Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije, u vezi sa članom 49. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SRJ", br. 46/92, 16/93, 29/97, 59/98, 44/99, 53/99, 73/2000 i 23/2001),
Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZDAVANjU UVERENjA I OVERAVANjU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 77 od 1. avgusta 2003)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Uverenja koja prate robu pri izvozu ili uvozu su:
1) uverenje o domaćem poreklu robe;
2) uverenje o činjenicama o kojima Privredna komora Srbije, na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom, vodi evidenciju;
3) uverenje o višoj sili;
4) uverenje o poreklu robe iz treće zemlje;
5) uverenje o robi koja se uvozi radi izvoza u okviru posla posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu;
6) uverenje o direktnoj pošiljci - uverenje da je roba prešla preko carinskog područja Republike Srbije (u daljem tekstu: carinsko područje) i da je bila pod carinskim nadzorom;
7) uverenje o krajnjem korisniku za robu koja se uvozi;
8) uverenje o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla,
9) uverenje o bezbednosti, nutritivnim i senzornim svojstvima mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla;
10) sertifikat o poreklu (sertifikat o autentičnosti).

Član 2.

Uverenje o domaćem poreklu robe Form-A izdaje Privredna komora Srbije na obrascu Form-A ili na nekom drugom obrascu.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, uverenje o domaćem poreklu robe Form-A izdaje nadležna carinarnica u slučajevima kada je to predviđeno zaključenim i ratifikovanim međunarodnim ugovorom ili kada to zahteva država - davalac preferencijala.
Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 i uverenje iz tačke 6) člana 1. ove uredbe izdaje nadležna carinarnica.
Uverenje iz tač. 2) do 5) i tačke 7) člana 1. ove uredbe izdaje Privredna komora Srbije na način koji utvrdi svojim aktom.
Uverenje iz tač. 8) i 9) člana 1. ove uredbe i sertifikat o poreklu (sertifikat o autentičnosti) iz tačke 10) člana 1. ove uredbe izdaje ministarstvo poljoprivrede.
Izuzetno od odredbe stava 5. ovog člana sertifikat o poreklu (sertifikat o autentičnosti) izdaje organ koji dobije notifikaciju od nadležnog organa Evropske unije.
Obrasci uverenja o domaćem poreklu robe jednoobrazni su za celu teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: "Srbija").
Način popunjavanja i izdavanja obrazaca iz tač. 1) i 6) ovog člana propisuje ministar za ekonomske veze sa inostranstvom.
Oblik i sadržinu drugog obrasca iz stava 1. ovog člana, koji izdaje Privredna komora Srbije, propisuje ministar za ekonomske veze sa inostranstvom.
Ministar poljoprivrede propisuje način popunjavanja i izdavanja uverenja, odnosno sertifikata iz tač. 8), 9) i 10) člana 1. ove uredbe i postupak proveravanja podataka navedenih u tim uverenjima i drugim ispravama koje su priložene uz njih.
Kontrolu izdatih uverenja i način overavanja uverenja iz člana 15. ove uredbe vrši Kancelarija Uprave carina Srbije i Uprave carina Crne Gore.

Član 3.

Ispravom, u smislu ove uredbe, smatra se overena faktura i druge isprave koje prate robu pri izvozu.

II. OPŠTA PRAVILA ZA IZDAVANjE UVERENjA O DOMAĆEM POREKLU ROBE

Član 4.

Uverenje o domaćem poreklu robe izdaje se na pismeni zahtev preduzeća, odnosno drugog pravnog lica (u daljem tekstu: preduzeće).
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana uverenje o domaćem poreklu robe može se izdati i fizičkom licu, na njegov pismeni zahtev, ako je to predviđeno zaključenim i ratifikovanim sporazumom o slobodnoj trgovini.
Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana lica su dužna da prilože popunjeni obrazac uverenja o domaćem poreklu robe i pismenu izjavu izvoznika da je roba domaćeg porekla.
Organ nadležan za izdavanje uverenja iz stava 1. ovog člana, može da zahteva od podnosioca zahteva dopunske isprave (izjava proizvođača i dr.), proverava tačnost podataka navedenih u tim ispravama, a ovlašćeni carinski službenik - i da vrši uvid u finansijsku i drugu dokumentaciju u vezi sa robom, kao i u proizvodnju te robe.
Podaci u ispravama i drugi podaci iz stava 3. ovog člana smatraju se poverljivim.

Član 5.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba koja je u potpunosti proizvedena u Srbiji, i to:
1) mineralni proizvodi izvađeni iz zemljišta;
2) biljni proizvodi uzgojeni ili ubrani u Srbiji;
3) priplodi životinja okoćenih i uzgajanih u Srbiji;
4) proizvodi dobijeni od živih životinja uzgojenih u Srbiji;
5) proizvodi dobijeni lovom ili ribolovom u Srbiji;
6) proizvodi dobijeni od riba uzgojenih u Srbiji;
7) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora izvan teritorijalnih voda Srbije, plovnim objektima registrovanim u Srbiji koji plove pod njenom zastavom;
8) roba dobijena ili proizvedena na sopstvenim brodovima - fabrikama isključivo od proizvoda izvađenih iz mora izvan teritorijalnih voda, pod uslovom da su takvi brodovi-fabrike registrovani u Srbiji i da plove pod njenom zastavom;
9) proizvodi uzeti sa morskog dna izvan teritorijalnih voda Srbije, pod uslovom da ona ima isključivo pravo na eksploataciju morskog dna;
10) ostaci i otpaci proizvoda dobijeni iz proizvodnih delatnosti ili upotrebljavanih predmeta, ako su u Srbiji prikupljeni i ako su pogodni samo za ponovno dobijanje sirovina;
11) druga roba proizvedena u Srbiji, isključivo od proizvoda navedenih u tač. 1) do 10) stava 1. ovog člana ili od njenih derivata, nezavisno od stepena obrade.
Sopstveni brodovi-fabrike, u smislu ove uredbe, su plovila i brodovi-fabrike:
1) registrovani ili upisani u registar u Srbiji;
2) koji plove pod zastavom Srbije;
3) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana Srbije, ili preduzeća sa sedištem u Srbiji, u kojem direktor ili direktori, predsednik upravnog ili nadzornog odbora i većina članova tih odbora su državljani Srbije i u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, najmanje polovina kapitala pripada Srbiji ili javnim telima ili državljanima Srbije;
4) na kojima su kapetan i oficiri državljani Srbije, i
5) na kojima su najmanje 75% posade državljani Srbije.

Član 6.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se i roba koja je u Srbiji proizvedena od uvezene robe, kojoj su u tom procesu bitno promenjena prvobitna svojstva, odnosno koja je bila "predmet dovoljne obrade ili prerade".
Smatra se da su bitno promenjena prvobitna svojstva robe, odnosno da je roba bila "predmet dovoljne obrade ili prerade" iz stava 1. ovog člana, ako:
1) se uvezena roba razvrstava u jedan tarifni broj Carinske tarife, a novoproizvedena roba u drugi tarifni broj Carinske tarife;
2) vrednost uvezene robe (sirovine, repromaterijal i dr.), poreklom iz drugih država, korišćene u toku procesa proizvodnje nije veća od 50% vrednosti novoproizvedene robe.
Prilikom utvrđivanja vrednosti iz tačke 2) stav 2. ovog člana, kao osnov uzima se cena uvezene robe u odnosu na cenu novoproizvedene robe - franko fabrika.

Član 7.

Ne smatra se da su bitno promenjena prvobitna svojstva robe, odnosno da roba nije bila "predmet dovoljne obrade ili prerade" ako su na robi izvršene sledeće radnje:
1) za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;
2) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;
3) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;
4) peglanje ili presovanje tekstila;
5) jednostavno bojenje i poliranje;
6) ljuštenje i beljenje (delimično ili u celini), poliranje i glaziranje žita i pirinča;
7) bojenje šećera ili oblikovanje šećernih kocki;
8) uklanjanje koštica i ljuski, guljenje voća, oraščića i povrća;
9) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;
10) prosejavanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);
11) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, učvršćivanje na kartone ili ploče i sl., kao i drugi načini pakovanja;
12) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;
13) jednostavno mešanje istih ili različitih proizvoda;
14) jednostavno sklapanje delova da bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;
15) klanje životinja;
16) kombinacija dve ili više radnji iz tač. 1) do 14) stava 1. ovog člana.
Kod utvrđivanja da li se obrade ili prerade koje su obavljene na celom proizvodu nedovoljne u smislu stava 1. ovog člana, uzimaju se u obzir sve radnje obavljene na tom proizvodu u Srbiji.

Član 8.

Kao kriterijum za svrstavanje proizvoda, radi utvrđivanja njegovog porekla, uzima se proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom za svrstavanje prema nomenklaturi Harmonizovanog sistema, tako da:
1) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili delova predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;
2) kad se pošiljka sastoji od više istih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod uzima se pojedinačno;
3) kad je, u skladu sa Harmonizovanim sistemom, za potrebe razvrstavanja ambalaža uključena zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9.

Pribor, rezervni delovi i alat isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo opreme i uključeni su u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Prilikom utvrđivanja porekla proizvoda ne uzimaju se u obzir proizvodi koji se upotrebljavaju u njegovoj proizvodnji, i to:
1) energija i gorivo;
2) postrojenja i oprema;
3) mašine i alati;
4) roba koja ne ulazi, niti je predviđeno da uđe u sastav gotovog proizvoda.

Član 11.

Ako se proizvodi poreklom iz Srbije koji su izvezeni u drugu državu vraćaju u Srbiju, ne smatraju se proizvodima domaćeg porekla, osim ako se carinskim organima ne dokaže da su:
1) proizvodi koji su vraćeni istovetni sa proizvodima koji su bili izvezeni, i
2) u drugoj državi bili predmet radnji koje su bile potrebne za njihovo očuvanje u dobrom stanju.

III. IZDAVANjE UVERENjA O DOMAĆEM POREKLU ROBE KOJA SE U ZEMLjE EVROPSKE UNIJE IZVOZI PO PREFERENCIJALNOM REŽIMU

Član 12.

Stepen obrade ili prerade koji se mora izvršiti na uvezenoj robi da bi ta roba stekla status robe domaćeg porekla za izvoz u Evropsku uniju, utvrđuje se na osnovu "Liste obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod koji se sa preferencijalnim tretmanom izvozi u države članice Evropske unije mogao da stekne status proizvoda domaćeg porekla" (u daljem tekstu: Lista obrade ili prerade), koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Ako se roba koja je stekla status robe domaćeg porekla na osnovu uslova i pravila iz Liste obrade ili prerade upotrebi u proizvodnji drugog proizvoda, na taj proizvod se ne primenjuju uslovi koji moraju biti ispunjeni za robu u koju se ugrađuje.
Izuzetno od uslova iz Liste obrade ili prerade, materijali bez porekla koji se ne mogu koristiti, mogu se koristiti pod uslovom da:
1) njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% vrednosti proizvoda franko fabrika;
2) se primenom uslova iz Liste obrade ili prerade ne prekorači neki od procenata koji je u Listi obrade ili prerade utvrđen kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.
Na proizvode koji se svrstavaju u Glave 50. do 63. Harmonizovanog sistema ne primenjuju se odredbe stava 3. ovog člana.
Proizvodima poreklom iz Srbije smatraju se proizvodi poreklom iz Evropske unije kada su ugrađeni u proizvod dobijen u Srbiji. Takvi proizvodi ne moraju da prođu dovoljnu obradu ili preradu iz Liste obrade ili prerade, pod uslovom da su ti proizvodi bili predmet obrade ili prerade koja prelazi obrade ili prerade iz člana 7. ove uredbe.

Član 13.

Proizvodi pripremljeni u setovima imaju status proizvoda domaćeg porekla ako se sastoje od komponenata koje imaju status proizvoda domaćeg porekla, u smislu Harmonizovanog sistema.
Kad se set sastoji od proizvoda domaćeg porekla i proizvoda koji nemaju domaće poreklo, smatraće se proizvodom domaćeg porekla pod uslovom da vrednost proizvoda koji nisu domaćeg porekla ne prelazi 15% cene seta franko fabrika.

Član 14.

Na proizvode poreklom iz Srbije, radi korišćenja carinskih povlastica prilikom uvoza u Evropsku uniju, podnosi se:
1) uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 ili
2) izjava koju daje izvoznik na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, koja sadrži dovoljno podataka o robi na osnovu kojih roba može da se identifikuje (u daljem tekstu: "deklaracija izvoznika").

1. Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1

Član 15.

Uslovi za korišćenje carinskih povlastica na proizvode domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, prilikom uvoza u Evropsku uniju su:
1) da se roba direktno prevozi u Evropsku uniju;
2) da je nadležna carinarnica na teritoriji Srbije izdala uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1;
3) da se carinskim organima Evropske unije omogući da provere autentičnost dokumenta ili podatke o pravom poreklu proizvoda.

Član 16.

Direktan prevoz iz tačke 1. člana 15. ove uredbe postoji kad se:
1) proizvodi prevoze bez prelaska preko teritorije treće države;
2) proizvodi koji predstavljaju nedeljivu pošiljku prevoze i preko teritorije drugih država, a ne samo preko teritorije Srbije ili države članice Evropske unije, sa ili bez pretovara ili privremenog skladištenja u tim državama, pod uslovom da su proizvodi bili pod carinskim nadzorom u državi tranzita ili skladištenja i da nisu podvrgnuti drugoj radnji osim istovaru i ponovnom utovaru ili radnji koja je bila neophodna da bi se ti proizvodi sačuvali u dobrom stanju;
3) proizvodi prevoze cevovodom, bez prekida, preko teritorije koja nije teritorija Srbije ili države članice Evropske unije.
Kao dokaz da su ispunjeni uslovi iz tačke 2) stav 1. ovog člana, nadležnom carinskom organu na teritoriji Srbije ili Evropske unije podnosi se:
1) jedinstveni prevozni dokument na osnovu kojeg je izvršen prelaz preko teritorije države tranzita, ili
2) potvrda koju izdaje carinski organ države tranzita.
Potvrda iz tačke 2) stava 2. ovog člana sadrži:
1) opis proizvoda;
2) datume istovara i ponovnog utovara proizvoda, odnosno ukrcaja ili iskrcaja, sa naznakom, ako je to potrebno, naziva broda ili drugog prevoznog sredstva koje se koristi;
3) potvrdu o uslovima pod kojima je roba ostala u državi tranzita, ili
4) dokument koji može da posluži kao dokaz.

Član 17.

Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 izdaje se na pismeni zahtev izvoznika ili lica koje on ovlasti.
Zahtev iz stava 1. ovog člana sačinjava se na obrascu popunjenom u skladu sa propisom ministra za ekonomske veze sa inostranstvom, donetim na osnovu člana 2. stav 2. ove uredbe.

Član 18.

Izvoznik ili lice koje on ovlasti, uz zahtev iz stava 1. člana 17. ove uredbe, prilaže dokument kojim se dokazuje da roba koja se izvozi ispunjava uslove za dobijanje uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1.

Član 19.

Podnosilac zahteva dužan je da, na zahtev carinskog organa, priloži dodatne dokaze radi utvrđivanja porekla robe sa pravom na primenu preferencijala, kao i da omogući carinskom organu da izvrši kontrolu njegovih računa i druge provere.

Član 20.

Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 izdaje nadležna carinarnica na teritoriji Srbije pod uslovom da roba koja se izvozi ispunjava propisane uslove.
Nadležna carinarnica iz stava 1. ovog člana dužna je da zahteve za izdavanje uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 čuva najmanje dve godine.

Član 21.

Kancelarija Uprave carina Srbije i Uprave carina Crne Gore može i naknadno da vrši provere i pregled dokumenata.

