Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 72/2003) i člana 6. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ", broj 71/2002),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 11 od 6. februara 2004; 19/04, 21/05)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir za Narodnu banku Srbije (u daljem tekstu: Kontni okvir), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni deo, kao i sadržina pojedinih računa i grupa računa Kontnog okvira.

Član 2.

Narodna banka Srbije iskazuje stanje i promene sredstava, kapitala i obaveza, kao i prihode i rashode, i utvrđuje rezultat poslovanja - prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru propisanoj ovim pravilnikom.

Član 3.

Stanje i promene sredstava, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi, kao i utvrđivanje rezultata poslovanja, evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima u Kontnom okviru.
Propisani osnovni računi mogu se, po potrebi, raščlanjavati na analitičke račune, s tim što:
1) u okviru računa klase 1 - Krediti i plasmani bankama i klase 2 - Krediti i plasmani komitentima, banka obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje potraživanja dospelih po odgovarajućim pozicijama kratkoročnih kredita i plasmana;
2) u okviru računa klase 1 - Krediti i plasmani bankama, klase 2 - Krediti i plasmani komitentima, računa grupe 30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, grupe 31 - Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, grupe 32 - Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, grupe 36 - Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije i određenih računa grupe 37 - Druga sredstva (od 370 do 375), Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje indirektnih otpisa za procenjeni iznos nenaplativih potraživanja po kreditima i drugim plasmanima, i to posebno za pojedinačni indirektni otpis a posebno za opšti indirektni otpis plasmana - analitički računi ispravke vrednosti za nenaplativa potraživanja;
3) u okviru računa grupe 33 - Nematerijalna ulaganja i računa grupe 34 - Osnovna sredstva, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje amortizovane vrednosti ovih sredstava - analitički računi ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i po osnovu gubitaka zbog obezvređenja nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava;
4) u okviru računa grupe 30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, grupe 31 - Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, grupe 32 - Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, grupe 36 - Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije, računa 580 - Obaveze za sopstvene hartije od vrednosti i računa 581 - Obaveze za ostale hartije od vrednosti, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje odstupanja tržišne vrednosti ovih sredstava i obaveza od njihove nabavne vrednosti;
5) u okviru računa od 300 do 307 grupe 30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, grupe 31 - Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, grupe 36 - Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije, računa 580 - Obaveze za sopstvene hartije od vrednosti, računa 581 - Obaveze za ostale hartije od vrednosti i računa 586 - Obaveze za hartije od vrednosti koje se iskupljuju iz primarne emisije, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje iznosa kamata sadržanih u hartijama od vrednosti koje se odnose na budući period (računi 388, 389, 598 i 599);
6) u okviru računa 308 i 309 grupe 30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje nominalnog iznosa otkupljenih plasmana i iznosa odstupanja nabavne vrednosti od nominalne vrednosti tih plasmana;
7) u okviru računa 388 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima, računa 389 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti, računa 598 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja u dinarima i računa 599 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje iznosa potraživanja i obaveza po osnovu obračunate suspendovane kamate;
8) u okviru računa grupe 60 - Rashodi kamata i grupe 70 - Prihodi od kamata, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje iznosa koji su originalno (u momentu nastanka poslovne promene) nominovani u dinarima i iznosa koji su originalno nominovani u stranoj valuti;
9) na računu 711 - Provizije po izdatim garancijama i drugim jemstvima, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje jednokratno obračunatih provizija i provizija koje se obračunavaju na preostali iznos izdatih garancija i drugih jemstava na principu kamata;
10) na računu 760 - Naplaćena otpisana potraživanja, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje naplaćenih potraživanja koja su otpisana u tekućem obračunskom periodu i naplaćenih potraživanja koja su otpisana u prethodnom obračunskom periodu;
11) u okviru računa klase 1 - Krediti i plasmani bankama i klase 2 - Krediti i plasmani komitentima, Narodna banka Srbije obezbeđuje posebne analitičke račune za iskazivanje vrednosti subordiniranih plasmana. Pod subordiniranim plasmanima podrazumevaju se plasmani koji se, u slučaju likvidacije ili stečaja pravnog lica, mogu naplatiti samo nakon što se obaveze prema ostalim poveriocima pravnog lica u stečaju isplate u punom iznosu.

Član 4.

Opozivim finansijskim plasmanima (obavezama) smatraju se kratkoročni krediti, kratkoročni depoziti i slični plasmani (obaveze), koji mogu da se povuku u bilo kom trenutku ili najkasnije u roku od 24 časa ili jednog radnog dana, a na osnovu odluke Narodne banke Srbije (odnosno komitenta, u slučaju opozivih obaveza), bez rizika da će izazvati znatne kazne ili troškove, kao i krediti, depoziti i slični finansijski plasmani (obaveze) s rokom dospeća do 24 časa ili jednog radnog dana.

Član 5.

Tekućim dospećima dugoročnih plasmana (obaveza) smatra se deo potraživanja (obaveza) po dugoročnim plasmanima (obavezama) koji, u skladu sa ugovorom (prema anuitetnom planu), dospeva za naplatu (isplatu) u periodu od jedne godine od dana bilansa (u narednoj poslovnoj godini). Iznosi koji se iskazuju na ovim računima utvrđuju se na osnovu važećih ugovora. Na ovim računima se ukupan iznos utvrđenih potraživanja (obaveza) iskazuje samo na dan bilansa. Posle otvaranja bilansa za naredni obračunski period ili narednu godinu, ovaj se iznos zatvara crvenim stornom.

Član 6.

Pod depozitima po viđenju podrazumevaju se sredstva koja je Narodna banka Srbije primila a deponent položio na račun Narodne banke Srbije s pravom da u svakom trenutku raspolaže delom ili celim iznosom položenih sredstava.

Član 7.

Račune propisane Kontnim okvirom Narodna banka Srbije dalje raščlanjava prema svojim potrebama.

II. SADRŽINA GRUPA RAČUNA I POJEDINIH RAČUNA

Klasa 0: gotovina i gotovinski ekvivalenti i depoziti

Član 8.

Na grupi računa 00 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti, iskazuju se depoziti po viđenju (žiro-računi i devizni računi) kod banaka u zemlji i inostranstvu, gotovina u blagajni, gotovinski ekvivalenti i plemeniti metali i neposredno utrživi predmeti od plemenitih metala. Gotovina i gotovinski ekvivalenti procenjuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 000 - Žiro-račun, iskazuju se isključivo poslovna sredstva na žiro-računima i ukupan promet preko žiro-računa. Iznos sredstava iskazan na ovom računu jednak je stanju na izvodima žiro-računa ako je to stanje pozitivno ili jednako nuli. Svi prolazni i privremeni računi žiro-računa iskazuju se u okviru računa 139 - Prolazni i privremeni računi žiro-računa.
Na računu 001 - Gotovina u blagajni u dinarima, iskazuju se gotovina u blagajni i gotovinski promet koji se vrši preko blagajne i gotovina na putu.
Na računu 002 - Ostala novčana sredstva u dinarima, iskazuju se ostala sredstva na računima namenjena poslovanju i neposredno unovčive (uz beznačajan rizik smanjenja vrednosti) hartije od vrednosti (obveznice, blagajnički zapisi, državni zapisi, certifikati o depozitu i slične hartije od vrednosti), s rokom dospeća do najviše tri meseca.
Na računu 004 - Devizni računi kod banaka u zemlji, iskazuju se transakcioni i ostali devizni depoziti po viđenju kod drugih banaka u zemlji. Na dan bilansa iznos sredstava iskazan na ovom računu jednak je stanju na deviznom računu kod druge banke (prema izvodu banke, potvrdi salda banke ili drugom sličnom dokumentu o sravnjenju) ako je to stanje pozitivno ili jednako nuli. Potražni saldo na deviznom računu poslednjeg dana u mesecu i na dan bilansa iskazuje se na računu 451 - Transakcioni depoziti u stranoj valuti od banaka. Svi prolazni i privremeni računi deviznih računa kod drugih banaka iskazuju se u okviru računa 183 - Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod banaka.
Na računu 005 - Devizni računi kod inostranih banaka, iskazuju se transakcioni i ostali devizni depoziti po viđenju kod banaka u inostranstvu. Na dan bilansa iznos sredstava iskazan na ovom računu jednak je stanju na deviznom računu kod inostrane banke (prema izvodu banke, potvrdi salda banke ili drugom sličnom dokumentu o sravnjenju) ako je to stanje pozitivno ili jednako nuli. Potražni saldo na deviznom računu kod inostrane banke poslednjeg dana u mesecu i na dan bilansa iskazuje se na računu 543 - Transakcioni depoziti u stranoj valuti stranih lica. Svi prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka iskazuju se u okviru računa 299 - Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka.
Na računu 006 - Gotovina u blagajni u stranoj valuti, iskazuju se uplate i isplate efektivnog stranog novca i efektivan strani novac na putu (u trezor, sabirni centar i sl.).
Na računu 007 - Ostala novčana sredstva u stranoj valuti, iskazuju se neposredno unovčive (uz beznačajan rizik smanjenja vrednosti) devizne hartije od vrednosti, s rokom dospeća do najviše tri meseca, koje su, u skladu s poslovnom politikom Narodne banke Srbije, pribavljene za potrebe očuvanja deviznih rezervi.
Na računu 008 - Zlato i ostali plemeniti metali, iskazuju se zlato i ostali plemeniti metali koji su neposredno unovčivi uz beznačajan rizik smanjenja vrednosti. Zalihe zlata i ostalih plemenitih metala koji nisu neposredno unovčivi iskazuju se na računu 379 - Ostala sredstva.

Član 9.

Na računima grupe 05 - Obračunski račun gotovine Narodne banke Srbije, iskazuje se promet gotovine pri snabdevanju banaka i drugih komitenata gotovinom i gotovine koju uplate banke i drugi komitenti. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama. Stanje na ovoj grupi računa na dan bilansa ne iskazuje se u obrascu Bilans stanja.

Član 10.

Na računima grupe 06 - Novčana sredstva trezora, iskazuju se stanje i promene na računu trezora u RTGS-u. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama. Stanje na ovoj grupi računa na dan bilansa ne iskazuje se u obrascu Bilans stanja.

Član 11.

Na računima grupe 07 - Novčana sredstva banaka u stečaju i drugih komitenata u centralnom depozitu, iskazuje se stanje sredstva na računima i ukupan promet preko računa banaka u stečaju i drugih komitenata u centralnom depozitu koji se vodi kod Narodne banke Srbije. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija u skladu sa svojim potrebama. Stanje na ovoj grupi računa na dan bilansa ne iskazuje se u obrascu Bilans stanja.

Klasa 1: krediti i plasmani bankama

Član 12.

Na računima grupe 10 - Opozivi krediti i plasmani i kratkoročni krediti i plasmani bankama u dinarima, iskazuju se opozivi i kratkoročni finansijski plasmani iz primarne emisije bankama koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 107 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama iz primarne emisije, iskazuju se dugoročni krediti i plasmani iz primarne emisije koji dospevaju u periodu do jedne godine od dana bilansa (račun 127).

Član 13.

Na računima grupe 11 - Potraživanja za kamatu i naknadu od banaka u dinarima, iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu i naknadu u dinarima koja su dospela za naplatu, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 14.

Na računima grupe 12 - Dugoročni krediti i plasmani bankama u dinarima, iskazuju se krediti i ostali dugoročni finansijski plasmani u dinarima (dugoročni depoziti i slični plasmani) iz primarne emisije s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 127 iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanih na računu 107.

Član 15.

Na računima grupe 13 - Ostali finansijski plasmani bankama u dinarima, iskazuju se ostali finansijski plasmani i potraživanja u dinarima koji potiču iz operativnog poslovanja Narodne banke Srbije, kao što su pokriveni akreditivi i druga sredstva izdvojena na posebnim računima i ostali plasmani i potraživanja u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 139 - Prolazni i privremeni računi žiro-računa, iskazuju se otvorene stavke na prolaznim i privremenim računima žiro-računa (račun 000). Pojedinačne stavke evidentirane na ovim računima ne mogu biti starije od pet radnih dana. Na dan bilansa Narodna banka Srbije sastavlja specifikaciju pojedinačnih potraživanja (stavki) iskazanih na ovom računu, s podacima o datumu nastanka poslovne promene za svaku stavku i radnjama preduzetim za njihovo raspoređivanje na odgovarajuće račune.

Član 16.

