Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte ("Službeni glasnik SRS", br. 16/97),
Ministar građevina donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZA POPIS OBJEKATA IZGRAĐENIH BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE, ODNOSNO OBJEKATA KOJI SE KORISTE BEZ UPOTREBNE DOZVOLE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 36/97)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac za popis objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno objekata koji se koriste bez upotrebne dozvole (u daljem tekstu: obrazac).

Član 2.

Obrazac se popunjava na osnovu podataka iz zvanične dokumentacije određenog objekta, odnosno podataka prikupljenih popisom. Obrazac je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA: ....................
KATASTARSKA OPŠTINA: .........................
Evidencioni broj katastarske
parcele u javnim knjigama: ....................
OBRAZAC
O POPISU BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA
Broj: .........
Veza sa obrascem broj: ............
1. PODACI O ZEMLjIŠTU I KORISNIKU, ODNOSNO
NOSIOCU PRAVA NA ZEMLjIŠTU
----------------------------------------------------------------------
1. Broj katastarske parcele
----------------------------------------------------------------------
2. Broj geodetskog plana
----------------------------------------------------------------------
3. Naziv ulice, ili potesa ili trga
----------------------------------------------------------------------
4. Način korišćenja zemljišta i katastarska klasa
----------------------------------------------------------------------
5. Površina parcele
----------------------------------------------------------------------
6. Vrsta zemljišta
----------------------------------------------------------------------
7. Matični broj korisnika
----------------------------------------------------------------------
8. Prezime, ime, ime jednog roditelja, prebivalište
i adresa, odnosno naziv, sedište i adresa korisnika
----------------------------------------------------------------------
9. Oblik svojine
----------------------------------------------------------------------
10. Udeo korisnika, odnosno nosioca prava
na zemljištu
----------------------------------------------------------------------
2. PODACI O OBJEKTU (ZGRADAMA, STANOVIMA, POSLOVNIM PROSTORIJAMA KAO
POSEBNIM DELOVIMA ZGRADE I DRUGIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA) I
KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA NA OBJEKTU
----------------------------------------------------------------------
1. Naziv objekta
----------------------------------------------------------------------
2. Adresa objekta (naziv ulice ili naselja
ili potesa)
----------------------------------------------------------------------
3. Matični broj korisnika
----------------------------------------------------------------------
4. Prezime, Ime, ime jednog roditelja, prebivalište
i adresa, odnosno naziv, sedište i adresa korisnika
----------------------------------------------------------------------
5. Broj etaža (pod zemljom, u prizemlju,
iznad zemlje, u potkrovlju)
----------------------------------------------------------------------
6. Korisna površina
----------------------------------------------------------------------
7. Namena posebnog dela zgrade (stan, vrsta
poslovne prostorije)
----------------------------------------------------------------------
8. Sprat
----------------------------------------------------------------------
9. Struktura posebnog dela zgrade (sobnost)
-----------------------------------------------------------------------
10. Oblik svojine
-----------------------------------------------------------------------
3. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI PODACI O OBJEKTU
----------------------------------------------------------------------
1. Arhitektonski projekat (postoji, ne
postoji, izvršena tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
2. Građevinski projekat (postoji, ne
postoji, izvršena tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
3. Elektroinstalacije (postoje, ne postoje,
izvršena tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
4. Vodovod (postoji, ne postoji, izvršena
tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
5. Kanalizacija (postoji, ne postoji,
izvršena tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
6. Grejanje, ventilacija, klimatizacija (postoji,
ne postoji, izvršena tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
7. Telefon (postoji, ne postoji, izvršena
tehnička kontrola)
----------------------------------------------------------------------
8. Građevinska dozvola (izdata, nije izdata)
----------------------------------------------------------------------
9. Odstupanje u građevinskoj dozvoli (u nameni
objekta, u površini, spratnosti, u
tehničko-tehnološkim karakteristikama i dr.)
