Na osnovu člana 28. stav 3, člana 32. stav 4. i člana 35. stav 4. Zakona o merama za unapređenje stočarstva ("Službeni glasnik SRS", br. 61/91),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISPITIVANjA SVOJSTAVA PRIPLODNE STOKE I O USLOVIMA PROIZVODNjE I TRANSPORTA ŽIVINE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21/96)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi koje ispunjava kvalitetna priplodna stoka i pčele u pogledu rasnih osobina, porekla i proizvodnih svojstava, način ispitivanja produktivnosti stoke i prenošenja osobina na potomstvo, način obeležavanja i matična i druga evidencija priplodne stoke i pčela, uslovi koje treba da ispune proizvođači živine u pogledu objekata i opreme, kao i uslovi u pogledu opreme za pakovanje i transport živine izležene.

Član 2.

Kvalitetna priplodna stoka, u pogledu morfoloških i fizioloških osobina vrste i rase, registruje se, prati kontroliše i vodi u matičnoj evidenciji.

Član 3.

Podaci o rasnim osobinama i poreklu kvalitetne priplodne stoke upisuju se u matičnu evidenciju prilikom umatičenja, a podaci o proizvodnim svojstvima najkasnije u roku od sedam dana od dana oplodnje, porođaja, zalučenja i merenja.

Član 4.

Utvrđivanje plodnosti vrši se kontrolom oplodnje i utvrđivanjem bremenitosti sa evidentiranjem porođaja i kontrolom kvaliteta podmlatka.
Utvrđivanje bremenitosti kod krava i kobila vrši se rektalnim pregledom, a kod krmača, ovaca, koza i kunića detektorom.

Član 5.

Ispitivanje prirasta grla i kvaliteta mesa, kod svih vrsta stoke, vrši se po odgovarajućim priznatim metodologijama za pojedine vrste i kategorije stoke.

Član 6.

Masa grla utvrđuje se merenjem pri rođenju, prilikom zalučenja (odbijanja podmlatka), prevođenja u stariju kategoriju i kod završenog porasta grla u testovima.

Član 7.

Utvrđivanje količine i kvaliteta mleka kod krava, koza i ovaca vrši se merenjem namuženog mleka i određivanjem sadržaja (procenta), količine mlečne masti i proteina.
Utvrđivanju količine i kvaliteta mleka podležu sve plotkinje u matičnom zapatu i vrši se u toku cele laktacije, mesečno jedanput u 24 časa, na bazi dvokratne, odnosno trokratne muže, a u intervalu od 26 do 33 dana.
Količina mleka određuje se na osnovu dobijenog mleka u toku 24 časa, a procenat mlečne masti i proteina na bazi prosečnog uzorka uzetog od ukupne dnevne količine mleka.

Član 8.

Utvrđivanje količine i kvaliteta vune vrši se pri redovnoj striži ovaca.
Količina vune utvrđuje se merenjem runa po striži i izražava se u kilogramima. Kvalitet vune utvrđuje se u laboratoriji merenjem dužine, vijugavosti i finoće uzoraka sa plećke, rebara i sapi.

Član 9.

Ispitivanje proizvodnje, količine i kvaliteta jaja kod živine obuhvata: broj jaja dobijenih godišnje po useljenoj nosilji, prosečnu težinu jajeta, broj jaja sposobnih za nasad i prosečnu oplođenost jaja.

Član 10.

Ocena priplodne vrednosti priplodnjaka i plotkinja vrši se na osnovu podataka o grlu, njegovih potomaka i srodnika.
Ispitivanje i ocenjivanje potomaka iz stava 1. ovog člana vrši se samo u zapatima proizvođača kvalitetnih priplodnih grla, odnosno u kontrolisanom delu populacije i testnim stanicama.
Kvalitetna priplodna grla koja se ispituju potiču od odabranih roditelja, a u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom prethodno su ocenjena i rangirana.

II. NAČIN OCENjIVANjA I RAZVRSTAVANjA U KLASE KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

Član 11.

U klase se razvrstavaju i ocenjuju: goveda, svinje, ovce, koze, konji i kunići.
Ocenjivanju i razvrstavanju u klase podležu muška i ženska grla, kao i njihov podmladak.
Priplodna živina koja ispunjava svojstva u pogledu kvaliteta propisanih ovim pravilnikom ne podleže ocenjivanju i razvrstavanju u smislu st. 1. i 2. ovog člana.

Član 12.

Ocenjivanje telesne razvijenosti i tipa kvalitetne priplodnosti stoke vrši se po utvrđenim kriterijumima za pojedine vrste i proizvodne genotipove grla.

Član 13.

Na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim pravilnikom, grla se ocenjuju i razvrstavaju u klase: E (elita), Ia, I, II i III.

Član 14.

Ocenjivanje i razvrstavanje u klase kvalitetnih priplodnih grla vrši se pojedinačno ili na selekcijskim smotrama neposrednim uvidom u izgled i stanje grla, njegovih proizvodnih osobina i na osnovu osobina o poreklu (roditeljima i srodnicima).
Po izvršenom ocenjivanju i razvrstavanju grla u klase sastavlja se zapisnik.

Član 15.

Kvalitetna priplodna grla i podmladak obeležavaju se na način kojim se trajno obezbeđuje njihov identitet.
Obeležavanje kvalitetnih priplodnih grla vrši se kod goveda, svinja, ovaca, koza, konja i kunića.
Obeležavanje se vrši tetoviranjem, rovašenjem, žigosanjem, a po potrebi i metalnim ili plastičnim markicama.

1. Goveda

Član 16.

Ocenjivanje i razvrstavanje goveda u klase, radi utvrđivanja njihove proizvodne i priplodne vrednosti, vrši se na osnovu:
1) porekla grla (uzimaju se u obzir proizvodna svojstva samo roditelja);
2) ocene telesne razvijenosti tipa a za krave i vimena;
3) prinosa mleka i sadržaja i prinose mlečne masti, a sadržaja i prinose proteina po mogućnosti;
4) rezultata ispitivanja (koriste se podaci iz direktnog testa i podaci o proizvodnim svojstvima potomaka i srodnika).
Prilikom ocenjivanja grla stečene mane ne uzimaju se u obzir.
Za ocenu proizvodnosti mleka, mlečne masti i proteina koriste se podaci iz redovne kontrole mlečnosti u toku cele laktacije.

Član 17.

Prilikom ocenjivanja vimena mogu se uzeti u obzir i podaci o ispitivanju brzine protoka mleka i indeks vimena.
Ocenjivanje vimena vrši se do pet meseci po teljenju.
Ocena okvira, muskuloznosti i izgleda grla i vimena vrši se za svaku od ovih osobina poentiranjem od 1 od 9, a ocena teladi i teljenja poentiranjem od 2 do 5 poena.

Član 18.

Odrasla kvalitetna priplodna grla razvrstavaju se u klase: E (elita), Ia, I, II i III.
Priplodni podmladak razvrstava se u I, II i III klasu.

a) Ocenjivanje i razvrstavanje bikova u klase

Član 19.

Priplodna vrednost bikova dobija se ocenjivanjem sledećih svojstava na srodnicima u prvoj laktaciji (od 30. do 150. dana laktacije) neposredno pre muže:

KOMBINOVANI TIP
------------------------------------------------------
Svojstvo Poeni
------------------------------------------------------
1. OKVIR GRLA
------------------------------------------------------
- visina tela 1 - 9
- dužina tela 1 - 9
- širina tela 1 - 9
- dubina tela 1 - 9
------------------------------------------------------
2. MUSKULOZNOST GRLA
------------------------------------------------------
- muskuloznost prednjeg dela tela 1 - 9
- muskuloznost srednjeg/zadnjeg dela tela 1 - 9
------------------------------------------------------
3. FORMA (IZGLED) GRLA
------------------------------------------------------
- povezanost plećki 1 - 9
- čvrstina leđa i leđna linija 1 - 9
- položaj sapi 1 - 9
- stav zadnjih nogu 1 - 9
------------------------------------------------------
4. VIME (broj pasisa izražava se u procentima)
------------------------------------------------------
- povez. prednj. vimena 1 - 9
- dužina vimena 1 - 9
- povezanost vimena 1 - 9
- položaj sisa 1 - 9
- dužina i oblik sisa 1 - 9
------------------------------------------------------
MLEČNI TIP
------------------------------------------------------
Svojstvo Poeni
------------------------------------------------------
1. TELESNA GRAĐA
------------------------------------------------------
- visina tela 1 - 9
- snaga i kapacitet 1 - 9
- mlečne karakteristike 1 - 9
- širina karlice 1 - 9
- položaj karlice 1 - 9
- položaj zadnjih nogu 1 - 9
------------------------------------------------------
2. VIME (broj pasisa izražava se u procentima)
------------------------------------------------------
- povezanost prednjeg vimena 1 - 9
- visina zadnjeg vimena 1 - 9
- širina zadnjeg vimena 1 - 9
- dubina vimena 1 - 9
- jačina centralnog ligamenta 1 - 9
- skladnost vimena 1 - 9
- položaj sisa 1 - 9
- dužina sisa 1 - 9
------------------------------------------------------

Ukupna ocena za oba tipa izražava se u poenima od 10 do 90.
Ukupna ocena za kombinovani tip dobija se iz prosečnih ocena za okvir, muskuloznost, formu grla i vime. Odnos između okvira, muskuloznosti, forme grla i vimena je 25:20:25:30.
Ukupna ocena za mlečni tip dobija se iz prosečnih ocena za telesnu građu i vime. Odnos između telesne građe i vimena je 40:60.

