Na osnovu Zakona o zadrugama ("Sl. list SFRJ", br. 3/90), Zakona o zadrugama ("Sl. glasnik SR Srbije", broj 57/89), Zaključaka prvog kongresa zadrugara Jugoslavije (8/9 novembra 90), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", broj 76/92), Odluke Skupštine Saveza omladinskih i studentskih zadruga Jugoslavije (18. april 1991; 23. oktobra 1992. i Odluke Upravnog odbora Saveza o izmenama i dopunama Kodeksa,
Skupština Saveza omladinskih zadruga Srbije, na sednici održanoj 18. decembra 1992. godine, usvojila je

PRAVILA

(KODEKS) OMLADINSKOG I STUDENTSKOG ZADRUGARSTVA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 96/92, 41/93, 106/93 i 24/94)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravila (Kodeks) omladinskog i studentskog zadrugarstva (u daljem tekstu: Pravila), predstavljaju zbir moralnih i poslovnih pravila rada, poslovanja i organizovanja omladinskih i studentskih zadruga - članica Saveza (u daljem tekstu: Zadruga), uzimajući u obzir specifičnosti omladinskog zadrugarstva, njegovu tradiciju, ekonomsko-socijalnu, humanu i obrazovno-vaspitnu ulogu.

Član 2.

Pravila se donose u cilju dosledne primene Zakona o zadrugama i drugih zakona koji se odnose na omladinske zadruge, bližeg definisanja omladinskog zadrugarstva, reafirmacije izvornih principa omladinskog zadrugarstva, zaštite imena omladinska zadruga i čistote zadrugarstva i u cilju zaštite zadrugara i omladinskog zadrugarstva.

Član 3.

Pravila su nedeljiva. Primenjuju se celovito, dosledno i odnose se na sve zadruge koje su registrovane sa nazivom "omladinska", odnosno "studentska".

Član 4.

Pravila definišu omladinsku zadrugu i njihova potpuna primena predstavlja uslov za nošenje imena "omladinska" ili "studentska zadruga".
Omladinska zadruga koja nije organizovana ili ne posluje u skladu sa ovim pravilima ne može se smatrati omladinskom zadrugom u smislu ovih pravila i u smislu tradicije i suštine omladinskog zadrugarstva.

Član 5.

Samo zadruge koje su organizovane i posluju u skladu sa ovim Pravilima mogu biti članice Saveza omladinskih zadruga Srbije i koristiti se olakšicama u poslovanju koje utvrđuju Savez i nadležni državni organi.

II. CILj I NAČIN OSNIVANjA ZADRUGE

Član 6.

Omladinska ili studentska zadruga je specifičan oblik netržišnog i neprofitnog privređivanja stimulisan poreskim olakšicama, radi izvršenja ekonomske, socijalne i vaspitne uloge za studente, đake i nezaposlenu omladinu.
Zadruga svojim članovima obezbeđuje da stiču materijalna sredstva radom na povremeno-privremenim poslovima, stiču dopunska sredstva radi školovanja, zadovoljavanja intelektualnih, kulturnih i sportskih potreba, kao i radi obezbeđenja minimuma egzistencije onog dela mlade generacije koja ne može ta sredstva obezbediti na drugi način.

Član 7.

Organizovanjem u zadrugu mladi brže, efikasnije, jeftinije i povoljnije obezbeđuju povremeno-privremene poslove, obezbeđuju veću zaradu i sigurnost naplate, bolje uslove za rad kod poslodavca i u poslovnom prostoru zadruge, zaštitu na radu, uslove za društveni život, solidarnost i sl.

Član 8.

Stvaranje povoljnijih uslova za lični i zajednički standard zadrugara je osnovni cilj osnivanja i rada omladinske zadruge.

Član 9.

Zadruga se osniva u skladu sa Zakonom o zadrugama i ovim pravilima, a mogu je osnovati isključivo studenti, đaci i nezaposlena lica do 35 godina starosti.

Član 10.

Zadrugu ne mogu osnovati preduzeća, ustanove, agencije, penzioneri, zaposlena lica, vlasnici preduzeća, agencija i radnji, političke stranke, društvene i sportske organizacije i sl.

Član 11.

Omladinska zadruga ne može da bude deo druge zadruge, preduzeća ili drugog pravnog lica.

Član 12.

Osnivanje novih zadruga koordiniraće Savez i davati stručnu pomoć.
Ako u nekoj sredini postoji zadruga, nova zadruga se može osnovati ako njeno osnivanje obezbeđuje bolje uslove za zadrugare i ako je to u njihovom interesu i interesu zadrugarstva kao celine.

Član 13.

Zadruga mora obezbediti materijalne, organizacione i prostorne uslove radi postizanja ciljeva zadrugarstva.

Član 14.

