne spreme (nautički smer);
2) za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe - IV, odnosno VI/1 stepen stručne spreme (nautički smer);
3) za zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe - IV stepen stručne spreme (mašinski smer);
4) za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe - IV, odnosno VI/1 stepen stručne spreme (mašinski smer);
5) za zvanje rukovaoca ploveće naprave - IV odnosno VI/1 stepen stručne spreme (hidrotehnički, nautički, mašinski, elektrotehnički ili saobraćajni vodni smer).

III. USLOVI ZA STICANjE ZVANjA

Član 5.

Zvanje mornara stiče lice sa završenim II stepenom stručne spreme, koje ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža i položen stručni ispit za zvanje mornara.

Član 6.

Zvanje krmara tegljenice stiče:
1) lica sa završenim II stepenom stručne spreme (nautički smer) koje ima najmanje 18 meseci plovidbenog staža na tegljenici i položen stručni ispit za zvanje krmara tegljenice;
2) brodarac sa završenim II stepenom stručne spreme (nautički smer) koje u zvanju mornara ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža na plovnim objektima bez sopstvenog pogona i položen stručni ispit za zvanje krmara tegljenice.

Član 7.

Zvanje mornara motoriste stiče:
1) lice sa završenim III stepenom stručne spreme (nautički ili mašinski smer) koje ima najmanje 18 meseci plovidbenog staža na brodu sa sopstvenim pogonom i položen stručni ispit za zvanje mornara motoriste;
2) lice sa završenim II stepenom stručne spreme (nautički smer) koje ima najmanje dve godine plovidbenog staža na nautičko-tehničkim poslovima i položen stručni ispit za zvanje mornara motoriste.

Član 8.

Zvanje brodskog krmara stiče:
1) lica sa završenim III stepenom stručne spreme (nautički smer) koje u zvanju mornara ima najmanje 18 meseci plovidbenog staža, od čega jednu godinu na poslovima krmarenja pod nadzorom i položen stručni ispit za zvanje brodskog krmara;
2) brodarac koji u zvanju krmara tegljenice ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, od čega šest meseci na poslovima krmarenja pod nadzorom, završen III stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje brodskog krmara.

Član 9.

Zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe stiče:
1) lice sa završenim IV stepenom stručne spreme (nautički smer) koje u svojstvu pripravnika za zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža i položen stručni ispit za zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe;
2) brodarac koji u zvanju brodskog krmara ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, završen IV stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe;
3) brodarac koji u zvanju mornara motoriste ima najmanje 18 meseci plovidbenog staža, završen IV stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje brodovođe unutrašnje plovidbe.

Član 10.

Zvanje poručnika unutrašnje plovidbe stiče:
1) lica koje u svojstvu pripravnika za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, završen V, odnosno VI/1 stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe;
2) brodarac koji u zvanju brodovođe ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, završen V stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe;
3) poručnik trgovačke mornarice koji u svojstvu pripravnika za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe ima najmanje devet meseci plovidbenog staža na brodovima unutrašnje plovidbe i položen stručni ispit za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe;
4) pomorac koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio vojnopomorsku oficirsku školu, ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža u svojstvu pripravnika za poručnika unutrašnje plovidbe ili najmanje devet meseci plovidbenog staža na brodovima rečne ratne flotile i najmanje šest meseci plovidbenog staža u svojstvu pripravnika za poručnika unutrašnje plovidbe i položen stručni ispit za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe;
5) pomorac koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio brodarski podoficirsku školu i ima najmanje tri godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije kao aktivni mlađi oficir, od čega dve godine plovidbenog staža na brodovima rečne ratne flotile sa položenim ispitom za samostalno vršenje palubne službe pod svim uslovima i najmanje jednu godinu plovidbenog staža u svojstvu pripravnika za poručnika unutrašnje plovidbe i položen stručni ispit za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe.

Član 11.

Zvanje kapetana unutrašnje plovidbe stiče:
1) poručnik unutrašnje plovidbe koji u svojstvu oficira palube ima najmanje dve godine plovidbenog staža, završen VI/2 stepen stručne spreme (nautički smer) i položen stručni ispit za zvanje kapetana unutrašnje plovidbe;
2) kapetan duge plovidbe koji u svojstvu oficira palube ima najmanje devet meseci plovidbenog staža na brodovima unutrašnje plovidbe i položen stručni ispit za zvanje kapetana unutrašnje plovidbe.

Član 12.

Zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe stiče:
1) lica sa završenim IV stepenom stručne spreme (mašinski smer) koje u svojstvu pripravnika za zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža i položen stručni ispit za zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe;
2) brodarac koji u zvanju mornara motoriste ima najmanje dve godine plovidbenog staža, završen IV stepen stručne spreme (mašinski smer) i položen stručni ispit za zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe;
3) pomorac sa završenim jednogodišnjim tečajem mašinskog smera u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije koji ima najmanje četiri godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije na poslovima u brodsko-mašinskom kompleksu snage veće od 370 kNj i položen stručni ispit za zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe.

Član 13.

Zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe stiče:
1) lica koje u svojstvu pripravnika za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža na poslovima rukovanja brodskim mašinama, završen V, odnosno VI/1 stepen stručne spreme (mašinski smer) i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe;
2) mašinovođa unutrašnje plovidbe koji u tom zvanju ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, završen V stepen stručne spreme (mašinski smer) i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe;
3) pomorac koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio pomorsku mašinsku oficirsku školu,ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža u brodsko-mašinskom kompleksu snage veće od 370 kNj na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe;
4) pomorac koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio mornaričku tehničku školu za mlađe oficire (mašinska ili motorna specijalnost), ima najmanje dve godine plovidbenog staža kao aktivni mlađi oficir na mašinskom kompleksu na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije i najmanje šest meseci na brodovima unutrašnje plovidbe na poslovima rukovanja brodskim postrojenjima pod nadzorom i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe.

Član 14.

Zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe I klase stiče:
1) mašinista unutrašnje plovidbe koji u svojstvu oficira mašine ima najmanje dve godine plovidbenog staža, završen VI/2 stepen stručne spreme (mašinski smer) i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe I klase;
2) pomorac koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio mornaričku tehničku akademiju ili višu vojnopomorsku akademiju (tehnički smer), ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža u brodskom mašinskom kompleksu snage veće od 1470 kNj i položen stručni ispit za zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe I klase.

Član 15.

Zvanje rukovaoca ploveće naprave stiče lice koje u svojstvu pripravnika za zvanje rukovaoca ploveće naprave ima najmanje jednu godinu plovidbenog staža, završen V, odnosno VI/1 stepen stručne spreme (hidrotehnički, nautički ili saobraćajni vodni smer) i položen stručni ispit za zvanje rukovaoca ploveće naprave.

Član 16.

Zvanje rukovaoca ploveće naprave I klase stiče rukovalac ploveće naprave koji u tom zvanju ima najmanje dve godine plovidbenog staža na upravljanju radom ploveće naprave kapaciteta do 300 m3/h ili u smeni upravljanja radom ploveće naprave bez ograničenja, završen VI/2 stepen stručne spreme (hidrotehnički, nautički, saobraćajni vodni smer) i položen stručni ispit za zvanje rukovaoca ploveće naprave I klase.

Član 17.

Brodarac koji je stekao neko od zvanja iz člana 3. ovog pravilnika može polagati poseban ispit za vršenje poslova radiofonije na brodu unutrašnje plovidbe.

Član 17a.

Brodarci iz člana 3. stav 1. tač. 3, 5, 6. i 7. ovog pravilnika mogu polagati ispite za obavljanje poslova:
1) zapovednika broda na Dunavu;
2) prevoza opasnih tereta određenim vrstama brodova u međunarodnom rečnom saobraćaju;
3) rukovanje brodskom radio-telefonskom stanicom u međunarodnom rečnom saobraćaju;
4) upravljanje brodom na Dunavu pomoću radara.
Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana izdaje se uverenje na srpskom i francuskom jeziku na dvojezičnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

IV. PLOVIDBENI STAŽ

Član 18.

Plovidbeni staž, u smislu ovog pravilnika, jeste vreme provedeno na brodu u određenom svojstvu, odnosno u vršenju poslova određenog zvanja.

Član 19.

Kao plovidbeni staž priznaje se i vreme provedeno na brodu dok se brod nalazio na opravci.
Kao plovidbeni staž ne priznaje se vreme provedeno na brodu dok se brod nalazio u raspremi.
Vreme iz stava 1. ovog člana priznaje se, i to: na nautičkim poslovima najviše jedan mesec, a na mašinskim poslovima najviše tri meseca.

Član 20.

Kao plovidbeni staž za sticanje zvanja mašinovođe unutrašnje plovidbe i mašiniste unutrašnje plovidbe priznaje se vreme provedeno u plovidbi na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije u vršenju poslova odgovarajućeg zvanja.

Član 21.