Član 20.

U biološkom testu bikova vrši se ocena teladi i tok teljenja.
Telad se ocenjuju:

- normalno razvijeno tele, vitalno i skladno 5 poena
- normalno razvijeno i vitalno 4 poena
- slabo razvijeno i nevitalno 3 poena
- tele sa urođenim manama 2 poena

Teljenje se ocenjuje:

- lako teljenje 5 poena
- otežano teljenje uz pomoć 4 poena
- teško teljenje uz pomoć veterinara 3 poena
- carski rez 2 poena

b) Ocenjivanje i razvrstavanje krava u kase

Član 21.

1. Razvrstavanje krava u klase vrši se na osnovu minimalnih uslova datim u tabelama br. 1. i 2:
Tabela 1: Klasiranje krava kombinovanog smera proizvodnje (mleko-mesec)

---------------------------------------------------------------------------
Proizvodnja mleka i mlečne masti do Eksterijer
350 dana laktacije u kg.
---------------------------------------- ----------------------------------
Klasa I II III Okvir Mus- Forma Vime Poreklo
-------------------------------- kuloz-
mleko mast mleko mast mleko mast nost
-------------------------------------------------------------------------------
Ia 4.000 152 4.300 163 4.600 175 7,0 7,0 7,0 7,0 Poznati i kotr.
roditelji
I 3.500 133 3.800 144 4.200 160 5,0 5,0 5,0 5,0 Poznati i kontr.
roditelji
II 3.000 114 3.300 125 3.600 137 3,0 3,0 3,0 3,0 Poznati roditelji
III 2.509 95 2.900 110 3.200 122 - - - - Nije uslov
-------------------------------------------------------------------------------

Krave kombinovanog smera proizvodnje razvrstavaju se u klasu E (elita) iz Ia klase ako su u prve tri standardne laktacije proizvele ukupno 15.000 kg mleka i 570 kg mlečne masti.
Tabela 2: Klasiranje krava smera proizvodnje mleka (holštajn frizijska i melezi sa udelom ove rase iznad 50%)

---------------------------------------------------------------------------
Proizvodnja mleka i mlečne masti do Eksterijer
305 dana laktacije u kg.
---------------------------------------- ----------------------------------
Klasa I II III Telesna Vime Poreklo
-------------------------------- građa
mleko mast mleko mast mleko mast
------------------------------------------------------------------------------
Ia 6.000 210 6.700 230 7.000 240 7,0 7,0 Poznati i kontr. roditelji
------------------------------------------------------------------------------
I 5.500 190 6.000 210 6.300 220 5,0 5,0 Poznati i kontr. roditelji
------------------------------------------------------------------------------
II 5.000 170 5.400 190 5.700 200 3,0 3,0 Poznati roditelji
------------------------------------------------------------------------------
III 4.500 160 4.800 170 5.000 175 - - Nije uslov
------------------------------------------------------------------------------

Krave smera proizvodnje mleka razvrstavaju se u klasu E (elita) iz Ia klase ako su u prve tri standardne laktacije dale najmanje 22.000 kg mleka i 770 kg mlečne masti.
Bikovske majke su krave klase E (elita) Ia i I (za populacije u osnivanju) klase.

v) Ocenjivanje i razvrstavanje bikova u klase

Član 22.

Za ocenjivanje i razvrstavanje u klase bikovi se raspoređuju u dve grupe, i to:
1) bikovi u ispitivanju i
2) ispitani bikovi.

Član 23.

Bikovi u ispitivanju imaju pozitivno završen direktan i biološki test i razvrstavaju se u klase na osnovu:
1) porekla i
2) ocene eksterijera.
Bikovi u ispitivanju kombinovanog i tovnog smera proizvodnje razvrstavaju se u I, II i III klasu na osnovu minimalnih uslova datih u tabeli broj 3.

Tabela 3.
-----------------------------------------------------
Ocene podmlatka
-----------------------------------------------------
Klasa Ocene roditelja Okvir Muskuloznost Forma
-----------------------------------------------------
I O: Klasa E, Ia
M: Klase E, Ia 7 7 7
-----------------------------------------------------
II O: Klasa E, Ia
M: Klasa E, Ia 5 5 5
-----------------------------------------------------
III O: Klasa E, Ia
M: Klasa E, Ia 3 3 3
-----------------------------------------------------

Razvrstavanje bikova u ispitivanju mlečnog smera proizvodnje u klasi vrši se na osnovu ocena roditelja iz tabele 3 i ocene telesne građe.

Član 24.

Utvrđivanje priplodne vrednosti pregenotestiranih bikova vrši se na osnovu kontrolisanih proizvodnih svojstava i ocene eksterijera potomaka i srodnika. Za utvrđivanje priplodne vrednosti koriste se različite varijante BLUP metoda i ANIMA MODEL-a za svako pojedinačno svojstvo. Ako ne postoje uslovi za sprovođenje navedenih metoda koriste se poređenja kćeri i vršnjakinja (CC metod).
Priplodna vrednost izračunava se za jedno ili više svog stava preko indeksa, s tim da se pojedinačna ili agregatna ocena indeksira u rasponu 3 standardne devijacije od po 5 poena. Ocena bi se kretala u granicama od 85 do 115 poena.
Proizvodna svojstva koja se uzimaju za ocenu su: količina mleka u standardnoj laktaciji, odnosno prvih 100 dana laktacije, sadržaj mlečne masti i sirovih proteina u mleku i ocena eksterijera potomaka i srodnika.
Za razvrstavanje u I, II i III klasu pored podataka iz stava 1 ovog člana bikovi se ocenjuju na okvir, muskuloznost i izgled grla.

Član 25.

Ispitani bikovi koji imaju pozitivne rezultate ispitivanja na meso i mleko razvrstavaju se u klase E (elita), Ia, I i II.
U klasu E razvrstavaju se bikovi čija je priplodna vrednost (PV) veća od 300 kg mleka, odnosno relativna priplodna vrednost (RPB) za osobine mlečnosti najmanje 106 a za dnevni prirast najmanje 103.
U Ia klasu razvrstavaju se bikovi čija je PB za mleko od 151 do 300 kg mleka ili za prvih 100 dana laktacije više od 50, odnosno RPV do 105 za mlečnost i više od 100 za dnevni prirast.
U I klasu razvrstavaju se bikovi čija je PV za mleko od 150 kg mleka ili za prvih 100 dana laktacije do 50 kg mleka odnosno RPV iznosi od 100 do 102 poena za mlečnost i više od 100 za dnevni prirast.
U II klasu razvrstavaju se bikovi čija je PV negativna za mleko odnosno RPV za mlečnost i dnevni prirast ispod 100 i isključuju se iz priploda.
Mladi bikovi čiji očevi imaju negativnu PV, odnosno RPV i potiču iz stranih populacija, takođe se razvrstavaju u II klasu ali se ne izlučuju iz priploda do završetka ispitivanja.

Član 26.

Bikovi sa završenim porastom i razvojem (sa najmanje 5 godina starosti), imaju sledeće telesne mere koje se utvrđuju na način dat u tabeli broj 4.

Telesne mere bikova
Tabela 4.
------------------------------------------------------------------
Smer Visina Obim Širina Dubina Dužina Telesna
proizvodnje grebena grudi grudi grudi trupa, masa
cm cm % v. g. % v. g. % v. g. kg
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------
Kombinovani 143-155 240-260 44-48 56-58 124-128 1000-13000
------------------------------------------------------------------
Mlečni 150-160 240-260 42-46 56-58 124-128 1000-12000
------------------------------------------------------------------

g) Ocenjivanje i razvrstavanje ženskog priplodnog podmlatka goveda

Član 27.

Ženski priplodni podmladak ocenjuje se od 12. do 24. meseca života.
Razvrstavanje ženskog podmlatka u klase kombinovanog i tovnog smera vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli 5.