Na računima grupe 14 - Potraživanja iz internih odnosa u dinarima, iskazuju se potraživanja u dinarima iz internih odnosa organizacionih jedinica Narodne banke Srbije. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija u skladu sa svojim potrebama. Potraživanja iskazana na računima ove grupe ne iskazuju se u obrascu Bilans stanja. Na dan bilansa, potraživanja iz internih odnosa u dinarima moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u dinarima (računi grupe 44).

Član 17.

Na računima grupe 15 - Opozivi krediti i plasmani i kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti, iskazuju se opozivi i neopozivi finansijski plasmani bankama u kredite, depozite i slične plasmane koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu sa MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 151 - Opozivi krediti i plasmani bankama u stranoj valuti, iskazuju se opozivi krediti i plasmani bankama u stranoj valuti, a iz člana 4. ovog pravilnika.
Na računu 153 - Kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti, iskazuju se neopozivi kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti.
Na računu 155 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti, iskazuju se tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti, a iz člana 5. ovog pravilnika (račun 172).

Član 18.

Na računima grupe 16 - Potraživanja za kamatu i naknadu od banaka u stranoj valuti, iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu i naknadu u stranoj valuti koja su dospela za naplatu, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 19.

Na računima grupe 17 - Dugoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti, iskazuju se krediti u stranoj valuti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa i ostali dugoročni finansijski plasmani od banaka (dugoročni depoziti i slični plasmani) u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 20.

Na računima grupe 18 - Ostali finansijski plasmani bankama u stranoj valuti, iskazuju se ostali finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti, devizni i klirinški nostro pokriveni akreditivi i druga sredstva izdvojena na posebnim računima, klirinški tekući računi, prolazni i privremeni devizni računi i ostali plasmani i potraživanja u stranoj valuti, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 183 - Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod banaka, iskazuju se otvorene stavke na prolaznim i privremenim deviznim računima kod banaka u zemlji (račun 004). Pojedinačne stavke evidentirane na prolaznim i privremenim računima deviznih računa kod banaka u zemlji ne mogu biti starije od pet radnih dana. Na dan bilansa Narodna banka Srbije sastavlja specifikaciju pojedinačnih potraživanja (stavki) iskazanih na ovim računima, s podacima o datumu nastanka poslovne promene za svaku stavku i radnjama preduzetim za njihovo raspoređivanje na odgovarajuće račune.

Član 21.

Na računima grupe 19 - Potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti, iskazuju se devizna potraživanja iz internih odnosa organizacionih jedinica Narodne banke Srbije. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama. Potraživanja iskazana na računima ove grupe ne iskazuju se u obrascu Bilans stanja. Na dan bilansa, potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u stranoj valuti (računi grupe 49).

Klasa 2: krediti i plasmani komitentima

Član 22.

Na računima grupe 21 - Kratkoročni krediti i plasmani komitentima u dinarima, iskazuju se kratkoročni finansijski plasmani iz primarne emisije komitentima, koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Na dan bilansa, kao i poslednjeg dana u mesecu, na računima ove grupe iskazuju se i dugovni saldi na transakcionim računima od 500 do 504, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 217 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u dinarima, iskazuje se deo potraživanja po dugoročnim kreditima i plasmanima komitentima u dinarima koji dospeva za naplatu u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5. ovog pravilnika (račun 237).

Član 23.

Na računima grupe 22 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u dinarima, iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu i naknadu u dinarima koja su dospela za naplatu. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 221 do 225 iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu u dinarima koja su dospela za naplatu, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računima od 227 do 229 iskazuju se obračunata potraživanja za naknadu u dinarima koja su dospela za naplatu, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.

Član 24.

Na računima grupe 23 - Dugoročni krediti i plasmani komitentima u dinarima, iskazuju se krediti i drugi plasmani iz primarne emisije s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 237 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u dinarima, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 217.

Član 25.

Na računima grupe 24 - Ostali finansijski plasmani komitentima u dinarima, iskazuju se gotovinske isplate za akreditive i druge slične plasmane i ostali plasmani i potraživanja od komitenata u dinarima koji potiču iz operativnog poslovanja Narodne banke Srbije, kao i potraživanja od budžeta Republike Srbije po osnovu pokrića viška rashoda nad prihodima, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 26.

Na računima grupe 25 - Opozivi krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti, iskazuju se opozivi finansijski plasmani u depozite, kredite i slične plasmane komitentima u stranoj valuti, a iz člana 4. ovog pravilnika, koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 27.

Na računima grupe 26 - Kratkoročni krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti, iskazuju se kratkoročni neopozivi finansijski plasmani u kredite, depozite i slične plasmane komitentima u stranoj valuti, koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 267 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u stranoj valuti, iskazuje se deo potraživanja po dugoročnim kreditima i plasmanima komitentima u stranoj valuti koji dospeva za naplatu u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5. ovog pravilnika (račun 287).

Član 28.

Na računima grupe 27 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u stranoj valuti, iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu i naknadu u stranoj valuti koja su dospela za naplatu. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 272 do 275 iskazuju se obračunata potraživanja za kamatu u stranoj valuti koja su dospela za naplatu, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računima od 277 do 279 iskazuju se obračunata potraživanja za naknadu u stranoj valuti koja su dospela za naplatu, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.

Član 29.

Na računima grupe 28 - Dugoročni krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti, iskazuju se krediti u stranoj valuti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa i ostali dugoročni finansijski plasmani (dugoročni depoziti i slični plasmani) u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 282 do 285 iskazuju se dugoročni krediti i plasmani u stranoj valuti u iznosima neotplaćenih potraživanja (saldi dugoročnih kredita), prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 287 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u stranoj valuti, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 267.

Član 30.

Na računima grupe 29 - Ostali finansijski plasmani komitentima u stranoj valuti, iskazuju se gotovinske isplate za akreditive i druge slične plasmane i ostali plasmani i potraživanja od komitenata u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 299 - Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka, iskazuju se otvorene stavke na prolaznim i privremenim deviznim računima kod inostranih banaka (račun 005). Pojedinačne stavke evidentirane na ovim računima ne mogu biti starije od 30 radnih dana. Na dan bilansa Narodna banka Srbije sastavlja specifikaciju pojedinačnih potraživanja (stavki) iskazanih na ovom računu, s podacima o datumu nastanka poslovne promene za svaku stavku i radnjama preduzetim za njihovo raspoređivanje na odgovarajuće račune.

Klasa 3: hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva, hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije, druga sredstva, aktivna vremenska razgraničenja i odložena poreska sredstva

Član 31.

Na računima grupe 30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje, iskazuju se finansijska sredstva pribavljena ili nastala prvenstveno radi ostvarivanja profita iz kratkoročnih fluktuacija cena ili marže dilera, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 300 do 307 iskazuju se plasmani u kupljene ili na drugi način stečene kratkoročne i dugoročne prenosive hartije od vrednosti (akcije, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi, certifikati o depozitu i ostale hartije od vrednosti kojima se trguje) koje su, u skladu s poslovnom politikom Narodne banke Srbije, pribavljene s namerom da se u kratkom roku ponovo prodaju radi sticanja dobitka na razlici u ceni, prema nazivima računa.
Na računima 304 i 305 iskazuju se otkupljene sopstvene hartije od vrednosti, prema nazivima računa.
Na računu 308 - Otkupljeni krediti i druga otkupljena potraživanja kojima se trguje, iskazuju se inostrani i domaći krediti i druga potraživanja koja su otkupljena s namerom da se ponovo prodaju.
Na računu 309 - Ostali plasmani kojima se trguje, iskazuju se svi ostali plasmani u finansijsku imovinu koju je Narodna banka Srbije pribavila i ima nameru da je u kratkom roku proda.

Član 32.

Na računima grupe 31 - Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, iskazuju se finansijska sredstva s fiksnim ili odredivim plaćanjima i s fiksnom dospelošću, za koje Narodna banka Srbije ima pozitivnu nameru i sposobnost da ih drži do dospeća. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 310 do 315 iskazuju se ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, prema nazivima računa.

Član 33.

Na računima grupe 32 - Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, iskazuju se ulaganja u zavisna i povezana pravna lica i ulaganja raspoloživa za prodaju. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 22, MRS 27, MRS 28, MRS 31, MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima 320 i 321 iskazuju se akcije i udeli u kapitalu zavisnih pravnih lica, tj. pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji mogućnost kontrole (učešće u akcijama s pravom glasa preko 50% i drugi uslovi definisani MRS 27).
Na računima 322 i 323 iskazuju se akcije i udeli u kapitalu povezanih pravnih lica, tj. pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji mogućnost kontrole (učešće u akcijama s pravom glasa od 20 do 50% i drugi uslovi definisani MRS 28).
Na računima 324 i 325 iskazuju se akcije i udeli u kapitalu drugih pravnih lica, prema nazivima računa.
Na računima 326 i 327 iskazuju se ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, prema nazivima računa.

Član 34.

Na računima grupe 33 - Nematerijalna ulaganja, iskazuju se ulaganja u odredivo nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe (ulaganja u razvoj, koncesije, patente, licence i slična prava, ulaganja u pribavljanje nematerijalnih ulaganja i ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti kapitala - "goodnjill"). Vrednuju se u skladu s MRS 17, MRS 36, MRS 38 i drugim relevantnim standardima.
Na računu 331 - Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine. Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, i to pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju. Ulaganja u razvoj smatraju se nematerijalnim ulaganjima pod uslovom da zadovoljavaju uslove definisane MRS 38.
Na računu 332 - Koncesije, patenti, licence i slična prava, iskazuju se izdaci za pribavljanje prava na patent, licencu, koncesiju, model, uzorak i žig, kao i prava na korišćenje proizvodno-tehničke dokumentacije.
Na računu 333 - Kupovinom stečeni "goodnjill", iskazuje se poslovna vrednost imovine koja predstavlja razliku između plaćene i knjigovodstvene vrednosti neto imovine (kapitala), kao i razlika proistekla iz obaveze procenjivanja u slučajevima predviđenim zakonom (spajanje, pripajanje, promena oblika organizovanja i dr.).
Na računu 334 - Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi, iskazuju se avansi dati za nematerijalna ulaganja i investicije za nematerijalna ulaganja.
Na računu 335 - Ostala prava, iskazuju se izdaci za zakupninu i lizing plaćeni za period duži od jedne godine i izdaci za sticanje ostalih nematerijalnih prava koja se koriste u periodu dužem od jedne godine.

Član 35.

Na računima grupe 34 - Osnovna sredstva, iskazuju se zemljište, građevinski objekti, oprema, ostala osnovna sredstva, investicione nekretnine i oprema uzeta u finansijski lizing, kao i ulaganja u pribavljanje osnovnih sredstava, prema nazivima računa. Na računima ove grupe sredstva se vrednuju u skladu s MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 340 - Zemljište, iskazuje se zemljište po trošku ulaganja i vrednosnom usklađivanju.
Na računu 341 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti, s tim što se u okviru ovog računa na posebnim analitičkim računima iskazuju i stanovi i stambene zgrade koji čine poslovnu imovinu Narodne banke Srbije.
Na računu 342 - Oprema, iskazuje se oprema koja se smatra osnovnim sredstvom, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.
Na računu 343 - Ostala osnovna sredstva, iskazuju se alat i inventar s kalkulativnim otpisom, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom, i vrednosti ostalih osnovnih sredstava koja nisu obuhvaćena drugim računima ove grupe, kao što su dela likovne, vajarske, filmske i druge umetnosti, muzejske vrednosti, knjige u bibliotekama i druga osnovna sredstva.
Na računu 344 - Avansi i osnovna sredstva u pripremi, iskazuju se avansi dati za sticanje svih oblika osnovnih sredstava i ulaganja u sve oblike osnovnih sredstava od dana ulaganja do dana početka korišćenja.
Na računu 345 -Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, ili deo zgrade, ili i jedno i drugo) koje vlasnik (ili korisnik lizinga, po osnovu finansijskog lizinga) drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja ili radi uvećanja vrednosti kapitala, ili i jednog i drugog, ali ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga, ili za potrebe administrativnog poslovanja; (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja u skladu s MRS 40 i drugim relevantnim standardima.
Na računu 346 - Oprema uzeta u finansijski lizing, iskazuje se oprema koja je uzeta u finansijski lizing, pri čemu se pod finansijskim lizingom podrazumeva lizing kojim se u najvećoj meri prenose svi rizici i sve koristi koji proizlaze iz vlasništva nad predmetom lizinga, dok pravo vlasništva može (ali ne mora) biti konačno preneto, u skladu s MRS 17 i drugim relevantnim standardima.

Član 36.