Zadruga ne može biti posrednik za isplatu zarada i drugih novčanih primanja licima koja nisu članovi zadruge.

Član 15.

Zadruga se ne osniva i ne posluje u cilju sticanja dobiti.

Član 16.

Nijedno pravno ni fizičko lice, član zadruge niti zaposleni u zadruzi ne može učestvovati u osnivanju zadruge, radu i upravljanju zadrugom radi pribavljanja dobiti.
Osnivači zadruge imaju sva prava i obaveze kao članovi koji se naknadno učlane u zadrugu.

III. ČLANSTVO U ZADRUZI

Član 17.

Član zadruge može biti samo student, učenik i nezaposleno lice od 15 do 35 godina starosti.
U zadrugu se mogu učlaniti i nezaposlena lica starija od 35 godina, a najviše do 10% od ukupnog godišnjeg broja članova, u sledećim posebnim slučajevima:
- lica teškog socijalnog i materijalnog stanja, a na preporuku odgovarajuće socijalne ustanove,
- materijalno nezbrinute izbeglice uz preporuku Crvenog krsta ili drugog opštinskog organa za zbrinjavanje izbeglica,
- za rad na specifičnim poslovima u šumarstvu i poljoprivredi na zahtev poslodavca kada se određeni sezonski poslovi ne mogu blagovremeno i kvalitetno obaviti na drugi način.
Zadruge su dužne da člansku evidenciju urede tako da imaju potpun uvid u broj lica učlanjenih na osnovu ovog stava. Članska evidencija sa pratećim dokumentima vodi se posebno.
Članu Zadruge se izdaje članska karta. Sadržaj članske karte utvrđuje Savez.
Član Zadruge ne može biti lice stranog državljanstva, osim lica sa teritorije bivših jugoslovenskih republika.
Član Zadruge ne može biti zaposleno lice, penzioner, vlasnik preduzeća, agencije i radnji.
Na ime člana zadruge ne mogu se isplaćivati druga sredstva osim zarade ostvarene ličnim radom zadrugara.
Zadruga mora imati za svoje članove urednu i potpunu personalnu evidenciju. Za svakog člana vodi se članski karton. Članski karton je jedinstven i njegov sadržaj utvrđuje Savez.
Za učlanjene u zadrugu moraju se podneti odgovarajući dokazi o ispunjenju uslova za članstvo, (lična karta, indeks, đačka knjižica ili potvrda škole, radna knjižica ili potvrda o nezaposlenosti).

Član 18.

Za svakog člana vodi se (pojedinačna i zbirna) evidencija o ostvarenim i isplaćenim zaradama. Evidencija se vodi za kalendarsku godinu i sadrži i zaradu ostvarenu u drugoj zadruzi.

Član 19.

Savez vodi objedinjenu evidenciju članova zadruge u Republici. Savez ima prava revizije članstva u slučajevima kada zadruga učlani lice koje na to nema pravo ili se radi o članstvu u više zadruga.
Zadruga je dužna da Savezu redovno dostavlja podatke o novim članovima u roku i na način utvrđen u Savezu.
Članstvo u zadruzi obnavlja se za svaku godinu.
Visina i način uplate članarine utvrđuje se posebnim aktom Saveza jedinstveno za sve zadruge.
Svi članovi zadruge imaju ista prava i obaveze.
Za članove zadruge obezbeđuje se osiguranje za slučaj nesreće na poslu pod najpovoljnijim uslovima.

Član 20.

Isto lice ne može biti istovremeno član više zadruga.
Zadrugar i zadruga su odgovorni ukoliko sa davanjem netačnih podataka ili nesavesnim radom omoguće duplo članstvo i na taj način ugroze interes drugih zadrugara, izbegavaju plaćanje poreza ili neosnovano ostvaruju druge povoljnosti.
Zadruga je dužna da prilikom učlanjenja na indeksu, đačkoj i radnoj knjižici evidentira koja zadruga i za koju godinu je izvršila učlanjenje ili na drugi pogodan način spreči dvojno članstvo.
U Zadrugu se može učlaniti lice koje ispunjava uslove za članstvo i ako nije član druge zadruge, odnosno uz potvrdu da se iščlanilo iz prethodne zadruge. Potvrda mora sadržati i podatak o visini ostvarene zarade u zadruzi iz koje se iščlanjuje.

Član 21.

Minimum članskih prava utvrđuje Savez i zadruge su dužne da ih ugrade u svoja akta i da o njima na pogodan način obaveste zadrugare. Članska prava i obaveze ne mogu se prenositi na druga lica.

IV. DELATNOST ZADRUGE

Član 22.