Tabela 5.
-----------------------------------------------------------------------
Ocene podmlatka
-----------------------------------------------------------------------
Klasa Ocene roditelja Okvir Muskuloznost Forma
-----------------------------------------------------------------------
I O:Klasa E, Ia
M:Klase E, Ia 7 7 7
-----------------------------------------------------------------------
II O:Klasa E, Ia, I
M:Klasa E, Ia, I 5 5 5
-----------------------------------------------------------------------
III O:Klasa E, Ia, I, II
M:Klasa E, Ia, I, II, III 3 3 3
-----------------------------------------------------------------------

Razvrstavanje ženskog podmlatka mlečnog smera u klase vrši se na osnovu ocene roditelja iz tabele 5 i ocene telesne građe.

d) Ocenjivanje i razvrstavanje tovnog podmlatka goveda

Član 28.

Tovna grla se ocenjuju na sajmovima i smotrama.
Razvrstavanje tovnog podmlatka u klase vrši se na način dat u tabeli broj 6.

Tabela 6.
---------------------------------------------------
Ocene podmlatka
---------------------------------------------------
Klasa Ocene Okvir Muskuloznost Forma
---------------------------------------------------
I Nije uslov 8 8 8
II Nije uslov 6 6 6
III Nije uslov 4 4 4
---------------------------------------------------

2. Svinje

Član 29.

Ocenjivanje i razvrstavanje u klase obuhvata svinje mesnatih rasa, njihovih hibrida i meleza.
Ocenjivanje i razvrstavanje svinja u klase, radi utvrđivanja njihove priplodne vrednosti, vrši se na osnovu:
1) porekla (najmanje tri generacije predaka);
2) tipa i konformacije (opšti izgled grla) - subjektivna ocena 1,0-5,0 poena;
3) mamarnog kompleksa (minimalni broj sisa je 12, osim kod rasa čije je genetsko svojstvo da donese manji broj prasadi u leglu kod kojih minimalni broj sisa treba da bude 10, s tim što sise moraju biti funkcionalne i pravilno raspoređene);
4) razvijenosti polnih organa;
5) plodnosti;
6) tovnih i klaničnih osobina (rezultati testova prema usvojenim metodologijama).

Član 30.

Svinje se ocenjuju i razvrstavaju u klase unutar rasa, odnosno kategorija: krmače, nerastovi i podmladak.
Krmače se ocenjuju po tipu i konformaciji jednom u životnom dobu, a nerastovi svake godine.
Ocenjivanje proizvodnosti vrši se svake godine.
Ocenjivanje priplodnih grla vrši se pojedinačno.

a) Ocenjivanje i razvrstavanje krmača

Član 31.

Krmače u priplodu se ocenjuju na osnovu:
1) porekla;
2) tipa i konformacije i
3) proizvodnosti.

Član 32.

Krmače se razvrstavaju u klase na osnovu:
1) standarda ili
2) selekcijskog indeksa.

Član 33.

Razvrstavanje krmača u klase na osnovu standarda vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabelama 1, 2. i 3.

Tabela 1.
Krmače rasa: veliki jorkšir, švedski landras, holandski landras i domaća mesnata rasa
------------------------------------------------------------------
Proizvodnost
-------------------------- --------------------------------------
Klasa Tip i Broj Broj Živorođenih Broj Masa leg.
konformacija, sisa legala po leglu prasadi 21. dana
poena 21. dana
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------
E 5 12 2 11,0 10,5 58
Ia 4 12 2 10,5 9,5 50
I 3 12 2 9,5 9,0 45
II 2 12 1 9,0 8,5 40
III 1 12 1 8,5 8,0 35
------------------------------------------------------------------
Tabela 2.
Krmače rasa: nemački landras i durok
------------------------------------------------------------------
Proizvodnost
-------------------------- --------------------------------------
Klasa Tip i Broj Broj Živorođenih Broj Masa leg.
konformacija, sisa legala po leglu prasadi 21. dana
poena 21. dana
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------
E 5 12 2 10,5 9,5 52
Ia 4 12 2 10,0 9,0 48
I 3 12 2 9,0 8,5 43
II 2 12 1 8,5 8,0 38
III 1 12 1 8,0 7,0 31
------------------------------------------------------------------
Tabela 3.
Krmače rasa: belgijski landras, hempšir i pijetren
------------------------------------------------------------------
Proizvodnost
-------------------------- --------------------------------------
Klasa Tip i Broj Broj Živorođenih Broj Masa leg.
konformacija, sisa legala po leglu prasadi 21. dana
poena 21. dana
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------
E 5 12 2 9,5 9,0 50
Ia 4 12 2 9,0 8,5 45
I 3 12 2 8,5 8,0 40
II 2 12 1 8,0 7,5 35
III 1 12 1 7,5 7,0 31
------------------------------------------------------------------

Član 34.

Na osnovu vrednosti selekcijskog indeksa krmače se razvrstavaju u klase:
1) E od 111 i više indeksnih poena;
2) Ia od 106 do 220 indeksnih poena;
3) I od 101 do 105 indeksnih poena;
4) II od 96 do 100 indeksnih poena;
5) III 95 i manje indeksnih poena.
Nerastovske majke su krmače klase E (elita) i Ia.

b) Ocenjivanje i razvrstavanje nerastova

Član 35.

Nerastovi se ocenjuju pre uvođenja u priplod i u toku iskorišćavanja.
Pre uvođenja u priplod nerastovi se ocenjuju na osnovu:
1) porekla;
2) tipa i konformacije;
3) polnih karakteristika;
4) rezultata testa (individualni, test srodnika i osetljivosti na stres).

Član 36.

Nerastovi se razvrstavaju u klase prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 4.

Tabela 4.
---------------------------------------
Klasa Tip i konformacija Broj sisa
poena
---------------------------------------
E 5 12
Ia 4 12
I 3 12
II 2 12
----------------------------------------

Član 37.

Na osnovu rezultata testa nerastovi se pre uvođenja u priplod razvrstavaju u klase prema vrednosti selekcijskog indeksa, i to:
1) E od 111 i više indeksnih poena;
2) Ia od 106 do 110 indeksnih poena;
3) I od 101 do 105 indeksnih poena;
4) II od 96 do 100 indeksnih poena.

Član 38.

Nerastovi u iskorišćavanju se ocenjuju na osnovu:
1) plodnosti;
2) koncepcije;
3) biološkog testa;
4) rezultata ispitivanja potomaka.
Ocena nerastova koji se koriste za osemenjavanje, vrši se i na osnovu količine i kvaliteta sperme.

Član 39.

Priplodna vrednost nerastova utvrđuje se na osnovu rezultata testa i na osnovu rezultata njihove proizvodnosti datih u tabeli broj 5.

Tabela 5.
----------------------------------------------------------------
Klasa Broj legala Koncepcija % Prosečni indeks potomaka
----------------------------------------------------------------
E 30 81-100 101
Ia 30 76-80 101
I 30 71-75 101
II 30 do 70 101
----------------------------------------------------------------

Nerastovi se razvrstavaju u klase na osnovu istih standarda koji važe za krmače.
Prilikom utvrđivanja njihove priplodne vrednosti, pored rezultata testa, uzimaju se u obzir i rezultati njihove proizvodnosti kao: plodnost, kvalitet potomaka i ocena predaka pojedinih linija, odnosno ustaljenost pojedinih svojstava.
Plodnost nerastova se ocenjuje na osnovu plodnosti njihovih kćeri, broj prasadi u leglima, procenta oplodnje i kvaliteta semena.

Član 40.

Nerastovi koji se koriste u elitnim zapatima i centrima za osemenjavanje ispituju se u biološkom testu. Za svakog nerasta pregleda se 30 prvih legala, najkasnije do uzrasta nerasta od 13 meseci i utvrđuju moguće degenerativne pojave i anomalije u telesnoj razvijenosti prasadi.

v) Ocenjivanje i razvrstavanje podmlatka svinja

Član 41.

Priplodni podmladak svinja je poreklom od roditelja razvrstanih u sledeće klase:
1) kod muškog podmlatka E i Ia:
2) kod ženskog podmlatka E, Ia i I.

Član 42.

Priplodni podmladak se ocenjuje na osnovu:
1) porekla;
2) tipa i konformacije;
3) polnih karakteristika (broj, razvijenost i raspored sisa i drugih karakteristika);
4) rezultata testa.

Član 43.

Razvrstavanje podmlatka u klase vrši se na način dat u tabeli broj 6.

Tabela 6.
-----------------------------------------------------------
Klasa Tip i konformacija Broj Potiče iz legla odgojenih
poena sisa prasadi sa 21 dan
-----------------------------------------------------------
Ia 5 12 10
I 4 12 9
II 3 12 8
-----------------------------------------------------------

Član 44.

Ocena odgajivačke vrednosti nazimica vrši se pri telesnoj masi 90-110 kg.
Testiranje nerastova obavlja se od 30 do 100 kg telesne mase.
Ispitivanje nerastova kombinovanom metodom vrši se najmanje jednom grlu za priplod i dva grla za klanje iz istog legla (jedan kastrat i jedna nazimica).
Ispitivanje nerastova po potomstvu vrši se na najmanje potomaka, od tri majke do četiri grla, jednakog odnosa polova.