Član 22.

Nadležna carinarnica, na zahtev uvoznika i u skladu sa uslovima koje su utvrdili carinski organi u državi uvoznici, izdaje jedinstveno uverenje o domaćem poreklu robe koje će izvoznik podneti carinskim organima države uvoznice prilikom uvoza prve pošiljke, i to:
1) ako se roba uvozi u okviru trgovinskog aranžmana veće komercijalne vrednosti;
2) ako je roba predmet istog kupoprodajnog ugovora koji su strane ugovornice zaključile u državi izvoznici ili drugoj državi članici Evropske unije;
3) ako se roba svrstava u isti tarifni broj Kombinovane nomenklature Evropske unije;
4) ako se radi o robu istog izvoznika koju prima isti uvoznik i za koju se uvozne carinske formalnosti obavljaju kod iste carinarnice u Evropskoj uniji.

Član 23.

Uverenje o domaćem poreklu robe važi četiri meseca od dana kada je izdato u Srbiji i u tom roku podnosi se carinskim organima u državi uvoznici.

Član 24.

Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 može se izdati naknadno, nakon izvoza robe na koju se odnosi, pod uslovom da:
1) uverenje nije bilo izdato prilikom izvoza robe radi greške, nenamernih propusta ili posebnih okolnosti, ili
2) se carinskom organu dokaže da je uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 bilo izdato, ali da zbog tehničkih razloga nije bilo prihvaćeno prilikom uvoza.
Nadležna carinarnica može naknadno da izda uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 kada proveri da podaci, navedeni u zahtevu izvoznika, odgovaraju podacima iz odgovarajućih izvoznih dokumenata i da uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 koje ispunjava propisane uslove nije već izdato.
Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1, koje je naknadno izdato, mora da ima napomenu: "NAKNADNO IZDATO" ("ISSUED RETROSPECTIVELY"), na jednom od svetskih jezika.

Član 25.

U slučaju krađe, nestanka ili uništenja uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1, izvoznik može da zatraži od nadležne carinarnice da mu izda njegov duplikat koji se popunjava na osnovu izvozne dokumentacije kojom ta carinarnica raspolaže.
Duplikat iz stava 1. ovog člana sadrži napomenu: "DUPLIKAT" ("DUPLICATE"), na jednom od svetskih jezika.
U duplikatu iz stava 1. ovog člana upisuje se datum izdavanja prvog (originalnog) uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 i on važi od tog datuma.

Član 26.

Ako se utvrdi da između sadržine uverenja o domaćem poreklu robe i navoda u dokumentima koji su podneti nadležnoj carinarnici radi sprovođenja formalnosti kod izvoza robe postoji nesaglasnost, uverenje o domaćem poreklu robe neće se smatrati nevažećim, ako je na propisan način utvrđeno da takav dokument odgovara robi koja je prijavljena.
Ako se utvrdi da u uverenju o domaćem poreklu robe postoje tehničke greške, to uverenje neće se smatrati nevažećim ako greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost podataka u njemu navedenih.

2. Deklaracija izvoznika

Član 27.

Deklaraciju izvoznika iz tačke 2) člana 14. ove uredbe može da sačini:
1) ovlašćeni izvoznik sa teritorije Srbije, u smislu člana 28. ove uredbe;
2) izvoznik, za pošiljku koja sadrži jedan ili više paketa sa "proizvodima sa poreklom" čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.
Deklaracija izvoznika može da se sačini za proizvode poreklom iz Srbije, ako su ispunjeni uslovi propisani odredbama ove uredbe.

Član 28.

Uprava carina Republike Srbije može da ovlasti izvoznika (u daljem tekstu: "ovlašćeni izvoznik") da sačini deklaraciju izvoznika, nezavisno od vrednosti proizvoda, ako taj izvoznik često isporučuje proizvode poreklom iz Srbije, pod uslovom da ti proizvodi imaju status "proizvoda sa poreklom" o čemu prilaže dokaz i ako su ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom.
Uprava carina Republike Srbije dodeljuje ovlašćenom izvozniku broj carinskog ovlašćenja, koji se unosi u deklaraciju izvoznika.
Uprava carina Republike Srbije vrši kontrolu ovlašćenog izvoznika u postupanju sa ovlašćenjem koje mu je dato.
Uprava carina Republike Srbije može da povuče ovlašćenje iz stava 1. ovog člana kad ovlašćeni izvoznik ne može da pruži dokaze da roba ima status "proizvoda sa poreklom" ili kada nepropisno koristi dato ovlašćenje.

Član 29.

Izvoznik koji sačinjava deklaraciju izvoznika iz člana 27. ove uredbe dužan je da, na zahtev carinskih organa u državi izvoznici, podnese dokumentaciju na osnovu koje se može dokazati da proizvodi imaju status "proizvoda sa poreklom" i da su ispunjeni svi uslovi predviđeni ovom uredbom.

Član 30.

Izvoznik sačinjava deklaraciju izvoznika tako što pisaćom mašinom, utiskivanjem ili štampanjem, u fakturu, dostavnicu ili drugi komercijalni dokument, unosi izjavu, u skladu sa propisom koji ministar za ekonomske veze sa inostranstvom donese na osnovu člana 2. ove uredbe.
Ako se izjava iz stava 1. ovog člana unosi u deklaraciju izvoznika rukom, koriste se mastilo i štampana slova.

Član 31.

Izvoznik svojeručno potpisuje deklaraciju izvoznika.
Ovlašćeni izvoznik iz stava 1. člana 28. ove uredbe nije dužan da potpiše deklaraciju izvoznika ako nadležnom carinskom organu da pismenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za svaku deklaraciju izvoznika koja glasi na njegovo ime.

Član 32.

Deklaracija izvoznika sačinjava se za svaku pojedinačnu pošiljku.
Ako je roba koja se nalazi u pošiljci prošla proveru u državi izvoznici, izvoznik može da se na to pozove u deklaraciji izvoznika.
Izvoznik je dužan da ispunjava formalnosti u skladu sa carinskim propisima ili propisima koji uređuju poštanski saobraćaj, nezavisno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana.

Član 33.

Za proizvode u paketima čija vrednost ne prelazi 600 evra koje fizička lica iz inostranstva šalju fizičkim licima u Srbiji i za proizvode koji su deo ličnog prtljaga putnika koji dolazi iz inostranstva čija vrednost ne prelazi 1.200 evra, ne podnosi se uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 ili deklaracija izvoznika, pod uslovom da:
1) se ti proizvodi ne uvoze u komercijalne svrhe;
2) su prijavljeni kao proizvodi koji ispunjavaju uslove za primenu carinskih povlastica.
Proizvodi iz stava 1. ovog člana smatraće se proizvodima sa poreklom na koje se primenjuju carinske povlastice.
Proizvodi namenjeni isključivo ličnim potrebama lica, putnika ili članova njihovih porodica, koji se povremeno primaju ili unose iz druge države, smatraju se nekomercijalnim proizvodima ako se, prema njihovoj vrsti i količini, može utvrditi da se ne uvoze u komercijalne svrhe.

Član 34.

Na proizvode sa poreklom koji se privremeno izvoze iz Srbije radi izlaganja u drugoj državi, a koji su nakon izlaganja prodati da bi se uvezli na teritoriju Evropske unije, prilikom uvoza u Evropsku uniju mogu se primeniti carinske povlastice ako su ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom i ako se carinskim organima u Evropskoj uniji podnesu sledeći dokazi:
1) da je izvoznik privremeno izvezao robu sa teritorije Srbije u državu u kojoj se ta roba izlaže i da je robu tamo izložio;
2) da je izvoznik prodao robu ili je ustupio nekom primaocu u Evropskoj uniji;
3) da je roba, za vreme ili neposredno nakon izlaganja, poslata u Evropsku uniju u istom stanju u kakvom je bila izložena;
4) da roba, od momenta kad je izložena, nije korišćena u druge svrhe, osim što je izlagana.
Uverenje o domaćem poreklu robe EUR.1 podnosi se carinskim organima u Evropskoj uniji.
U uverenju o domaćem poreklu robe EUR.1 upisuje se naziv i adresa mesta gde se roba izlaže.
Izvoznik je dužan da, na zahtev carinskih organa u Evropskoj uniji, dostavi dopunsku dokumentaciju o vrsti robe i uslovima pod kojim je roba bila izlagana.
Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na izložbe, sajmove i druge javne priredbe trgovinskog, industrijskog, poljoprivrednog ili zanatskog karaktera, osim onih koje se organizuju u privatne svrhe u trgovačkim radnjama ili prostorijama radi prodaje strane robe, za vreme čijeg održavanja roba ostaje pod carinskim nadzorom.

Član 35.

Radi izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 za robu koja se izvozi u države sa kojima su zaključeni i ratifikovani sporazumi o slobodnoj trgovini, primenjuju se pravila o poreklu koji su sastavni deo tih sporazuma.

Član 36.

Ako carinski organi u državi uvoznici - članici Evropske unije ili carinski organi u Srbiji osnovano sumnjaju u verodostojnost dokumenata ili u tačnost podataka o pravom poreklu robe, Kancelarija Uprave carina Srbije i Uprave carina Crne Gore izvršiće kontrolu i naknadne provere izdatih uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 ili deklaracija izvoznika.
Ako se na osnovu izvršene provere ili na osnovu raspoloživih informacija utvrdi da nije postupano u skladu sa odredbama ove uredbe, Kancelarija Uprave carina Srbije i Uprave carina Crne Gore naložiće Upravi carina Republike Srbije da otkloni nepravilnosti koje su nastale u postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 i deklaracija izvoznika.
Uprava carina Republike Srbije sarađuje sa nadležnim carinskim organima Evropske unije u postupku kontrole i naknadne provere izdatih uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 i deklaracija izvoznika.

IV. IZDAVANjE OSTALIH UVERENjA

Član 37.

Uverenja iz tač. 3) do 5) stav 1. člana 1. ove uredbe izdaju se na pismeni zahtev lica, koje uz zahtev prilaže sledeće isprave:
1) za uverenje o višoj sili - pismeni dokaz o slučaju više sile koji izdaje nadležni organ opštine na čijoj se teritoriji viša sila dogodila;
2) za uverenje o poreklu robe iz treće države - originalno uverenje o poreklu robe koje je izdao nadležni organ države porekla robe;
3) za uverenje o robi koja se uvozi radi izvoza (posao posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu) - overeni prepis odobrenja za obavljanje posla posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 38.

Uverenje o direktnoj pošiljci iz tačke 6) člana 1. ove uredbe, na zahtev stranog uvoznika, izdaje nadležna carinarnica.
Direktnom pošiljkom, u smislu ove uredbe, smatra se provoz robe preko carinskog područja (tranzit) sa pretovarom ili privremenim uskladištenjem, odnosno bez pretovara ili privremenog uskladištenja, ako je roba bila pod carinskim nadzorom i ako nije stavljena u promet.
Sa robom iz stava 1. ovog člana ne mogu se vršiti druge manipulacije osim istovara i utovara, deljenja robe na manje količine ili druge radnje potrebne da se roba sačuva od kvara ili oštećenja.

Član 39.

Zahtev za izdavanje uverenja, sa popunjenim obrascem iz člana 4. ove uredbe podnosi se uz jedinstvenu carinsku ispravu prilikom izvoza robe.

V. OVERAVANjE ISPRAVA

Član 40.

Na zahtev zainteresovanog lica, isprave iz člana 2. ove uredbe overava nadležni organ.

Član 41.

Izdavanje uverenja iz tač. 2) do 5) člana 1. ove uredbe i overu isprava koje prate robu pri izvozu, za promet proizvoda sa posebnom namenom vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje taj promet.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 18.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, odnosno drugo pravno lice ako u pismenom zahtevu, pismenoj izjavi, obrascu uverenja, odnosno u ispravi koja se overava, ili dokumentaciji u vezi sa izdavanjem uverenja da netačne podatke (član 4. st. 2. i 3, čl. 14. i 37.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o izdavanju uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu ("Službeni list SRJ", br. 51/92, 26/94, 49/96, 22/2001 i 8/2002).

Član 44.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

05 broj 110-4854/2003-003, U Beogradu, 31. jula 2003. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik, Dušan Mihajlović, s. r.

LISTA OBRADE ILI PRERADE

KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD KOJI SE SA PREFERENCIJALNIM TRETMANOM IZVOZI U DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA DOMAĆEG POREKLA

UVODNE NAPOMENE

Napomena 1:

U Listi obrade ili prerade utvrđuju se uslovi i pravila koje treba da ispune proizvodi da bi se smatralo da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u Listi obrade ili prerade daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe koje se u Harmonizovnom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u pojedinim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka: "edž", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.
2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, više tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u neki od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.
2.3. Ako je u Listi obrade ili prerade navedeno nekoliko različitih pravila koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.
2.4. Ako su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju se u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, nezavisno od toga da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u drugoj fabrici u ugovornoj strani.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 84.07 za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj edž 72.24.
Ako je otkivak dobijen kovanjem u ugovornoj strani na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj edž 72.24 u Listi obrade ili prerade. To znači da se prilikom utvrđivanja vrednosti motora može smatrati da je on sa poreklom, nezavisno od toga da li je proizveden u istoj ili u drugoj fabrici odnosne ugovorne strane. U ovom slučaju vrednost ingota bez porekla neće se uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.
3.2. U Listi obrade ili prerade navodi se minimalni stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti. I sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom, dok se sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može steći status proizvoda sa poreklom. To znači da, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.
3.3. Nezavisno od Napomene 3.2., kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.
Pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja..." ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", smatra se da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja osim onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u Listi obrade ili prerade.
3.4. Ako se u pravilu iz Liste obrade ili prerade navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala, s tim što nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koje se odnosi na tkanine iz tar. br. 52.08 do 52.12, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, pored ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.
3.5. Ako se u pravilu iz Liste obrade ili prerade navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, ispunjenje ovog uslova ne znači da ne mogu da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (Videti Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 19.04., kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica. Ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, iako ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u Listi obrade ili prerade, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz edž Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - ni u slučaju da netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu tj. koji je u stadijumu vlakna.
3.6. Ako su u pravilu iz Liste obrade ili prerade date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, ti procenti se ne mogu sabirati. To znači da maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme da pređe najveći navedeni procenat, a pojedinačni procenti ne mogu biti veći u odnosu na određen materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih, i to samo u fazama pre predenja, uključujući i otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.
4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 05.03., svila iz tar. br. 50.02 i 50.03, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 51.01 do 51.05, pamučna vlakna iz tar. br. 52.01 do 52.03 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 53.01 do 53.05.
4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali" i "materijali za proizvodnju hartije", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63 koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.
4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", iz Liste obrade ili prerade, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci iz tar. br. 55.01 do 55.07.

Napomena 5:

5.1. Ako se za određeni proizvod iz Liste obrade ili prerade upućuje na Napomenu 5, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji zajedno predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (Videti Napomenu 5.3. i 5.4.).
5.2. Tolerancija navedena u Napomeni 5.1. može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.
Osnovnim tekstilnim materijalima smatra se:

- svila,

- vuna,

- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,

- konjska dlaka,

- pamuk,

- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,

- prirodna konoplja,

- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,
- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,
- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

- sintetički filamenti,

- veštački filamenti,

- provodljivi filamenti,

- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,
- sintetička vlakna od poliestera, sečena,
- sintetička vlakna od poliamida, sečena,
- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,

- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,
- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,
- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

- ostala sintetička vlakna, sečena,

- veštačka vlakna od viskoze, sečena,

- ostala veštačka vlakna, sečena,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- proizvodi iz tar. br. 56.05 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

- ostali proizvodi iz tar. br. 56.05.