Kao plovidbeni staž za sticanje i priznavanje zvanje u trgovačkoj mornarici Savezne Republike Jugoslavije može se priznati i plovidbeni staž ostvaren na brodovima strane zastave.
Plovidbeni staž iz stava 1. ovog člana priznaje se na osnovu uverenja stranih brodarskih upravnih organa i uz dokaze da je obavljen u odgovarajućim ili sličnim uslovima kao na brodovima trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije.
Ako plovidbeni staž iz stava 1. ovog člana ne odgovara plovidbenom stažu na brodovima trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije, mora se dopuniti na brodovima trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije.

Član 22.

Kao plovidbeni staž proveden na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije u samostalnom vršenju dužnosti oficira palube straže u svim uslovima priznaje se samo vreme koje je provedeno u vršenju dužnosti komandanta i načelnika štaba plovne jedinice broda u opremi i komandanta broda u opremi.
Ostalim brodskim oficirima priznaje se kao plovidbeni staž vreme provedeno na brodu u opremi od dana dobijanja ocena o osposobljenosti za vršenje samostalne palube straže u svim uslovima.

Član 23.

Plovidbeni staž određen kao uslov za sticanje i priznavanje zvanja pri prelasku iz Ratne mornarice Vojske Jugoslavije u trgovačku mornaricu Savezne Republike Jugoslavije koji nije u celini ostvaren na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije može se zameniti naknadno stečenim plovidbenim stažom ostvarenim u određenom svojstvu, odnosno vršenjem odgovarajućih poslova svoga zvanja na brodovima trgovačke mornarice Savezne Republike Jugoslavije.

V. PRIZNAVANjE ZVANjA

Član 24.

Zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe priznaje se:
1) pomorcu koji je stekao zvanje brodski mašinovođa sa završenim IV stepenom stručne spreme (mašinski smer);
2) pomorcu koji ima završen jednogodišnji tečaj mašinskog smera u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije i ima najmanje šest godina plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Jugoslavije na poslovima u brodskom mašinskom kompleksu snage do 736 kNj.

Član 25.

Zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe priznaje se:
1) pomorcu koji je stekao zvanje pomorskog mašiniste;
2) pomorcu koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio školu za mlađe oficire ratne mornarice(motorna,mašinska ili brodomašinska specijalnost) u trajanju od tri ili više godina i ima najmanje četiri godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije na poslovima u brodskom mašinskom kompleksu snage veće od 736 kNj, odnosno koji ima najmanje četiri godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije na samostalnoj dužnosti upravitelja mašinskog kompleksa snage od 370 kNj do 736 kNj;
3) pomorcu koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio pomorsku mašinsku školu za oficire i ima najmanje tri godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije od čega najmanje šest meseci u brodskom mašinskom kompleksu snage veće od 736 kNj.

Član 26.

Zvanje mašiniste unutrašnje plovidbe I klase priznaje se:
1) pomorskom mašinisti I klase;
2) pomorcu koji je u Ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije završio vojnopomorsko učilište, školu, akademiju (motorna, mašinska, brodo-mašinska specijalnost) u trajanju od tri godine ili više godina ili višu vojnopomorsku akademiju, odnosno komandnoštabnu akademiju ratne mornarice (tehnički smer) i ima najmanje dve godine plovidbenog staža na brodovima Ratne mornarice Vojske Jugoslavije na poslovima u brodskom mašinskom kompleksu snage veće od 1470 kNj.

VI. OVLAŠĆENjA

Član 27.

Brodarac može na brodu vršiti poslove u okviru zvanja za koje je dobio ovlašćenje.

Član 28.

Ovlašćenje sadrži: natpis "Savezna Republika Jugoslavija", sa utisnutim državnim grbom Savezne Republike Jugoslavije; naziv: "ovlašćenje"; podatak o organu koji je izdao ovlašćenje; prezime i ime brodarca kome se ovlašćenje izdaje; datum, mesto i republika; odnosno autonomna pokrajina rođenja, državljanstvo i zvanje brodaraca; podatak o propisu za izdavanje ovlašćenja; poslove za koje se brodarac ovlašćuje; datum i mesto izdavanja ovlašćenja; potpis lica ovlašćenog za izdavanje ovlašćenja.
Ovlašćenje se izdaje na srpskom i francuskom jeziku.

Član 29.

Ovlašćenje se izdaje brodarcu starijem od 18 godina ako je telesno i duševno sposoban da obavlja posao na brodu i ako ispunjava uslove propisane u pogledu oštrine vida i sluha.
Svi brodarci moraju poznavati veštine plivanja i veslanja, kao i mogućnosti spasavanja i opstanka na unutrašnjim plovnim putevima.
Ovlašćenje za vršenje poslova u okviru određenog zvanja oduzeće se brodarcu ako se ustanovi da ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.
Oduzimanje ovlašćenja u slučajevima iz stava 3. ovog člana može biti privremeno ili trajno.