Na računima grupe 36 - Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije, iskazuju se hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije kojima se trguje, hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije koje se drže do dospeća i učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju kupljene iz primarne emisije.

Član 37.

Na računima grupe 37 - Druga sredstva, iskazuju se kratkoročna potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja po osnovu prodatih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja, potraživanja od zaposlenih, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza, doprinosa i drugih dažbina, dati avansi u dinarima i devizama, dati depoziti i kaucije u dinarima i devizama, kao i ostala potraživanja i plasmani proistekli iz operativnog poslovanja Narodne banke Srbije. Finansijska sredstva se vrednuju po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima. Zalihe se procenjuju prema MRS 2 i drugim relevantnim standardima.
Na računu 370 - Potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se potraživanja od kupaca po osnovu prodaje proizvoda i usluga.
Na računu 371 - Potraživanja po osnovu prodatih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja, iskazuju se potraživanja po osnovu prodate robe i drugih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja (zaloga, hipoteka i sl.) (računi 735 i 766).
Na računu 372 - Potraživanja od zaposlenih, iskazuju se potraživanja od zaposlenih u dinarima i devizama po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknade štete koju su zaposleni pričinili banci, po osnovu manjkova koji se naknađuju od zaposlenih i druga slična potraživanja.
Na računu 373 - Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na dan bilansa na računu 585 - Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.
Na računu 374 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, dati depoziti i kaucije i druga slična potraživanja.
Na računu 375 - Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa, iskazuju se ostala finansijska potraživanja za koja nije predviđen poseban račun u grupi računa 37.
Na računu 376 - Zalihe, iskazuju se zalihe materijala, rezervnih delova, inventara i robe.
Na računu 377 - Materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraživanja, iskazuju se materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraživanja - do njihove prodaje ili prenosa na druge korisnike.
Na računu 378 - Numizmatičke zbirke, iskazuju se vrednost nabavljenih numizmatičkih zbirki proizvedenih u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider i drugi numizmatički proizvodi, koji se nalaze na zalihama.
Na računu 379 - Ostala sredstva, iskazuju se zalihe zlata i ostalih plemenitih metala koji nisu neposredno unovčivi (lomljeno zlato, zlato u izrađenim predmetima i zlato otkupljeno od proizvođača za koje nije izvršen konačan obračun i sl.), kao i ostala sredstva za koja nije predviđen poseban račun u grupi računa 37.

Član 38.

Na računima grupe 38 - Aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se unapred plaćeni, odnosno fakturisani troškovi, rashodi i prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.
Na računima 380 i 381 iskazuju se obračunati prihodi od kamata tekućeg obračunskog perioda koji ne dospevaju za naplatu u tekućem obračunskom periodu, prema nazivima računa.
Na računima 382 i 383 iskazuju se ostali obračunati prihodi tekućeg obračunskog perioda (naknade i ostali obračunati prihodi) koji ne dospevaju za naplatu u tekućem obračunskom periodu, prema nazivima računa.
Na računima 384 i 385 iskazuju se iznosi kamate plaćene u tekućem obračunskom periodu koji se odnose na naredni obračunski period, prema nazivima računa.
Na računima 386 i 387 iskazuju se iznosi plaćenih ostalih troškova u tekućem obračunskom periodukoji se odnose na naredni obračunski period, prema nazivima računa.
Na računima 388 i 389 iskazuju se potraživanja za suspendovanu obračunatu kamatu (obustavljen pripis kamate na aktivu određenog stepena naplativosti) u skladu s računovodstvenom politikom, unapred obračunata kamata narednog perioda, kao i sva ostala aktivna vremenska razgraničenja, prema nazivima računa.
Pod suspendovanom obračunatom kamatom podrazumeva se obračunata kamata tekućeg perioda na kredite i plasmane za koje je izvršeno indirektno smanjenje vrednosti u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom, za koju su umanjeni prihodi od kamata tekućeg perioda. Suspenzija obračunate kamate vrši se kao storno potraživanja po osnovu obračunate kamate tekućeg perioda koja su iskazana na računima grupa: 11 - Potraživanja za kamatu i naknadu od banaka u dinarima, 16 - Potraživanja za kamatu i naknadu od banaka u stranoj valuti, 22 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u dinarima i 27 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u stranoj valuti, te njihovim prenosom na analitičke račune u okviru računa 388 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima i 389 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti, i kao storno prihoda od kamate tekućeg perioda koji su iskazani na računima grupe 70 - Prihodi od kamata i njihovim prenosom na analitičke račune u okviru računa 598 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja u dinarima i 599 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti.
Ako se na osnovu ugovora vrši obračun kamate po kreditima i plasmanima za koje je izvršeno indirektno smanjenje vrednosti u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom - tako obračunata a nenaplaćena kamata iskazuje se u okviru suspendovane kamate na analitičkim računima ostalih aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja.
Na dan bilansa, potraživanja po osnovu unapred obračunate kamate narednog perioda i potraživanja za suspendovanu obračunatu kamatu, koja su iskazana na računima aktivnih vremenskih razgraničenja (388 i 389) - razgraničeni prihodi po osnovu obračunate kamate narednog perioda i razgraničeni prihodi od suspendovane obračunate kamate iskazani na računima pasivnih vremenskih razgraničenja (598 i 599) međusobno se zatvaraju, odnosno bilansiraju po neto principu.
Posle otvaranja bilansa za naredni obračunski period, potraživanja i obaveze za razgraničene prihode na ovim računima ponovo se iskazuju u bruto iznosima, odnosno u toku godine prate se po bruto principu.

Član 39.

Na računima grupe 39 - Odložena poreska sredstva, iskazuju se iznosi poreza iz dobitka koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni period i neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period, u skladu s MRS 12 i drugim relevantnim standardima.

Klasa 4: depoziti i krediti od banaka

Član 40.

Na računima grupe 40 - Depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u dinarima, iskazuju se transakcioni i drugi depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u dinarima. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 401 - Transakcioni depoziti banaka u dinarima, iskazuju se stanje i promene na računima koji se vode kod Narodne banke Srbije - RTGS (žiro-računi, klirinški računi, računi obavezne rezerve, računi za višak likvidnih sredstava, računi za isplatu deponovane devizne štednje itd.)
Na računu 403 - Ostali depoziti po viđenju banaka u dinarima, iskazuju se ostali depoziti po viđenju banaka u dinarima.

Član 41.

Na računima grupe 41 - Kratkoročni depoziti i kratkoročni krediti od banaka u dinarima, iskazuju se pribavljeni depoziti u dinarima koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa, pribavljeni neopozivi krediti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa i tekuća dospeća dugoročnih kredita. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 411 - Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima, iskazuju se kratkoročni depoziti od banaka u dinarima.
Na računu 413 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima, iskazuju se tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima, a iz člana 5. ovog pravilnika (račun 432).
Na računu 415 - Kratkoročni krediti od banaka u dinarima, iskazuju se neopozivi kratkoročni krediti od banaka u dinarima.
Na računu 418 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima, iskazuju se tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima, a iz člana 5. ovog pravilnika (račun 436).

Član 42.

Na računima grupe 42 - Obaveze za kamatu i naknadu prema bankama u dinarima, iskazuju se obračunate obaveze po kamatama i naknadama prema bankama u dinarima, koje su dospele za plaćanje, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 43.

Na računima grupe 43 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima, iskazuju se pribavljeni depoziti i krediti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u dinarima, kao i ostale finansijske obaveze u dinarima. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 431 - Dugoročni depoziti od banaka u dinarima, iskazuju se obaveze po dugoročnim depozitima prema bankama u dinarima.
Na računu 432 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 413.
Na računu 434 - Dugoročni krediti od banaka u dinarima, iskazuju se obaveze po dugoročnim kreditima prema bankama u dinarima.
Na računu 436 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 418.
Na računu 438 - Ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima, iskazuju se ostale finansijske obaveze u dinarima, kao što su izdati čekovi i druge kratkoročne i dugoročne obaveze prema bankama u dinarima.

Član 44.

Na računima grupe 44 - Obaveze iz internih odnosa u dinarima, iskazuju se obaveze u dinarima iz internih odnosa organizacionih jedinica Narodne banke Srbije. Analitiku računa ove grupe (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama. Obaveze iskazane na računima ove grupe ne iskazuju se u obrascu Bilans stanja. Na dan bilansa obaveze iz internih odnosa u dinarima moraju biti u bilansnoj ravnoteži s potraživanjima iz internih odnosa u dinarima (računi grupe 14).

Član 45.

Na računima grupe 45 - Depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se primljeni depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima 451 i 453 iskazuju se devizni računi i drugi depoziti bez rokova dospeća prema bankama u stranoj valuti, a iz člana 6. ovog pravilnika. U okviru ovih računa Narodna banka Srbije iskazuje i potražne salde na svojim deviznim računima kod banaka (račun 004).
Na računu 455 - Opozivi krediti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se opozivi primljeni kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti, a iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 46.

Na računima grupe 46 - Kratkoročni depoziti i kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se pribavljeni depoziti i neopozivi krediti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 461 - Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti.
Na računu 463 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti, iskazuju se tekuća dospeća dugoročnih depozita prema bankama u stranoj valuti, a iz člana 5. ovog pravilnika (račun 482).
Na računu 465 - Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se neopozivi kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti.
Na računu 467 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti, iskazuju se tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti iz člana 5. ovog pravilnika (račun 486).

Član 47.

Na računima grupe 47 - Obaveze za kamatu i naknadu prema bankama u stranoj valuti, iskazuju se obračunate obaveze po kamatama i naknadama prema bankama u stranoj valuti, koje su dospele za plaćanje, prema nazivima računa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.

Član 48.

Na računima grupe 48 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti, iskazuju se pribavljeni depoziti i krediti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa i ostale finansijske obaveze od banaka u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 481 - Dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se dugoročni depoziti prema bankama u stranoj valuti.
Na računu 482 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 463.
Na računu 484 - Dugoročni krediti od banaka u stranoj valuti, iskazuju se dugoročni krediti prema bankama u stranoj valuti.
Na računu 486 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 467.
Na računu 488 - Ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti, iskazuju se ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti, kao što su izdati čekovi i druge kratkoročne i dugoročne obaveze u stranoj valuti.

Član 49.

Na računima grupe 49 - Obaveze iz internih odnosa u stranoj valuti, iskazuju se obaveze u stranoj valuti iz internih odnosa organizacionih jedinica Narodne banke Srbije. Analitiku računa ove grupe (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija u skladu sa svojim potrebama. Obaveze iskazane na računima ove grupe ne iskazuju se u obrascu Bilans stanja. Na dan bilansa obaveze iz internih odnosa u stranoj valuti moraju biti u bilansnoj ravnoteži s potraživanjima iz internih odnosa u stranoj valuti (računi grupe 19).

Klasa 5: depoziti i krediti komitenata, obaveze za hartije od vrednosti i druge obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

Član 50.

Na računima grupe 50 - Depoziti po viđenju komitenata u dinarima, iskazuju se transakcioni, štedni i ostali depoziti po viđenju komitenata u dinarima, a iz člana 6. ovog pravilnika. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima 501 i 504 iskazuju se računi na kojima se nalazi transakcioni novac (žiro-računi, tekući računi, čekovni računi itd.) kojim se vrši bezgotovinsko plaćanje u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa. Dugovni saldi na transakcionim računima na dan bilansa, kao i poslednjeg dana u mesecu, iskazuju se na odgovarajućim računima grupe 21 - Kratkoročni krediti i plasmani komitentima u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.

Član 51.

Na računima grupe 51 - Kratkoročni depoziti komitenata u dinarima, iskazuju se pribavljeni depoziti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u dinarima. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 510 do 514 iskazuju se kratkoročni depoziti u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 515 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u dinarima, iskazuje se deo obaveza po dugoročnim depozitima komitenata u dinarima koji dospeva u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5. ovog pravilnika (račun 534).

Član 52.

Na računima grupe 52 - Kratkoročni krediti i obaveze za kamatu i naknadu prema komitentima u dinarima, iskazuju se pribavljeni krediti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u dinarima i obračunate obaveze po kamatama i naknadama koje su dospele za plaćanje. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 521 do 523 iskazuju se kratkoročni krediti u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 524 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u dinarima, iskazuje se deo obaveza po dugoročnim kreditima komitenata u dinarima koji dospeva u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5. ovog pravilnika (račun 538).
Na računima od 525 do 528 iskazuju se obračunate obaveze po kamatama u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 529 - Obaveze za naknadu prema komitentima u dinarima, iskazuju se obračunate obaveze po naknadama prema komitentima u dinarima.