Primer:

Predivo iz tar. br. 52.05, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 52.03 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 55.06, predstavlja predivo od mešanih vlakana. To znači da, sintetička sečena vlakna bez porekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 51.12, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 51.07 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 55.09, predstavlja mešanu tkaninu. To znači da se sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da koriste pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 58.02, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od pamučne tkanine iz tar. br. 52.10 predstavlja mešani proizvod samo ako ta pamučna tkanina predstavlja mešanu tkaninu izrađenu od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva i mešavina.

Primer:

Ako je taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 54.07, onda su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je samim tim i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.
5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.
5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u Listi obrade ili prerade upućuje na Napomenu 6, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 Liste obrade ili prerade, a koji se odnose na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti, pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.
6.2. Nezavisno od Napomene 6.3., u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, nezavisno da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u Listi obrade ili prerade predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, tim se ne zabranjuje upotreba metalnih predmeta, kao što su dugmad, s obzirom da se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga tim se ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.
6.3. Kad se procentualno utvrđuju vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, uzima se u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U smislu tar. br. edž 27.07, 27.13 do 27.15, edž 29.01, edž 29.02 i edž 34.03, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

v) kreking;

g) davanje drugih oblika;

d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom, neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodno - aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

e) polimerizacija;

ž) alkilacija;

z) izomerizacija.

7.2. U smislu tar. br. 27.10, 27.11 i 27.12, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

v) kreking;

g) davanje drugog oblika;

d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

e) polimerizacija;

ž) alkilacija;

z) izomerizacija;

i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. edž 27.10, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);
j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 27.10, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;
k) samo u slučaju teških ulja iz tr. br. edž 27.10, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250oC uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne katalizatora koji izaziva de-sumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. edž 27.10 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) naročito radi poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;
l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. edž 27.10, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300oC po metodu ASTM D 86;
m) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. edž 27.10, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;
n) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tar. broja edž 27.12 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.
7.3. U smislu tar. br. edž 27.07, 27.13 do 27.15, edž 29.01, edž 29.02 i edž 34.03, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji, ne dodeljuju status porekla.