Član 45.

Na osnovu rezultata i vrednosti selekcijskog indeksa nazimice se razvrstavaju u klase:
1) E od 111 i više indeksnih poena;
2) Ia od 106 do 110 indeksnih poena;
3) I od 101 do 105 indeksnih poena;
4) II od 96 do 100 indeksnih poena.

Član 46.

Ocenjivanje odgajivačke vrednosti muških priplodnih grla u testu vrši se poentiranjem i metodom selekcijskih indeksa.

g) Ocenjivanje svinja za klanje

Član 47.

Svinje za klanje ocenjuju se na osnovu:
1) porekla;
2) opšteg izgleda grla (konformacije);
3) podataka o klaničnim osobinama.
Konačne klase se određuju prema utvrđenom i usvojenom standardu, a grla se razvrstavaju u I, II i III klasu.

3. Ovce

Član 48.

Ocenjivanje i razvrstavanje ovaca u klase vrši se na osnovu njihove proizvodne i priplodne vrednosti i to:
1) porekla grla;
2) ocene tipa;
3) telesne težine;
4) količine i osobina vune;
5) mlečnosti i masnoće mleka za mlečne rase i tipove i
6) plodnosti.

Član 49.

Ocenjivanje ovaca vrši se najmanje dva puta i to: kod šilježadi posle prve striže i sa navršene tri godine starosti.
Podmladak se ocenjuje do prve proizvodnje i analize kvaliteta vune. Težina grla meri se pri rođenju i sa 30 do 90 dana starosti.
Melezi se ocenjuju samo u slučaju praćenja procesa pretapanja u nove tipove ili rase.

Član 50.

Na osnovu rezultata dobijenih ocenjivanjem, ovce i ovnovi razvrstavaju se u klase: E, Ia, II i III.
Podmladak se razvrstava u I, II i III klasu.

a) Ocenjivanje i razvrstavanje ovaca

Član 51.

Razvrstavanje ovaca u klase vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 1.

Tabela 1.
------------------------------------------------------------------------
Klasa
----------------------------------------
Rasa - soj Ia I II III
------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------------
Merino d. Lest i
Virtemberška tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 65,0 60,0 55,0 55,0
Težina runa u kg 4,0 4,0 3,5 3,0
Finoća vlakna (mikrona) 26,0 28,0 28,0 30,0
Dužina pramena (cm) 9,0 8,0 8,0 7,5
Plodnost (%) 130,0 130,0 120,0 115,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Svrljiška tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 50,0 45,0 40,0 40,0
Težina runa (kg) 2,5 2,5 2,5 2,0
Finoća vlakna (mikrona) 35,0 36,0 36,0 36,0
Dužina pramena (cm) 10,0 9,0 9,0 8,5
Mlečnost (kg) 60,0 50,0 50,0 40,0
Plodnost (%) 115,0 110,0 110,0 105,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 1,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Sjenička tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 55,0 50,0 45,0 40,0
Težina runa (kg) 2,5 2,5 2,0 2,0
Finoća vlakna (mikrona) 35,0 36,0 36,0 36,0
Dužina pramena (cm) 10,0 10,0 9,0 9,0
Mlečnost (kg) 60,0 55,0 50,0 50,0
Plodnost (%) 115,0 110,0 110,0 105,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 1,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Cigaja tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 65,0 55,0 55,0 50,0
Težina runa (kg) 4,0 3,5 3,5 3,0
Finoća vlakna (mikrona) 31,0 33,0 34,0 35,0
Dužina pramena (cm) 10,0 9,0 8,0 7,0
Plodnost (%) 125,0 125,0 120,0 115,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Oplemenjene domaće rase i
ustaljeni sojevi tip (poena) 5,0 4,0 3,5 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 60,0 55,0 50,0 45,0
Dužina runa (kg) 4,0 3,5 3,0 2,5
Finoća vlakna (mikrona) 25,0 26,0 27,0 29,0
Dužina pramena (cm) 9,5 9,0 8,0 7,0
Mlečnost (kg) 60,0 50,0 50,0 40,0
Plodnost (procenat) 125,0 120,0 115,0 110,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------

Ovce se razvrstavaju u Ia ili I klasu ako su starije od četiri godine.

b) Ocenjivanje i razvrstavanje ovnova

Član 52.

Razvrstavanje ovnova u klase vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 2.

Tabela 2.
------------------------------------------------------------------------
Klasa
----------------------------------------
Rasa - soj Ia I II III
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
Merino d. Lest i
Virtemberška tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 95,0 90,0 85,0 80,0
Težina runa u kg (merino) 6,0 5,5 5,5 5,0
Težina runa u kg (virtemberška) 4,0 4,0 3,5 3,0
Finoća vlakna (mikrona) 25,0 25,0 26,0 26,0
Dužina pramena (cm) 9,5 9,0 8,5 8,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Svrljiška tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 65,0 60,0 55,0 50,0
Težina runa (kg) 4,0 3,5 3,0 2,5
Finoća vlakna (mikrona) 32,0 34,0 34,0 34,0
Dužina pramena (cm) 11,0 10,0 9,0 9,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Sjenička tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 70,0 65,0 60,0 55,0
Težina runa (kg) 4,0 3,5 3,0 2,5
Finoća vlakna (mikrona) 33,0 34,0 34,0 35,0
Dužina pramena (cm) 10,0 10,0 10,0 10,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Cigaja tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 90,0 85,0 76,0 65,0
Težina tuna (kg) 5,5 5,0 4,0 4,0
Finoća vlakna (mikrona) 31,0 33,0 33,0 35,0
Dužina pramena (cm) 11,0 11,0 10,0 9,0
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Oplemenjene domaće rase i
ustaljeni sojevi tip (poena) 5,0 4,0 3,5 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 85,0 80,0 75,0 70,0
Težina runa (kg) 5,0 4,5 4,0 3,0
Finoća vlakna (mikrona) 25,0 26,0 27,0 29,0
Dužina pramena (cm) 11,0 10,5 10,0 9,5
Poreklo za generaciju (poena) 2,0 2,0 1,0 1,0
-----------------------------------------------------------------------

Ovnovi se razvrstavaju u Ia ili I klasu kad navrše tri godine starosti.
Ovnovi se razvrstavaju u E klasu kada navrše tri godine starosti, ako su ispitani i ako visoko prevazilaze normative za Ia klasu, predviđene ovim pravilnikom.
Ovnovi mlađi od tri godine mogu biti razvrstani najviše u I klasu.

v) Ocenjivanje i razvrstavanje podmlatka ovaca

Član 53.

Ocenjivanje i razvrstavanje podmlatka vrši se sa 30 i 90 dana starosti na osnovu:
1) tipa;
2) prirasta;
3) žive mere;
4) porekla;
5) telesnih težina pri rođenju.

Član 54.

Ispitivanje ovnova po potomstvu vrši se u fazama, i to:
1) u prvoj fazi utvrđuje se vitalnost, eventualne degenerativne pojave kod jagnjadi i jagnjad se ocenjuju poenima od 5 do 1 u doba odbijanja;
2) u drugoj fazi ispituje se količina i kvalitet vune kod prve striže podmlatka;
3) u trećoj fazi ispituje se sposobnost podmlatka za proizvodnju mesa (utrošak hrane, dnevni prirast i randman).
Kod mlečnih i kombinovanih rasa, kod kćeri, ispituje se količina i kvalitet mleka.

4. Koze

Član 55.

Ocenjivanje i razvrstavanje koza u klase vrši se na osnovu:
1) porekla grla;
2) ocene tipa, a kod ženskih grla i vimena;
3) telesne težina;
4) količine mleka i procenta mlečne masti iz redovne kontrole mlečnosti po laktacijama;
5) plodnosti.

Član 56.

Vime se ocenjuje na osnovu: razvijenosti i izjednačenosti obe polovine; dobre povezanosti; oblika i veličine sisa.
Ocenjivanje vimena vrši se između četiri i pet meseci po jarenju ocenama od 4 do 1.

Član 57.

Ocenjivanje koza vrši se kod visoko proizvodnih rasa, oplemenjene domaće rase i meleza koje se koriste za stvaranje novih tipova i rasa najmanje dva puta u toku života i to:
1) prvi put u starosti od 8 do 12 meseci;
2) drugi put sa navršene tri godine.
Podmladak se ne klasira ali se vrši odabiranje prema naslednim manama, kao i telesnim težinama pri rođenju i sa 30 i 90 dana starosti.

Član 58.

Na osnovu rezultata dobijenih ocenjivanjem, koze se razvrstavaju u sledeće klase: E, Ia, I, II i III.
Priplodni podmladak se razvrstava u I, II i III klasu.

a) Ocenjivanje i razvrstavanje koza u klase

Član 59.