Član 53.

Na računima grupe 53 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema komitentima u dinarima, iskazuju se pribavljeni depoziti i krediti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u dinarima i ostale finansijske obaveze u dinarima. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 530 do 533 iskazuju se obaveze po dugoročnim depozitima u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 534 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u dinarima, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 515.
Na računima od 535 do 537 iskazuju se obaveze po dugoročnim kreditima u dinarima, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 538 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u dinarima, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 524.
Na računu 539 - Ostale finansijske obaveze prema komitentima u dinarima, iskazuju se obaveze po čekovima i ostale finansijske obaveze prema komitentima u dinarima.

Član 54.

Na računima grupe 54 - Depoziti po viđenju komitenata u stranoj valuti, iskazuju se transakcioni, štedni i ostali depoziti po viđenju, a iz člana 6. ovog pravilnika. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 541 do 544 iskazuju se devizni računi i drugi depoziti po viđenju kojima se vrši bezgotovinsko plaćanje, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računima od 546 do 549 iskazuju se štedni i ostali depoziti koji nemaju rokove dospeća (štedne knjižice, štedna pisma i sl.) u stranoj valuti, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.

Član 55.

Na računima grupe 55 - Kratkoročni depoziti komitenata u stranoj valuti, iskazuju se pribavljeni depoziti u stranoj valuti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 551 do 554 iskazuju se kratkoročni depoziti u stranoj valuti, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 555 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u stranoj valuti, iskazuje se deo obaveza po dugoročnim depozitima komitenata u stranoj valuti koji dospeva u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5 ovog pravilnika (račun 574).

Član 56.

Na računima grupe 56 - Kratkoročni krediti i obaveze za kamatu i naknadu prema komitentima u stranoj valuti, iskazuju se pribavljeni krediti koji dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u stranoj valuti i obračunate obaveze po kamatama i naknadama koje su dospele za plaćanje. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima od 561 do 563 iskazuju se kratkoročni krediti u stranoj valuti, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 564 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti, iskazuje se deo obaveza po dugoročnim kreditima komitenata u stranoj valuti koji dospeva u periodu od jedne godine od dana bilansa, a u skladu s članom 5. ovog pravilnika (račun 578).
Na računima od 566 do 568 iskazuju se obračunate obaveze po kamatama u stranoj valuti koje su dospele za plaćanje, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 569 - Obaveze za naknadu prema komitentima u stranoj valuti, iskazuju se obračunate obaveze po naknadama koje su dospele za plaćanje prema komitentima u stranoj valuti.

Član 57.

Na računima grupe 57 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema komitentima u stranoj valuti, iskazuju se pribavljeni krediti i depoziti s rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa u stranoj valuti i ostale finansijske obaveze u stranoj valuti. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računima 572 i 573 iskazuju se obaveze po dugoročnim depozitima u stranoj valuti, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 574 - Tekuća dospeća dugoročnih depozita od komitenata u stranoj valuti, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 555.
Na računima od 575 do 577 iskazuju se pribavljeni dugoročni krediti u stranoj valuti, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 578 - Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti, iskazuje se negativna vrednost iznosa (crveni storno) iskazanog na računu 564.
Na računu 579 - Ostale finansijske obaveze prema komitentima u stranoj valuti, iskazuju se obaveze po deviznim čekovima i ostale finansijske obaveze prema komitentima u stranoj valuti.

Član 58.

Na računima grupe 58 - Obaveze za hartije od vrednosti i druge obaveze, iskazuju se obaveze po hartijama od vrednosti i kratkoročne obaveze iz operativnog poslovanja Narodne banke Srbije. Vrednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu s MRS 39 i ostalim relevantnim standardima.
Na računu 580 - Obaveze za sopstvene hartije od vrednosti, iskazuju se kratkoročne i dugoročne prenosive i neprenosive hartije od vrednosti (obveznice, blagajnički zapisi, certifikati o depozitu i slične hartije od vrednosti) koje emituje Narodna banka Srbije.
Na računu 581 - Obaveze za ostale hartije od vrednosti, iskazuju se obaveze po ostalim kratkoročnim i dugoročnim prenosivim i neprenosivim hartijama od vrednosti.
Na računu 582 - Obaveze iz dobitka, iskazuju se obaveze po osnovu prenosa viška prihoda nad rashodima, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije i aktima Narodne banke Srbije (račun 818).
Na računu 583 - Obaveze za neto zarade, iskazuju se obračunate obaveze za neto zarade zaposlenima po svim osnovama (račun 630).
Na računu 584 - Obaveze za neto naknade zarada, iskazuju se obračunate obaveze za naknade neto zarada (račun 631).
Na računu 585 - Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze obračunate za porez na dobitak (račun 847), obaveze obračunate za poreze i doprinose na neto zarade i neto naknade zarada (računi 632 i 633), obaveze obračunate za poreze, doprinose i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja (računi 644 i 645), kao i obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dažbine.
Na računu 586 - Obaveze za hartije od vrednosti koje se iskupljuju iz primarne emisije, iskazuju se kratkoročne i dugoročne hartije od vrednosti koje emituje Narodna banka Srbije a iskupljuju se iz primarne emisije.
Na računu 587 - Obaveze prema dobavljačima, iskazuju se fakturisane i nefakturisane obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu.
Na računu 588 - Primljeni avansi, iskazuju se primljeni avansi (izuzev avansa za obavljanje menjačkih poslova), primljeni depoziti, kaucije i sl.
Na računu 589 - Ostale obaveze, iskazuju se obaveze prema zaposlenima i ostale obaveze iz operativnog poslovanja (računi 640, 641, 643 i 646).

Član 59.

Na računima grupe 59 - Pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se unapred naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu.
Na analitičkim računima u okviru ove grupe iskazuju se i primljene donacije.
Na računima 590 i 591 iskazuju se obračunati rashodi kamata koji terete tekući obračunski period koji ne dospevaju za plaćanje u tekućem obračunskom periodu, prema nazivima računa.
Na računima 592 i 593 iskazuju se ostali obračunati rashodi tekućeg obračunskog perioda (naknade, obračunata zakupnina, obračunate premije osiguranja i ostali rashodi) koji ne dospevaju za plaćanje u tekućem obračunskom periodu, prema nazivima računa.
Na računima 594 i 595 iskazuju se iznosi naplaćene kamate koji se odnose na naredni obračunski period, prema nazivima računa.
Na računima 596 i 597 iskazuju se naplaćeni ostali prihodi koji se odnose na naredni obračunski period, prema nazivima računa.
Na računima 598 i 599 iskazuju se prihodi po osnovu suspendovane obračunate kamate (obustavljen pripis kamate na aktivu određenog stepena naplativosti) u skladu s računovodstvenom politikom (računi 388 i 389), unapred obračunata kamata narednog perioda (računi 388 i 389), kao i ostala pasivna vremenska razgraničenja, prema nazivima računa.

Klasa 6: rashodi

Član 60.

Na računima grupe 60 - Rashodi kamata, iskazuju se obračunati rashodi redovnih i zateznih kamata tekućeg obračunskog perioda, nezavisno od momenta dospeća za plaćanje.
Na računima ove grupe iskazuje se i obračunata revalorizacija kamate, ako je ugovorena.
Na računima od 601 do 607 iskazuju se obračunati rashodi kamata na depozite i kredite tekućeg obračunskog perioda, nezavisno od momenta dospeća za plaćanje, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 608 - Rashodi kamata na hartije od vrednosti, iskazuju se rashodi kamata koje su sadržane u nominalnim iznosima hartija od vrednosti, rashodi kamata iz anuitetnih kupona hartija od vrednosti i ostalih kamata na hartije od vrednosti.

Član 61.

Na računima grupe 61 - Rashodi naknada, iskazuju se obračunati rashodi naknada i provizija tekućeg obračunskog perioda, nezavisno od momenta njihovog plaćanja.
Na računima 610 i 611 iskazuju se naknade za usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, prema nazivima računa.
Na računu 612 - Provizije za primljene garancije i jemstva, iskazuju se obračunati rashodi provizija po primljenim garancijama, provizija na odobrene a neiskorišćene iznose kredita, provizija po drugim jemstvima i ostale slične provizije.
Na računu 613 - Ostale naknade i provizije, iskazuju se rashodi provizija za usluge kupoprodaje deviznih sredstava i plemenitih metala, rashodi brokerskih usluga i slične naknade i provizije.

Član 62.

Na računima grupe 62 - Drugi rashodi, iskazuju se gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti (manje ostvaren iznos prihoda od prodaje hartija od vrednosti u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost) i negativne kursne razlike nastale u obračunskom periodu, prema nazivima računa.

Član 63.

Na računima grupe 63 - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se troškovi obračunatih neto zarada i neto naknada zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada i troškovi ostalih ličnih rashoda, nezavisno od momenta plaćanja, prema nazivima računa.
Na računu 630 - Troškovi neto zarada, iskazuju se obračunate neto zarade (račun 583).
Na računu 631 - Troškovi neto naknada zarada, iskazuju se obračunate naknade neto zarada (račun 584).
Na računu 632 - Troškovi poreza na zarade i naknade zarada, iskazuju se troškovi poreza obračunatih na zarade i naknade zarada (račun 585).
Na računu 633 - Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada, iskazuju se troškovi obračunatih doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kao i za ostala osiguranja zaposlenih, te ostali doprinosi na zarade i naknade zarada (račun 585).
Na računu 634 - Ostali lični rashodi, iskazuju se troškovi ostalih ličnih rashoda, kao što su otpremnina za odlazak u penziju, lična primanja članova upravnog i nadzornog odbora i ostala lična primanja zaposlenih.

Član 64.

Na računima grupe 64 - Drugi troškovi poslovanja, iskazuju se rashodi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, amortizacija nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata, nezavisno od momenta njihovog plaćanja.
Na računu 640 - Troškovi materijala, iskazuju se rashodi materijala, energije, rezervnih delova i sitnog inventara.
Na računu 641 - Troškovi proizvodnih usluga, iskazuju se usluge koje imaju karakter materijalnih troškova.
Na računu 642 - Troškovi amortizacije, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunati prema propisanim stopama u korist odgovarajućih analitičkih računa ispravke vrednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u okviru računa grupa 33 i 34.
Na računu 643 - Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa), iskazuju se troškovi naknada, neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja (osim premija osiguranja po osnovu osiguranja života zaposlenih), članarine i ostali nematerijalni troškovi.
Troškovi naknada obuhvataju: autorske honorare, naknade za privremene i povremene poslove, zakupninu za sredstva rada građana, naknade troškova smeštaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i s radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu, kao i ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima.
Troškovi neproizvodnih usluga obuhvataju neproizvodne usluge, kao što su zdravstvene usluge, advokatske usluge, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge. Troškovi reprezentacije obuhvataju izdatke za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.
Troškovi premija osiguranja obuhvataju premije osiguranja nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, zaliha, potraživanja i drugih sredstava, kao i premije osiguranja depozita.
Troškovi članarina obuhvataju članarine poslovnim i drugim udruženjima.
Na računu 644 - Troškovi poreza, iskazuju se troškovi poreza koji ne zavise od poslovnog rezultata i koji se naknađuju na teret troškova (račun 585).
Na računu 645 - Troškovi doprinosa, iskazuju se doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata i koji se naknađuju na teret troškova (račun 585).
Na računu 646 - Ostali troškovi, iskazuju se svi ostali troškovi poslovanja.
Na računu 649 - Rashodi po osnovu smanjenja vrednosti zaliha, iskazuje se razlika između vrednosti zaliha na početku godine i na kraju obračunskog perioda.

Član 65.