LISTA OBRADE ILI PRERADE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HS tarifni broj NAIMENOVANjE Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla,
a koja im daje status proizvoda sa poreklom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 ili 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glava 1 Žive životinje Sve upotrebljene životinje iz
Glave 1 biće u potpunosti dobijene
Glava 2 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 1 i 2 u potpunosti dobijeni
Glava 3 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali
vodeni beskičmenjaci Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 3 u potpunosti dobijeni
edž Glava 4 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i
ptičja jaja; prirodni med; jestivi
proizvodi životinjskog porekla,
nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom
mestu; osim: Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 4 u potpunosti dobijeni
04.03 Mlaćenica, kiselo mleko, kisela
pavlaka, jogurt, kefir i ostalo
fermentisano ili zakiseljeno mleko
ili pavlaka, koncentrovani,
nekoncentrovani sa sadržajem dodatog
šećera ili drugih materija za
zaslađivanje, aromatizovani ili sa
dodatim voćem, jezgrastim voćem
ili kakaom Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni materijali
iz Glave 4 u potpunosti dobijeni
- su svi upotrebljeni voćni sokovi
(osim soka od ananasa, limete
ili grejpfruta), iz tar. br. 20.09.,
sa poreklom, i
- vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća
od 30% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 5 Proizvodi životinjskog porekla, na
drugom mestu nepomenuti, niti
obuhvaćeni; osim: Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 5 u potpunosti dobijeni
edž 05. 02 Pripremljene čekinje od pitomih ili
divljih svinja Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje
i ispravljanje čekinja i dlaka
Glava 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice,
korenje i slično; sečeno cveće i
ukrasno lišće Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni materijali iz
Glave 6 u potpunosti dobijeni, i
- vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
Glava 7 Povrće, korenje i krtole za jelo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 7 u potpunosti dobijeni
Glava 8 Voće za jelo; kore agruma ili
dinja i lubenica Proizvodnja kod koje:
- je svo voće koje se koristi
u potpunosti dobijeno i
- vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća
od 30% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 9 Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim: Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 9 u potpunosti dobijeni
09.01 Kafa, pržena ili nepržena sa ili
bez kofeina; ljuspice i opne kafe;
zamene kafe koje sadrže kafu u
bilo kom procentu Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja
09.02 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja
edž 09.10 Mešavine začina Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja
Glava 10 Žitarice Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 10 u potpunosti dobijeni
edž Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad;
skrob; inulin; gluten od pšenice; osim: Proizvodnja kod koje su sve
upotrebljene žitarice, jestivo
povrće, korenje i krtole (gomolje)
iz tar. br. 07.14 ili voće u
potpunosti dobijeni
edž 11.06 Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog
mahunastog povrća iz tar. broja 07.13 Sušenje i mlevenje mahunastog
povrća iz tar. br. 07.08
Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje,
seme i plodovi; industrijsko i lekovito
bilje; slama i stočna hrana (kabasta) Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 12 u potpunosti dobijeni
13.01 Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole
i uljane smole (npr.: balzami) Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala
iz tar. br. 13.01. nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
13.02 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske
materije, pektinati i pektati;
agar-agar i ostale sluzi i
zgrušivači, dobijeni od biljnih
proizvoda, modifikovani ili
nemodifikovani:
- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz
biljnih proizvoda, modifikovani Proizvodnja od nemodifikovane
sluzi i sredstava za zgušnjavanje
- Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala
nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni
proizvodi na drugom mestu nepomenuti,
niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 14 u potpunosti dobijeni
edž Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog i biljnog
porekla i proizvodi njihovog razlaganja;
prerađene jestive masnoće; voskovi
životinjskog i biljnog porekla; osim: Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja, osim
od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
15.01 Svinjska masnoća (uključujući jestivu
mast) i živinska masnoća, osim onih
iz tar. br. 02.09. ili 15.03:
- Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br. osim od
materijala iz tar. br. 02.03,
02.06 ili 02.07 ili od kostiju
iz tar. br. 05.06
- Ostalo Proizvodnja od mesa ili drugih
jestivih klaničnih proizvoda
od svinjskog mesa iz tar. br.
02.03 ili 02.06 ili od mesa
i jestivih otpadaka od živine
iz tar. br. 02.07
15.02 Masnoće od životinja vrste goveda,
ovaca, i koza, osim onih iz tar. br.
15.03:
- Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br., osim od
materijala iz tar. br. 02.01,
02.02, 02.04 ili 02.06. ili
od kostiju iz tar. br. 05.06
- Ostalo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 2 u potpunosti dobijeni
15.04 Masti i ulja kao i njihove frakcije,
od riba ili morskih sisara, prečišćeni
ili neprečišćeni, ali hemijski
nemodifikovani:
- Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br., uključujući
i od ostalih materijala iz
tar. br. 15.04
- Ostalo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni
edž 15.05 Prečišćeni (rafinisani) lanolin Proizvodnja od sirove masnoće
od vune iz tar. br. 15.05
15.06 Ostale masti ili ulja životinjskog
porekla i njihove frakcije, prečišćeni
ili neprečišćeni, ali hemijski
nemodifikovani:
- Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br., uključujući
i od ostalih materijala iz
tar. br. 15.06
- Ostalo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali iz
Glave 2 u potpunosti dobijeni
15.07 do
15.15 Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:
- Sojino ulje, ulje od kikirikija,
palmino ulje, ulje od kokosovog oraha
(kopre), ulje od palminog jezgra
(koštice), ulje od "babasua",
tungovo ulje, oitikika ulje, vosak
smreče i japanski vosak, frakcije
jojoba ulja i ulja za tehničke i
industrijske namene, osim za
proizvodnju hrane za ljudsku ishranu Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja, osim
od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
- Čvrste frakcije, osim onih od
jojoba ulja Proizvodnja od ostalih materijala
iz tar. br. 15.07 do 15.15
- Ostalo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni biljni materijali
u potpunosti dobijeni
15.16 Masti i ulja životinjskog ili biljnog
porekla i njihove frakcije, delimično
ili potpuno hidrogenizovani,
interesterifikovani, reesterifikovani
ili eleidinizovani, rafinisani ili
nerafinisani, ali dalje nepripremljeni Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz
Glave 2 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni materijali
u potpunosti dobijeni. Međutim,
mogu da se upotrebe i materijali
iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13
15.17 Margarin, mešavine i preparati od masti
ili ulja životinjskog ili biljnog porekla
ili od frakcija različitih masti ili
ulja iz ove glave, podobni za jelo,
osim jestivih masti ili ulja i njihovih
frakcija iz tar. br. 15.16 Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz
Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni
materijali u potpunosti dobijeni.
Međutim, mogu da se upotrebe i
materijali iz tar. br. 15.07, 15.08,
15.11 i 15.13
Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara,
mekušaca ili ostalih vodenih
beskičmenjaka Proizvodnja od
- životinja iz Glave 1 i/ili
- Svi upotrebljeni materijali iz
Glave 3 biće u potpunosti dobijeni
edž Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od
materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
edž 17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe
i hemijski čista saharoza, u čvrstom
stanju, sa dodatim sredstvima za
aromatizaciju ili materijama za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala iz
Glave 17 nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika
17.02 Ostali šećeri, uključujući hemijski
čistu laktozu, maltozu, glikozu i
fruktozu u čvrstom stanju; šećerni
sirupi bez dodatih sredstava za
aromatizaciju ili materija za bojenje;
veštački med i mešavine veštačkog i
prirodnog meda; karamel:
- Hemijski čista maltoza ili fruktoza Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br., uključujući i
od ostalih materijale iz tar.
br. 17.02
- Ostali šećeri u čvrstom obliku,
sa dodatkom sredstava za
aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala iz
Glave 17 nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja kod koje su svi
upotrebljeni materijali sa poreklom
edž 17.03 Melase dobijene prilikom ekstrakcije
ili rafinisanja šećera, sa dodatkom
sredstava za aromatizaciju ili
materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala iz
Glave 17 nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika
17.04 Proizvodi od šećera (uključujući belu
čokoladu), bez kakaa Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se
svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz
Glave 17 nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika
Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća
od 30% cene proizvoda franko fabrika
19.01 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi
od brašna, ječma, griza, skroba i
ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili
sa dodatkom kakaa u prahu u količini
manjoj od 40% po masi kakaa, računato
na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom
mestu nepomenuti niti uključeni;
prehrambeni proizvodi od robe iz
tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodatka
kakaa praha ili sa sadržajem kakaa
manjim od 5% po masi, računato na
potpuno odmašćenu osnovu, na drugom
mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:
- Ekstrakt slada Proizvodnja od žitarica iz Glave 10
- Ostalo Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
19.02 Testenine, kuvane ili nekuvane ili
punjene, (mesom ili drugim materijalima)
ili na drugi način pripremljene, kao što
su špageti, makaroni, rezanci, lazanje,
njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus,
pripremljeni ili nepripremljeni:
- Sa sadržajem 20% ili manje po masi
mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili
mekušaca Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene
žitarice i njeni derivati (osim tvrde
pšenice i njenih derivata) u potpunosti
dobijeni
- Sa sadržajem više od 20% po masi
mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili
mekušaca Proizvodnja kod koje su:
- sve upotrebljene žitarice i njeni
derivati (osim tvrde pšenice i njenih
derivata) u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2
i 3 u potpunosti dobijeni
19.03 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni
od skroba u obliku ljuspica, zrnaca,
perli i sličnih oblika Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od skroba od krompira
iz tar. br. 11.08
19.04 Proizvodi za ishranu dobijeni
bubrenjem ili prženjem žitarica ili
proizvoda od žitarica (npr.:
kukuruzne pahuljice); žitarice (osim
kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica
ili na drugi način obrađenog zrna
(osim brašna, ječma i griza), prethodno
kuvane ili na drugi način pripremljene,
na drugom mestu nepomenute, niti
obuhvaćene Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br.,
osim od materijala iz tar. br. 18.06
- kod koje su sve upotrebljene žitarice
i brašno (osim tvrde pšenice i njenih
derivata i kukuruza vrste Zea indurata
: 91;0: maize) u potpunosti dobijeni, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
19.05 Hleb, peciva, kolači, biskviti i
ostali pekarski proizvodi sa dodatkom
kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora,
kapsule za farmaceutske proizvode,
oblande, pirinčana hartija i slični
proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od materijala iz Glave 11
edž Glava 20 Proizvodi od povrća, voća ili od
ostalih delova bilja; osim: Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno
voće ili povrće u potpunosti dobijeno
edž 20.01 Jam, slatki krompir i slični jestivi
delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po
masi skroba, pripremljeni ili
konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj
kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
edž 20.04 i
edž 20.05 Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi,
pripremljen ili konzervisan na drugi
način, osim u sirćetu ili sirćetnoj
kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
20.06 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore
od voća i ostali delovi bilja,
konzervisani u šećeru (kandirani) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz Glave 17
nije veća od 30% cene proizvoda
franko fabrika
20.07 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni
pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem,
sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera
ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
edž 20.08 - Jezgrasto voće, bez dodatka
šećera ili alkohola Proizvodnja kod koje je vrednost
svog upotrebljenog jezgrastog voća
sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br.
08.01, 08.02 i 12.02 do 12.07, veća od
60% cene proizvoda franko fabrika
- Puter od kikirikija, mešavine od
žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod
- Ostalo, osim voća i jezgrastog voća
kuvanog na drugi način, osim u vodi
ili na pari, bez dodatka šećera,
smrznuto Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
20.09 Voćni sokovi (uključujući širu od
grožđa) i sokovi od povrća,
nefermentisani i bez dodatka alkohola,
sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili
ostalih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 21 Razni proizvodi za ishranu; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod
21.01 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe,
čaja, mate čaja ili preparata na bazi
tih proizvoda ili na bazi kafe, čija
ili mate čaja; pržena cikorija i
ostale pržene zamene kafe i ekstrakti,
esencije i koncentrati tih proizvoda Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja u
koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje je cikorija koja se
upotrebljava u potpunosti dobijena
21.03 Preparati za sosove i pripremljeni
sosovi; mešani začini i mešana začinska
sredstva; brašno od slačice i
pripremljena slačica (senf):
- Preparati za sosove i pripremljeni
sosovi; mešani začini i mešana
začinska sredstva Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, može da se upotrebe
brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica
- Brašno od slačice i pripremljena
slačica Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja
edž 21.04 Supe i čorbe i preparati za te
proizvode Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja, osim od
pripremljenog ili konzervisanog povrća
iz tar. br. 20.02 do 20.05
21.06 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu
nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 22 Pića, alkoholi i sirće; osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje su svo upotrebljeno grožđe
ili materijali dobijeni od grožđa,
u potpunosti dobijeni
22.02 Voda, uključujući mineralnu vodu i
gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili
drugih sredstava za zaslađivanje ili
aromatizaciju i ostala bezalkoholna
pića, osim sokova od voća i povrća
koji se svrstavaju u tar. br. 20.09 Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz Glave 17 nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje su svi upotrebljeni voćni
sokovi (osim sokova od ananasa,
limete ili grejpfruta) sa poreklom
22.07 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne
jačine 80% zapremine ili jači;
etil-alkohol i ostali alkoholi,
denaturisani, bilo koje jačine Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br.,
osim od materijala iz tar. br.
22.07 ili 22.08
- kod koje su upotrebljeno grožđe
ili materijali dobijeni od grožđa,
u potpunosti dobijeni ili, ako su
svi ostali upotrebljeni materijali
sa poreklom, može da se upotrebi
arak do 5% zapremine
22.08 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne
jačine manje od 80% zapr.; rakije,
likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br.,
osim materijala iz tar. br.
22.07 ili 22.08
- kod koje su upotrebljeno grožđe
ili materijali dobijeni od grožđa,
u potpunosti dobijeni ili, ako su
svi ostali upotrebljeni materijali
sa poreklom, može da se upotrebi
arak do 5% zapremine
edž Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije;
pripremljena hrana za životinje; osim: Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tarifnog broja, osim od
materijala iz tarifnog broja u
koji se svrstava sam proizvod
edž 23.01 Brašno, prah i pelete od riba ili
ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih
beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku
ishranu Proizvodnja kod koje su upotrebljeni
materijali iz Glave 2 i 3 u
potpunosti dobijeni
edž 23.03 Ostaci od proizvodnje skroba od
kukuruza (isključujući koncentrisana
močila) sa sadržajem belančevina
preko 40% po masi, računato na suvi
proizvod Proizvodnja kod koje je upotrebljen
kukuruz u potpunosti dobijen
edž 23.06 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci
dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja
sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja Proizvodnja kod koje su upotrebljene
masline u potpunosti dobijene
23.09 Proizvodi koji se upotrebljavaju
za ishranu životinja Proizvodnja kod koje su:
- upotrebljene žitarice, šećer ili
melase, meso ili mleko u
potpunosti dobijeni i
- svi upotrebljeni materijali iz
Glave 3 u potpunosti dobijeni
edž Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni
materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni
24.02 Cigare, cigarilosi i cigarete, od
duvana ili zamene duvana Proizvodnja kod koje je najmanje 70%,
po masi, upotrebljenog neprerađenog
duvana ili duvanskih otpadaka iz
tar. br. 24.01, u potpunosti dobijeno
edž 24.03 Duvan za pušenje Proizvodnja kod koje je najmanje 70%,
po masi, upotrebljenog neprerađenog
duvana ili duvanskih otpadaka iz
tar. br. 24.01, u potpunosti dobijen
edž Glava 25 Co; sumpor; zemlja; kamen; gips;
kreč i cement; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod
edž 25.04 Prirodni kristalni grafit sa
obogaćenim sadržajem ugljenika,
prečišćen i mleven Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje
i mlevenje sirovog kristalnog grafita
edž 25.15 Mermer, samo sečen testerom ili
na drugi način, u blokove ili ploče
pravougaonog oblika (uključujući i
kvadratnog), debljine do 25 cm Rezanje mermera debljine preko 25 cm,
testerom ili na drugi način
(čak i ako je već isečen)
edž 25.16 Granit, porfir, bazalt, peščar i
ostali kamen za spomenike,
građevinarstvo i drugo, sečen
testerom ili na drugi način u blokove
ili ploče pravougaonog oblika
(uključujući i kvadratnog) debljine
do 25 cm Rezanje kamena, debljine preko 25 cm,
testerom ili na drugi način
(čak i ako je već isečen)
edž 25.18 Dolomit, pečen Pečenje nepečenog dolomita
edž 25.19 Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat
(magnezit) u hermetički zapečaćenim
kontejnerima i magnezijum-oksid,
čist ili nečist, osim topljenog
magnezijum-oksida ili sintermagnezita Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod. Međutim, dozvoljena je
upotreba prirodnog magnezijum-karbonata
(magnezita)
edž 25.20 Gips posebno pripremljen za zubarstvo Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 25.24 Prirodna azbestna vlakna Proizvodnja od minerala azbesta
(azbestnog koncentrata)
edž 25.25 Liskun u prahu Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna
edž 25.30 Zemljane boje, pečene ili u prahu Pečenje ili mlevenje zemljanih boja
Glava 26 Rude, zgure i pepeli Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
edž Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i
proizvodi njihove destilacije;
bitumenozne materije; mineralni
voskovi, osim; Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
edž 27.07 Ulja, kod kojih masa aromatskih
sastojaka prelazi masu nearomatskih
sastojaka, slična mineralnim uljima
dobijenim destilacijom katrana
kamenog uglja na visokoj temperaturi,
od kojih više od 65% zapr. destiliše
na temperaturi od 250oC
(uključujući mešavine esencije nafte
i benzola), namenjena za upotrebu kao
pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan
ili više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 27.09 Sirova ulja dobijena od
bitumenoznih minerala Suva destilacija bitumenoznih materijala
27.10 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena
od bitumenoznih minerala, osim sirovih;
proizvodi na drugom mestu nepomenuti
ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi
70% ili više ulja od nafte ili ulja
dobijenih od bitumenoznih minerala,
ako predstavljaju osnovne sastojke
tih proizvoda; otpadna ulja Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više
specifičnih procesa(2) ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni
materijali svrstavaju u tar. br. koji se
razlikuje od tar. br. u koji se svrstava
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br., u koji se svrstava sam proizvod,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 50% cene proizvoda franko
fabrika
27.11 Naftni gasovi i ostali gasoviti
ugljovodonici; Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(2)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
27.12 Vazelin; parafin, mikrokristalni
vosak od nafte, presovani parafini,
ozokerit, vosak od mrkog uglja i
lignita, vosak od treseta, ostali
mineralni voskovi i slični proizvodi
dobijeni sintezom ili drugim
postupcima, obojeni ili neobojeni Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(2)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
27.13 Naftni koks, bitumen od nafte i
ostali ostaci iz nafte ili iz ulja
od bitumenoznih minerala Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni
materijali svrstavaju u tar. br. koji se
razlikuje od tar. br. u koji se svrstava