Ocenjivanje i razvrstavanje koza vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 1.

Tabela 1.
-----------------------------------------------------------------------
Klasa
---------------------------------------
Rasna pripadnost Ia I II III
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------
Visokoproizvodne rase tip (poena) 5,0 4,0 3,0 3,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 55,0 55,0 50,0 45,0
Količina mleka (kg) 600,0 500,0 450,0 400,0
Mlečne masti (%) 3,7 3,7 3,7 3,7
Plodnost (%) 200,0 180,0 170,0 170,0
Poreklo za gener. (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------
Oplemenjene domaće rase i
ustaljeni melezi tip (poena) 4,0 3,0 2,0 1,0
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 50,0 45,0 45,0 40,0
Količina mleka (kg) 500,0 450,0 400,0 350,0
Mlečne masti (%) 3,8 3,8 3,8 3,8
Plodnost (%) 190,0 180,0 170,0 165,0
Poreklo za gener. (poena) 2,0 2,0 1,0 -
-----------------------------------------------------------------------

Član 60.

Procenat mlečne masti u mleku koza sa proizvodnjom većom od prosečne u prve dve laktacije može biti manji za 0,2.

Član 61.

Razvrstavanje koza u klasu E (elita) vrši se na osnovu:
1) ocene za Ia klasu;
2) proizvodnje mleka od 1.000 litara u prve dve laktacije;
3) četiri odbijena jareta.

b) Ocenjivanje i razvrstavanje jaraca u klase.

Član 62.

Jarci za priplod se razvrstavaju u klase: E, Ia, I, II i III, na osnovu:
1) procene tipa (od 5 do 1 poena);
2) telesne težina;
3) porekla.
Razvrstavanje jarca u klase vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 2.

Tabela 2.
-----------------------------------------------------------------------
Rasna pripadnost Klasa
---------------------------------------
E Ia I II III
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------------------------------
Visokoproizvodne rase tip (poena) 5 4 3 2 1
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 90 85 80 75 70
Podaci o poreklu (poena) 3 2 2 1 -
-----------------------------------------------------------------------
Oplemenjeni domaći i ustaljeni
melezi tip (poena) 4 3 2 1 1
-----------------------------------------------------------------------
Telesna težina (kg) 85 80 75 70 65
Podaci o poreklu (poena) 3 2 2 1 -
-----------------------------------------------------------------------

Jarci se razvrstavaju u klase E, Ia i I kad dostignu tri godine starosti, ako su pokazali izvanredne rezultate u prenošenju mlečnosti i plodnosti i ako ne prenose nikakve nasledne mane.
Jarci koji nisu ispitani ne mogu se svrstati u E klasu.
Grla mlađa od tri godine mogu biti razvrstana u I klasu.

Član 63.

Ispitivanje jarca po potomstvu vrši se u fazama, i to:
1) u prvoj fazi utvrđuju se vitalnost i eventualne degenerativne pojave kod podmlatka koji se ocenjuje poenima od 5 do 1 i to u doba odbijanja;
2) u drugoj fazi ispituje se sposobnost proizvodnje mesa kod potomaka;
3) u trećoj fazi ispituje se, kod kćeri, količina i kvalitet mleka.

5. Konji

Član 64.

Ocenjivanje i razvrstavanje konja u klase, vrši se na osnovu:
1) porekla grla;
2) ocene tipa;
3) ocene oblika;
4) plodnosti;
5) radne sposobnosti.
Svako navedeno svojstvo ocenjuje se od 5 do 1 poena, s tim da ukupan najveći broj poena može biti 25, a najmanji 5 poena.
Na osnovu ukupnih rezultata ocenjivanja, grla se razvrstavaju u klase: E (elita), Ia, I, II i III. Grla razvrstana u E i Ia klasu imaju poznato poreklo po ocu i majci za četiri generacije.
Podmladak se razvrstava u I, II i III klasu.

Član 65.

Razvrstavanje pastuva i kobila u klase prema potomstvu i plodnosti vrši se prema minimalnim uslovima datim u tabeli broj 1.

Tabela 1.
------------------------------------------------------------------------
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
------------------------------------------------------------------------
Za pastuve
------------------------------------------------------------------------
- % ždrebnosti
oplođenih kobila 80 70 60 50 ispod 50
- klasa potomstva E 90% Ia 80% I i II pretežno pretežno
70% II II i III
------------------------------------------------------------------------
Za kobile
------------------------------------------------------------------------
- ždrebljenje godišnje godišnje za prip. bez jalovost
bez gen. genetskih
mane mana
- klasa potomstva E 90% Ia 80% I i II pretežno pretežno
70% II II i III
------------------------------------------------------------------------

Pastuvi razvrstani u E i Ia klasu koji su u priplodu služili više od 10 godina, a čija je priplodna sposobnost u opadanju, zadržavaju ocenu u vreme najveće priplodne sposobnosti, ako je njihovo potomstvo razvrstano najmanje u I klasu.

Član 66.

Razvrstavanje u klase pastuva i kobila vrši se na osnovu minimalnog broja poena, i to:
1) E (elita) ako je zbir poena 23
2) Ia klasa ako je zbir poena 20
3) I klasa ako je zbir poena 18
4) II klasa ako je zbir poena 15
5) III klasa ako je zbir poena 13
Grla koja su ocenjena sa manje od 13 poena ne razvrstavaju se u klase.

Član 67.

Ocenjivanje i razvrstavanje u klase pastuva i kobila, u pogledu tipa i oblika i odnosa između pojedinih delova tela vrši se na osnovu sledećih minimalnih standarda;

Tabela 2.
------------------------------------------------------------------------
Osnovne telesne mere u cm
--------------------------------------------------------
Minimalne
Visina Obim razlike Obim
Rasa i pol grebena grudi između vi- cevanice
sine grebe-
na i obima
grudi
------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------------
Engleska punokrvna
- pastuvi 170-160 185-175 15 20,5-19,5
- kobile 165-147 190-175 15-17 19,6-18,5
------------------------------------------------------------------------
Engleska polukrvna
- pastuvi 168-158 188-173 12-15 21,0-19,0
- kobile 165-158 185-173 20-15 20-18
-----------------------------------------------------------------------
Arapska punokrvna
- pastuvi 152-147 175-165 22-18 19,5-18,5
- kobile 150-145 165-150 15 18,0-17,0
-----------------------------------------------------------------------
Kasači
- pastuvi 175-160 190-175 15 21,0-19,0
- kobile 170-155 180-175 10-15 20,0-18,5
-----------------------------------------------------------------------
Lipicaner
- pastuvi 165-160 185-170 20-15 20,0-19,0
- kobile 162-152 180-165 18-15 19,0-18,0
-----------------------------------------------------------------------
Nonius
- pastuvi 172-158 195-172 23-15 22,0-19,0
- kobile 165-155 190-182 25-17 21,0-19,0
-----------------------------------------------------------------------
Brdska
- pastuvi 146-137 165-152 12-15 18,5-18,0
- kobile 142-135 160-150 17-15 18,0-17,0
-----------------------------------------------------------------------

6. Živina

Član 68.

Ispitivanje kvalitetne priplodne živine vrši se na osnovu:
1) proizvodnje jaja (količina i kvalitet)i
2) tovnih osobina
Ispitivanje živine u pogledu proizvodnje, količine i kvaliteta jaja obuhvata:
1) broj jaja dobijenih godišnje po useljenoj nosilji;
2) prosečnu težinu jajeta;
3) broj jaja sposobnih za nasad;
4) prosečnu oplođenost jaja.
Ispitivanje živine u pogledu tovnih osobina obuhvata:
1) brzinu porasta;
2) utrošak hrane;
3) oblik i klanični kvalitet trupa.

Član 69.

Kvalitetna živina ispunjava sledeća svojstva:

--------------------------------------------------------------------------
Pokazatelji Tovne Komb. Lake
rase rase rase
--------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------
1. Čiste rase
a) Proizvodnja jaja po useljenoj nosilji za 12 meseci (minimum)
- ukupno jaja (kom.) 130 130 20
- jaja za nasad (kom.) 110 145 17
b) Izvođenje pilića
- minimum izvedenih pilića (% od uloženih jaja) 70 75 7
v) Starost na početku nosivosti u nedeljama
- maksimum 25 23 2
2. Roditeljska jata hibrida
a) proizvodnja jaja po useljenoj nosilji (minimum)
- ukupno za period nošenja komada 140 170 20
- od toga jaja za nasad (komada) 120 145 17
b) dužina perioda nošenja (nedelja) 35 40 4
v) leženje pilića
- izleženih pilića u % od uloženih jaja (minimum) 70 75 7
g) Utrošak hrane po jajetu za nasad g. (maksimum) 350 300 25
d) Uginuće u toku proizvodnog perioda % (maksimum) 12 12 1
3. Hibridi
Potomstvo roditeljskih jata treba da ispuni sledeća minimalna proizvodna
svojstva:
a) Teški tip - brojleri
- dužina tova (dana) 45
- prosečna masa mesa oba pola kg 1,6
- uginuće u % (maksimum) 6
- utrošak hrane (maksimum) kg/1 kg prirasta 2,2
b) Srenji i lak tip za proizvodnju konzumnih jaja
- dužina perioda nosivosti (meseci) 12
- jaja po useljenoj nosilji (komada) 220
- prosečna masa jajeta (grama) 60
- utrošak hrane po jajetu (grama) maksimum 190
- uginuće za period nosivosti u % 12
------------------------------------------------------------------------

7. Kunići

Član 70.