Na računima grupe 65 - Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rashodi rezervisanja, iskazuju se rashodi procenjenih nedostajućih iznosa ispravki vrednosti plasmana, rashodi rezervisanja za potencijalne obaveze i rashodi ostalih rezervisanja na dan bilansa.
Na računu 650 - Rashodi indirektnih pojedinačnih otpisa plasmana, iskazuje se povećanje iznosa pojedinačnih ispravki vrednosti plasmana na kraju perioda u odnosu na početni period. Ovi rashodi prate se po korisnicima.
Smanjenje iznosa ispravki vrednosti plasmana na kraju perioda u odnosu na početni period, odnosno ukidanje evidentira se kao prihod operativnog poslovanja (račun 730).
Visina verovatnih gubitaka po osnovu naplativosti potraživanja procenjuje se na osnovu opšteg akta kojim se utvrđuju računovodstvene politike, kao i na osnovu tehničke i knjigovodstvene dokumentacije.
Na računu 651 - Rashodi indirektnih opštih otpisa plasmana, iskazuje se povećanje iznosa opštih ispravki vrednosti plasmana na kraju perioda u odnosu na početni period, a po osnovu procenjenih opštih gubitaka, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom. Rashodi indirektnih opštih otpisa plasmana prate se po korisnicima.
Smanjenje iznosa ispravki vrednosti plasmana na kraju perioda u odnosu na početni period, odnosno ukidanje evidentira se kao prihod operativnog poslovanja (račun 731).
U okviru računa 651 Narodna banka Srbije je dužna da obezbedi evidenciju o rashodima indirektnih opštih otpisa bilansnih i vanbilansnih pozicija.
Na računu 652 - Rashodi rezervisanja za obaveze, iskazuje se povećanje iznosa rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih), nastalih kao rezultat prošlih događaja, za koje je verovatno da će izazvati odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi, radi njihovog izmirivanja, a koje se mogu pouzdano proceniti.
Smanjenje iznosa pojedinačnih rezervisanja na kraju perioda u odnosu na početni period, odnosno ukidanje iskazuje se u okviru prihoda operativnog poslovanja na računu 732 - Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja za obaveze.
Rashodi dugoročnih rezervisanja za obaveze prate se po korisnicima.
Na računu 653 - Rashodi ostalih rezervisanja, iskazuje se povećanje iznosa rezervisanja za penzije i drugih rezervisanja, u skladu s MRS 19 (račun 803).

Član 66.

Na računima grupe 66 - Ostali i vanredni rashodi, iskazuju se otpisi nenaplativih potraživanja, gubici po osnovu prodaje i rashodovanja stalne imovine, manjkovi, štete i slično, rashodi iz ranijih godina, otpisi zaliha, vanredni otpisi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, ostali rashodi i vanredni rashodi.
Na računu 660 - Otpis nenaplativih potraživanja, iskazuju se rashodi direktnih otpisa kredita, plasmana i drugih potraživanja, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuju računovodstvene politike.
Na računu 661 - Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti i učešća u kapitalu, iskazuju se neotpisana vrednost i dodatni troškovi rashodovanja osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti i učešća u kapitalu, kao i vanredni otpisi tih sredstava - zaduženjem ovog računa i analitičkog računa ispravke vrednosti u okviru grupa računa 31, 32, 33 i 34 u korist odgovarajućeg računa na kome se vode osnovna sredstva, nematerijalna ulaganja, dugoročna ulaganja u hartije od vrednosti i učešća u kapitalu i drugih računa u vezi s dodatnim troškovima rashodovanja.
Na računu 662 - Gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, iskazuju se neotpisana vrednost i dodatni troškovi rashodovanih i otpisanih osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, koji nisu pokriveni prihodom od prodaje - zaduženjem ovog računa, zatim analitičkog računa ispravke vrednosti u okviru računa grupa 33 i 34 i računa potraživanja za izvršenu prodaju, a u korist odgovarajućeg računa na kome se vodi osnovno sredstvo i nematerijalno ulaganje.
Na računu 663 - Gubici po osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti, iskazuje se manje ostvaren iznos prihoda od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti (na investicionom računu) u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost (računi grupa 31 i 32).
Na računu 664 - Manjkovi, pretrpljene štete i slično, iskazuju se dokumentovani gubici po osnovu manjkova i šteta koji se utvrde komisijski i na drugi način.
Na računu 665 - Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina, iskazuju se rashodi koji se utvrde posle isteka godine na koju se odnose.
Na računu 666 - Ostali rashodi, iskazuju se otpis zastarelih zaliha, kazne, penali i naknade štete, kao i ostali neposlovni rashodi.
Na računu 667 - Otpisi i ispravka vrednosti zastarelih zaliha, iskazuju se otpisi i ispravka vrednosti zastarelih zaliha koje se ne mogu koristiti, a prema usvojenoj poslovnoj i računovodstvenoj politici.
Na računu 669 - Vanredni rashodi, iskazuju se rashodi vanrednih događaja (u skladu s MRS).

Član 67.

Na računima grupe 67 - Rashodi od promene vrednosti sredstava i obaveza, iskazuje se negativni efekat promene vrednosti sredstava i obaveza pri početnom merenju, kao i iznosi iznad onih koji su raspoloživi u okviru računa 813 - Revalorizacione rezerve, za određena sredstva i obaveze pri naknadnom merenju, prema nazivima računa.

Član 68.

Na računima grupe 68 - Obračun troškova i učinaka Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider, iskazuje se obračun troškova proizvodnje, troškovi realizovanih proizvoda i raspored troškova u ovom zavodu. Analitiku ove grupe računa (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama.

Član 69.

Na računima grupe 69 - Prenos rashoda, iskazuje se prenos rashoda odobravanjem računa 690 - Prenos rashoda, na teret odgovarajućih računa od 841 do 844. Zaključivanje računa ove grupe na kraju godine vrši se njihovim zaduženjem u korist računa grupa od 60 do 67.

Klasa 7: prihodi

Član 70.

Na računima grupe 70 - Prihodi od kamata, iskazuju se obračunati prihodi od redovnih i zateznih kamata tekućeg obračunskog perioda, nezavisno od momenta dospeća za naplatu.
Na ovom računu iskazuje se i obračunata revalorizacija kamate, ako je ugovorena.
Na računima od 701 do 707 iskazuju se obračunati prihodi od kamata na kredite i plasmane tekućeg obračunskog perioda, nezavisno od momenta dospeća za naplatu, prema nosiocima navedenim u nazivima računa.
Na računu 708 - Prihodi od kamata na hartije od vrednosti, iskazuju se prihodi od kamata koje su sadržane u nominalnim iznosima hartija od vrednosti, prihodi od kamata iz anuitetnih kupona hartija od vrednosti i ostali prihodi od kamata na hartije od vrednosti.

Član 71.

Na računima grupe 71 - Prihodi od naknada, iskazuju se obračunati prihodi od naknada i provizija tekućeg perioda, nezavisno od momenta njihove naplate.
Na računu 710 - Naknade za bankarske usluge, iskazuju se prihodi za usluge platnog prometa pravnim licima i građanima, prihodi za administrativne usluge po poslovima u ime i za račun trećih lica, naknade za odobravanje kredita, prihodi od usluga za depo poslove i ostale slične naknade.
Na računu 711 Provizije po izdatim garancijama i drugim jemstvima, iskazuju se obračunate provizije po izdatim garancijama, obračunate provizije na odobrene a neiskorišćene iznose kredita, provizije po drugim jemstvima i ostale slične provizije.
Na računu 712 - Ostale naknade i provizije, iskazuju se prihodi od provizija za usluge kupoprodaje deviznih sredstava i plemenitih metala, prihodi brokerskih usluga i slične naknade i provizije.

Član 72.

Na računima grupe 72 - Drugi prihodi, iskazuju se prihodi od dividendi i ostali prihodi od učešća, pozitivne kursne razlike nastale u obračunskom periodu, dobici po osnovu prodaje hartija od vrednosti (više ostvaren iznos prihoda od prodaje hartija od vrednosti u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost) i prihodi po osnovu povećanja vrednosti zaliha (razlika između vrednosti zaliha na kraju obračunskog perioda i na početku godine), prema nazivima računa.

Član 73.

Na računima grupe 73 - Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa i rezervisanja i ostali prihodi operativnog poslovanja, iskazuju se prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja, prihodi zakupnina, prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi operativnog poslovanja obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
Na računu 730 - Prihodi od ukidanja indirektnih pojedinačnih otpisa plasmana, iskazuje se umanjenje iznosa potrebnih pojedinačnih ispravki vrednosti plasmana u tekućem obračunskom periodu u odnosu na iznos potrebnih pojedinačnih ispravki vrednosti plasmana u prethodnom obračunskom periodu.
Na računu 731 - Prihodi od ukidanja indirektnih opštih otpisa plasmana, iskazuje se umanjenje iznosa potrebnih opštih ispravki vrednosti plasmana u tekućem obračunskom periodu u odnosu na iznos potrebnih opštih ispravki vrednosti plasmana u prethodnom obračunskom periodu.
U okviru ovog računa Narodna banka Srbije je dužna da obezbedi evidenciju o ukidanjima indirektnih opštih otpisa bilansnih i vanbilansnih pozicija.
Na računu 732 - Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja za obaveze, iskazuje se umanjenje iznosa potrebnih rezervisanja za obaveze u tekućem obračunskom periodu u odnosu na iznos potrebnih rezervisanja za obaveze u prethodnom obračunskom periodu (račun 800).
Na računu 733 - Prihodi od ukidanja neiskorišćenih ostalih rezervisanja, iskazuje se neiskorišćeni deo rezervisanja za penzije i drugih rezervisanja iz prethodnog perioda (račun 803).
Na računu 734 - Prihodi od zakupnina, iskazuju se prihodi ostvareni izdavanjem u zakup ili lizing sopstvenih osnovnih sredstava.
Na računu 735 - Ostali prihodi operativnog poslovanja, iskazuju se ostali prihodi operativnog poslovanja (prihodi od prodaje robe, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi) obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
Na računu 736 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda, iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda Narodne banke Srbije.
Na računu 737 - Prihodi od prodaje materijala, rezervnih delova i inventara, iskazuju se prihodi od prodaje materijala, rezervnih delova i inventara.

Član 74.

Na računima grupe 76 - Ostali i vanredni prihodi, iskazuju se naplaćena otpisana potraživanja, dobici od prodaje stalne imovine iznad knjigovodstvene vrednosti, prihodi od smanjenja obaveza, viškovi, prihodi iz ranijih godina, ostali prihodi i vanredni prihodi.
Na računu 760 - Naplaćena otpisana potraživanja, iskazuju se naplaćena potraživanja koja su direktno otpisana, nezavisno od momenta njihovog otpisa.
Na računu 761 - Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, iskazuje se prihod od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja u iznosu većem od neotpisane vrednosti, zaduženjem analitičkog računa ispravke vrednosti u okviru računa grupa 33 i 34 i odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje, a odobrenjem ovog računa i odgovarajućeg računa na kome se vode osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja.
Na računu 762 - Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti, iskazuje se više ostvaren iznos prihoda od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti (na investicionom računu) u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost (računi grupa 31 i 32).
Na računu 763 - Prihodi od smanjenja obaveza, iskazuju se prihodi od smanjenja obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl. direktnim otpisivanjem, zaduženjem računa na kome je obaveza iskazana.
Na računu 764 - Viškovi, iskazuju se dokumentovani dobici od viškova koji se utvrde komisijski i na drugi način.
Na računu 765 - Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, iskazuju se prihodi koji se utvrde posle isteka godine na koju se odnose.
Na računu 766 - Ostali prihodi, iskazuju se prihodi od naplaćenih penala, naplaćene naknade štete i ostali prihodi.
Na računu 769 - Vanredni prihodi, iskazuju se prihodi vanrednih događaja (u skladu s MRS).

Član 75.

Na računima grupe 77 - Prihodi od promene vrednosti sredstava i obaveza, iskazuje se pozitivan efekat promene vrednosti sredstava i obaveza do visine prethodno iskazanog rashoda po osnovu promene vrednosti za određeno sredstvo ili obavezu i drugih ukidanja ispravki vrednosti zbog obezvređenja sredstava, odnosno obaveza u prethodnom periodu, prema nazivima računa.

Član 76.

Na računima grupe 79 - Prenos prihoda, iskazuje se prenos prihoda zaduženjem računa 790 - Prenos prihoda, u korist odgovarajućih računa 842 i 843. Zaključivanje računa ove grupe na kraju godine vrši se njihovim odobrenjem na teret računa grupa od 70 do 77.

Klasa 8: rezervisanja, subordinirane i druge finansijske obaveze, kapital i rezerve, primarna emisija Narodne banke Srbije i gotov novac u opticaju, odložene poreske obaveze, obaveze za hartije od vrednosti prema EBRD i otvaranje i zaključak

Član 77.