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br., u koji se svrstava sam proizvod,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 50% cene proizvoda franko
fabrika
27.14 Bitumen i asfalt, prirodni;
bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak;
asfaltiti i asfaltne stene Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
27.15 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog
asfalta, prirodnog bitumena, bitumena
od nafte, mineralnog katrana ili
mineralne katranske smole (npr.:
bitumenski kit, "cut-back") Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi;
organska i neorganska jedinjenja
plemenitih metala, metala retkih
zemlji, radioaktivnih elemenata ili
izotopa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br., pod uslovom da njihova ukupna
vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž 28.05 "Misch-metal" Proizvodnja elektrolitičkim ili
termalnim postupkom, kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 28.11 Sumpor-trioksid Proizvodnja od sumpor-dioksida Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž 28.33 Sulfat aluminijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 28.40 Natrijum-perborat Proizvodnja od disodium-tetraborat
pentahidrata Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž Glava 29 Organski hemijski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br., pod uslovom da njihova
vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž 29.01 Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao
pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 29.02 Ciklani i cikleni (osim azulena),
benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu
kao pogonsko gorivo ili gorivo za
zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe materijali koji se
svrstavaju u isti tar. br., u koji se
svrstava sam proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 29.05 Alkoholati metala od alkohola iz ovog
tar. br. i od etil-alkohola Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br. uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 29.05. Međutim, mogu da se
upotrebe alkoholati metala iz ovog
tar. br., pod uslovom da njihova ukupna
vrednost nije veća od 20% cene proizvoda
franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
29.15 Zasićene aciklične monokarbonske
kiseline i njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi i perkiseline;
njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i
nitrozo derivati Proizvodi od materijala iz bilo kog
tar. br. Međutim, vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
29.15 i 29.16 ne sme da bude veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž 29.32 - Unutrašnji etri i njihovi halogeni,
sulfo-,nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br. Međutim, vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
29.09 ne sme da bude veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
- Ciklični acetali i unutrašnji
hemiacetali i njihovi halogeni,
sulfo-, nitro-, nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br. Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
29.33 Heterociklična jedinjenja samo sa
heteroatomom ili heteroatomima azota Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br. Međutim, vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
29.32 i 29.33 ne sme da bude veća
od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
29.34 Nukleinske kiseline i njihove soli,
hemijski definisane ili nedefinisane;
ostala heterociklična jedinjenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br. Međutim, vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
29.32, 29.33 i 29.34 ne sme da bude
veća od 20% cene proizvoda franko
fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije
veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
edž 29.39 Koncentrati od slamki maka sa sadržajem
ne manje od 50%, po masi, alkaloida Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 30 Farmaceutski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
i materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br., u koji se svrstava proizvod,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 20% cene proizvoda franko
fabrika
30.02 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena
za upotrebu u terapeutske,
profilaktičke ili dijagnostičke svrhe;
antiserum i ostale frakcije krvi i
modifikovani imunološki proizvodi,
bilo da su dobijeni putem
biotehnoloških procesa ili ne; vakcine,
toksini, kulture mikroorganizama
(osim kvasaca) i slični proizvodi
- Proizvodi koji se sastoje od dva
ili više sastojaka, koji su pomešani
za upotrebu u terapeutske ili
profilaktičke svrhe, ili nepomešani
proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u
odmerene doze, ili u oblike ili
pakovanja za maloprodaju Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
- Ostalo
-- ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
-- životinjska krv pripremljena za
terapeutske ili profilaktičke svrhe Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
-- frakcije krvi, osim antiseruma,
hemoglobina i krvnih globulina i
serumskih globulina Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
-- hemoglobin, krvni globulini i
serumski globulini Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
-- ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih materijala
iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali istog naimenovanja
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
30.03. i 30.04 Lekovi (izuzev proizvoda iz
tar. br. 30.02, 30.05 ili 30.06):
- Dobijeni od amikacina iz
tar. br. 29.41 Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i
materijali iz tar. br. 30.03 i 30.04,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 20% cene proizvoda franko
fabrika
- Ostalo Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali
iz tar. br. 30.03 i 30.04, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% od cene
proizvoda franko fabrika
edž 30.06 Farmaceutski otpaci kako se navode
u Napomeni 4 (k) uz ovu glavu Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja
se neće promeniti
edž Glava 31 Đubriva; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 31.05 Mineralna ili hemijska đubriva koja
sadrže dva ili tri đubriva elementa -
azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva;
proizvodi iz ove glave u obliku tableta
ili sličnih oblika ili u pakovanjima
do 10 kg bruto mase, osim: Proizvodnja:
- nitrijum-nitrata - od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali
koji se svrstavaju u isti tar. br.
kao i proizvod, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 20%
cene proizvoda franko fabrika, i Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- kalcijum-cijanamida - kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
- kalijum sulfata
- magnezijum-kalijum sulfata
edž Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje;
tanini i njihovi derivati; boje,
pigmenti i ostale materije za bojenje;
pripremljena premazna sredstva i lakovi;
kitovi i druge zaptivne mase;
štamparske boje i mastila; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća
od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 32.01 Taini i njihove soli, etri,
estri i ostali derivati Proizvodnja od ekstrakta za
štavljenje, biljnog porekla Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
32.05 Lak-boje; preparati predviđeni
napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi
lak-boja(3) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim iz tar. br. 32.03,
32.04 i 32.05. Međutim, mogu da se
upotrebe i materijali iz tar. br. 32.05,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 20% cene proizvoda
franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi;
parfimerijski, kozmetički ili
toaletni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali koji se svrstavaju
u isti tar. br. kao i proizvod, pod
uslovom da njihova ukupna vrednost nije
veća od 20% cene proizvoda franko
fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
33.01 Eterična ulja (bez terpena ili sa
terpenima), uključujući tzv.
"concretes" i "absolute";
rezinoidi, ekstrahovane uljane smole,
koncentrati eteričnih ulja u mastima,
neeterskim uljima, voskovima ili
slično, dobijeni postupkom ekstrakcije
eteričnih ulja pomoću masti ili
maceracijom; sporedni terpenski
proizvodi dobijeni deterpenacijom
eteričnih ulja; vodeni destilati i
vodeni rastvori eteričnih ulja Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od materijala
različite "grupe"(4) ovog tar. br.
Međutim, mogu da se upotrebe materijali
iz iste grupe kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna
sredstva, preparati za pranje, preparati
za podmazivanje, veštački voskovi,
pripremljeni voskovi, preparati za
poliranje i čišćenje, sveće i slični
proizvodi, paste za modeliranje,
"zubarski voskovi" i zubarski
preparati na bazi gipsa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 34.03 Preparati za podmazivanje koji sadrže
manje od 70% po masi ulja od nafte ili
ulja dobijena od bitumenoznih minerala Postupak rafinisanja i/ili jedan ili
više specifičnih procesa(1)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi
upotrebljeni materijali svrstavaju u
tar. br. koji se razlikuje od tar. br.
u koji se svrstava proizvod. Međutim,
mogu da se upotrebe i materijali koji
se svrstavaju u isti tar. br. u koji
se svrstava proizvod, pod uslovom da
njihova vrednost nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
34.04 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:
- Na bazi parafina, naftnih voskova,
voskova dobijenih od bituminoznih
minerala, presovanog parafina ili
parafina sa odstranjenim uljem Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- hidrogenizovanih ulja iz tar. br.
15.16, koja imaju svojstva voska,
- masnih kiselina, koje nisu definisane
ili industrijski masnih alkohola,
koji nemaju svojstva voskova,
iz tar. br. 38.23, i
- materijala iz tar. br. 34.04
Međutim, ovi materijali mogu da se
upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna
vrednost nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
edž Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani
skrobovi; lepkovi; enzimi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća
od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
35.05 Dekstrini i ostali modifikovani
skrobovi (npr. preželatinizovani i
esterifikovani skrobovi); lepkovi na
bazi skrobova ili na bazi dekstrina
ili ostalih modifikovanih skrobova:
- Skrobni etri i estri Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih
materijala iz tar. br. 35.05 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. broja, osim materijala iz tar.
br. 11.08 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 35.07 Pripremljeni enzimi na drugom mestu
nepomenuti niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% cene proizvoda franko fabrika
Glava 36 Eksplozivi, pirotehnički proizvodi;
šibice; piroforne legure; zapaljivi
preparati Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća
od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 37 Proizvodi za fotografske i
kinematografske svrhe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
37.01 Fotografske ploče i plan-filmovi,
osetljivi na svetlost, neosvetljeni,
od bilo kog materijala osim od hartije,
kartona ili tekstila; plan-filmovi
za trenutnu (brzu) fotografiju,
osetljivi na svetlost, neosvetljeni,
u kasetama ili bez kaseta:
- Plan-filmovi za trenutnu (brzu)
fotografiju u boji, u kasetama Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od materijala iz tar. br.
37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali koji se svrstavaju
u tar. br. 37.02, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od materijala iz tar. br.
37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se
upotrebe materijali koji se svrstavaju u
tar. br. 37.01 i 37.02, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od 20%
cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
37.02 Fotografski filmovi u rolnama osetljivi
na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog
materijala osim od hartije, kartona
ili tekstila; filmovi u rolnama za
trenutne (brze) fotografije, osetljivi
na svetlost, neosvetljeni Proizvodnja materijala iz bilo kog
tar. br., osim materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
37.04 Fotografske ploče, filmovi,
hartije, karton i tekstil osvetljeni
ali nerazvijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 37.01 do 37.04 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije;
osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 38.01 - Koloidni grafit u rastvoru ulja i
polukoloidni grafit; ugljenične paste
za elektrode Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
- Grafit u obliku paste, gde mešavina
grafita i mineralnih ulja učestvuje
sa više od 30% po masi Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala iz tar. br.
34.03 nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 38.03 Tal-ulje, rafinisano Rafinisanje sirovog tal ulja Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 38.05 Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno Prečišćavanje destilacijom ili
rafinisanjem sirovog sulfatnog
terpentinskog ulja Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 38.06 Smolni estri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 38.07 Katran od drveta
(smola od katrana od drveta) Destilacija katrana od drveta Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
38.08 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva protiv klijanja,
sredstva za regulaciju rasta biljaka,
dezinfektanti i slični proizvodi
pripremljeni u oblike ili pakovanja za
prodaju na malo ili kao preparati ili
proizvodi (npr: sumporisane trake,
fitilji, sveće i hartije za ubijanje
muva) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.09 Sredstva za doradu, nosači boja,
odnosno sredstva za ubrzanje bojenja
ili fiksiranje materija za bojenje i
ostali proizvodi i preparati
(npr.: sredstva za apreturu i
nagrizanje) koji se upotrebljavaju u
industriji tekstila, hartije, kože
i sličnim industrijama, na drugom
mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.10 Preparati za dekapiranje metalnih
površina; topitelji i drugi pomoćni
preparati za lemljenje i zavarivanje;
praškovi i paste za lemljenje i
zavarivanje koji se sastoje od metala i
drugih materijala; preparati koji se
upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za
elektrode ili šipke za zavarivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.11 Preparati protiv detonacije, preparati
za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje
taloženja smole, poboljšivači viskoziteta,
preparati za sprečavanje korozije i
ostali pripremljeni aditivi za mineralna
ulja (uključujući benzin) ili za druge
tečnosti koje se upotrebljavaju za
iste svrhe kao mineralna ulja:
- Pripremljeni aditivi za ulja za
podmazivanje, koji sadrže naftna ulja
ili ulja dobijena od bitumenoznih
minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
38.11 nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.12 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije;
složeni plastifikatori za gumu i
plastične mase, na drugom mestu
nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati
za sprečavanje oksidacije i ostali
složeni stabilizatori za gumu ili
plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.13 Preparati i punjenja za aparate za
gašenje požara; napunjene granate za
gašenje požara Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.14 Složeni organski rastvarači i
razređivači, na drugom mestu nepomenuti,
niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva
za skidanje premazanih sredstava ili
lakova Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.18 Hemijski elementi dopirani za upotrebu
u elektronici u obliku diskova,
pločica ili sličnih oblika, hemijska
jedinjenja dopirana za upotrebu u
elektronici Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.19 Tečnosti za hidraulične kočnice i
ostale pripremljene tečnosti za
hidrauličnu transmisiju, koje ne
sadrže ili sadrže manje od 70% po masi
naftnog ulja ili ulja dobijena od
bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.20 Preparati protiv smrzavanja i
pripremljene tečnosti za odleđivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.22 Dijagnostički ili laboratorijski
reagensi na podlozi, pripremljeni
dijagnostički ili laboratorijski
reagensi, bez obzira da li su na
podlozi ili ne, osim onih iz
tar. br. 30.02 ili 30.06;
sertifikovani referentni materijali Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
38.23 Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije;
industrijski masni alkoholi:
- Industrijske monokarbonske masne
kiseline, kisela ulja od rafinacije Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod
- Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od materijala
koji se svrstavaju u tar. br. 38.23
38.24 Pripremljena vezivna sredstva za
livačke kalupe ili livačka jezgra,
hemijski proizvodi i preparati
hemijske industrije ili srodnih
industrija (uključujući i one koji se
sastoje od mešavina prirodnih
proizvoda), na drugom mestu nepomenuti,
niti obuhvaćeni;
- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da
njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
-- pripremljena vezivna sredstva za
livačke kalupe ili livačka jezgra
na bazi prirodnih smolnih proizvoda
-- naftenske kiseline, njihove soli
nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- sorbitol, osim sorbitola iz
tar. br. 29.05
-- naftni sulfonati, isključujući nafte
sulfonata alkalnih metala, amonijuma
ili etanolamina; tiofenovane
sulfonske kiseline iz ulja koja su
dobijena od bitumenoznih minerala
i njihove soli
-- izmenjivači jona
-- apsorpciona sredstva za vakuum cevi
-- alkalni oksid gvožđa za
prečišćavanje gasa
-- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid
dobijen prečišćavanjem gasa od uglja
-- sulfonaftenske kiseline, njihove soli
nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- Fuzelovo i Dipelovo ulje
-- mešavine soli koje sadrže različite
anione
-- paste za kopiranje na bazi želatina,
uključujući i na podlozi od hartije
ili tekstila
- Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
39.01 do 39.15 Plastične mase u primarnim oblicima,
otpaci, strugotina i ostaci od
plastičnih masa; osim onih iz tar. br.
edž 39.07 i 39.12, za koji važe dole
navedena pravila:
- Proizvodi adicione homopolimerizacije,
gde samo jedan monomer učestvuje sa
više od 99% po masi u ukupnom
sadržaju polimera Proizvodnja kod koje: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja,
vrednost svih upotrebljenih materijala
iz Glave 39 nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika(5)
- Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz Glave 39
nije veća od 20% cene proizvoda
franko fabrika(5) Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
edž 39.07 - Kopolimer, od polikarbonata i
akrilonitril-butadien-stirolnog
kopolimera (ABS) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
materijali koji se svrstavaju u isti
tar. br. kao i proizvod, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika(5)
: 91;0: - Poliester Proizvodnja kod koje vrednost svih
: 91;0: upotrebljenih materijala iz Glave 39
: 91;0: nije veća od 20% cene proizvoda franko
: 91;0: fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata
: 91;0: tetrabroma (bisfenol A)
: 91;0:39.12 Celuloza i njeni hemijski derivati na
: 91;0: drugom mestu nepomenuti, niti
: 91;0: obuhvaćeni, u primarnim oblicima Proizvodnja kod koje vrednost svih
: 91;0: materijala, koji se svrstavaju u isti
: 91;0: tar. br. u koji se svrstava proizvod,
: 91;0: nije veća od 20% cene proizvoda franko
: 91;0: fabrika
: 91;0:39.16 do 39.21 Poluproizvodi i proizvodi od
: 91;0: plastičnih masa; osim proizvoda iz
: 91;0: tar. br. edž 39.16, edž 39.17,
edž 39.20 i edž 39.21, za koje važe
dole navedena pravila:
- Pljosnati proizvodi, na drugi način
obrađeni, a ne samo površinski
obrađeni ili samo sečeni u druge
oblike osim u pravougaone
(uključujući i kvadratne); ostali
proizvodi, na drugi način obrađeni,
a ne samo površinski obrađeni Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz Glave 39
nije veća od 50% cene proizvoda franko
fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo:
- Proizvodi adicione
homopolimerizacije, gde samo jedan
monomer učestvuje sa više od 99% po
masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja,
vrednost svih upotrebljenih materijala
iz Glave 39 nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika(5)
- Ostalo: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz Glave 39
nije veća od 20% cene proizvoda franko
fabrika(5) Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
edž 39.16 i
edž 39.17 Profilni oblici i cevi Proizvodnja kod koje: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
- u okviru gore navedenog ograničenja,
vrednost svih upotrebljenih materijala
iz istog tar. br. u koji se svrstava
proizvod, nije veća od 20% cene
proizvoda franko fabrika
edž 39.20 - Listovi ili filmovi jonomera Proizvodnja od termoplastične
delimične soli koja je kopolimer
etilena i metakrilne kiseline,
delimično neutralizovana jonima metala,
uglavnom cinka i natrijuma Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- Listovi od regenerisane celuloze,
poliamida ili polietilena Proizvodnja kod koje vrednost
svih upotrebljenih materijala, koji
se svrstavaju u isti tar. br. u koji
se svrstava proizvod, nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika
edž 39.21 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od visoko transparentne
poliesterske folije, debljine manje
od 23 mikrona(6) Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
39.22 do 39.26 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume;
osim: Proizvodnja od materijala iz bilo
kog tarifnog broja, osim od materijala
iz tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod
edž 04.01 Laminirane ploče od krep gume za cipele Laminiranje listova prirodnog kaučuka
40.05 Mešavine kaučuka, nevulka-nizovane, u
primarnim oblicima ili u obliku ploča,
listova ili traka Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala, osim prirodnog
kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
40.12 Protektirane ili upotrebljavane spoljne
pneumatske gume; pune gume i gume sa
vazdušnim komorama, protektori (gazeći
sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi),
od gume:
- Protektirane gume, pune gume i gume
sa vazdušnim komorama, od gume Protektiranje upotrebljenih guma
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz
bilo kog tar. br., osim iz tar. br.
40.11 i 40.12
edž 40.17 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume
edž Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom
ili bez dlake (osim krzna) i štavljena
koža, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
edž 41.02 Sirova ovčija ili jagnjeća koža,
bez vune Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom
41.0 Štavljena ili "crust" koža, bez vune
ili dlake, sečena ili nesečena,
ali dalje nepripremljena Ponovno štavljenje kože,
ili
41.06 Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
41.07, 41.12
i 41.13 Koža dalje obrađena posle štavljenja ili
čišćenja uključujući sušenu kožu, bez
vune, sečenu ili nesečenu, osim kože
i tar. br. 41.14 Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim iz tar. br. 41.04 do 41.13
edž 41.14 Lakovana koža i lakovana slojevita
koža; metalizovana koža Proizvodnja od materijala iz tarifnih
brojeva 41.04 do 41.06 pod uslovom
da njihova vrednost nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
Glava 42 Proizvodi od kože, sedlarski i sarački
proizvodi; predmeti za putovanje, ručne
torbe i slični kontejneri; proizvodi
od životinjskih creva (osim od svilenog
katguta) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 43 Prirodno i veštačko krzno; proizvodi
od krzna; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 43.02 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:
- Ploče, krstovi i slični oblici Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili
sastavljanjem od nesastavljenih,
štavljenih ili obrađenih krzna
- Ostalo Proizvodnja od nesastavljenih
štavljenih ili obrađenih krzna
43.03 Odeća, pribor za odeću i ostali
proizvodi od krzna Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih
ili obrađenih krzna iz tar. br. 43.02
edž Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta; drveni
ugalj; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 44.03 Drvo, grubo obrađeno učetvoreno Proizvodnja od trupaca sa korom ili
bez kore ili samo otesano
edž 44.07 Drvo obrađeno po dužini, rezanjem,
glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem,
debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno
ili spojeno na krajevima Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima
edž 44.08 Listovi furnira (uključujući dobijene
rezanjem drveta) i listovi za šperploče,
debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo
dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno,
debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili
spojeno na krajevima Spajanje, rendisanje, brušenje,
spajanje na krajevima
edž 44.09 Drvo, profilisano po dužini bilo koje
ivice ili lica, uključujući, brušeno ili
prstasto (zupčasto) spojeno
- Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima
- Oblikovane lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca
edž 44.10 do
edž 44.13 Lajsne i venci od drveta za predmete
domaćinstva, okvire za unutrašnju
dekoraciju Prerada u oblik lajsni ili venaca
edž 44.15 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična
ambalaža za pakovanje, od drveta Proizvodnja od dasaka koje nisu
isečene na određenu veličinu
edž 44.16 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi
bačvarski proizvodi i njihovi delovi,
od drveta Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih,
osim sečenih testerom na dve glavne površine
edž 44.18 - Građevinska stolarija i ostali
proizvodi za građevinarstvo,
od drveta Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti
ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana
- Lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca
edž 44.21 Drvca za šibice; drveni ekserčići i
klinčići za obuću Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br.,
osim od drvene žice iz tar. br. 44.09
edž Glava 45 Pluta i proizvodi od plute; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
45.03 Proizvodi od prirodne plute Proizvodnja od plute iz tar. br. 45.01
Glava 46 Proizvodi od slame i esparta ili od
ostalih materijala za pletariju;
korparski i pletarski proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
Glava 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih
vlaknastih celuloznih materijala;
hartija ili karton za ponovnu preradu
(otpaci i ostaci) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od
hartijine mase, hartije ili od kartona;
osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
edž 48.11 Hartija i karton, špartani, sa
linijama ili kockama Proizvodnja od materijala za izradu
hartije iz Glave 47
48.16 Karbon hartija, samokopirajuća hartija
i ostale hartije za kopiranje ili
prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09),
matrice za umnožavanje i ofset ploče
od hartije, u kutijama ili bez kutija Proizvodnja od materijala za izradu
hartije iz Glave 47
48.17 Koverti, pisma-koverti, dopisnice i
karte za dopisivanje (bez slike) od
hartije ili kartona; setova za
dopisivanje u kutijama, kesicama,
notesima i sličnim pakovanjima od
hartije ili kartona Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja u
koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
edž 48.18 Toaletna hartija Proizvodnja od materijala za izradu
hartije iz Glave 47
edž 48.19 Kutije, vreće i ostali kontejneri za
pakovanje od hartije, kartona, celulozne
vate i listova ili traka od celuloznih
vlakana Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
edž 48.20 Blokovi listova za pisanje Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 48.23 Ostala hartija, karton, celulozna vata
i listovi i trake od celuloznih vlakana,
sečeni u određene veličine ili oblike Proizvodnja od materijala za izradu
hartije iz Glave 47
edž Glava 49 Štampane knjige; novine, slike i ostali
proizvodi grafičke industrije, rukopisi,
kucani tekstovi i planovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
49.09 Poštanske razglednice, čestitke i karte
koje imaju lične poruke, štampane,
ilustrovane ili neilustrovane, sa
kovertima ili bez koverata, ili ukrasa Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11
49.10 Kalendari svih vrsta, štampani,
uključujući kalendar blokove;
- Kalendari tkz. večiti sa zamenjivim
blokovima montiranim na podlozi ili
postolju od drugog materijala osim od
hartije ili kartona Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja od materijala koji se ne
svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11
edž Glava 50 Svila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 50.03 Otpaci od svile (uključujući čaure
nepodesne za odmotavanje, otpatke
prediva i raščupane tekstilne
materijale), vlačeni ili češljani Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile
50.04 do
edž 50.06 Svileno predivo i prediva od
otpadaka svile Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile,
vlačenih ili češljanih ili na drugi
način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti drugačije
pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne
celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
50.07 Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička
stabilizacija, podizanje oluminoznosti,
kalandriranje, obrada za otpornost na
skupljanje, završna dorada, obogaćivanje,
impregnacija, popravljanje i otklanjanje
čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost
upotrebljene neštampane tkanine nije veća
od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjskih dlaka;
predivo i tkanine od konjske dlake;
osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
51.06 do 51.10 Predivo od vune, fine ili grube
životinjske ili konjske dlake: Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih
ili češljanih ili na drugi način
pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti na drugi
način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
51.11 do 51.13 Tkanine od vune, fine ili grube
životinjske ili konjske dlake:
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada
za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije
veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 52 Pamuk: osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
52.04 do 52.07 Predivo i konac od pamuka Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih
ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti na drugi način
pripremljena za predanje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
52.08 do 52.12 Tkanine od pamuka:
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje;
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije
veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna;
predivo od hartije i tkanine
od prediva od hartije Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
53.06 do 53.08 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; predivo od hartije Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile,
vlačenih ili češljanih ili na drugi
način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti na drugi
način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne
celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
53.09 do 53.11 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; tkanine od prediva od hartije;
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7):
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- juta prediva
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti
na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna
dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije
veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
54.01 do 54.06 Predivo, monofilamenti i konac od
veštačkih ili sintetičkih filamenata Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile,
vlačenih ili češljanih ili na drugi
način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti drugačije
pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
54.07 do 54.08 Tkanine od prediva veštačkih ili
sintetičkih filamenata:
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna
dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije
veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
55.01 do 55.07 Veštačka ili sintetička sečena vlakna Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
55.08 do 55.11 Predivo i konac za šivenje od
veštačkih ili sintetičkih vlakana,
sečenih (štapel) Proizvodnja od(7):
- sirove svile, otpadaka od svile,
vlačenih ili češljanih ili na drugi
način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena niti češljana, niti na drugi
način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije
55.12 do 55.16 Tkanine od veštačkih ili sintetičkih
sečenih vlakana:
- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije
veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 56 Vata, filc i netkani materijal;
specijalna prediva; kanapi, užad,
konopci i kablovi i proizvodi od njih;
osim: Proizvodnja od :
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
- materijala za proizvodnju hartije
56.02 Filc, uključujući impregnisan,
prevučen, ili laminiran:
- Iglani filc Proizvodnja od(7):
: 91;0: - prirodnih vlakana, ili
: 91;0: - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
: 91;0: Međutim, može da se upotrebi i sledeće:
: 91;0: - polipropilenski filament iz tar. br. 54.02,
: 91;0: - polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06, ili
: 91;0: - kablovi od polipropilenskih filamenata iz
: 91;0: tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima,
: 91;0: sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od
: 91;0: 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrednost
: 91;0: nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
: 91;0: - Ostalo Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana
- sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili
- hemijskih materija ili tekstilne celuloze
56.04 Niti i kord od gume, prekriveni
tekstilnim materijalom; tekstilno
predivo, trake i slično iz tar. br.
54.04 ili 54.05, impregnisani, prevučeni,
obloženi gumom ili plastičnom masom:
- Niti i kord od gume, prekriveni
tekstilnim materijalom Proizvodnja od gumenih niti i korda koji
nisu prekriveni tekstilnim materijalom
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena
niti češljana, niti na drugi način
pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije
56.05 Metalizirano predivo, uključujući
obavijeno predivo, koje se sastoji
od tekstilnog prediva, traka ili sličnih
oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05,
kombinovanih sa metalom u obliku niti,
traka ili praha ili prekrivenih metalom Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana,
nevlačenih niti češljanih, niti na drugi
način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije
56.06 Obavijeno predivo, obavijene trake i
slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05,
osim obavijenih proizvoda iz tar. br.
56.05, i obavijenog prediva od konjske
dlake (iz grive i repa); žanila predivo
(uključujući flokovano žanila predivo);
efektno (zamkasto) predivo Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih
niti češljanih, niti na drugi način
pripremljenih za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe
- materijala za izradu hartije
Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:
- Od iglanog filca Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Međutim, moguće je koristiti:
- polipropilenski filament iz tar. br. 54.02
- polipropilenska vlakna iz tar. br.
55.03 ili 55.06, ili
- kablove od polipropilenskih filamenata iz
tar. br. 55.01, kod kojih je, u svim slučajevima,
sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od
9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna
vrednost nije veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
Kao podloga, može da se upotrebi tkanina od jute
- Od ostalog filca Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti
češljana, niti na drugi način pripremljena
za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosovog vlakna
- sintetičkog ili veštačkog filament prediva,
- prirodnih vlakana, ili
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje
Tkanine od jute se smeju koristiti kao podloga
edž Glava 58 Specijalne tkanine; taftovane
tekstilne tkanine; čipke; tapiserije;
pozamanterija; vez; osim:
- Kombinovani, sa gumenim nitima Proizvodnja od jednožičnog prediva(7)
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih,
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne
operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje,
mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada
za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje
čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost
upotrebljene neštampane tkanine nije veća od
47,5% cene proizvoda franko fabrika
58.05 Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena,
flandrijske bove, obison i slične) i
tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim
bodom i unakrsnim bodom), uključujući i
konfekcionirane Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
58.10 Vez u metraži, u trakama ili motivima Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materija nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
59.01 Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili
skrobnim materijama, koje se
upotrebljavaju za spoljno povezivanje
knjiga i slično; tkanine za kopiranje,
kanafas pripremljen za slikanje; krute
tkanine (burgam) i slične tkanine
koje se koriste za izradu šešira Proizvodnja od prediva
59.02 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume
od prediva od najlona ili drugih
poliamida, poliestera i viskoznog
rajona, velike jačine:
- Sa sadržajem do 90% po masi
tekstilnih materijala Proizvodnja od prediva
- Ostalo Proizvodnja od hemijskih materijala
ili tekstilne celuloze
59.03 Tekstilne tkanine impregnisane,
premazane, prevučene ili prekrivene
ili laminirane plastičnim masama,
osim onih iz tar. br. 59.02 Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom
da ukupna vrednost upotrebljene neštampane
tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda
franko fabrika
59.04 Linoleum, uključujući sečen u oblike;
podni pokrivači na tekstilnoj podlozi,
premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj,
uključujući i sečene u oblike Proizvodnja od prediva(7)
59.05 Zidni tapeti od tekstila:
- Impregnirani, premazani, prekriveni
ili laminirani gumom, plastičnim
ili drugim materijalima Proizvodnja od prediva
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosovog vlakna
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje
čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost
korišćene neštampane tkanine nije veća od
47,5% cene proizvoda franko fabrika
59.06 Kaučukovane ili gumirane tekstilne
tkanine, osim onih iz tar. br. 59.02;
- Pleteni ili kukičani tekstilni
materijali Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostale tkanine izrađene od prediva
od sintetičkih filamenata, koje
sadrži više od 90% tekstilnih
materijala po masi Proizvodnja od hemijskih materijala
- Ostalo Proizvodnja od prediva
59.07 Tekstilne tkanine na drugi način
impregnisane, premazane, prevučene
ili prekrivene; platna slikana za
pozorišne kulise, tkanine za ateljea
i slične svrhe Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje impregnacija, popravljanje i otklanjanje
čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost
korišćene neštampane tkanine nije veća od
47,5% cene proizvoda franko fabrika
59.08 Fitilji od tekstila, tkani, opleteni
ili pleteni, za lampe, peći, upaljače,
sveće i slično; čarapice za gasno
osvetljenje i cevasto pletene tkanine
za čarapice, impregnisane ili
neimpregnisane:
- Čarapice za gasno osvetljenje,
impregnisane Proizvodnja od cevasto pletene
tkanine za gasno osvetljenje
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
59.09 do 59.11 Tekstilni proizvodi za industrijsku
upotrebu
- Diskovi ili prstenovi za poliranje,
osim od filca iz tar. br. 59.11 Proizvodnja od prediva ili otpadaka
od tkanina ili krpa iz tar. br. 63.10
- Tkanine, koje se najčešće
upotrebljavaju u proizvodnji hartije
ili za druge tehničke svrhe,
postavljene ili ne, impregnisane,
odnosno prevučene ili ne, cevaste
ili beskonačne sa jednožičnom ili
višežičnom osnovom i/ili potkom,
ili ravno tkane sa višestrukom
osnovom i/ili potkom iz
tar. br. 59.11 Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosovog vlakna
- sledećih materijala:
- prediva od politetrafluoroetilena(8),
- prediva, višežičnog, od poliamida,
prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog
fenolnom smolom,
- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana
aromatizovanih poliamida, koja su dobijena
polikondenzacijom m-fenilenediamina i
izoftalne kiseline,
- monofila politetrafluoretilena(8),
- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana
od poli-p-fenilen tereftalamida,
- prediva od staklenih vlakana prevučenog
fenolnom smolom i obavijenog predivom od
akrila(8),
- kopoliester monofilamenata od poliestera
i smole tereftalne kiseline i 1,4
cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline
- prirodnih vlakna
- veštačkih ili sintetičkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prediva od kokosovog vlakna
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Glava 61 Odeća i pribor za odeću,
pleteni ili kukičani:
- Dobijeni šivenjem ili na drugi način
sastavljanjem dva ili više komada
pletenog ili kukičanog materijala
koji je iskrojen u potrebnom obliku
ili direktno dobijen u odgovarajućem
obliku Proizvodnja iz prediva(7)(9):
- Ostalo Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana
koja nisu vlačena niti češljana, niti na
drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
edž Glava 62 Odeća i pribor za odeću,
nepleteni i nekukičani; osim: Proizvodnja od prediva(7)(9)
edž 62.02,
edž 62.04,
edž 62.06,
edž 62.09 i
edž 62.11 Odeća za žene, devojčice i bebe i
gotov pribor za odeću, vezeni Proizvodnja iz prediva(9)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina,
pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih
nevezenih tkanina nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika(9)
: 91;0:edž 62.10 i
edž 62.16 Vatrootporna oprema od materijala
prevučenih folijom poliestera na koju
je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva(9)
ili
Proizvodnja od nepremazanih ili
neprevučenih materijala pod uslovom da
ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih
ili neprevučenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika(9)
62.13 i 62.14 Maramice, maramice za džep, šalovi,
ešarpe, marame, šamije, zarovi,
velovi, koprene i slični proizvodi
- Vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(7)(9)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala,
pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih
nevezenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika(9)
- Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(7)(9)
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili
završne operacije (kao što su odmašćivanje,
beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija,
podizanje oluminoznosti, kalandriranje,
obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada,
obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i
otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna
vrednost korišćene neštampane tkanine iz
tar. br. 62.13 i 62.14 nije veća od
47,5% cene proizvoda franko fabrika
62.17 Ostali gotov pribor za odeću;
delovi odeće ili pribora za odeću,
osim onih iz tar. br. 62.12:
- Vezeni Proizvodnja od prediva(9)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala,
pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih
nevezenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika(9)
- Vatrootporna oprema od materijala
prevučenih folijom poliestera na
koju je nanet sloj aluminijumskog
praha Proizvodnja od prediva(9)
ili
Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih
materijala, pod uslovom da ukupna vrednost
upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih
materijala nije veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika(9)
- Postava za kragne, manžetne, skrojena Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod;
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene proizvoda
franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja od prediva(9)
edž Glava 63 Ostali gotovi proizvodi od tekstila;
setovi; iznošena dotrajala odeća i
dotrajali proizvodi od tekstila; krpe;
osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
63.01 do 63.04 Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd;
zavese itd; ostali proizvodi za
unutrašnje opremanje:
- Od filca, od netkanih materijala Proizvodnja od materijala(7):