Kunići za priplod razvrstavaju se u sledeće klase: E (elita), Ia, I i II.
Ocenjivanje se vrši od četvrtog meseca starosti pa naviše.
Ocenjivanje se vrši prema selektivnom bod sistemu na taj način što se unose bodovi za svaku životinju ili grupu u ocenjivački list. Zbir negativnih poena oduzima se od idealnih i maksimalno mogućih 100 poena i dobija se ocena grla.

Član 71.

Grla E (elita) i Ia klase imaju poznato poreklo za najmanje dve generacije, a grla I i II klase za jednu generaciju.
U klasu E (elita) mogu se razvrstati grla stara od 8 do 18 meseci, odnosno ona koja su dala najmanje tri potomstva, a odbitkom kaznenih poena zadržala su najmanje 94 poena.
U Ia klasu razvrstavaju se grla sa najmanje 90 poena.
U I klasu razvrstavaju se grla poznatog porekla sa najmanje 86 poena.
U II klasu razvrstavaju se grla poznatog porekla sa najmanje 75 poena.

Član 72.

Kvalitetna priplodna grla imaju:
1) poznati broj proizvedenog potomstva;
2) tovne osobine potomstva;
3) broj okota u toku jedne godine korišćenja životinje u priplodu;
4) utrošak hrane po 1 kg prirasta;
5) dužinu tova (u danima).
Šampionska titula može se dodeliti grlu koje ima ocenu E (elita), odnosno od 94 do 98 poena, s tim da se titula dodeljuje kada postoje najmanje tri elitno ocenjena grla.

Član 73.

Podmladak se razvrstava u I i II klasu poznatog porekla sa starošću od 30 do 120 dana.
Klasa I dodeljuje se leglu od poznatih roditelja sa najmanje 86 poena.
Klasa II dodeljuje se leglu od poznatih roditelja i rasnim osobinama sa najmanje 82 poena.
Sva ocenjivanja mogu se vršiti najmanje dva puta u toku života.

8. Pčele

Član 74.

Odabiranje pčelinjih društava vrši se utvrđivanjem linija pčela. Kontrolni pregledi vrše se u jesen i proleće. Pregledima se utvrđuje količina pčela, legla, meda, polena, kvalitet legla, mirnoća i prisustvo simptoma bolesti i parazita.
Količina pčela, legla, meda i polena određuje se po standardnoj metodi očitavanjem na svakom okviru u 1/10 okvira sa svake strane. Kvalitet legla se ocenjuje ocenama od 3 od 1 a mirnoća od 4 do 1 poena.
Podaci o izvršenom pregledu legla registruju se u knjigu legla.

Član 75.

Odabiranje legala vrši se od najmanje osam linija. Svaka linija sadrži oko 10 pčelinjih legala sa maticama koje su sestre i potiču od testirane majke.
Testiranje matica vrši se u toku dve godine. U svakoj godini četiri linije se nalaze u prvoj godini testiranja, a četiri u drugoj. Majke za reprodukciju odabiraju se posle testiranja u drugoj godini.

Član 76.

Odgajivanje matica se vrši u veštačkim matičnjacima presađivanjem larvica starih od 6 do 12 sati. Za formiranje matičnjaka koriste se starteri, a za dovršavanje matičnjaka bilderi, ili se koristi isto pčelinje društvo.

Član 77.

Sparivanje matica vrši se u nukleusima - oplodnjacima. Sparivanje matica je slobodno.

Član 78.

Sparene matice se posle regularnog polaganja jaja obeležavaju obojenom pločicom sa brojevima od 1 do 99. Boja za obeležavanje je određena za svaku godinu. Pored broja košnice, svaka matica je označena brojem.

Član 79.

Reprodukcija selekcionisanih pčelinjih matica vrši se od odabranih matica majki. Majke koje nose broj nalaze se u izolatoru.
Za reprodukciju selekcionisanih matica vodi se knjiga sparivanja i otpreme sparenih matica. Knjiga za reprodukciju sadrži podatke o poreklu majke za svaku godinu posebno. Reprodukcija matica je pod stručnom kontrolom davaoca matica - majki.

Član 80.

Testiranje legla vrši se na proizvodnju meda po Szabo-ovoj metodi dvostrukim merenjem pčelinjih društava u razmaku od tri dana. Razlika u težini predstavlja vrednost testa.

III. OBELEŽAVANjE KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

Član 81.

Obeležavanje goveda vrši se tetoviranjem.
Telad se obeležavaju u levo uvo rednim brojem iz registra teljenja, a u desno uvo registarskim brojem oca, u roku od 15 dana od dana rođenja, a telad od bikovskih majki u roku od 7 dana od dana rođenja.
Telad koja potiču od nepoznatog oca obeležavaju se u desno uvo sa tri nule (000).
Osemenjene ili prirodno parene plotkinje koje nisu obeležene, obeležavaju se rednim brojem dnevnika osemenjavanja ili prirodnog parenja, koji se stavlja na levo uvo.

Član 82.

Obeležavanje svinja vrši se tetoviranjem ili rovašenjem.
Prasad koja potiču od kvalitetnih i elitnih priplodnih grla obeležavaju se u levo uvo matičnim brojem majke i brojem praseta po redu, ili rastućim brojem, u roku od 20 dana od dana rođenja.
Krmače posle prvog prašenja i nerastovi posle uvođenja u priplod, dobijaju u desno uvo broj matičnog lista.
Kada se vrši pretetoviranje, odnosno kada su nečitki brojevi, grlo se ponovo obeležava sa jednom ili dve nule ispred rastućih brojeva.

Član 83.

Obeležavanje ovaca i koza vrši se tetoviranjem ili ušnom markicom.
Jagnjad i jarad koja potiču od kvalitetnih i elitnih priplodnih grla obeležavaju se brojem iz registra jagnjadi, odnosno jaradi u levo uvo, a u desno uvo stavlja se broj oca, u roku od 15 dana od dana rođenja.
Kod koza sa vrlo malim ušima tetoviranje se vrši na unutrašnjoj strani repa.

Član 84.

Obeležavanje konja vrši se žigosanjem toplim ili hladnim načinom, na predelu vrata ili sapi ili tetoviranjem u unutrašnji deo donje usne, u roku od šest meseci od dana rođenja.

Član 85.

Obeležavanje u živinarstvu vrši se pečatiranjem jaja koja potiču od roditeljskih i dedovskih jata živine.
Obeležavanje se vrši pečatom koji nosi registarski broj jata.

Član 86.

Obeležavanje kunića se vrši markiranjem u levo uvo kod grla sa navršenih 30 dana starosti.

IV. OSNOVNA I GLAVNA MATIČNA EVIDENCIJA

1. Osnovna matična evidencija

Član 87.

Osnovna matična evidencija stoke sadrži podatke o identitetu grla, priplodnoj vrednosti, proizvodnosti, ocenjivanju i razvrstavanju u klase i zdravstvenom stanju grla.
Osnovna matična evidencija vodi se posebno za svaku vrstu i rasu stoke.

Član 88.

Evidencija za krave, krmače, ovce, koze i kobile sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju grla, datumu rođenja, rasi, datumu i razlogu izlučenja grla iz priploda (kod kobila koje nemaju matični, odnosno registarski broj, u osnovnu matičnu evidenciju unosi se opis grla);
3) poreklu (za roditelje grla za dve generacije predaka po ocu i majci);
4) podmlatku (registarski broj grla, pol, težina kod rođenja, broj registra, namena - upotreba);
5) mlečnosti (za krave, ovce i koze): godina, datum, početka i završetka laktacije, laktacije po redu, broj dana laktacije, ukupna količina proizvedenog mleka u kilogramima, procenat i kilograma mlečne masti za laktaciju kod krava za 305 dana, ovaca 90 i koza za 270 dana (za krave i koze u prvoj redovnoj laktaciji vode se i podaci o količini mleka i procentu mlečne masti i za prvih 100 dana);
6) ocenjivanju (datum, ocene i klase);
7) osemenjavanju, odnosno prirodnom parenju (datum, matični i registarski broj priplodnjaka za svako oplođavanje, rezultat utvrđivanja plodnosti, datum porođaja ili pobačaja, o toku teljenja i anomalijama) i
8) veterinarskim intervencijama.