Član 30.

Brodarac kome je izdato ovlašćenje za vršenje poslova određenog zvanja može vršiti sledeće poslove, i to:
1) mornar - održava brod i palubu i rukuje opremom i uređajima; samostalno upravljanje plovnim objektom bez sopstvenog pogona do 200 tona nosivosti; u smeni upravljanja plovnim objektom bez sopstvenog pogona neograničene nosivosti;
2) krmar tegljenice - krmar tegljenicom, održava palubu i rukuje opremom i uređajima; upravlja brodom bez sopstvenog pogona neograničene nosivosti;
3) mornar motorista - zapoveda brodom snage do 220 kNj; obavlja poslove oficira palube na brodu snage do 440 kNj; upravlja motornim postrojenjem do 220 kNj; u smeni rukuje motornim postrojenjem do 440 kNj; posle jednogodišnjeg plovidbenog staža na određenom plovnom putu, krmari brodom koji ima uređaje za centralno daljinsko upravljanje ili potiskivanim sastavom naznačene jačine na tom plovnom putu rukuje brodskom radiofonskom stanicom;
4) brodski krmar - krmari brodom, tegljenim, odnosno potiskivanim sastavom na sektoru plovnog puta za koji je osposobljen, a posle jednogodišnjeg plovidbenog staža i na drugom plovnom putu;
5) brodovođa unutrašnje plovidbe - poslove zapovednika broda unutrašnje plovidbe snage do 750 kNj; sastavlja tegljeni ili potiskivani sastav; krmari tegljenim i potiskivanim sastavom koji ima uređaje za centralno daljinsko upravljanje posle jednogodišnjeg staža na određenom plovnom putu; u smeni, kao oficir palube, upravlja brodovima snage do 1030 kNj; rukuje brodskom radiofonskom stanicom;
6) poručnik unutrašnje plovidbe - poslove oficira palube na brodovima svih vrsta bez ograničenja; zapoveda brodom unutrašnje plovidbe do 1030 kNj; krmari brodom i potiskivanim sastavom koji ima uređaje za centralno daljinsko upravljanje posle jednogodišnjeg plovidbenog staža na određenom plovnom putu; sastavlja tegljeni ili potiskivani sastav i stara se o njihovoj bezbednosti u toku plovidbe; rukuje brodskom radiofonskom stanicom;
7) kapetan unutrašnje plovidbe - poslove zapovednika brodova svih vrsta bez ograničenja; sastavlja tegljeni ili potiskivani sastav i stara se o njegovoj bezbednosti u toku plovidbe ili u stanju; krmari brodom i potiskivanim sastavom koji ima uređaj za centralno daljinsko upravljanje posle jednogodišnjeg plovidbenog staža na određenom plovnom putu; rukuje brodskom radiofonskom stanicom;
8) mašinovođa unutrašnje plovidbe - upravlja motornim postrojenjem na brodovima snage do 750 kNj; u smeni kao oficir mašine rukuje pogonskim postrojenjem na brodovima do 1030 kNj; u smeni na brodovima koji imaju uređaje za centralno daljinsko upravljanje rukuje pogonskim postrojenjima neograničene snage;
9) mašinista unutrašnje plovidbe - upravlja motornim postrojenjima na brodovima snage do 1030 kNj; u smeni kao oficir mašine rukuje motornim postrojenjem neograničene snage;
10) mašinista unutrašnje plovidbe I klase - upravlja brodskim mašinama neograničene snage;
11) rukovalac ploveće naprave - u smeni upravljanja radom ploveće naprave bez ograničenja kapaciteta; samostalno upravlja radom ploveće naprave kapaciteta do 300 m3/h; rukuje brodskom radiofonskom stanicom;
12) rukovalaca ploveće naprave I klase - samostalno upravlja radom ploveće naprave bez ograničenja kapaciteta; rukuje brodskom radiofonskom stanicom.

Član 30a.

Brodarac iz člana 17a. ovog pravilnika može vršiti poslove zapovednika broda u okviru zvanja iz člana 3. ovog pravilnika.
Za vreme obavljanja poslova zapovednika broda brodarac mora imati uverenje za obavljanje poslova zapovednika broda na Dunavu.

Član 30b.