Delatnost zadruge je organizovano obavljanje svih vrsta poslova koji imaju povremeno-privremeni karakter, sezonskih poslova i poslova privremene i kratkotrajne zamene odsutnog radnika, odnosno poslova za čije obavljanje poslodavac nema zakonske obaveze i uslove za zasnivanje radnog odnosa. Vrstu, karakter i dužinu posla, određuje poslodavac u skladu sa zakonom.
Zadruga se ne može registrovati i obavljati i druge delatnosti, a posebno ne radi sticanja dobiti.

Član 23.

Zadruga posluje u ime i za račun svojih članova.

Član 24.

Poslodavac i zadruga moraju imati ugovor ili uput za rad kojim se pre početka posla utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.
Zadruga je dužna da poreskim organima omogući uvid u evidenciju o isplaćenim zaradama.
Zadruga je dužna da iz zarade veće od utvrđenog limita obračuna i uplati porez.

V. PODRUČJE POSLOVANjA

Član 25.

Zadruga učlanjuje zadrugare i obavlja poslove za račun poslodavca samo na području opštine (grada) gde je registrovana.
Zadruga može učlanjivati zadrugare i obavljati poslove izvan svog sedišta samo uz koordinaciju Saveza.
Zadruga može otvarati poslovnice, odeljenja i slično izvan sedišta zadruge uz saglasnost Saveza kada je to u interesu omladinskog zadrugarstva i zadrugara.

VI. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA ZADRUGE

Član 26.

Savez utvrđuje minimalnu (zaštitnu) zaradu za zadrugare.
Najniža (zaštitna) zarada ne može biti manja od 50% najvišeg iznosa najniže zarade (najniže cene rada) u tekućem mesecu, preračunato po času rada.
Zadruga je dužna da sa poslodavcem ugovori najpovoljnije uslove za rad i zaradu člana zadruge.

Član 27.

U mestima gde postoji više zadruga, Savez utvrđuje jedinstvene minimalne naknade za rad po jedinici mere i po kategorijama poslova. Zadruge ne mogu ugovarati naknade niže od onih koje utvrdi Savez.

Član 28.

Zadruga je dužna da na pogodan način objavi Odluku o minimalnoj zaradi, odnosno visini naknada za rad po pojedinim grupama poslova.

Član 29.

Ukupna sredstva koja poslodavac plaća za izvršeni rad predstavljaju zaradu zadrugara (bruto fakturisani iznos).
Članu zadruge se odmah po završetku posla, a najkasnije narednog dana po uplati fakture od strane poslodavca, isplaćuje neto zarada za njegove lične potrebe.

Član 30.

Zarada članova zadruge, isplaćuju se preko štedne knjižice, žiro ili tekućeg računa.
Savez i nadležni državni organ utvrdiće uslove za gotovinsku isplatu.

Član 31.

Za potrebe zadružne solidarnosti, podmirenja zajedničkih potreba zadrugara i troškova poslovanja, obračunava se 10 posto od ukupne zarade. Ova sredstva imaju karakter zadružnog udela i formiraju se na osnovu jedinstvenog i jednakog procenta za sve zadrugare i zadruge.
Porezi i doprinosi na zarade zadrugara ne podmiruju se iz sredstava iz stava 1. ovog člana. U opravdanim slučajevima i uz koordinaciju i saglasnost Saveza procenat za obezbeđenje ovih sredstava može se povećati.
Sredstva iz prethodnog stava ostaju na zajedničkom žiro-računu zadrugara (zadruge), troše se sukcesivno i racionalno u skladu sa aktima i odlukama organa zadruge.
Završnim računom utvrđuju se stvarni troškovi i mogući višak prihoda nad rashodima može se, ako je predviđeno aktom o osnivanju, raspodeliti svim članovima srazmerno uloženom radu ili uložiti u zajednički zadružni fond za zajedničke potrebe zadrugara, kao zadružna svojina.

Član 32.

Zadružna svojina je nedeljiva.

Član 33.

Zadružna svojina se ne može raspoređivati za plate zaposlenih ili po osnovu osnivačkih prava.

Član 34.

Naknada za rad člana Zadruge ne može biti predmet konkurencije među zadrugama.
Poštujući zadružnu solidarnost i poslovni moral, zadruge i zadrugari sa drugim zadrugama konkurišu samo kvalitetom obavljenog posla i opštom poslovnošću.

VII. ZADRUŽNA SAMOUPRAVA

Član 35.

Zadrugom upravljaju isključivo zadrugari. U Skupštini, Upravnom i Nadzornom odboru mogu biti samo članovi zadruge. Zaposleni u zadruzi i lica izvan zadruge ne mogu biti članovi organa zadruge.
Skupština broji najmanje 21 predstavnika zadrugara.
Upravni odbor broji najmanje 5 članova.

VIII. ZADRUŽNA SOLIDARNOST

Član 36.