Član 89.

Evidencija za bikove, nerastove, ovnove, jarce i pastuve sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matični i registarski broj grla, datum rođenja, datum i razlog isključenja iz priploda (kod pastuva koji nemaju matični, odnosno registarski broj, u osnovnu matičnu evidenciju unosi se opis grla);
3) poreklu (za roditelje grla za dve generacije predaka po ocu i majci, kao i za pretke podaci o testu ako su testirani, a za plotkinje podaci o sopstvenim proizvodnim svojstvima);
4) korišćenju priplodnjaka u priplodu;
5) rezultatima progenog testa;
6) ocenjivanju (datum, ocene i klase);
7) veterinarskim intervencijama.
Podaci se vode posebno za svakog priplodnjaka po vrstama i rasama stoke.
Evidencija iz stava 1. tačka 5. ovog člana sadrži kontejner - broj, kanister - broj, matični i registarski broj i rastu priplodnjaka, datum izdavanja i prijema semena, odnosno količinu semena koja se deponuju ili je izdata, stanje zaliha i primedbu.

Član 90.

Evidencija grla koja se koriste za proizvodnju semena za osemenjavanja sadrži podatke o:
1) proveri identiteta grla u govedarstvu po jednoj od metoda za dokazivanje očinstva priplodnjaka;
2) proizvodnji i kvalitetu semena;
3) planu distribucije i realizacije raspodele semena po korisnicima;
4) zalihama semena;
5) rednom broju, matičnom i registarskom broju, vrsti i rasi priplodnjaka, datumu uzimanja semena, broju skokova, količini i kvalitetu razređenog semena, broju i kvalitetu dobijenih doza semena.

Član 91.

Plan distribucije semena za osemenjavanje sadrži: spisak rejona, naziv i adresu korisnika kojima će se u planiranom periodu dostaviti predviđen broj doza semena određenih priplodnjaka.

Član 92.

Evidencija za podmladak sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju grla, polu, datumu oplodnje majke, datumu rođenja grla, težini grla kod rođenja i ocena;
3) poreklu, matični registarski broj oca i majke;
4) veterinarskim intervencijama.

Član 93.

Evidencija kontrole mlečnosti krava, ovaca i koza sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju grla, datumu početka i završetka laktacije i laktaciji po redu;
3) proizvodnji mleka za kontrolne periode (datum kontrole, dnevna količina mleka u kilogramima,procenat mlečne masti, broj kontrolnih dana, ukupna količina mleka, procenat mlečne masti, količinu mlečne masti u kilogramima);
4) proizvodnja mleka za prvih 100 dana, samo za krave i koze u prvoj laktaciji po redu;
5) zaključenim laktacijama (broj dana trajanja laktacije, ukupna količina mleka u kilogramima, procenat i količina mlečne masti u kilogramima za celu laktaciju,odnosno u prvih 305 dana za krave, 90 dana za ovce i 270 dana za koze) i
6) veterinarskim intervencijama.

Član 94.

Evidencija plodnosti za krmače, ovce i koze sadrži podatke o datumu osemenjavanja, odnosno prirodnog parenja; matičnom i registarskom broju priplodnjaka; datumu porođaja, odnosno pobačaja porođaja po redu; broju podmlatka živih muških i ženskih;broj mrtvih i ukupno rođenih grla a kod krmača i težina legla po prašenju (živih prasadi); broju odgojene prasadi u leglu i težini legla sa 21 dana starosti i kod zaključenja.

Član 95.

Evidencija o posebnim osobinama grla sadrži sledeće podatke;
1) kod ovaca: o proizvodnji vune (datum striže, količina strižene runske vune, finoća vlakna i dužina pramena);
2) kod konja: o radnoj sposobnosti, ćudi, temperamentu i manama grla.

Član 96.

Evidencija za proizvodna jata živine sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) vrsti živine, rasi ili hibridu, smeru proizvodnje, datumu ležanja odnosno zalučenja;
3) poreklu;
4) proizvodnosti (proizvodnji jaja, broj jaja godišnje po ustaljenoj nosilji, broj jaja za nasad, ukupno procenat uginuća za period proizvodnje i utrošak hrane po jednom jajetu);
5) veterinarskim intervencijama.

Član 97.

Evidencija podmlatka živine sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) vrsti živine, rasi ili hibridu provenijenca, smeru proizvodnje, datumu ležanja, datumu prevođenja u proizvodno jato;
3) rasi, hibridu ili provenijenci;
4) proizvodnosti (prosečan utrošak hrane do prevođenja procenat uginuća do prevođenja i procenat izlučenja do prevođenja u proizvodno jato);
5) veterinarskim intervencijama.

Član 98.

Evidencija plotkinja kunića sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju grla, datum rođenja, raniji datum i razlog izlučenja iz priploda;
3) poreklu (podaci o roditeljima za dve generacije predaka po ocu i majci);
4) korišćenju u priplodu (datum prirodnog parenja, odnosno osemenjavanja, matični i registarski broj priplodnjaka, koćenja po redu, okotila, muških - ženskih, živih - mrtvih, odgajila, ženskih po leglu, kod izlučivanja odabranog podmlatka - priplod - muških - ženskih - ukupno);
5) ocenjivanju (datum, ocene i klase);
6) veterinarskim intervencijama.

Član 99.

Evidencija kvalitetnih muških priplodnih kunića sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju grla, datum rođenja, raniji datum i razlog izlučenja iz priploda;
3) poreklu (podaci o roditeljima za dve generacije predaka po ocu i majci);
4) korišćenju u priplodu, matični i registarski broj puštene ženke, leglo ženske po redu, broj okoćenih grla podmlatka muških, ženskih, mrtvih, svega, zalučeno komada, težina legla po zalučenju;
5) veterinarskim intervencijama.

Član 100.

Evidencija o podmlatku kunića za priplod sadrži podatke o:
1) vlasniku;
2) matičnom i registarskom broju oca i majke, rasi, datum parenja, odnosno osemenjavanja i koćenja, redu okota, dobijeno muških, ženskih, ukupno mrtvih grla, u leglu, zalučeno: datum, muških - ženskih, težina legla pri zalučivanju, odabrano za priplod, datum, matični broj muških, ženskih, težina grla podmlatka odabranih u leglu;
3) veterinarskim evidencijama.

Član 101.

Evidencije o izvršenom osemenjavanju svih vrsta plotkinja, sadrži podatke o:
1) nazivu i adresi preduzeća koje je izvršilo osemenjavanje;
2) rednom broju dnevnika;
3) imenu i adresi vlasnika plotkinje;
4) matičnom broju i rasi plotkinje;
5) matičnom i registarskom broju i rasi priplodnjaka čijim je semenom izvršeno osemenjavanje;
6) datumu osemenjavanja i do tri povađanja;
7) datumu kontrole bremenitosti;
8) broju uverenja o izvršenom osemenjavanju,
9) primedbama.

Član 102.

Evidencija o kontrolisanom prirodnom parenju plotkinja svih vrsta sa muškim kvalitetnim priplodnim grlima sadrži podatke o:
1) prezimenu, imenu i adresi vlasnika, odnosno držaoca priplodnjaka;
2) broju rešenja za korišćenje odabranog priplodnjaka;
3) broju dnevnika;
4) matičnom, registarskom broju i rasi priplodnjaka;
5) rednom broju parenja;
6) imenu i adresi vlasnika plotkinje;
7) matičnom i registarskom broju i rasi plotkinje;
8) datumu parenja i povađanja;
9) broju potvrde o izvršenom priplodnom parenju i
10) primedbama.

Član 103.

Za kvalitetna, odnosno odabrana muška priplodna grla, kod svih vrsta i rasa stoke koja se koristi za kontrolisano prirodno parenje vodi se evidencija koja sadrži: redni broj; ime i adresu vlasnika, odnosno držaoca grla; matični i registarski broj, radu i datum rođenja grla; podatke o roditeljima tj. za oca i majku broj i datum izdavanja rešenja za korišćenje grla; kolonu za primedbe i podatke o veterinarskim intervencijama.
Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaku vrstu i radu kvalitetnih, odnosno odabranih muških priplodnih grla, u obliku registra.

Član 104.

Godišnji izveštaj o izvršenom osemenjivanju, odnosno kontrolisanom prirodnom parenju plotkinja sadrži: naziv preduzeća, redni broj, matični i registarski broj priplodnjaka, matični broj osemenjenih plotkinja odnosno prirodno parenih, broj povađanja, broj kontrolisanih plotkinja na bremenitost, procenat oplodnje od prvog i procenat oplodnje od drugog osemenjavanja, odnosno prirodnog parenja i primedbe.