Na računima grupe 80 - Rezervisanja, subordinirane i druge finansijske obaveze, iskazuju se rezervisanja za obaveze, rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi, rezervisanja za penzije i druga rezervisanja, odloženi negativni "goodnjill", dugoročne obaveze za finansijski lizing i subordinirane i druge finansijske obaveze. Rezervisanja se vrednuju u skladu sa MRS 30 i MRS 37 i drugim relevantnim standardima.
Na računu 800 - Rezervisanja za obaveze, iskazuju se rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih) nastalih kao rezultat prošlih događaja, za koje je verovatno da će izazvati odliv resursa koji sadrže ekonomsku korist, radi njihovog izmirivanja, i koje se mogu pouzdano proceniti (npr. sporovi u toku). Rezervisanja za obaveze prate se pojedinačno, a njihovo smanjenje, odnosno ukidanje stavlja se u prihode operativnog poslovanja (računi 652 i 732).
Na računu 801 - Rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi, iskazuju se rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom (računi 651 i 731).
Na računu 803 - Rezervisanja za penzije i druga rezervisanja, iskazuju se dugoročna rezervisanja za penzije i druga rezervisanja, u skladu s MRS 19 (računi 653 i 733).
Na računu 805 - Odloženi negativni "goodnjill", iskazuje se razlika između knjigovodstvene i nabavne vrednosti pri kupovini pravnog lica. Odloženi negativni "goodnjill" sa ovog računa prenosi se u korist računa 735 - Ostali prihodi operativnog poslovanja, u toku preostalog prosečnog roka otpisa opreme na dan kupovine, a najkasnije u roku od pet godina.
Na računu 806 - Dugoročne obaveze za finansijski lizing, iskazuju se obaveze po finansijskom lizingu.
Na računu 809 - Subordinirane i druge finansijske obaveze, iskazuju se subordinirane obaveze (pribavljeni depoziti, krediti i dugoročne hartije od vrednosti koje se, u slučaju likvidacije ili stečaja, otplaćuju samo nakon pune isplate obaveza prema ostalim poveriocima), kao i druge finansijske obaveze.

Član 78.

Na računima grupe 81 - Kapital i rezerve, iskazuju se državni kapital, revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti, višak rashoda nad prihodima, višak prihoda nad rashodima i ostali kapital Narodne banke Srbije.
Na računu 813 - Revalorizacione rezerve, iskazuju se efekti promena fer vrednosti osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promena vrednosti, u skladu s MRS, iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi.
U okviru ovog računa Narodna banka Srbije je dužna da obezbedi analitiku revalorizacionih rezervi na osnovu koje su te rezerve formirane.
Na računu 814 - posebne rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju iz viška prihoda nad rashodima u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije i aktima Narodne banke Srbije.
Na računu 815 - Gubitak ranijih godina, iskazuje se nepokriveni iznos viška rashoda nad prihodima, ostvaren ranijih godina prenosom s računa 816.
Na računu 816 - Gubitak tekuće godine, iskazuje se višak rashoda nad prihodima utvrđen godišnjim računom (račun 848). Prilikom prenosa početnog stanja u poslovne knjige naredne godine, višak rashoda nad prihodima tekuće godine, koji je iskazan na računu 816, pokriva se na teret posebnih rezervi (račun 814) i za nedostajući iznos, formiranjem potraživanja od budžeta Republike Srbije po osnovu pokrića viška rashoda nad prihodima (račun 249), u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, statutom i drugim aktima Narodne banke Srbije.
Na računu 817 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina, iskazuje se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina. Na teret ovog računa knjiže se iznosi raspoređenog dobitka u korist računa 814 - Posebne rezerve, računa 815 - Gubitak ranijih godina, kao i drugih odgovarajućih računa.
Na računu 818 - Neraspoređeni dobitak tekuće godine, iskazuje se višak prihoda nad rashodima tekućeg obračunskog perioda (račun 848). Pri otvaranju računa glavne knjige za narednu godinu, iznos ostvarenog viška prihoda nad rashodima, iskazan na ovom računu u tekućoj godini, prenosi se na račun državnog i drugog kapitala (račun 819), posebnih rezervi (račun 814) i obaveza po osnovu prenosa viška prihoda nad rashodima (račun 582), u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije i aktima Narodne banke Srbije.
Na računu 819 - Državni i drugi kapital, iskazuje se državni kapital, kao i drugi kapital Narodne banke Srbije.

Član 79.

Na računima grupe 84 - Otvaranje i zaključak, iskazuje se otvaranje glavne knjige, zaključak računa uspeha, račun dobitka i gubitka i zaključni bilans stanja. Zaključak računa uspeha čine rezultat operativnog poslovanja, vanredni rezultat i rezultat banke - kao zbir ili razlika: (a) rezultata operativnog poslovanja i (b) vanrednog rezultata. Račun dobitka i gubitka obuhvata ostvareni dobitak ili gubitak na kraju obračunskog perioda, poreze i doprinose na dobitak i prenos dobitka ili gubitka. Zaključni bilans stanja iskazuje se na dan godišnjeg bilansa kao zaključak računa aktive i pasive bilansa stanja.
Na računu 840 - Račun otvaranja glavne knjige, iskazuju se stanja pojedinačnih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja nove banke. Otvaranje glavne knjige vrši se zaduženjem računa 840 u korist računa glavne knjige s pasivnim saldom, odnosno zaduženjem računa glavne knjige sa aktivnim saldom a odobrenjem računa 840. Posle otvaranja svih računa glavne knjige, zbir dugovne i potražne strane računa 840 jednak je zbiru bilansa stanja na osnovu kog se vrši otvaranje računa glavne knjige.
Na računu 842 - Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja, iskazuje se zaključak računa prihoda i rashoda operativnog poslovanja - zaduženjem ovog računa u korist računa 690 - Prenos rashoda, odnosno odobravanjem ovog računa na teret računa 790 - Prenos prihoda. Knjiženje na računu 842 vrši se po pojedinim pozicijama bilansa uspeha. Saldo na računu 842 se posle prenosa rashoda i prihoda operativnog poslovanja prenosi na račun 845 - Prenos ukupnog rezultata.
Na računu 843 - Račun vanrednih rashoda i prihoda, iskazuje se zaključak računa vanrednih rashoda i prihoda - zaduženjem ovog računa u korist računa 690 - Prenos rashoda, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 790 - Prenos prihoda. Knjiženje na računu 843 vrši se po pojedinim pozicijama bilansa uspeha. Saldo na računu 843 se posle prenosa vanrednih rashoda i prihoda prenosi na račun 845 - Prenos ukupnog rezultata.
Na računu 845 - Prenos ukupnog rezultata, iskazuje se prenos dobitka na kraju obračunskog perioda - zaduženjem ovog računa u korist računa 846 - Račun dobitka ili gubitka, odnosno zaduženjem računa 846 u korist ovog računa, ako je ostvaren gubitak.
Na računu 846 - Račun dobitka i gubitka, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju obračunskog perioda - odobrenjem ili zaduženjem ovog računa na teret ili u korist računa 848 - Prenos dobitka ili gubitka.
Na računu 848 - Prenos dobitka ili gubitka, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju obračunskog perioda - zaduženjem ili odobrenjem ovog računa u korist ili na teret računa 846 i 847. Ostvareni dobitak koji nije raspoređen na kraju obračunskog perioda prenosi se zaduženjem ovog računa u korist računa 818 - Neraspoređeni dobitak tekuće godine. Ostvareni gubitak na kraju obračunskog perioda prenosi se na teret računa 816 - Gubitak tekuće godine, u korist ovog računa.
Na računu 849 - Račun izravnanja računa stanja, iskazuje se zaključak računa glavne knjige zaduženjem ovog računa u korist računa aktive, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa pasive. Knjiženja na ovom računu vrše se po pojedinim pozicijama bilansa stanja. Posle izvršenog zaključka svih računa glavne knjige na ovom računu, zbir dugovne strane jednak je zbiru potražne strane.

Član 80.

Na računima grupe 86 - Primarna emisija Narodne banke Srbije i gotov novac u opticaju, iskazuju se stanje i promene na računima primarne emisije i gotovog novca u opticaju.
Na računu 860 - Primarna emisija Narodne banke Srbije, iskazuju se stanje i promene na računima primarne emisije Narodne banke Srbije. Stanje na ovom računu ne iskazuje se u obrascu Bilans stanja.
Na računu 861 - Gotov novac u opticaju, iskazuju se stanje i promene gotovog novca u opticaju. Na dan bilansa, stanje gotovog novca u opticaju umanjuje se za stanje gotovog novca u trezorima banaka.
Na računu 862 - Gotov novac u trezorima banaka, iskazuje se stanje gotovog novca u trezorima banaka na dan bilansa. Posle otvaranja bilansa za naredni obračunski period ili narednu godinu, ovaj se iznos zatvara crvenim stornom (prenos na račun 861).

Član 81.

(Brisan)

Član 82.

Na računima grupe 89 - Odložene poreske obaveze, iskazuju se iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika, u skladu s MRS 12.

Klasa 9: vanbilansna evidencija

Član 83.

Na računima grupe 90 - Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica, iskazuje se ukupan iznos plasmana iz primljenih sredstava kojima Narodna banka Srbije administrativno upravlja u ime i za račun trećih lica, iskazanih na računima grupe 95, kao i gotov novac, novac van opticaja i konstatovani manjak i višak gotovog novca. Obračunata potraživanja za kamate i ostale prihode (osim naknade Narodne banke Srbije koja se iskazuje na računu 710) po ovim poslovima iskazuju se u okviru računa ove grupe.
Analitiku računa ove grupe (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama.

Član 84.

Na računima grupe 91 - Izdate garancije, iskazuju se plative i činidbene garancije i izdati avali i akcepti menica.
Na računu 910 - Izdate plative garancije, iskazuju se garancije koje su direktni kreditni supstituti, kao što su garancije za otplatu kredita, otkup emitovanih neupisanih akcija i obveznica, nepokriveni akreditivi za plaćanja i sl. (račun 960).
Na računu 911 - Izdate činidbene garancije, iskazuju se izdate garancije za dobro izvršenje posla, konsignacione garancije, garancije za zakup i lizing, garancije za povraćaj depozita i avansa, garancije za uredno plaćanje avansa, licitacione garancije, varanti i nepokriveni akreditivi povezani s posebnim transakcijama, kao i druge činidbene garancije (račun 961).
Na računu 912 - dati avali i akcepti menica, iskazuju se iznosi avaliranih i akceptiranih menica (račun 962).

Član 85.

Na računima grupe 92 - Jemstva za obaveze i imovina za obezbeđenje obaveza, iskazuju se jemstva izdata u korist poverilaca Narodne banke Srbije i imovina Narodne banke Srbije koja služi kao sredstvo za obezbeđenje njenih obaveza.
Na računu 920 - Jemstva za obaveze, iskazuju se garancije, supergarancije, osigurani iznosi depozita i druga jemstva koje su izdala treća lica u korist poverilaca Narodne banke Srbije (račun 970).
Na računu 921 - Imovina za obezbeđenje obaveza, iskazuje se imovina (osnovna sredstva, potraživanja iz hartija od vrednosti, potraživanja po osnovu datih kredita i depozita i druga prava i potraživanja) koju je Narodna banka Srbije dala u zalogu i hipoteku ili ih je na drugi način dala u jemstvo kao sredstvo za obezbeđenje obaveza po osnovu zajmova, depozita, emitovanih hartija od vrednosti i ostalih finansijskih obaveza i zbog čega je pravo Narodne banke Srbije da raspolaže tom imovinom ograničeno (račun 971).

Član 86.

Na računima grupe 93 - Preuzete neopozive obaveze, iskazuju se sve neopozive obaveze koje povećavaju stepen izloženosti Narodne banke Srbije rizicima, kao što su odobreni neopozivi neiskorišćeni iznosi kredita i drugih plasmana i sporazumi o prodaji i otkupu koji se ne iskazuju u obrascu Bilans stanja, obaveze iz poslovanja s derivatima (svopovi, opcije i fjučersi) i sl., prema nazivima računa (računi grupe 98).

Član 87.

Na računima grupe 94 - Druga vanbilansna aktiva, iskazuju se primljene garancije i druga jemstva, sredstva iz depo poslova i ostala vanbilansna aktiva Narodne banke Srbije (računi grupe 99).
Na računima od 941 do 949 iskazuje se ostala vanbilansna aktiva, čiju analitiku banka razvija prema svojim potrebama.

Član 88.

Na računima grupe 95 - Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica, iskazuje se ukupan iznos primljenih sredstava kojima Narodna banka Srbije administrativno upravlja u ime i za račun trećih lica za naknadu i po kojima ne snosi kreditni ili drugi sličan bankarski rizik, kao što su posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti, zadužbinske aktivnosti i sl., kao i obaveze za gotov novac i novac van opticaja. Obračunati rashodi od kamata i ostali rashodi po ovim poslovima iskazuju se u okviru računa ove grupe (računi grupe 90).
Analitiku računa ove grupe (trocifreni računi) Narodna banka Srbije razvija prema svojim potrebama.