----------------------------------------------------------------------
10. Upotrebna dozvola (izdata, nije izdata)
----------------------------------------------------------------------
11. Objekat izgrađen u celini (da, ne)
----------------------------------------------------------------------
12. Stepen izgrađenosti objekta (pokriven,
ne pokriven, sa instalacijama, bez
instalacija, koristi se, ne koristi se i dr.
----------------------------------------------------------------------
13. Započeta izgradnja objekta (datum početka
izgradnje, datum završetka izvedenog stanja objekta)
----------------------------------------------------------------------
14. Podaci o konstruktivnom sistemu (skeletni,
armiranobetonski, skeletni metalni,
okvirni armiranobetonski, panelni, mešoviti,
spregnuti, prethodno napregnuti, sa
kablovima van preseka, drvena konstrukcija
i dr.)
----------------------------------------------------------------------
15. Međuspratna konstrukcija (armiranobetonska
ploča, monta tavancie, drvena konstrukcija
i dr.)
----------------------------------------------------------------------
16. Spoljni zidovi (opeka, betonski blokovi,
montažni elementi, kamen, drvo i drugi
materijali
----------------------------------------------------------------------
17. Pregradni zidovi (opeka, betonski blokovi,
montažni elementi, kamen, drvo i drugi
materijali)
----------------------------------------------------------------------
18. Prozori (drveni, metalni, mešoviti,
drugi materijali)
----------------------------------------------------------------------
19. Vrata (drvena, metalna, drugi materijali)
----------------------------------------------------------------------
20. Ograde (drvene, metalne, mešoviti,
drugi materijali)
----------------------------------------------------------------------
21. Molersko-farbarski radovi (tapeti,
polikolor i dr)
----------------------------------------------------------------------
22. Spoljna obrada zidova (obloga od opeke,
malter, obloga od mermera, obloga od
mešovitog kamena, drugi materijali)
----------------------------------------------------------------------
23. Krovna konstrukcija (drvena, metalna,
armiranobetonska, mešovita i dr.)
----------------------------------------------------------------------
24. Krovni pokrivač (crep, limeni krov,
drugi materijali
----------------------------------------------------------------------
25. Izolacija (hidro, termička, zvučna)
----------------------------------------------------------------------
26. Podovi (parket, brodski pod, beton,
teraco, keramičke pločice i dr.)
----------------------------------------------------------------------
27. Probno opterećenje (postoji elaborat,
ne postoji elaborat)
----------------------------------------------------------------------
28. Program održavanja (postoji elaborat,
ne postoji elaborat)
----------------------------------------------------------------------
29. Elektroinstalacije (ugrađene, ne ugrađene,
postoji elektroenergetska saglasnost, ne
postoji elektroenergetska saglasnost)
----------------------------------------------------------------------
30. Gromobranske instalacije (postoje,
ne postoje)
----------------------------------------------------------------------
31. Vodovod (postoji instalacija vodovoda,
ne postoji instalacija vodovoda,
postoji saglasnost za priključenje,
ne postoji saglasnost za priključenje)
----------------------------------------------------------------------
32. Kanalizacija (postoji instalacija
kanalizacije, ne postoji instalacija
kanalizacije, postoji saglasnost za
prikupljanje, ne postoji saglasnost za
priključenje, drugo rešenje za odvođenje
otpadnih materija - sengrup)
----------------------------------------------------------------------
33. Grejanje, ventilacija i klimatizacija
(postoji, ne postoji)
----------------------------------------------------------------------
34. Telefon (postoji, ne postoji)
----------------------------------------------------------------------
35. Instalacije plina (postoji, ne postoji)
----------------------------------------------------------------------
4. PODACI O URBANISTIČKO-PLANSKOJ DOKUMENTACIJI
----------------------------------------------------------------------