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostali:
-- vezeni Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(9)(10)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala
(osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
-- ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(9)(10)
63.05 Vreće i vrećice za pakovanje robe Proizvodnja od(7):
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih
vlakana koja nisu vlačena niti češljana,
niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
63.06 Cerade, platneni krovovi i spoljne
platnene roletne (tende); šatori;
jedra (za plovila, daske za jedrenje
ili suvozemna vozila); proizvodi za
kampovanje:
- Od netkanih materijala Proizvodnja od(7)(9):
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(7)(9)
63.07 Ostali gotovi proizvodi, uključujući
modne krojeve za odeću Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
63.08 Setovi koji se sastoje od komada
tkanine i prediva, s priborom ili bez
pribora, za izradu prostirki,
tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta
ili sličnih proizvoda od tekstila,
pripremljeni u pakovanjima za prodaju
na malo Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava
pravilo koje bi se na njega primenilo i da
nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu
proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova
ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta
franko fabrika
edž Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi,
delovi tih proizvoda; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.,
osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na
unutrašnje đonove ili na druge komponente
đona iz tar. br. 64.06
64.06 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja
su spojena ili nespojena sa unutrašnjim
đonovima); izmenljivi ulošci za obuću,
umeci za pete i slični proizvodi i
njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za
glavu i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
65.03 Šeširi i druge pokrivke za glavu,
od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i
drugih proizvoda iz tar. br. 65.01,
uključujući i postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od
tekstilnih vlakana(9)
65.05 Šeširi i druge pokrivke za glavu,
pleteni ili kukičani, ili izrađeni od
čipke, filca ili ostalih tekstilnih
metražnih materijala (osim od traka),
uključujući postavljene ili ukrašene;
mreže za kosu od bilo kog materijala,
uključujući postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od
tekstilnih vlakana(9)
edž Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi,
štapovi-stolice, bičevi, korbači i
njihovi delovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
66.01 Kišobrani i suncobrani (uključujući i
štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i
slične kišobrane) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
Glava 67 Perje i paperje, preparirano i
proizvodi izrađeni od perja i paperja;
veštačko cveće; proizvodi od ljudske
kose Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa,
betona, azbesta, liskuna i sličnih
materijala; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 68.03 Proizvodi od škriljca ili od
aglomerisanog škriljca Proizvodnja od obrađenog škriljca
edž 68.12 Proizvodi od azbesta; proizvodi od
mešavina na bazi azbesta ili mešavina
na bazi azbesta i magnezijum-karbonata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.
edž 68.14 Proizvodi od liskuna, uključujući i od
anglomerisanog ili rekonstituisanog
liskuna na podlozi od hartije,
kartona ili ostalih materijala Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući
i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)
Glava 69 Keramički proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 70.03,
edž 70.04 i
edž 70.05 Staklo sa nereflektujućim slojem Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01
70.06 Staklo iz tar. br. 70.03, 70.04 ili
70.05, savijeno, sa obrađenim ivicama,
gravirano, brušeno, emajlirano ili na
drugi način obrađeno, neuokvireno,
niti spojeno sa drugim materijalima:
- Podloge staklenih ploča, prevučene
dielektričnim tankim slojem i
stepena poluprovodljivosti u skladu sa
standardima SEMII(11) Proizvodnja od podloga staklenih ploča
iz tar. br. 70.06, neprevučenih
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01
70.07 Sigurnosno staklo, od kaljenog
ili slojevitog stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01
70.08 Višezidni panel elementi za izolaciju,
od stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01
70.09 Ogledala od stakla, uramljena ili
neuramljena, uključujući i retrovizore Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01
70.10 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole,
ampule i ostali kontejneri od stakla,
za transport ili pakovanje robe;
tegle od stakla za konzervisanje;
čepovi, poklopci i ostali zatvarači,
od stakla Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
ili
Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom
da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih
nebrušenih proizvoda nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
70.13 Proizvodi od stakla koji se
upotrebljavaju za stolom, u kuhinji,
za toaletne svrhe, u kancelarijama,
za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe
(osim iz tar. br. 70.10 ili 70.18) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ili
Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom
da ukupna vrednost upotrebljenih nebrušenih
staklenih proizvoda nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
ili
Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito
štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda,
pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih
staklenih proizvoda nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 70.19 Predmeti od staklenih vlakana
(osim prediva) Proizvodnja od:
- neobojenih snopova staklenih vlakana,
rovinga, prediva i sečenih niti, ili od
- staklene vune
edž Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri,
drago ili poludrago kamenje,
plemeniti metali, metali platirani
plemenitim metalima i proizvodi od njih;
imitacije nakita; metalni novac; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 71.01 Prirodni ili kultivisani biseri,
sortirani, privremeno nanizani radi
lakšeg transporta Proizvodnja kod koje ukupna vrednost
svih upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
edž 71.02,
edž 71.03 i
edž 71.04 Obrađeno drago ili poludrago kamenje
(prirodno, sintetičko ili
rekonstituisano) Proizvodnja od neobrađenog dragog
ili poludragog kamenja
71.06, 71.08
i 71.10 Plemeniti metali:
- Neobrađeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim od materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10,
ili
Elektrolitička, termička ili hemijska
separacija plemenitih metala iz
tar. br. 71.06, 71.08 i 71.10
ili
Legiranje plemenitih metala iz tar. br.
71.06, 71.08, 71.10, međusobno ili sa
prostim metalima
- U obliku poluproizvoda ili
u obliku praha Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih
edž 71.07,
edž 71.09 i
edž 71.11 Metali platirani plemenitim metalima,
u obliku poluproizvoda Proizvodnja od metala platiranih
plemenitim metalima, neobrađenih
71.16 Predmeti od prirodnih ili
kultivisanih bisera, dragog ili
poludragog kamenja (prirodnog,
sintetičkog ili rekonstituisanog) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
71.17 Initacije nakita Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
ili
Proizvodnja od delova prostih metala
neprevučenih niti prekrivenih plemenitim
metalima, pod uslovom da ukupna vrednost
svih upotrebljenih materijala nije veća
od 50% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 72 Gvožđe i čelik; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
72.07 Poluproizvodi od gvožđa ili
nelegiranog čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br.
72.01, 72.02, 72.03, 72.04 i 72.05
72.08 do 72.16 Pljosnati valjani proizvodi,
žica i šipke, profili od gvožđa ili
nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih
primarnih oblika iz tar. br. 72.06
72.17 Hladno dobijena žica od gvožđa ili
nelegiranog čelika Proizvodnja od poluproizvoda
iz tar. br. 72.07
edž 72.18,
72.19 do 72.22 Poluproizvodi, pljosnati valjani
proizvodi, šipke i profili od
nerđajućih čelika Proizvodnja od ingota ili drugih
primarnih oblika iz tar. br. 72.18
72.23 Hladno dobijena žica od
nerđajućeg čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.18
edž 72.24,
72.25 do 72.28 Poluproizvodi, pljosnati valjani
proizvodi, toplo valjana žica i šipka
u labavo namotanim koturovima;
šipke i profili od ostalih legiranih
čelika; šuplje šipke za burgije od
legiranog ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih
primarnih oblika iz tar. br. 72.06,
72.18 i 72.24
72.29 Hladno dobijena žica od ostalih
legiranih čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.24
edž Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika, osim: Proizvodnja iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod
edž 73.01 Talpe Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06
73.02 Delovi za izgradnju železničkih i
tramvajskih koloseka, od gvožđa ili
čelika: šine-vođice i nazubljene šine,
skretnički jezičci, srcišta, potezne
motke i drugi delovi skretnica,
pragovi, vezice, šinske stolice,
klinovi šinskih stolica, podložne
pločice, pričvrsne pločice, distantne
šipke i motke, drugi delovi specijalno
konstruisani za postavljanje,
spajanje ili pričvršćivanje šina Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06
73.04,
73.05 i 73.06 Cevi i šuplji profili, od gvožđa
(osim od livenog gvožđa) ili čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br.
72.06, 72.07, 72.18 ili 72.24
edž 73.07 Pribor za cevi od nerđajućeg čelika
(ISO) br. Dž5CrNiMo 1712),
koji se sastoji od nekoliko delova Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje,
čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih
("blanks") proizvoda za profile, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
35% cene proizvoda franko fabrika
73.08 Konstrukcije (osim montažnih zgrada
iz tar. br. 94.06) i delovi konstrukcija
(npr.: mostovi i sekcije mostova,
vrata za brane, tornjevi, rešetkasti
stubovi, krovovi, krovni kosturi,
vrata i prozori i okviri za njih,
pragovi za vrata,roloi, ograde i stubovi),
od gvožđa ili čelika; limovi, šipke,
profili, cevi i slično, pripremljeni
za upotrebu u konstrukcijama, od
gvožđa ili čelika Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz
tar. br. 73.01, ne smeju da se koriste
edž 73.15 Lanci protiv klizanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala iz tar. br. 73.15 nije veća
od 50% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra; osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
74.01 Bakrenac; cement bakar
(precipitat bakra) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
74.02 Nerafinisani bakar; bakarne anode za
elektrolitičku rafinaciju Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
74.03 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:
- Rafinisani bakar Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
- Legure bakra i rafinisani bakar
sa sadržajem elemenata Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog,
ili od otpadaka i ostataka od bakra
74.04 Ostaci i otpaci, od bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
74.05 Predlegure bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla; osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
75.01 do 75.03 Niklov kamenac, sinterovani oksidi
nikla i drugi međuproizvodi
metalurgije nikla; sirovi nikl;
otpaci i ostaci od nikla Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma;
osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
76.01 Aluminijum, sirovi Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
ili
Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim
postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od
otpadaka i ostataka od aluminijuma
76.02 Otpaci i ostaci od aluminijuma Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž 76.16 Proizvodi od aluminijuma osim gaze,
tkanina, rešetki, mreža, ograda ili
zaklona, materijala za ojačavanje i
sličnih materijala (uključujući i
beskrajne trake), od aluminijumske
žice, i rešetki od razvučenog metala
od aluminijuma Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja u koji
se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da
se upotrebe (gaza, tkanine, rešetke, mreže,
ograde i zakloni, materijali za ojačavanje i
slični materijali (uključujući i beskrajne
trake), od aluminijumske žice ili rešetki
od razvučenog metala od aluminijuma, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene proizvoda
franko fabrika
Glava 77 Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS
edž Glava 78 Olovo i proizvodi od olova; osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
78.01 Sirovo olovo:
- Rafinisano olovo Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova)
ili od "radnog olova"
- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, ne mogu da se koriste otpaci
i ostaci iz tar. br. 78.02
78.02 Otpaci i ostaci, od olova Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 79 Cink i proizvodi od cinka; osim: Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
79.01 Cink, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti
otpaci i ostaci iz tar. br. 79.02
79.02 Otpaci i ostaci, od cinka Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja, osim; Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
80.01 Kalaj, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste
otpaci i ostaci iz tar. br. 80.02
80.02 i 80.07 Otpaci i ostaci, od kalaja;
ostali proizvodi od kalaja Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
Glava 81 Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih:
- Ostali prosti metali, sirovi;
proizvodi od njih Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz istog tar. br.
u koji se svrstava sam proizvod nije
veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
- Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
edž Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i
viljuške, od prostih metala; njihovi
delovi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
82.06 Alati, iz dva ili više od tar. br.
82.02 do 82.05, u setovima za prodaju
na malo Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 82.02 do 82.05.
Međutim, alati iz tar. br. 82.02 do 82.05
mogu da budu komponente seta, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
15% cene seta franko fabrika
82.07 Izmenjivi alat za ručne alatke,
sa ili bez mehaničkog pogona,
ili za mašine alatljike (npr. za
presovanje, kovanje, utiskivanje,
prosecanje, narezivanje i urezivanje
navoja, bušenje, proširivanje otvora,
struganje, provlačenje, glodanje),
uključujući matrice za izvlačenje ili
ekstrudiranje metala, i alat za
bušenje stena i zemlje Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
82.08 Noževi i sečiva, za mašine ili
mehaničke sprave Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
edž 82.11 Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne
(uključujući vrtne noževe),
osim noževa iz tar. br. 82.08 Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
sečiva i drške za nožarske proizvode od
prostih metala
82.14 Ostali nožarski proizvodi
(na primer mašine za šišanje, mesarske
ili kuhinjske satare i mesarske sekire,
noževi za seckanje mesa, noževi za papir);
setovi i sprave za manikir i pedikir
(uključujući i turpije za nokte) Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
i drške za nožarske proizvode od prostih
metala
82.15 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za
penu, lopatice za serviranje kolača,
noževi za ribu, noževi za maslac,
štipaljke za šećer i slični kuhinjski
i stoni pribor Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog roja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
i drške od prostih metala
edž Glava 83 Razni proizvodi od prostih metala;
osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod.
edž 83.02 Ostali okovi, pribor i slični
proizvodi za građevine,
i automatski zatvarači vrata Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod.
Međutim, mogu da se upotrebe i drugi
materijali iz tar. br. 83.02, pod uslovom
da njihova ukupna vrednost nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika
edž 83.06 Statuete i drugi ukrasi od
prostih metala Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se koriste
i drugi materijali iz tar. br. 83.06,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije
veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi,
mašine i mehanički uređaji;
njihovi delovi; osim: Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
edž 84.01 Nuklearni gorivni elementi Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod(12) Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i
druge pare (osim kotlova za centralno
grejanje koji mogu da proizvedu paru
niskog pritiska); kotlovi za
pregrejanu vodu Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
84.03 i
edž 84.04 Kotlovi za centralno grejanje, osim
kotlova iz tar. br. 84.02 i pomoćni
uređaji za kotlove za centralno grejanje Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., osim materijala koji se
svrstavaju u tar. br. 84.03 i 84.04 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.06 Turbine na vodenu i drugu paru Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% cene proizvoda franko fabrika
84.07 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem
na paljenje pomoću svećice, sa
naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% cene proizvoda franko fabrika
84.08 Klipni motori sa unutrašnjim
sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije
(dizel ili poludizel motori) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% cene proizvoda franko fabrika
84.09 Delovi pogodni isključivo ili uglavnom
za motore iz tar. br. 84.07 ili 84.08 Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% cene proizvoda franko fabrika
84.11 Turbomlazni motori, turbopropelerni
motori i ostale gasne turbine Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 30% cene
proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
84.12 Ostale pogonske mašine i motori Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 84.13 Pumpe za potiskivanje,
sa rotacionim kretanjem Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava
sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
edž 84.14 Industrijski ventilatori,
duvaljke i slično Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
84.15 Uređaji za klimatizaciju, koji se
sastoje od ventilatora na motorni
pogon i elemenata za menjanje temperature
i vlažnosti vazduha, uključujući mašine
u kojima se vlažnost ne može posebno
regulisati Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% cene proizvoda franko fabrika
84.18 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji
za hlađenje ili zamrzavanje, električni
ili ostali; toplotne pumpe, osim
uređaja za klimatizaciju vazduha
iz tar. broja 84.15 Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
ukupne vrednosti upotrebljenih
materijala sa poreklom
edž 84.19 Mašine i uređaji za industriju drveta,
hartijine mase, i kartona Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih materijala,
koji se svrstavaju u isti tar. br.,
u koji se svrstava sam proizvod, nije
veća od 25% cene proizvoda franko fabrika
84.20 Kalanderi i ostale mašine za valjanje,
osim za metale ili staklo,
i valjci za njih Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih materijala,
koji se svrstavaju u isti tar. br.,
u koji se svrstava sam proizvod,
nije veća od 25% cene proizvoda
franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća
od 30% cene proizvoda franko fabrika
84.23 Vage (osim vaga osetljivosti do
5 centigrama), uključujući i mašine
za brojanje i kontrolu, koje rade na
bazi merenja mase; tegovi za vage svih
vrsta Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
84.25 do 84.28 Mašine i aparati za dizanje,
manipulaciju, utovar ili istovar Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u tar.
br. 84.31, nije veća od 10% cene
proizvoda franko fabrika
84.29 Buldožeri, angldozeri, mašine za
ravnanje (grederi), skreperi, bageri,
utovarivači sa lopatom, mašine za
nabijanje i drumski valjci, samohodni:
- Drumski valjci Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostali Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u tar.
br. 84.31, nije veća od 10% cene
proizvoda franko fabrika
84.30 Ostale mašine za ravnanje, struganje,
kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje
zemlje, minerala ili ruda; makare i
mašine za vađenje šipova; snežni
plugovi i duvaljke za sneg Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u tar.
br. 84.31, nije veća od 10% cene
proizvoda franko fabrika
edž 84.31 Delovi pogodni za upotrebu isključivo
ili uglavnom sa drumskim valjcima Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.39 Mašine za proizvodnju celuloze od
vlaknastih celuloznih materijala ili
za proizvodnju ili dovršavanje hartije
ili kartona Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih materijala,
koji se svrstavaju u isti tar. br.,
u koji se svrstava sam proizvod,
koji se svrstava sam proizvod,
nije veća od 25% cene proizvoda
franko fabrika
84.41 Ostale mašine za preradu hartijine
mase, hartije ili kartona, uključujući
i mašine za sečenje svih vrsta Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih materijala,
koji se svrstavaju u isti tar. br.,
u koji se svrstava sam proizvod,
nije veća od 25% cene proizvoda
franko fabrika
84.44 do 84.47 Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu
u tekstilnoj industriji Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 84.48 Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama
iz tar. br. 84.44 i 84.45 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.52 Mašine za šivenje, osim mašina za
prošivanje knjiga iz tar. br. 84.40;
nameštaj, stalci i poklopci predviđeni
za mašine za šivenje; igle za mašine
za šivenje:
- Mašine za šivenje (samo sa veražnim
bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez
motora, ili do 17 kg, sa motorom Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih materijala
bez porekla, koji su upotrebljeni u
sastavljanju glave (bez motora), nije
veća od vrednost svih upotrebljenih
materijala sa poreklom, i
- kod koje su mehanizmi za zatezanje
konca, kukičanje i cik-cak rad,
koji se koriste, sa poreklom
- Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.56 do 84.66 Mašine alatljike, njihovi delovi i