Član 89.

Na računima grupe 96 - Obaveze za izdate garancije i druga jemstva, iskazuju se obaveze po potraživanjima iskazane na računima grupe 91.

Član 90.

Na računima grupe 97 - Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenje obaveza, iskazuju se obaveze za potraživanja iskazana na računima grupe 92.

Član 91.

Na računima grupe 98 - Obaveze za preuzete neopozive obaveze, iskazuju se obaveze za potraživanja iskazana na računima grupe 93.

Član 92.

Na računima grupe 99 - Druga vanbilansna pasiva, iskazuju se obaveze za drugu vanbilansnu aktivu iskazanu na računima grupe 94.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93.

Poslovne promene Narodne banke Srbije koje se odnose na 2003. godinu evidentiraju se u skladu s Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 10/98, 6/99, 9/2002 i 19/2002).
Radi reklasifikovanja pozicija u skladu sa ovim pravilnikom, Narodna banka Srbije sprovodi sledeća evidentiranja:
1) kumuliranu revalorizacionu rezervu kapitala (račun 8131) evidentira u korist kapitala;
2) vanposlovna sredstva evidentira u korist odgovarajućih poslovnih sredstava, a izvore vanposlovnih sredstava u korist računa 819 - Državni i drugi kapital;
3) ostala sredstva, obaveze i kapital, za koje nisu predviđeni posebni postupci pri reklasifikaciji - reklasifikuje u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama.
Posle izvršene reklasifikacije iz ovog člana, Narodna banka Srbije sprovodi evidentiranja na račune kontnog okvira propisanog ovim pravilnikom, a potom pozicije procenjuje u skladu s MRS i usvojenim računovodstvenim politikama.