1. Generalni plan (postoji, ne postoji,
doneta odluka o pripremi)
----------------------------------------------------------------------
2. Regulacioni plan (postoji, ne postoji,
doneta odluka o pripremi, u skladu, nije
u skladu, delimično u skladu)
----------------------------------------------------------------------
3. Detaljni urbanistički plan (postoji, ne
postoji, u skladu, nije u skladu,
delimično u skladu)
----------------------------------------------------------------------
4. Plan parcelacije (postoji, ne postoji,
doneta odluka o pripremi, u skladu, nije
u skladu, delimično u skladu)
----------------------------------------------------------------------
5. Urbanistički projekat (postoji, ne
postoji, doneta odluka o pripremi)
----------------------------------------------------------------------
6. Akt o uslovima za uređenje prostora
(postoji, ne postoji, važi, prestao da
važi, u skladu, nije u skladu, delimično
u skladu)
----------------------------------------------------------------------
7. Urbanistička dozvola (postoji, ne
postoji, važi, prestala da važi)
----------------------------------------------------------------------
8. Urbanistička saglasnost (postoji, ne
postoji, u skladu, nije u skladu,
delimično u skladu)
----------------------------------------------------------------------
9. Položaj zgrade u odnosu na regulacionu
liniju (objekat postavljen na regulacionoj
liniji, objekat nije postavljen na
regulacionoj liniji)
----------------------------------------------------------------------
10. Položaj zgrade u odnosnu na građevinsku
liniju (objekat postavljen na građevinskoj
liniji, objekat nije postavljen na
građevinskoj liniji)
----------------------------------------------------------------------
11. Udaljenost objekta od susednih objekata
(u metrima, napred, pozadi, levo, desno)
----------------------------------------------------------------------
12. Udaljenost objekta od granice susedne
parcele (u metrima, napred, pozadi,
levo, desno)
----------------------------------------------------------------------
13. Parkiranje za zgradu (postoji parking
prostor, ne postoji parking prostor,
postoji odgovarajući parking prostor,
ne postoji odgovarajući parking prostor)
----------------------------------------------------------------------
14. Širina prolaza na javni put
(u metrima)
----------------------------------------------------------------------
15. Broj objekata na parceli (broj glavnih
objekata, broj pomoćnih objekata)
----------------------------------------------------------------------
16. Visina objekta (u metrima)
----------------------------------------------------------------------
17. Delovi objekta sa ispadima preko
1,20 m (u metrima)
----------------------------------------------------------------------
18. Prosečno rastojanje horizontalne
projekcije nastrešnice (u metrima)
----------------------------------------------------------------------
19. Visina nazidka potkrovne etaže
(u metrima)
----------------------------------------------------------------------
20. Spoljne stepenice (postoje, ne postoje)
----------------------------------------------------------------------
5. SKICA PARCELE SA OBJEKTIMA I KARAKTERISTIČNIM PRESECIMA OBJEKTA
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Skicu izradio:
Korisnik:
Komisija:
Datum:
----------------------------------------------------------------------
6. POSEBNE NAPOMENE
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
U ............................., ....... 199... god. Komisija,

OBJAŠNjENjE ZA POPUNjAVANjE OBRASCA
1. Obrazac se popunjava pisaćom mašinom, na kompjuteru ili ručno (štampanim slovima, hemijskom olovkom).
2. U naslovnu stranu obrasca podaci se upisuju na sledeći način:
1) u liniju "Evidencioni broj katastarske parcele u javnim knjigama:" upisuje se:
(1) broj lista nepokretnosti ukoliko postoji,
(2) broj posedovnog lista iz katastra zemljišta ukoliko ne postoji katastar nepokretnosti,
(3) broj zemljišnoknjižnog uloška uz broj posedovnog lista ukoliko ne postoji zemljišna knjiga. Brojevi podtačke (2) i (3) razdvajaju se zapetom.
2) kada se na istoj parceli nalaze dva ili više objekata koji se popisuju, u liniju "Veza sa obrascem broj:" upisuju se brojevi obrasca popisanih objekata.