Član 105.

Potvrda za izvršeno veštačko osemenjavanje i kontrolisano prirodno parenje plotkinje sadrži:
1) ime i adresu vlasnika plotkinje;
2) matični broj i rasu plotkinje;
3) matični i registarski broj priplodnjaka;
4) redni broj dnevnika;
5) datum prvog osemenjavanja, odnosno prirodnog parenja do tri povađanja,
6) kontrolu bremenitosti;
7) primedbe.
Grupa potvrda za izvršeno veštačko osemenjavanje odnosno prirodno parenje više od jedne plotkinje istog vlasnika sadrži podatke iz stava 1. ovog člana.

Član 106.

Svi podaci o osemenjavanju, odnosno kontrolisanom prirodnom parenju, povađanju i utvrđivanju bremenitosti, svakodnevno se upisuju u dnevnik i potvrdu o izvršenom osemenjavanju, odnosno kontrolisanom prirodnom parenju plotkinja.

2. Glavna matična evidencija

Član 107.

Glavna matična evidencija kvalitetne priplodne stoke sadrži podatke o: identitetu, poreklu, proizvodnoj i priplodnoj vrednosti grla, kao i podatke o proizvođaču kvalitetne priplodne stoke, semena za osemenjavanje stoke i oplođene jajne ćelije i pčela.

Član 108.

Glavna matična evidencija proizvođača kvalitetne priplodne stoke, semena za osemenjavanje stoke, oplođene jajne ćelije i pčela sadrži: redni broj, adresu proizvođača koji je upisan u evidenciju, broj i datum prijave na osnovu koje je izvršen upis u evidenciju, vrstu, rasu i broj grla (stoke i pčela) - za sopstvenu proizvodnju preduzeća, kao i za grla iz organizovane proizvodnje sa zemljoradnicima i građanima.
Uverenje (pedigre) o poreklu i proizvodnim osobinama grla koje se izdaje na osnovu glavne matične evidencije sadrži: broj uverenja, naziv i sedište ovlašćene ustanove, vrstu, rasu, matični i registarski broj i godinu rođenja grla, podatke o poreklu grla, podatke o proizvodnji grla kao i roditelja i predaka, ocene i klase grla i predaka, rezultate o završenim ispitivanjima grla, naziv i adresu preduzeća, odnosno vlasnika grla, podatke o promeni vlasništva grla i primedbe, datum izdavanja uverenja i pečat ovlašćene ustanove.

Član 109.

Glavna matična evidencija vodi se po vrstama stoke automatskom obradom podataka ili u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su strane numerisane prišivene jemstvenikom, na unutrašnjoj strani korica pričvršćene voskom na koji se utiskuje pečat preduzeća.

Član 110.

U glavnu matičnu knjigu podaci se unose mastilom. U slučaju pogrešnog upisa ispravka se vrši na taj način što se pogrešno upisana reč, odnosno tekst precrta, a nova reč, odnosno tekst čitko unosi iznad precrtanog. Ispravka se vrši crvenim mastilom.

Član 111.

Podaci podložni promenama upisuju se u rubriku evidencije "promene", po vremenu kada su promene nastale, odnosno kada je primljeno obaveštenje o promeni. Uz svaku promenu navodi se osnov za njeno upisivanje u evidenciju (prijava, rešenje i dr.).

V. PROIZVODNjA ŽIVINE U INKUBATORU

Član 112.

Proizvodnja živine obavlja se u objektima za proizvodnju živine - inkubatorskim stanicama.
Inkubatorska stanica ima sledeće prostorije i uređaje:
1) prostoriju za prijem jaja za nasad sa komorom za fumigaciju jaja;
2) prostoriju za ležionike (predvalionike);
3) prostoriju za izvodionike (valionike);
4) prostoriju za vađenje, klasiranje i lagerovanje izvedenih pilića;
5) prostoriju za pranje i dezinfekciju opreme i
6) uređaj za spaljivanje ili odgovarajuće mesto (jamu) za neškodljivo uklanjanje otpadaka od inkubiranja (ljuske od jaja, jaja sa uginulim zametkom, uginulu živinu i dr.).
Inkubatorska stanica koja koristi tip inkubatora sa ležionikom i izvodionikom ima jednu prostoriju za smeštaj inkubatora.

Član 113.

Prostorije iz člana 112. stav 2. tač. 1. do 4. ovog pravilnika međusobno su povezane prolazima u pravcu proizvodnje (uloženo jaje - proizvedeno pile). Od ulaza u prostoriju za prijem jaja prolaz vodi u prostoriju za ležionike, a iz ove prostorije u prostoriju za izvodionike koja ima i izlazna vrata. Prostorija za izvodionike povezana je prolazom sa prostorijom za pranje i dezinfekciju opreme.
Prostorije za inkubiranje raspolažu uređajima za grejanje koji omogućuju održavanje potrebne temperature i treba da ispunjavaju zoohigijenske uslove u pogledu čišćenja, pranja i dezinfekcije.
Prostorija ležionika ima ventilaciju koja obezbeđuje najmanje 15, a prostorija za izvodionike najmanje 30 izmena vazduha na sat.

Član 114.

Jaja za nasad ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su od jedne vrste živine;
2) da je masa u granicama prosečne vrednosti za vrstu, rasu, varijetet ili provenijencu +-17%, od mogućeg odstupanja;
3) da je oblike normalan za vrstu, rasu, varijetet ili provenijencu;
4) da je ljusaka cela, normalne građe i boje, čista ili na podesan način očišćena;
5) da je oplođenost najmanje 70% za kokoši, odnosno 60% za ostale vrste živine;
6) da je starost ne veća od sedam dana, a pod posebnim uslovima skladištenja 14 dana;
7) da su obeležena.

Član 115.

Živina proizvedena u inkubatoru pakuje se i transportuje u odgovarajuću opremu koja može biti:
1) kartonska kutija;
2) plastična kutija;
3) plastični kontejner opšte namene.
Oprema iz stava 1. tačka 1. ovog člana ne vraća se u inkubatorsku stanicu na ponovno korišćenje.
Oprema iz stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana posle pranja i dezinfekcije može se ponovo koristiti.
Na svakoj kutiji, odnosno kontejneru označava se proizvođač živine, adresa, vrsta, rasa i tip, odnosno naziv hibrida živine, proizvodna namena i datum proizvodnje živine u inkubatoru.

Član 116.

Oprema za transport jednodnevnog podmlatka živine mora da bude u skladu sa vrstom živine, dužinom transporta, vremenskim uslovima i drugim činiocima koji mogu da utiču na bezbedan transport.

Član 117.

Živina proizvedena u inkubatoru transportuje se sredstvima i čuva u prostorijama u kojima je obezbeđen uređaj za grejanje i ventilaciju.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 118.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:
1) Pravilnik o podacima iz osnovne i glavne matične evidencije stoke koji se dostavljaju organizacijama za selekciju stoke ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
2) Pravilnik o sadržaju obrasca za upis u evidenciju i sadržaju obrasca za vođenje evidencije proizvođača kvalitetne priplodne stoke i semena za osemenjivanje ("Službeni glasnik SRS", broj 51/86);
3) Pravilnik o sadržaju obrasca zavođenje matične evidencije o kvalitetnim muškim priplodnim grlima koja služe za proizvodnju semena za osemenjivanje stoke i o sadržaju obrasca za dostavljanje podataka iz matične evidencije ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
4) Pravilnik o sadržaju obrasca uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
5) Pravilnik o načinu ocenjivanja, razvrstavanja u klase i obeležavanja kvalitetne priplodne stoke ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
6) Pravilnik o načinu obeležavanja osemenjenih plotkinja, sadržaju obrasca za vođenje evidencije o osemenjivanju, načinu vođenja evidencije o izvršenom prirodnom parenju plotkinja i načinu dostavljanja izveštaja o izvršenom osemenjivanju, odnosno prirodnom parenju plotkinja kao i načinu vođenja evidencije, sadržaju obrasca za dostavljanje izveštaja iz evidencije i sadržaju obrasca uverenja o izvršenom oSemenjavanju, odnosno prirodnom parenju plotkinja ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
7) Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i kvaliteta jaja za ležanje, koje treba da ispunjavaju proizvođači živine u inkubatoru i uslovima u pogledu opreme za pakovanje i transport živine proizvedenu u inkubatoru ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85);
8) Pravilnik o uslovima u pogledu rasnih osobina, porekla i proizvodnih svojstava koje treba da ispunjava kvalitetna priplodna stoka ("Sl. glasnik SRS", broj 51/85);
9) Pravilnik o sadržaju obrasca uverenja o rasnoj pripadnosti, proizvodnim svojstvima, nameni korišćenja i datumu proizvodnje živine u inkubatoru ("Službeni glasnik SRS", broj 51/85).

Član 119.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".