Na osnovu člana 84. stav 2. Zakona o prevozu opasnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 27/90), savezni sekretar za saobraćaj i veze, u sporazumu sa saveznim sekretarom za unutrašnje poslove i saveznim sekretarom za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku, propisuje

PRAVILNIK

O NAČINU PREVOZA OPASNIH MATERIJA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 25/92)

I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način vršenja prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju od njihovog prijema na prevoz do isporuke.
Pod načinom vršenja prevoza, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se: prijem opasne materije na prevoz; vršenje prevoza; predaja opasne materije primaocu; mere koje se moraju preduzeti u pripremi opasnih materija na prevoz, pri utovaru, istovaru i u usputnim manipulacijama; kao i mere bezbednosti.

Član 2.

Železničko-transportna preduzeća koja vrše prevoz opasnih materija dužna su da, zavisno od vrste opasne materije, preduzimaju preventivne i zaštitne mere predviđene uputstvima o posebnim merama bezbednosti koje moraju da se preduzimaju pri prijemu, prevozu i predaji opasne materije, kao i mere predviđene ovim pravilnikom, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, materijalnih dobara i bezbednosti saobraćaja.

II. Prijem opasnih materija

Član 3.

Železničko-transportna preduzeća dužna su da, prilikom prijema opasne materije na prevoz, provere da li je pošiljka upakovana u propisanu ambalažu, odnosno da li je ambalaža oštećena. Ako se opasna materija nalazi u posudi, železničko-transportno preduzeće proveriće ispravnost zatvarača posude.
Preduzeće iz stava 1. ovog člana dužno je da, prilikom prijema na prevoz opasne materije u železnička vozila - cisterne, proveri ispravnost centralnog i ispusnog ventila vozila - cisterne.
Transportna ambalaža koja se upotrebljava za prevoz opasnih materija mora biti atestirana i obeležena prema odgovarajućim jugoslovenskim standardima i propisima.

Član 4.

Komadne i kolske pošiljke koje se prevoze železnicom moraju biti označene listicama opasnosti u skladu sa Međunarodnim pravilnikom o prevozu opasne robe na železnicama (u daljem tekstu: RID), odnosno odgovarajućim jugoslovenskim standardima i propisima.
Komadne pošiljke, koje se po svojoj prirodi mogu smeštati u magacine, moraju se smeštati odvojeno od ostalih pošiljaka i stvari.

Član 5.

Svaka pošiljka opasne materije koja se prevozi mora imati dokumenta koja prate tu pošiljku, i to:
1) ispravu o prevozu opasne materije;
2) tovarni list;
3) uputstvo o posebnim merama bezbednosti koje se moraju preduzeti pri prevozu opasne materije; i
4) ispravu o osiguranju opasne materije.
Ovlašćeni železnički radnik je dužan da dokumenta iz stava 1. tač. 1. do 4. ovog člana preuzme od pošiljaoca pre otpočinjanja prevoza, a ako se prevoze eksplozivne i radioaktivne materije i otrovi - i odobrenje za prevoz izdato od nadležnog organa.

Član 6.

Prevozna sredstva, zavisno od vrste opasne materije koja se prevozi, moraju biti opremljena odgovarajućim zaštitnim sredstvima, opremom i alatom.

Član 7.

Odgovorno lice u železničko-transportnom preduzeću, koje je ovlašćeno da primi opasnu materiju na prevoz, dužno je da, pre otpočinjanja prevoza proveri ispravnost pošiljke i dokumenata koja prate tu pošiljku i da obavljeni pregled potvrdi potpisom u tovarnom listu.

III. Prevoz opasnih materija

Član 8.

Prevoz opasnih materija, pakovanih u transportnu ambalažu, vrši se u teretnim vagonima, vagonima - cisternama, kontejnerima i kontejner - cisternama.
Prevozna sredstva iz stava 1. ovog člana moraju biti obeležena u skladu sa RID-om, odnosno odgovarajućim jugoslovenskim standardima i propisima.

Član 9.

Prevoz eksplozivnih materija i predmeta punjenih eksplozivnim materijama vrši se železničkim kolima sa kotrljajućim ležajevima na osovinama, sa limom protiv varničenja koji ne sme da bude direktno pričvršćen za pod kola elastičnim odbojnicima i tegljenicima.

Član 10.

Železničko-transportna preduzeća dužna su da o saobraćaju voza, koji u svom sastavu ima kolsku pošiljku jedne od vrsta opasnih materija, obaveste sva službena mesta na prevoznom putu.
Prilikom uvršćivanja kola tovarenih opasnim materijama u voz, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi, i to:
1) kola koja su označena RID listama opasnosti klase 1. odvajaju se najmanje jednim četvoroosovinskim ili sa dvoje dvoosovinskih štitnih kola od kola označenih RID listama opasnosti klase 3, 4.1, 4.2, 4.3 ili 5;
2) kola koja su označena RID listama opasnosti klase 1. uvršćuju se ispred kola označenih RID listama opasnosti klase 3, 4.1, 4.2, 4.3 ili 5.
U jednom vozu može se prevoziti najviše 10 kola u jednoj grupi sa RID listama opasnosti klase 1. Ako se u voz uvršćuje više takvih grupa kola između njih može se uvrstiti najviše četvoro štitnih kola.
Kola tovarena opasnim materijama označena RID listama opasnosti klase 1. odvajaju se od lokomotive najmanje jednim štitnim kolima.
Pod štitnim kolima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se železnička kola koja ne nose ni jednu oznaku RID liste opasnosti.

Član 11.

Sva prevozna dokumenta koja prate pošiljku opasne materije, moraju se za vreme prevoza nalaziti kod ovlašćenog železničkog radnika u vozu.

IV. Predaja opasne materije

Član 12.

Železničko-transportna preduzeća dužna su da po dolasku voza u uputnu stanicu obaveste primaoca opasne materije o njenom prispeću.
Primalac je dužan da pošiljku opasne materije preuzme iz uputne stanice odmah po prijemu izveštaja o njenom prispeću.

V. Posebne mere bezbednosti

Član 13.

U slučaju vanrednog događaja nastalog pri prijemu, prevozu ili predaji opasne materije ovlašćeni železnički radnik dužan je da preduzme mere propisane uputstvom o posebnim merama bezbednosti pri prevozu opasnih materija.

VI. Završna odredba

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".