Član 94.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

O. broj 4, U Beogradu, 5. februara 2004. godine
Guverner Narodne banke Srbije, Kori Udovički, s. r.

KONTNI OKVIR
ZA NARODNU BANKU SRBIJE
0 - GOTOVINA, GOTOVINSKI EKVIVALENTI I DEPOZITI
00- Gotovina i gotovinski ekvivalenti
000 Žiro-račun
001 Gotovina u blagajni u dinarima
002 Ostala novčana sredstva u dinarima
004 Devizni računi kod banaka u zemlji
005 Devizni računi kod inostranih banaka
006 Gotovina u blagajni u stranoj valuti
007 Ostala novčana sredstva u stranoj valuti
008 Zlato i ostali plemeniti metali
05 - Obračunski račun gotovine Narodne banke Srbije
06 - Novčana sredstva trezora
07 - Novčana sredstva banaka u stečaju i drugih komitenata u centralnom depozitu
1 - KREDITI I PLASMANI BANKAMA
10 - Opozivi krediti i plasmani i kratkoročni krediti i plasmani bankama u dinarima
106 Kratkoročni krediti i plasmani bankama iz primarne emisije
107 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama iz primarne emisije
11 - Potraživanja za kamatu i naknadu u dinarima od banaka
111 Potraživanja za kamatu od banaka u dinarima
114 Potraživanja za naknadu od banaka u dinarima
12 - Dugoročni krediti i plasmani u dinarima
126 Dugoročni krediti i plasmani bankama iz primarne emisije
127 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama iz primarne emisije
13 - Ostali finansijski plasmani bankama u dinarima
131 Ostali finansijski plasmani bankama u dinarima
139 Prolazni i privremeni računi žiro-računa
14 - Potraživanja iz internih odnosa u dinarima
15 - Opozivi krediti i plasmani i kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti
151 Opozivi krediti i plasmani bankama u stranoj valuti
153 Kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti
155 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti
16 - Potraživanja za kamatu i naknadu od banaka u stranoj valuti
161 Potraživanja za kamatu od banaka u stranoj valuti
164 Potraživanja za naknadu od banaka u stranoj valuti
17 - Dugoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti
171 Dugoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti
172 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti
18 - Ostali finansijski plasmani bankama u stranoj valuti
182 Ostali finansijski plasmani bankama u stranoj valuti
183 Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod banaka
19 - Potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti
2 - KREDITI I PLASMANI KOMITENTIMA
21 - Kratkoročni krediti i plasmani komitentima u dinarima
216 Kratkoročni krediti i plasmani komitentima iz primarne emisije
217 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u dinarima
22 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u dinarima
221 Potraživanja za kamatu od preduzeća u dinarima
222 Potraživanja za kamatu od javnog sektora u dinarima
223 Potraživanja za kamatu od stanovništva u dinarima
224 Potraživanja za kamatu od stranih lica u dinarima
225 Potraživanja za kamatu od drugih komitenata u dinarima
227 Potraživanja za naknadu od preduzeća u dinarima
228 Potraživanja za naknadu od javnog sektora u dinarima
229 Potraživanja za naknadu od ostalih komitenata u dinarima
23 - Dugoročni krediti i plasmani komitentima u dinarima
236 Dugoročni krediti i plasmani komitentima iz primarne emisije
237 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u dinarima
24 - Ostali finansijski plasmani komitentima u dinarima
240 Ostali finansijski plasmani preduzećima u dinarima
241 Ostali finansijski plasmani javnom sektoru u dinarima
242 Ostali finansijski plasmani stanovništvu u dinarima
243 Ostali finansijski plasmani stranim licima u dinarima
244 Ostali finansijski plasmani drugim komitentima u dinarima
245 Pokriveni akreditivi u dinarima i dinarska pokrivena jemstva
246 Ostala potraživanja u obračunu u dinarima
249 Potraživanja od budžeta Republike Srbije po osnovu viška rashoda nad prihodima
25 - Opozivi krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti
252 Opozivi krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti
254 Opozivi krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti
255 Opozivi krediti i plasmani drugim komitentima u stranoj valuti
26 - Kratkoročni krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti
262 Kratkoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti
264 Kratkoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti
265 Kratkoročni krediti i plasmani drugim komitentima u stranoj valuti
267 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u stranoj valuti
27 - Potraživanja za kamatu i naknadu od komitenata u stranoj valuti
272 Potraživanja za kamatu od javnog sektora u stranoj valuti
274 Potraživanja za kamatu od stranih lica u stranoj valuti
275 Potraživanja za kamatu od ostalih komitenata u stranoj valuti
277 Potraživanja za naknadu od preduzeća u stranoj valuti
278 Potraživanja za naknadu od javnog sektora u stranoj valuti
279 Potraživanja za naknadu od ostalih komitenata u stranoj valuti
28 - Dugoročni krediti i plasmani komitentima u stranoj valuti
282 Dugoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti
284 Dugoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti
285 Dugoročni krediti i plasmani drugim komitentima u stranoj valuti
287 Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana komitentima u stranoj valuti
29 - Ostali finansijski plasmani komitentima u stranoj valuti
290 Ostali finansijski plasmani preduzećima u stranoj valuti
291 Ostali finansijski plasmani javnom sektoru u stranoj valuti
292 Ostali finansijski plasmani stanovništvu u stranoj valuti
293 Ostali finansijski plasmani stranim licima u stranoj valuti
294 Ostali finansijski plasmani drugim komitentima u stranoj valuti
295 Pokriveni akreditivi u stranoj valuti i devizna pokrivena jemstva
296 Ostala potraživanja u obračunu u stranoj valuti
299 Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka
3 - HARTIJE OD VREDNOSTI I DRUGI PLASMANI KOJIMA SE TRGUJE, ULAGANjA U HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPEĆA, UČEŠĆA U KAPITALU I OSTALE HARTIJE OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU, NEMATERIJALNA ULAGANjA, OSNOVNA SREDSTVA, HARTIJE OD VREDNOSTI KUPLjENE IZ PRIMARNE EMISIJE, DRUGA SREDSTVA, AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
30 - Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje
300 Hartije od vrednosti javnog sektora kojima se trguje u dinarima
301 Hartije od vrednosti javnog sektora kojima se trguje u stranoj valuti
302 Hartije od vrednosti banaka kojima se trguje u dinarima
303 Hartije od vrednosti banaka kojima se trguje u stranoj valuti
304 Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u dinarima, osim sopstvenih akcija
305 Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u stranoj valuti, osim sopstvenih akcija
306 Ostale hartije od vrednosti kojima se trguje u dinarima
307 Ostale hartije od vrednosti kojima se trguje u stranoj valuti
308 Otkupljeni krediti i druga otkupljena potraživanja kojima se trguje
309 Ostali plasmani kojima se trguje
31 - Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
310 Hartije od vrednosti javnog sektora koje se drže do dospeća u dinarima
311 Hartije od vrednosti javnog sektora koje se drže do dospeća u stranoj valuti.
312 Hartije od vrednosti banaka koje se drže do dospeća u dinarima
313 Hartije od vrednosti banaka koje se drže do dospeća u stranoj valuti
314 Ostale hartije od vrednosti koje se drže do dospeća u dinarima
315 Ostale hartije od vrednosti koje se drže do dospeća u stranoj valuti
32 - Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
320 Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica u dinarima
321 Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica u stranoj valuti
322 Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u dinarima
323 Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u stranoj valuti
324 Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u dinarima
325 Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u stranoj valuti
326 Ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju u dinarima
327 Ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju u stranoj valuti
33 - Nematerijalna ulaganja
331 Ulaganja u razvoj
332 Koncesije, patenti, licence i slična prava
333 Kupovinom stepeni "goodnjill"
334 Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
335 Ostala prava
34 - Osnovna sredstva
340 Zemljište
341 Građevinski objekti
342 Oprema
343 Ostala osnovna sredstva
344 Avansi i osnovna sredstva u pripremi
345 Investicione nekretnine
346 Oprema uzeta u finansijski lizing
36 - Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije
360 Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije kojima se trguje
361 Hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije koje se drže do dospeća
362 Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju kupljene iz primarne emisije
37 - Druga sredstva
370 Potraživanja po osnovu prodaje
371 Potraživanja po osnovu prodatih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja
372 Potraživanja od zaposlenih
373 Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa
374 Dati avansi
375 Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa
376 Zalihe
377 Materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraživanja
378 Numizmatičke zbirke
379 Ostala sredstva
38 - Aktivna vremenska razgraničenja
380 Razgraničenja potraživanja za obračunatu kamatu u dinarima
381 Razgraničenja potraživanja za obračunatu kamatu u stranoj valuti
382 Razgraničenja potraživanja za ostale obračunate prihode u dinarima
383 Razgraničenja potraživanja za ostale obračunate prihode u stranoj valuti
384 Razgraničeni rashodi kamata u dinarima
385 Razgraničeni rashodi kamata u stranoj valuti
386 Razgraničeni ostali troškovi u dinarima
387 Razgraničeni ostali troškovi u stranoj valuti
388 Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima
389 Ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti
39 - Odložena poreska sredstva
390 Odložena poreska sredstva
4 - DEPOZITI I KREDITI OD BANAKA
40 - Depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u dinarima
401 Transakcioni depoziti banaka u dinarima
403 Ostali depoziti po viđenju banaka u dinarima
41 - Kratkoročni depoziti i kratkoročni krediti od banaka u dinarima
411 Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima
413 Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima
415 Kratkoročni krediti od banaka u dinarima
418 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima
42 - Obaveze za kamatu i naknadu prema bankama u dinarima
421 Obaveze za kamatu prema bankama u dinarima
424 Obaveze za naknadu prema bankama u dinarima
43 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima
431 Dugoročni depoziti od banaka u dinarima
432 Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima
434 Dugoročni krediti od banaka u dinarima
436 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima
438 Ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima
44 - Obaveze iz internih odnosa u dinarima
45 - Depoziti po viđenju i opozivi krediti od banaka u stranoj valuti
451 Transakcioni depoziti od banaka u stranoj valuti
453 Ostali depoziti po viđenju od banaka u stranoj valuti
455 Opozivi krediti od banaka u stranoj valuti
46 - Kratkoročni depoziti i kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti
461 Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti
463 Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti
465 Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti
467 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti
47 - Obaveze za kamatu i naknadu prema bankama u stranoj valuti
471 Obaveze za kamatu prema bankama u stranoj valuti
474 Obaveze za naknadu prema bankama u stranoj valuti
48 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti
481 Dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti
482 Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti
484 Dugoročni krediti od banaka u stranoj valuti
486 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti
488 Ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti
49 - Obaveze iz internih odnosa u stranoj valuti
5 - DEPOZITI I KREDITI KOMITENATA, OBAVEZE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I DRUGE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
50 - Depoziti po viđenju komitenata u dinarima
501 Transakcioni depoziti javnog sektora u dinarima
504 Transakcioni depoziti drugih komitenata u dinarima
51 - Kratkoročni depoziti komitenata u dinarima
510 Kratkoročni depoziti preduzeća u dinarima
511 Kratkoročni depoziti javnog sektora u dinarima
513 Kratkoročni depoziti stranih lica u dinarima
514 Kratkoročni depoziti drugih komitenata u dinarima
515 Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u dinarima
52 - Kratkoročni krediti i obaveze za kamatu i naknadu prema komitentima u dinarima
521 Kratkoročni krediti od javnog sektora u dinarima
522 Kratkoročni krediti od stranih lica u dinarima
523 Kratkoročni krediti od ostalih komitenata u dinarima
524 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u dinarima
525 Obaveze za kamatu prema preduzećima u dinarima
526 Obaveze za kamatu prema javnom sektoru u dinarima
527 Obaveze za kamatu prema stranim licima u dinarima
528 Obaveze za kamatu prema ostalim komitentima u dinarima
529 Obaveze za naknadu prema komitentima u dinarima
53 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema komitentima u dinarima
530 Dugoročni depoziti preduzeća u dinarima
531 Dugoročni depoziti javnog sektora u dinarima
533 Dugoročni depoziti ostalih komitenata u dinarima
534 Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u dinarima
535 Dugoročni krediti od javnog sektora u dinarima
536 Dugoročni krediti od stranih lica u dinarima
537 Dugoročni krediti od ostalih komitenata u dinarima
538 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u dinarima
539 Ostale finansijske obaveze prema komitentima u dinarima
54 - Depoziti po viđenju komitenata u stranoj valuti
541 Transakcioni depoziti javnog sektora u stranoj valuti
543 Transakcioni depoziti stranih lica u stranoj valuti
544 Transakcioni depoziti drugih komitenata u stranoj valuti
546 Ostali depoziti po viđenju javnog sektora u stranoj valuti
548 Ostali depoziti po viđenju stranih lica u stranoj valuti
549 Ostali depoziti po viđenju drugih komitenata u stranoj valuti
55 - Kratkoročni depoziti komitenata u stranoj valuti
551 Kratkoročni depoziti javnog sektora u stranoj valuti
553 Kratkoročni depoziti stranih lica u stranoj valuti
554 Kratkoročni depoziti drugih komitenata u stranoj valuti
555 Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u stranoj valuti
56 - Kratkoročni krediti i obaveze za kamatu i naknadu prema komitentima u stranoj valuti
561 Kratkoročni krediti od javnog sektora u stranoj valuti
562 Kratkoročni krediti od stranih lica u stranoj valuti
563 Kratkoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti
564 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti
566 Obaveze za kamatu prema javnom sektoru u stranoj valuti
567 Obaveze za kamatu prema stranim licima u stranoj valuti
568 Obaveze za kamatu prema ostalim komitentima u stranoj valuti
569 Obaveze za naknadu prema komitentima u stranoj valuti
57 - Dugoročni depoziti, dugoročni krediti i ostale finansijske obaveze prema komitentima u stranoj valuti
572 Dugoročni depoziti stranih lica u stranoj valuti
573 Dugoročni depoziti ostalih komitenata u stranoj valuti
574 Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u stranoj valuti
575 Dugoročni krediti od javnog sektora u stranoj valuti
576 Dugoročni krediti od stranih lica u stranoj valuti
577 Dugoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti
578 Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti
579 Ostale finansijske obaveze prema komitentima u stranoj valuti
58 - Obaveze za hartije od vrednosti i druge obaveze
580 Obaveze za sopstvene hartije od vrednosti
581 Obaveze za ostale hartije od vrednosti
582 Obaveze iz dobitka
583 Obaveze za neto zarade
584 Obaveze za neto naknade zarada
585 Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
586 Obaveze za hartije od vrednosti koje se iskupljuju iz primarne emisije
587 Obaveze prema dobavljačima
588 Primljeni avansi
589 Ostale obaveze
59 - Pasivna vremenska razgraničenja
590 Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu u dinarima
591 Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu u stranoj valuti
592 Razgraničene obaveze za ostale obračunate rashode u dinarima
593 Razgraničene obaveze za ostale obračunate rashode u stranoj valuti
594 Razgraničeni prihodi od kamata u dinarima
595 Razgraničeni prihodi od kamata u stranoj valuti
596 Razgraničeni ostali prihodi u dinarima
597 Razgraničeni ostali prihodi u stranoj valuti
598 Ostala pasivna vremenska razgraničenja u dinarima
599 Ostala pasivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti
6 - RASHODI
60 - Rashodi kamata
601 Rashodi kamata od banaka
603 Rashodi kamata od preduzeća
604 rashodi kamata od javnog sektora
606 Rashodi kamata od stranih lica
607 Rashodi kamata od drugih komitenata
608 rashodi kamata na hartije od vrednosti
61 - Rashodi naknada
610 Naknade za usluge platnog prometa u zemlji
611 Naknade za usluge platnog prometa u inostranstvu
612 Provizije za primljene garancije i jemstva
613 Ostale naknade i provizije
62 - Drugi rashodi
620 Gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti
621 Negativne kursne razlike
63 - Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi
630 Troškovi neto zarada
631 Troškovi neto naknada zarada
632 Troškovi poreza na zarade i naknade zarada
633 Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada
634 Ostali lični rashodi
64 - Drugi troškovi poslovanja
640 Troškovi materijala
641 Troškovi proizvodnih usluga
642 Troškovi amortizacije
643 Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
644 Troškovi poreza
645 Troškovi doprinosa
646 Ostali troškovi
649 Rashodi po osnovu smanjenja vrednosti zaliha
65 - Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rashodi rezervisanja
650 Rashodi indirektnih pojedinačnih otpisa plasmana
651 Rashodi indirektnih opštih otpisa plasmana
652 Rashodi rezervisanja za obaveze
653 Rashodi ostalih rezervisanja
66 - Ostali i vanredni rashodi
660 Otpis nenaplativih potraživanja
661 Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti i učešća u kapitalu
662 Gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
663 Gubici po osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
664 Manjkovi, pretrpljene štete i slično
665 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina
666 Ostali rashodi
667 Otpis i ispravka vrednosti zastarelih zaliha
669 Vanredni rashodi
67 - Rashodi od promene vrednosti sredstava i obaveza
670 Rashodi od promene vrednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
671 Rashodi od promene vrednosti plasmana, hartija od vrednosti i potraživanja
672 Rashodi od promene vrednosti obaveza
68 - Obračun troškova i učinaka Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider
69 - Prenos rashoda
690 Prenos rashoda
7 - PRIHODI
70 - Prihodi od kamata
701 Prihodi od kamata od ostalih banaka
703 Prihodi od kamata od preduzeća
704 Prihodi od kamata od javnog sektora
705 Prihodi od kamata od stanovništva
706 Prihodi od kamata od stranih lica
707 Prihodi od kamata od drugih komitenata
708 Prihodi od kamata na hartije od vrednosti
71 - Prihodi od naknada
710 Naknade za bankarske usluge
711 Provizije po izdatim garancijama i drugim jemstvima
712 Ostale naknade i provizije
72 - Drugi prihodi
720 Dividende i ostali prihodi od učešća i udela
721 Pozitivne kursne razlike
722 Dobici po osnovu prodaje hartija od vrednosti
729 Prihodi po osnovu povećanja zaliha
73 - Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa i rezervisanja i ostali prihodi operativnog poslovanja
730 Prihodi od ukidanja indirektnih pojedinačnih otpisa plasmana
731 Prihodi od ukidanja indirektnih opštih otpisa plasmana
732 Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja za obaveze
733 Prihodi od ukidanja neiskorišćenih ostalih rezervisanja
734 Prihodi od zakupnina
735 Ostali prihodi operativnog poslovanja
736 Prihodi od prodaje gotovih proizvoda
737 Prihodi od prodaje materijala, rezervnih delova i inventara
76 - Ostali i vanredni prihodi
760 Naplaćena otpisana potraživanja
761 Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
762 Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
763 Prihodi od smanjenja obaveza
764 Viškovi
765 Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina
766 Ostali prihodi
769 Vanredni prihodi
77 - Prihodi od promene vrednosti sredstava i obaveza
770 Prihodi od promene vrednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
771 Prihodi od promene vrednosti plasmana, hartija od vrednosti i potraživanja
772 Prihodi od promene vrednosti obaveza
79 - Prenos prihoda
790 Prenos prihoda
8 - REZERVISANjA, SUBORDINIRANE I DRUGE FINANSIJSKE OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE, PRIMARNA EMISIJA NARODNE BANKE SRBIJE I GOTOV NOVAC U OPTICAJU, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE, OBAVEZE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI PREMA EBRD I OTVARANjE I ZAKLjUČAK
80 - Rezervisanja, subordinirane i druge finansijske obaveze
800 Rezervisanja za obaveze
801 Rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi
803 Rezervisanja za penzije i druga rezervisanja
805 Odloženi negativni "goodnjill"
806 Dugoročne obaveze za finansijski lizing
809 Subordinirane i druge finansijske obaveze
81 - Kapital i rezerve
813 Revalorizacione rezerve
814 Posebne rezerve
815 Gubitak ranijih godina
816 Gubitak tekuće godine
817 Neraspoređeni dobitak ranijih godina
818 Neraspoređeni dobitak tekuće godine
819 Državni i drugi kapital
84 - Otvaranje i zaključak
840 Račun otvaranja glavne knjige
842 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja
843 Račun vanrednih rashoda i prihoda
845 Prenos ukupnog rezultata
846 Račun dobitka i gubitka
848 Prenos dobitka ili gubitka
849 Račun izravnanja računa stanja
86 - Primarna emisija Narodne banke Srbije i gotov novac u opticaju
860 Primarna emisija Narodne banke Srbije
861 Gotov novac u opticaju
862 Gotov novac u trezorima banaka
89 - Odložene poreske obaveze
890 Odložene poreske obaveze
9 - VANBILANSNA EVIDENCIJA
90 - Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica
900 Kratkoročni plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica u dinarima
901 Dugoročni plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica u dinarima
902 Kratkoročni plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica u stranoj valuti
903 Dugoročni plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica u stranoj valuti
905 Gotov novac Narodne banke Srbije
906 Novac van opticaja
907 Konstatovan manjak i višak gotovog novca
91 - Izdate garancije i druga jemstva
910 Izdate plative garancije
911 Izdate činidbene garancije
912 Dati avali i akcepti menica
92 - Jemstva za obaveze i imovina za obezbeđenje obaveza
920 Jemstva za obaveze
921 Imovina za obezbeđenje obaveza
93 - Preuzete neopozive obaveze
930 Preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite i plasmane
931 Potraživanja po osnovu sporazuma o rekupovini
932 Potraživanja po derivatima za kamatne stope
933 Potraživanja po derivatima za kurseve valuta
934 Potraživanja po derivatima za akcije
935 Potraživanja po drugim derivatima
936 Ostale preuzete neopozive obaveze
94 - Druga vanbilansna aktiva
941 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
942 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
943 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
944 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
945 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
946 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
947 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
948 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
949 Ostala vanbilansna aktiva - slobodan račun
95 - Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica
950 Kratkoročne obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica u dinarima
951 Dugoročne obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica u dinarima
952 Kratkoročne obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica u stranoj valuti
953 Dugoročne obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica u stranoj valuti
955 Obaveze za gotov novac
956 Obaveze za novac van opticaja
96 - Obaveze za izdate garancije i druga jemstva
960 Obaveze za izdate plative garancije
961 Obaveze za izdate činidbene garancije
962 Obaveze za date avale i akceptne menice
97 - Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenja obaveza
970 Obaveze prema jemstvima za obaveze
971 Obaveze prema imovini za obezbeđenje obaveza
98 - Obaveze za preuzete neopozive obaveze
980 Obaveze za preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite i plasmane
981 Obaveze po osnovu sporazuma o rekupovini
982 Obaveze po derivatima za kamatne stope
983 Obaveze po derivatima za kurseve valuta
984 Obaveze po derivatima za akcije
985 Obaveze po drugim derivatima
986 Obaveze za ostale preuzete neopozive obaveze
99 - Druga vanbilansna pasiva
991 ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
992 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
993 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
994 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
995 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
996 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
997 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
998 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun
999 Ostala vanbilansna pasiva - slobodan račun