3. Podaci o zemljištu i korisniku, odnosno nosiocu prava na zemljištu popisuju se na sledeći način:
1) u red 3. upisuje se naziv ulice, potesa ili trga, i to:
(1) kad se parcela graniči sa više ulica, upisuje se naziv ulice u kojoj se nalazi objekat na parceli,
(2) kad na parceli ima više objekata sa različitom adresom, upisuje se naziv jedne od ulica;
2) u red 4. upisuje se način korišćenja zemljišta (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak, šuma, neplodno zemljište) sa katastarskom klasom (od prve do osme), prema podacima iz posedovnog lista ili lista nepokretnosti;
3) u red 6. upisuje se oznaka vrste zemljišta (gradsko građevinsko zemljište, zemljište u građevinskom području, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište i ostalo zemljište);
4) u red 7. upisuje se matični broj korisnika, odnosno nosioca prava na nepokretnosti, (jedinstveni matični broj građana iz lične karte za fizička lica, odnosno matični broj pravnog lica, državnog organa, odnosno organa lokalne samouprave iz rešenja o upisu u odgovarajući registar);
5) u red 8. upisuje se korisnik, odnosno nosilac prava na zemljištu, i to:
(1) kad zemljište u državnoj svojini koriste državni organi i organizacije ili organi lokalne samouprave, kao korisnici zemljišta upisuju se državni organi i organizacije i organi lokalne samouprave,
(2) kad zemljište u državnoj svojini koristi drugo lice, kao korisnik upisuje se:
- lice koje je izgradilo objekat na zemljištu u državnoj svojini a poseduje ugovor o prenosu prava svojine na tom zemljištu po tržišnim uslovima, odnosno akt nadležnog organa opštine, odnosno grada, o utvrđivanju prava korišćenja zemljišta, u skladu sa zakonom,
- lice kome je aktom nadležnog organa dato na korišćenje gradsko građevinsko zemljište radi privođenja planiranoj nameni;
- investitor zgrade i vlasnici posebnih delova zgrade izgrađene na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini,
- lice koje na zemljištu u društvenoj svojini ima pravo raspolaganja, korišćenja ili upravljanja,
- držalac zemljišta (sa naznakom "držalac");
6) u red 9. upisuje se oblik svojine na zemljištu (privatna, državna, društvena, zadružna, mešovita, drugi oblici), a ako nema podataka o korisniku, odnosno nosiocu prava, odnosno držaocu zemljišta, red 9. se ne popunjava.
4. Podaci o objektu (zgradama, stanovima, poslovnim prostorijama kao posebnim delovima zgrade i drugim građevinskim objektima) i korisniku, odnosno nosiocu prava na objektu, upisuju se na sledeći način:
1) u red 1. upisuje se naziv zgrade, odnosno drugog građevinskog objekta (stambena, poslovna, stambeno-poslovna, pomoćna zgrada, drugi građevinski objekat);
2) u red 3. upisuje se matični broj korisnika, odnosno nosioca prava na nepokretnosti, (jedinstveni matični broj građana iz lične karte za fizička lica, odnosno matični broj pravnog lica, državnog organa, odnosno organa lokalne samouprave iz rešenja o upisu u odgovarajući registar);
3) u red 8. upisuje se sprat (podrum, podrum prva etaža, podrum druga etaža, suteren, prizemlje, nisko prizemlje, visoko prizemlje, međusprat, prvi sprat, drugi sprat, treći sprat, četvrti sprat, peti sprat, itd, potkrovlje, potkrovlje prva etaža, potkrovlje druga etaža, mansarda);
4) u red 9. upisuje se struktura posebnog dela zgrade, odnosno sobnost (jedna soba, dve sobe, tri sobe, itd. garsonjera, jednosoban stan, dvosoban stan, itd);
5) u red 10. upisuju se oblik svojine na objektu (privatna, državna, društvena, zadružna, mešovita, drugi oblici), a ako nema podataka o korisniku, odnosno nosiocu prava, odnosno držaocu, red 10. se ne popunjava.
5. Skica parcele sa objektima i karakterističnim presecima objekta izrađuje se u odgovarajućoj razmeri.