pribor, iz tar. br. 84.56 do 84.66 Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.69 do 84.72 Kancelarijske mašine (npr. pisaće
mašine, mašine za računanje, mašine
za automatsku obradu podataka,
mašine za umnožavanje, mašine za
spajanje) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.80 Kalupnice za livnice metala;
modelne ploče, livački modeli;
kalupi za metal (osim kalupa za ingote),
metalne karbide, staklo, mineralne
materijale, gumu i plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
50% cene proizvoda franko fabrika
84.82 Kuglični ili kotrljajući ležajevi Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
84.84 Zaptivači od metalnih listova
kombinovani sa drugim materijalom
ili od dva ili više slojeva metala;
setovi zaptivača, različiti po
sastavu materijala, u kesama, omotima
ili sličnim pakovanjima; mehanički
zaptivači Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
84.85 Delovi mašina bez električnih
priključaka, izolatora, kalema,
kontakata ili drugih električnih
delova nepomenuti, niti obuhvaćeni
na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi
delovi; aparati za snimanje i
reprodukciju zvuka, aparati za snimanje
i reprodukciju televizijske slike i
zvuka i delovi i pribor za te
proizvode; osim: Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
85.01 Elektromotori i električni generatori
(osim generatorskih agregata) Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala iz tar. br. 85.03, nije
veća od 10% cene proizvoda franko fabrika
85.02 Električni generatorski agregati i
rotacioni konvertori (pretvarači) Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala iz tar. br. 85.01 i 85.03,
nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika
edž 85.04 Jedinice za napajanje mašina za
automatsku obradu podataka Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 85.18 Mikrofoni i njihovi stativi;
zvučnici, uključujući i zvučnike u
zvučnim kutijama; audiofrekventni
električni pojačivači; električni
kompleti za pojačavanje zvuka Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.19 Gramofoni, sa i bez sopstvenog
pojačivača, kasetofoni i drugi
aparati za reprodukciju zvuka, koji
nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.20 Magnetofoni i ostali aparati za snimanje
zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim
uređajima za reprodukciju zvuka Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.21 Aparati za snimanje i reprodukciju slike,
sa ili bez ugrađenog video tjunera Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.22 Delovi i pribor koji se upotrebljavaju
isključivo ili uglavnom sa aparatima iz
tar. br. 85.19 do 85.21 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.23 Pripremljene nesnimljene podloge za
snimanje zvuka ili slična snimanja
drugih fenomena, osim proizvoda iz
Glave 37 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.24 Ploče, trake i ostale podloge sa
snimljenim zvukom i drugim sličnim
fenomenima, uključujući matrice i
galvanske otiske za proizvodnju ploča,
osim proizvoda iz Glave 37:
- Matrice i galvanski otisci
za proizvodnju ploča Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika,
- ostalo Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 85.23, nije veća od 10%
cene proizvoda franko fabrika
85.25 Predajnici za radio-telefoniju,
radio-telegrafiju, radio-difuziju
ili televiziju, uključujući one sa
ugrađenim radio prijemnikom ili
aparatom za snimanje ili reprodukciju
zvuka; televizijske kamere; video
kamere za snimanje nepokretnih slika
i ostale video kamere sa rekorderima;
digitalne kamere Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.26 Radari, uređaji za radio-navigaciju
i uređaji za radio-daljinsko upravljanje Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.27 Prijemnici za radio-telefoniju,
radio-telegrafiju i radio-difuziju,
uključujući i prijemnike kombinovane
u istom kućištu sa aparatom za snimanje
ili reprodukciju zvuka ili sa
časovnikom Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.28 Televizijski prijemnici, sa ili bez
ugrađenih radio prijemnika ili aparata
za snimanje i reprodukciju zvuka ili
slike; video monitori i video
projektori Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća
od vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.29 Delovi pogodni za upotrebu isključivo
ili uglavnom sa aparatima iz
tar. br. 85.25 do 85.28:
- Pogodni za upotrebu, isključivo ili
uglavnom, sa aparatima za snimanje
ili reprodukciju slike Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća
od vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
85.35 i 85.36 Električni aparati za uključivanje i
isključivanje ili zaštitu električnih
strujnih kola, ili za priključivanja za
ili u električnim strujnim kolima Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 85.38, nije veća od 10%
cene proizvoda franko fabrika
85.37 Tabele, ploče, pultovi, stolovi,
ormani i ostale osnove, opremljeni
sa dva ili više aparata iz tar. br.
85.35 i 85.36, za električno upravljanje
ili razvođenje električne struje,
uključujući i one sa ugrađenim
instrumentima i aparatima iz Glave 90
i aparatima za numerično upravljanje,
osim komutacionih aparata iz
tar. br. 85.17 Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 85.38, nije veća od 10%
cene proizvoda franko fabrika
edž 85.41 Diode, tranzistori i ostali slični
poluprovodnički elementi, osim diskova
(pločica) još neisečenih u
mikropločica (čipova) Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
85.42 Elektronska integrisana kola i
mikrosklopovi
- Monolitna integrisana kola Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća
od 10% cene proizvoda franko fabrika
ili
Postupak difuzije (kod kog se
integrisana kola formiraju na podlozi
poluprovodnika selektivnim uvođenjem
odgovarajuće primese (dopanta), bez
obzira da li su sastavljena ili
nesastavljena, odnosno testirana u
nekoj drugoj zemlji, a ne u zemlji
jedne od strana ugovornica
- Ostala Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća
od 10% cene proizvoda franko fabrika
85.44 Izolovana žica (uključujući emajliranu
i anodiziranu žicu), kablovi
(uključujući koaksijalne kablove) i
ostali izolovani električni provodnici,
sa ili bez konektora; kablovi od
optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno
oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne
sa električnim provodnicima, sa ili
bez konektora Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice,
ugalj za sijalice, ugalj za baterije
i drugi proizvodi od grafita ili
drugog ugljena, sa ili bez metala,
za električne svrhe Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.46 Električni izolatori od
bilo kog materijala Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.47 Izolacioni delovi za električne
mašine, uređaje ili opremu, izrađeni
u potpunosti od izolacionog materijala
ili samo sa manjim komponentama od
metala (npr.: čaure sa navojem)
ugrađenim za vreme presovanja isključivo
radi spajanja, osim izolatora iz tar. br.
85.46; cevi za električne provodnike i
spojnice za njih, od prostih metala
obložene izolacionim materijalom Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
85.48 Ostaci i otpaci od primarnih ćelija,
primarnih baterija i električnih
akumulatora; istrošene primarne ćelije,
istrošene primarne baterije i istrošeni
električni akumulatori; električni
delovi mašina i aparata nepomenuti niti
obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 86 Šinska vozila i njihovi delovi;
železnički i tramvajski kolosečni
sklopovi i pribor i njihovi delovi;
mehanička i elektromehanička
signalna oprema za saobraćaj
svih vrsta; osim: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
86.08 Železnički i tramvajski šinski sklopovi
i pribor; mehanička (uključujući i
elektromehaničku) oprema za
signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili
komandovanje saobraćajem na železničkim
i tramvajskim prugama, drumovima,
unutrašnjim vodenim putevima,
parkiralištima, lučkim instalacijama
ili aerodromima; njihovi delovi Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća
od 30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
edž Glava 87 Vozila, osim železničkih ili
tramvajskih šinskih vozila i njihovi
delovi i pribor; osim: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
87.09 Samohodna radna kolica (autokare),
bez uređaja za dizanje ili manipulaciju,
koja se koriste u fabrikama,
skladištima, lukama ili na aerodromima,
za prevoz robe na kratkim rastojanjima:
vučna vozila koja se koriste na
peronima železničkih stanica; delovi
navedenih vozila Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
87.10 Tenkovi i druga oklopna borbena
motorna vozila, opremljena ili ne
naoružanjem i njihovi delovi Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
87.11 Motocikli (uključujući i mopede),
bicikli i slična vozila sa pomoćnim
motorom, sa bočnom prikolicom ili
bez bočne prikolice; bočne prikolice;
- Sa klipnim motorom (osim rotacionih
klipnih motora), zapremine cilindra:
- Do 50 cm3 Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
20% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
- Preko 50 cm3 Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
- Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
edž 87.12 Bicikli bez kotrljajućih ležajeva Proizvodnja od materijala koji se ne
svrstavaju u tar. br. 87.14 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
87.15 Dečja kolica i njihovi delovi Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala
vozila, nesamohodna; njihovi delovi Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
edž Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i
njihovi delovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 88.04 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih
materijala iz tar. br. 88.04 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
88.05 Oprema za lansiranje vazduhoplova;
palubni zaustavljači aviona i slična
oprema; zemaljski trenažeri letenja;
delovi navedenih proizvoda Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba
brodskih korita iz tar. br. 89.06 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski,
merni, kontrolni, precizni, medicinski
i hirurški instrumenti i aparati;
njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
90.01 Optička vlakna i snopovi optičkih
vlakana, kablovi od optičkih vlakana,
osim onih iz tar. br. 85.44; listovi
i ploče od polarizujućeg materijala;
sočiva (uključujući i kontaktna sočiva),
prizme, ogledala i ostali optički
elementi, od bilo kog materijala,
nemontirani, osim takvih optički
neobrađenih elemenata od stakla Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.02 Sočiva, prizme ogledala i drugi
optički elementi od bilo kog
materijala, montirani, koji su delovi
ili pribor instrumenata ili aparata,
osim takvih elemenata od stakla,
optički neobrađenih Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.04 Naočare i slični proizvodi,
korektivni, zaštitni i ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
edž 90.05 Durbini (sa jednim ili dva objektiva),
optički teleskopi i njihova postolja,
osim astronomskih refrakcionih
teleskopa i njihova postolja Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
edž 90.06 Fotografski aparati (osim filmskih
kamera); fotografski fleš aparati i
fleš sijalice, osim fleš sijalica
sa električnim paljenjem Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
90.07 Filmske kamere i projektori,
uključujući i sa ugrađenim aparatima za
snimanje ili reprodukciju zvuka Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
90.11 Optički mikroskopi, uključujući i one
za mikrofotografiju,
mikrokinematografiju i mikroprojekciju Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
30% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
edž 90.14 Ostali navigacioni instrumenti i
aparati Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
90.15 Geodetski (uključujući
fotogrametrijske), hidrografski,
okeanografski, hidrološki,
meteorološki i geofizički instrumenti
i aparati, osim kompasa; daljinomeri Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
90.16 Vage osetljivosti do 5 centigrama,
uključujući sa tegovina Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.17 Instrumenti i aparati za crtanje,
obeležavanje ili matematičko računanje
(npr. aparati za crtanje, pantografi,
uglomeri, pribor za crtanje u setu,
logaritmari i kalkulatori u obliku
okrugle ploče); instrumenti za merenje
dužine, koji se drže u ruci (npr.:
merne šipke i trake, mikrometarska
merila, merila sa nonijusom)
nepomenuti, niti obuhvaćeni na
drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.18 Instrumenti i aparati za medicinu,
hirurgiju, zubarstvo i veterinu,
uključujući scintigrafske i druge
elektromedicinske aparate i aparate
za ispitivanje vida:
- Zubarske stolice, sa ugrađenim
zubarskim uređajima ili zubarskim
pljuvaonicama Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tar. br., uključujući i od ostalih
materijala iz tar. br. 90.18 Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
90.19 Aparati za mehanoterapiju; aparati
za masažu; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapiju,
oksigeno-terapiju, aerosol terapiju,
veštačko disanje i ostali terapeutski
aparati za disanje Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
90.20 Ostali aparati za disanje i gas maske,
osim zaštitnih maski bez mehaničkih
delova i izmenljivih filtera Proizvodnja kod koje: Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
25% cene proizvoda franko fabrika
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
90.24 Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće
na kidanje ili sabijanje, elastičnosti
ili ostalih mehaničkih svojstava
(npr. metala, drveta, tekstila,
hartije, plastičnih masa) Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.25 Hidrometri i slični plutajući
instrumenti, termometri, pirometri,
barometri, higrometri i psihrometri,
uključujući kombinacije ovih
instrumenata, sa ili bez mogućnosti
registrovanja Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.26 Instrumenti i aparati za merenje ili
kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili
drugih promenljivih veličina tečnosti
ili gasova (npr.: merači protoka,
pokazivači nivoa, manometri, merači
količine toplote), osim instrumenata
i aparata iz tar. br. 90.14, 90.15,
90.28 ili 90.32 Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.27 Instrumenti i aparati za fizičke i
hemijske analize (npr.: polarimetri,
refraktometri, spektrometri, aparati
za analizu gasa ili dima), instrumenti
i aparati za merenje i kontrolu
viskoziteta, poroznosti, ekspanzije
površinskog napona i slično;
instrumenti i aparati za kalorimetrijska,
akustična i fotometrijska merenja ili
kontrolu (uključujući i ekspozimetre);
mikrotomi Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.28 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova,
tečnosti ili elektriciteta, uključujući
i merače za njihovo baždarenje:
- Delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
- Ostali Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
90.29 Brojači obrtaja, brojači proizvodnje,
taksimetri, brojači kilometara,
brojači koraka i slično; pokazivači
brzine i tahometri, osim onih koji se
svrstavaju u tar. br. 90.14 ili 90.15;
stroboskopi Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.30 Osciloskopi, spektralni analizatori i
ostali instrumenti i aparati za merenje
i kontrolu električnih veličina,
isključujući merače iz tar. br. 90.28;
instrumenti i aparati za merenje ili
otkrivanje alfa, beta, gama,
rendgenskih, kosmičkih ili drugih
jonizujućih zračenja Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.31 Instrumenti, aparati i mašine za
merenje ili kontrolu, nepomenuti,
niti obuhvaćeni na drugom mestu u
ovoj glavi; projektori profila Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.32 Instrumenti i aparati za automatsku
regulaciju ili upravljanje Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
90.33 Delovi i pribor (nepomenuti, niti
obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj
glavi) za mašine, uređaje, instrumente
ili aparate iz Glave 90 Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
edž Glava 91 Časovnici i njihovi delovi; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
91.05 Ostali časovnici Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
91.09 Ostali mehanizmi za časovnike,
kompletni i sastavljeni Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
91.10 Kompletni mehanizmi za časovnike
(lične ili druge), nesastavljeni ili
delimično sastavljeni (mehanizmi u
setovima); nekompletni mehanizmi za
časovnike (lične i druge), sastavljeni;
grubi mehanizmi za časovnike
(lične ili druge) Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika
- kod koje, u smislu gore navedenog
ograničenja, vrednost svih upotrebljenih
materijala, koji se svrstavaju u
tar. br. 91.14, nije veća od 10%
cene proizvoda franko fabrika
91.11 Kutije za lične časovnike
i delovi kutija Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije veća od
vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
91.12 Kutije za kućne, kancelarijske i
slične časovnike i kutije slične vrste
za ostale proizvode iz ove Glave,
i delovi kutija Proizvodnja: Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
30% proizvoda franko fabrika
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 40% cene
proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala bez porekla nije
veća od vrednosti svih upotrebljenih
materijala sa poreklom
91.13 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike
i delovi za kaiševe i narukvice:
- Od prostih metala, uključujući
pozlaćene ili posrebrene ili prevučene
ili platirane plemenitim metalima Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 40% proizvoda franko fabrika
- Ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije
veća od 50% proizvoda franko fabrika
Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor
tih proizvoda Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od
40% proizvoda franko fabrika
Glava 93 Oružje i municija;
njihovi delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% proizvoda franko fabrika
edž Glava 94 Nameštaj, posteljina, madraci,
nosači madraca, jastuci i slični
punjeni proizvodi; lampe i druga
svetleća tela, na drugom mestu
nepomenuti ili uključeni; osvetljeni
znaci, osvetljene pločice sa imenima
i slično; montažne zgrade; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
edž 94.01 i
edž 94.03 Nameštaj od prostih metala, sa
ugrađenom nenapunjenom pamučnom
tkaninom mase 300 g/m2 ili manje Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod Proizvodnja kod koje vrednost
upotrebljenih materijala nije veća od
40% cene proizvoda franko fabrika
ili
Proizvodnja od pamučne tkanine, koja
je već konfekcionirana za upotrebu sa
proizvodima iz tar. br. 94.01 ili
94.03, pod uslovom da:
- vrednost tkanine nije veća od 25%
cene proizvoda franko fabrika,
- su svi drugi upotrebljeni materijali
sa poreklom i da se svrstavaju u neki
drugi tar. br., a ne u tar. br.
94.01 ili 94.03
94.05 Lampe, i druga svetleća tela,
uključujući reflektore i njihove
delove, na drugom mestu nepomenuti,
niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci,
osvetljene pločice sa imenima i
slično, sa stalno fiksiranim
svetlosnim izvorom, i njihovi delovi
na drugom mestu nepomenuti,
niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% proizvoda franko fabrika
94.06 Montažne zgrade Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% proizvoda franko fabrika
edž Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre
i sport; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
95.03 Ostale igračke; umanjeni modeli i
slični modeli za igru, uključujući
sa pogonom, slagalice (zagonetke)
svih vrsta Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog
broja, osim od materijala iz tarifnog
broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
edž 95.06 Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe
grubo oblikovani blokovi za izradu
glava palica za golf
edž Glava 96 Razni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod
edž 96.01 i
edž 96.02 Proizvodi od materijala za rezbarenje,
životinjskog, biljnog ili mineralnog
porekla Proizvodnja od "obrađenih" materijala
za rezbarenje iz istog tar. br.
edž 96.03 Metle i četke (osim metli i metlica
od pruća, sa ili bez drške i četki
od dlake kuna i veverica) mehaničke
naprave za čišćenje poda koje se drže
u ruci, bez motora, ulošci i valjci za
bojenje, brisači za podove i pajalice Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća
od 50% proizvoda franko fabrika
96.05 Putni setovi (neseseri) za ličnu
toaletu, šivenje ili čišćenje cipela
ili odela Svaki proizvod u setu mora da zadovolji
pravilo koje bi se na njega primenjivalo
da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu
mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla,
pod uslovom da njihova ukupna vrednost
nije veća od 15% cene seta franko fabrika
96.06 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje
i ostali delovi tih proizvoda;
nedovršena dugmad Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
96.08 Hemijske olovke; flomasteri i markeri
sa vrhom od filca ili drugog poroznog
materijala; nalivpera i slična pera;
pera za kopiranje; patent olovke;
držalje za pera, držalje za olovke i
slične držanje, delovi (uključujući kape
i klipsove) navedenih proizvoda,
osim onih iz tar. br. 96.09 Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim iz tarifnog broja
u koji se svrstava sam proizvod. Međutim,
mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi
koji se svrstavaju u isti tarifni broj
kao i sam proizvod
96.12 Trake za pisaće mašine i slične trake,
natopljene štamparskom bojom ili na
drugi način pripremljene za davanje
otisaka, uključujući i na kalemima
ili u patronama; jastučići za žigove,
natopljeni ili nenatopljeni,
sa ili bez kutije Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja,
osim od materijala iz tarifnog broja u
koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednosti svih upotrebljenih
materijala nije veća od 50% cene
proizvoda franko fabrika
edž 96.13 Upaljači sa piezo paljenjem Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala iz tar. br.
96.13 nije veća od 30% cene proizvoda
franko fabrika
edž 96.14 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja od grubo obrađenih blokova
Glava 97 Predmeti umetnosti, kolekcija i starina Proizvodnja od materijala iz bilo kog
tarifnog broja, osim od materijala iz
tarifnog broja u koji se svrstava sam
proizvod