Uverenje za obavljanje poslova zapovednika broda na Dunavu stiče se u skladu sa Preporukama o uslovima za izdavanje uverenja zapovednicima brodova na Dunavu, usvojenim Odlukom Dunavske komisije od 12. aprila 1995. godine (dok. DK/SES 53/32).
Kandidat za obavljanje poslova zapovednika boda na Dunavu mora da ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i opšte i posebne uslove za izdavanje uverenja zapovednicima brodova na Dunavu predviđene Preporukama iz stava 1. ovog člana.
Uverenje za obavljanje poslova zapovednika broda na Dunavu izdaje se brodarcu koji je položio ispit za obavljanje poslova zapovednika broda na Dunavu prema Programu ispita za proveru stručnih znanja potrebnih za dobijanje uverenja zapovednika broda, koji je odštampan u Prilogu 1. Preporuka iz stava 1. ovog člana.

Član 30v.

Uverenje iz člana 30a. ovog pravilnika može se izdati i bez polaganja ispita predviđenih Programom ispita za proveru stručnih znanja potrebnih za dobijanje uverenja zapovednika broda, ako je pre stupanja na snagu ovog pravilnika kandidat položio odgovarajuće ispite, a ispunjava opšte i posebne uslove predviđene Preporukama iz tog člana.

Član 30g.

Brodarac koji je dobio uverenje za obavljanje poslova zapovednika broda na dunavu ima pravo da zapoveda brodom, odnosno sastavom broda na sektorima plovnog puta Dunava u međunarodnoj plovidbi koji su u uverenju navedeni i koji je položio stručni ispit iz francuskog ili ruskog jezika.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Brodarcima kojima su na osnovu ovog pravilnika izmenjena ovlašćenja, izdaće se, na njihov zahtev, novo ovlašćenje.

Član 32.

Brodarcu koji se za vršenje određenih poslova u trgovačkoj mornarici Savezne Republike Jugoslavije stručno osposobio u inostranstvu može se priznati određeno zvanje iz člana 3. ovog pravilnika ako stepen stručnog obrazovanja i dužina plovidbenog staža koje ima odgovaraju odredbama ovog pravilnika za sticanje i priznavanje zvanja.
Brodarcu iz stava 1. ovog člana mora se odrediti polaganje dopunskog stručnog ispita, odnosno obavljanje dopunskog plovidbenog staža ako se utvrdi da postoji razlika u stepenu stručnog obrazovanja, odnosno u dužini plovidbenog staža koji brodarac ima, i stepenu stručnog obrazovanja, odnosno u dužini plovidbenog staža propisanog odredbama ovog pravilnika, za sticanje i priznavanje zvanja.

Član 32a.

Brodarci koji su stekli zvanja, odnosno ovlašćenja, i to: "brodskog ložača - mazača, brodskog motoriste, upravljača broda, mornara - motoriste II klase, mornara - motoriste I klase, rukovaoca plovne dizalice unutrašnje plovidbe II klase i strojara unutrašnje plovidbe II klase" po odredbama Pravilnika o sticanju i priznavanju zvanja članova posade plovila unutrašnje plovidbe ("Službeni list SFRJ", br. 50/60), zadržavaju to zvanje, odnosno ovlašćenje za obavljanje poslova tog zvanja.

Član 32b.

Brodarci koji su stekli zvanje, odnosno ovlašćenje za krmara teretnjaka prevode se u zvanje krmara tegljenice sa ovlašćenjima za obavljanje poslova tog zvanja iz člana 30. tačka 2. ovog pravilnika.
Brodarci koji su stekli zvanje, odnosno ovlašćenje za brodskog strojovođu prevode se u zvanje mašinovođe unutrašnje plovidbe sa ovlašćenjima za obavljanje poslova tog zvanja iz člana 30. tačka 8. ovog pravilnika.

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima, stručnoj spremi i ovlašćenjima članova posade plovila unutrašnje plovidbe ("Službeni list SFRJ", br. 27/69).

Član 33a.

Do donošenja odgovarajućeg programa stručnog obrazovanja na osnovu Društvenog dogovora o jedinstvenim osnovama za klasifikaciju zanimanja i stručne spreme ("Službeni list SFRJ", br. 29/80), brodarci za sticanje pojedinih znanja u pogledu stručne spreme moraju da ispunjavaju sledeće uslove, i to:
1) za zvanje mornara, krmara tegljenice, mornara - motoriste, brodskog krmara, brodovođe unutrašnje plovidbe i mašinovođe unutrašnje plovidbe - da imaju položen stručni ispit predviđen programom osnovnog obrazovanja;
2) za zvanje poručnika unutrašnje plovidbe, kapetana unutrašnje plovidbe, mašiniste unutrašnje plovidbe, mašiniste unutrašnje plovidbe I klase, rukovaoca ploveće naprave i rukovaoca ploveće naprave II klase - da imaju položen stručni ispit predviđen programom usmenog obrazovanja za IV stepen stručne spreme.

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Obrasci koji su sastavni deo ovog pravilnika dati su u paketu CODE OBRASCI.