Zadruga se u svom poslovanju pridržava principa minimuma troškova poslovanja i maksimuma standarda zadrugara.
Međusobni odnosi članova zadruge i odluke organa zadruge zasnivaju se na principima solidarnosti, pravičnosti, uzajamnosti i humanosti.
Ovih principa zadruga se pridržava naročito prilikom preraspodele mogućeg fonda poslova, raspodele viška prihoda nad rashodima, povrede na radu, teže bolesti, nesreće u porodici, isplate zarade ostvarene kod poslodavca koji ne izmiruju svoje obaveze i sl.

IDž. ZADRUŽNA SARADNjA

Član 37.

Zadruga radi i posluje kao deo zadružnog sistema koji čini: zadrugar, zadruga, savez zadrugara.
Svaki od činilaca ovog sistema vodi računa o interesu sistema kao celine.
Zadrugar pored ličnih interesa vodi računa o interesu drugih zadrugara i o zadruzi kao svom zajedničkom i dugoročnom interesu.
Zadruga posluje u interesu zadrugara uvažavajući interese drugih zadruga sa kojima se udružuje u Savez zadruga radi koordinacije i zadovoljavanja zajedničkih interesa.
Savez zadruga objedinjuje interese svih zadrugara i zadruga i zastupa ih pred nadležnim državnim i drugim organima u cilju obezbeđenja najoptimalnijih uslova za rad i poslovanje zadruga i razvoj omladinskog zadrugarstva.

Član 38.

Članice Saveza mogu biti samo one zadruge koje prihvataju ova pravila i koje su organizovane i posluju u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima.

Član 39.

Odluku o prijemu u Savez donosi Upravni odbor na predlog Komisije koju imenuje sekretar Saveza. Komisija razmatra zahtev za prijem i priložena akta, a po potrebi vrši uvid u poslovnu dokumentaciju i utvrđuje ispunjavanje uslova za prijem. Skupština verifikuje odluke Upravnog odbora i rešava po podnetim žalbama.

Član 40.

Savez svojim članicama izdaje potvrdu o poslovanju u skladu sa Pravilima Saveza omladinskih zadruga na osnovu koje se ostvaruju prava predviđena Zakonom i ovim Pravilima.
Rok važnosti potvrde je šest meseci, a može se povući i ranije ukoliko zadruga vrši teže prekršaje ovih pravila.
Ukoliko raspolaže sa odgovarajućim podacima Savez može izdati akt o usklađenosti poslovanja sa Pravilima u omladinskoj zadruzi koja nije članica i o tome obavestiti nadležni organ kontrole.

. ZAPOSLENI U ZADRUZI

Član 41.

Zadruga ima svoju stručnu službu.
O zapošljavanju radnika i utvrđivanju njihovih prava i obaveza odlučuju zadrugari preko svojih organa, u skladu sa dugoročnim interesima zadruge i kolektivnim ugovorom.
Zadruga mora imati u radnom odnosu lice odgovorno za zakonitost rada i lice za računovodstveno-finansijske ili druge stručne poslove.
Plate zaposlenih u zadruzi usklađuju se sa odredbama posebnog kolektivnog ugovora, kvalitetom i obimom obavljenog posla za zadrugu, mogućnostima zadruge, standardom zadrugara i kretanjima plata u privredi. Uvažavajući ove parametre, o platama zaposlenih odlučuju organi zadruge. Višak prihoda nad rashodima raspoređuju zadrugari preko svojih organa u interesu zadrugara i zadruge, a na principima solidarnosti i dugoročnog poslovnog interesa zadruge i zadrugara.

DžI SUD ČASTI

Član 42.

Za praćenje primene Pravila i rešavanja u slučajevima postupanja suprotno pravilima ustanovljuje se Sud časti.
Sud časti broji pet članova.

Član 43.

Sud pokreće postupak i izriče odgovarajuće mere u slučajevima rada i poslovanja zadruge suprotnog ovom kodeksu.

Član 44.

Sud otvara raspravu na osnovu sopstvenog zapažanja i saznanja iz prijava drugih zadruga, organa kontrole ili informacija dobijenih na drugi način.

Član 45.

Sud može izreći sledeće mere:
- pismena opomena,
- javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja,
- prijava Službi za platni promet i Upravi prihoda radi usklađivanja olakšica u poslovanju,
- podnošenje zahteva za brisanje iz sudskog registra.

DžII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

O primeni ovih Pravila staraće se Upravni odbor i sekretar Saveza.

Član 47.

Upravni odbor i sekretar Saveza doneće prateća akta radi brže primene Pravila i daju tumačenja istih.

Član 48.

Zadruge su dužne da svoja akta i način poslovanja usklade sa ovim Pravilima u roku od 30 dana od objavljivanja.
Do usklađivanja akata primenjuju se sve odredbe Pravila kod kojih je neposredna primena moguća.

Član 49.

Ova pravila stupaju na snagu danom objavljivanja.